Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 22/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 5, ze dne 31. 8. 2012

22

Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

Referent: Petr Vais, tel.: 257 043 199
Č. j.: MF-86 495/2012/12

1 Obecný popis

Webový portál http://DotInfo.mfcr.cz, bude naplňovat legislativní povinnost MF, kterou stanoví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve kterém je zakotvena HLAVA III v dílu 5 povinnost „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích“. Povinnost zveřejňování je dána § 18a:

„(1) Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách.“

Detailní technický popis předávání dat o dotacích a návratných finančních výpomocích z jednotlivých rezortů na portál MF je vystaven na adrese http://DotInfo.mfcr.cz/ (dokument EIS_DotInfo_pro_MF_ver_1_7.pdf).

2 Specifikace datových objektů

2.1 Vybrané údaje o dotacích vstupujících do IS DotInfo EDS přes obecné rozhraní

2.1.1 doDotace

Jedná se o základní data o dotaci nebo návratné finanční výpomoci (dále jen dotace) a místě realizace dotace. Tento tabulkový element bude povinný. Pokud již byla data o dotaci jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat.

Element Datový typ Min Max Výčet Povinnost elementu Klíč Popis a kontroly
identifikatorDotace xs:string 1 256   Ano PK Identifikátor dotace – jednoznačný identifikátor dotace tak, jak ho má zavedený zdrojový Externí informační systém (EIS). Předpokládá se číslo žádosti, je-li evidováno.
kodIS xs:string 1 256   Ano PK Kód zdrojového systému – z číselníku Správa přístupů IS DotInfo EDS, dle platného certifikátu.
evidencniCisloDotace xs:string 1 256   Ne   Evidenční číslo dotace – jednoznačný identifikátor dotace tak, jak ho má zavedený zdrojový EIS v okamžiku schválení žádosti o dotaci a zaevidování dotace pod unikátním číslem. Není-li žádost schválená, přepokládá se, že tento element je prázdný.
datumZverejneni xs:datetime       Ne   Datum, kdy může být dotace zveřejněna (je-li stanoven termín pro přijímání určitých dotací, zveřejní ministerstvo žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace). V případě neuvedení datumu, bude dotace zveřejněna ihned.
kodAgendy xs:string 2 5   Ne   Registr práv a povinností, kód agendy z číselníku údaje o registrovaných agendách podle § 54, odst. 5), zákona 111/2009Sb. o základních registrech.
nazevDotace xs:string 1 4000   Ano   Název dotace.
popisUcelUcastnik xs:string 1 4000   Ne   Popis účelu (cíle), na který učastník chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít. Tento účel (cíl) se může lišit od účelu (cíle), o kterém rozhodl poskytovatel (element popisUcelPoskytovatel).
popisUcelPoskytovatel xs:string 1 4000   Ne   Popis účelu (cíle), na který je poskytovaná částka určena. Poskytovatel může o požadovaném účelu (cíli) v případě schválení dotace nebo návratné finanční výpomoci (dále jen „dotace“) rozhodnout takto:
- Dotace bude poskytovatelem poskytnuta na účastníkem požadovaný účel (cíl) v plném rozsahu.
- Dotace bude poskytovatelem poskytnuta pouze na částečný rozsah účelu (cíle) požadovaného účastníkem.
- Dotace bude poskytovatelem poskytnuta na jiný účel (cíl) než je účel (cíl) požadovaný účastníkem.
pozadovanaCastka xs:decimal (18,2)       Ano/Ne   Požadovaná částka dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu schva-lenaCastka.
schvalenaCastka xs:decimal (18,2)       Ano/Ne   Schválená částka dotace nebo poskytovaná částka, nebo částka, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta. U dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), částka těchto prostředků (§ 44 odst. 6), Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu poza-dovanaCastka.
rokZahajeni xs:unsignedShort 4 4   Ne   Rok zahájení realizace dotace.
rokUkonceni xs:unsignedShort 4 4   Ne   Rok ukončení realizace dotace.
lhutaDosazeniUceluUcastnik xs:datetime       Ne   Lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo.
lhutaDosazeniUceluPoskytovatel xs:datetime       Ne   Lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
lhutaNavraceni xs:datetime       Ano/Ne   U návratné finanční výpomoci lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků. Termíny a částky jednotlivých splátek se uvádějí v přiložených souborech. Hodnota elementu musí být vyplněna, pokud je v elementu typ vyplněna hodnota NFV.
datumPodaniZadosti xs:datetime       Ano/Ne   Povinný element, pokud není vyplněn element datumVydani-Rozhodnuti.
datumVydaniRozhodnuti xs:datetime       Ano/Ne   Povinný element, pokud není vyplněn element datumPodaniZadosti.
podminky xs:string 1 8000   Ne   Podmínky, které musí účastník v souvislosti s použitím dotace splnit, nebo ostatní povinnosti, které účastník plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle Za. 218/2000 § 3 písm. e).
poznamka xs:string 1 8000   Ne   Poznámka vztahující se k dotaci
dotace xs:string 1 1 A
K
P
Ne   Forma financování dotace.
Povolené hodnoty:
A – ex ante
K – kombinovaná
P – ex post
Element je přípustní, pokud je v elementu typ vyplněna hodnota DOT. Hodnota elementu nesmí být vyplněna, pokud je v elementu typ vyplněna hodnota NFV.
typ xs:string 3 3 DOT
NFV
Ano   Kód pro rozlišení, zda se jedná o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.
Povolené hodnoty:
DOT – dotace,
NFV – návratná finanční výpomoc.
linie xs:string 1 1 A
N
Ano   Označení dotace, zda se jedná o liniovou stavbu, či nikoliv.
Povolené hodnoty:
A – ano,
N – ne.
kodObce xs:string 1 6   Ne   Kód obce z RÚIAN (VFR), ve které se realizuje dotace.
nazevObce xs:string 2 48   Ne   Název obce, ve které se realizuje dotace. Element není povinný z důvodů dotací realizovaných na rozsáhlém území (např. liniové stavby).
kodCastiObce xs:string 1 6   Ne   Kód části obce z RÚIAN (VFR).
nazevCastiObce xs:string 1 48   Ne   Název části obce z RÚIAN (VFR).
kodLAU2 xs:string 1 6   Ano/Ne   Kód LAU 2 z ČSÚ, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota „N“ u položky linie.

2.1.2 doPoskytovatel

Jedná se o základní identifikační data poskytovatele dotace. Tento tabulkový element bude povinný. Bude obsahovat element IC, který bude jednoznačným identifikátorem poskytovatele dotace, dále základní údaje a adresu sídla poskytovatele dotace. Pokud již byla data poskytovatele dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat. Minimální adresa se týká položek kodLAU2, kodStatu, nazevObce, dorucovaciPosta, cisloPopisne, cisloEvidencni. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu uvést. Z tohoto důvodu uvádíme níže u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.

Element Datový typ Min Max Výčet Povinnost elementu Klíč Popis a kontroly
identifikatorDotace xs:string 1 256   Ano PK/FK Identifikátor dotace z elementu doDotace.identifikatorDotace.
kodIS xs:string 1 256   Ano PK/FK Kód zdrojového systému z elementu doDotace.kodIS.
ic xs:unsignedLong 8 8   Ano   Identifikační číslo organizace (IČO), jednoznačný identifikátor poskytovatele dotace.
poskytovatel xs:string 1 2000   Ano   Název organizační složky, jednoznačný identifikátor poskytovatele dotace.
kodFinancniMisto xs:string 7 7   Ne   Kód finačního místa z číselníku finančních míst IISSP.
kodObce xs:string 1 6   Ne   Kód obce z RÚIAN (VFR), ve které sídlí poskytovatel dotace.
nazevObce xs:string 2 48   Ano/Ne   Název obce, ve které sídlí poskytovatel dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky dorucovaciPosta.
kodCastiObce xs:string 1 6   Ne   Kód části obce z RÚIAN (VFR).
nazevCastiObce xs:string 1 48   Ne   Název části obce z RÚIAN (VFR).
ulice xs:string 2 48   Ne   Ulice, ve které sídlí poskytovatel dotace.
cisloPopisne xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo popisné sídla poskytovatele dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cislo-Evidencni. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne a zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloEvidencni xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo evidencni sídla poskytovatele dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cisloPopisne. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne a zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloOrientacni xs:string 1 4   Ne   Číslo orientační sídla poskytovatele dotace.
psc xs:string 1 10   Ne   Poštovní směrovací číslo (Post Code).
dorucovaciPosta xs:string 1 255   Ano/Ne   Doručovací pošta. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky nazevObce.

2.1.3 doUcastnik

Jedná se o základní identifikační data účastníka dotace. Tento tabulkový element je povinný minimálně s hodnotami pravnickaOsoba, ic nebo rodneCislo, případně icZahranici. Bude obsahovat element jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li účastník (příjemce) dotace fyzickou osobou. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, tak je povinné také identifikační číslo (ic). Je-li účastník (příjemce) dotace právnickou osobou, pak je povinný i název, adresa sídla a ic. Pokud již byla data účastníka dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat. Minimální adresa se týká položek kodLAU2, kodStatu, nazevObce, dorucovaciPosta, cisloPopisne, cisloEvidencni. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu uvést. Z tohoto důvodu uvádíme níže u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.

Element Datový typ Min Max Výčet Povinnost elementu Klíč Popis a kontroly
identifikatorDotace xs:string 1 256   Ano PK/FK Identifikátor dotace hodnota elementu doDotace.identifikatorDotace.
kodIS xs:string 1 256   Ano PK/FK Kód zdrojového systému hodnota elementu doDotace.kodIS.
pravnickaOsoba xs:string 1 1 A
N
Ano   Identifikace osob podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písm. e,
Povolené hodnoty:
A – ano,
N – ne.
ic xs:unsignedLong 8 8   Ano/Ne   Identifikační číslo účastníka dotace. Element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu pravnickaOsoba (na hodnotu „A“) a v elementu kodStatu je vyplněn kód domovského státu (CZE).
dic xs:string 10 12   Ne   Daňové identifikační číslo učastníka (příjemce) dotace.
rodneCislo xs:unsignedLong 9 10   Ano/Ne   Rodné číslo účastníka dotace. Element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu pravnickaOsoba (hodnotu „N“) a v elementu kodStatu je vyplněn kód domovského státu (CZE).
datumNarozeni xs:datetime       Ano/Ne   Datum narození účasníka, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
icZahranici xs:string 1 15   Ano/Ne   Identifikační číslo zahraničního účastníka (příjemce) dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu IC nebo rodneCislo a v elementu kodStatu je vyplněn kód jiného státu než domovského státu (CZE).
obchodniJmeno xs:string 1 2000   Ano/Ne   Obchodní jméno organizace účastníka dotace. Element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu pravnic-kaOsoba (na hodnotu „A“), nebo je vyplněna hodnota v elementu icZahranici.
jmeno xs:string 1 24   Ano/Ne   Jméno účastníka (příjemce) dotace, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
prijmeni xs:string 1 35   Ano/Ne   Příjmení účastníka (příjemce) dotace, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
titulPred xs:string 1 35   Ne   Titul před jménem účastníka (příjemce) dotace.
titulZa xs:string 1 10   Ne   Titul za jménem účastníka (příjemce) dotace.
kodPravniForma xs:string 3 3   Ne   Kód právní formy.
datumVzniku xs:datetime       Ne   Datum vzniku právnické osoby.
datumZaniku xs:datetime       Ne   Datum zániku právnické osoby.
datumZapisu xs:datetime       Ne   Datum zápisu fyzické fyzické osoby – podnikatele do evidence.
datumVymazu xs:datetime       Ne   Datum výmazu fyzické osoby – podnikatele z evidence.
kodLAU2 xs:string 1 6   Ano/Ne   LAU 2 z ČSÚ, element je povinný, pokud je v elementu kodStatu vyplněn kód domovského státu (CZE).
kodStatu xs:string 3 3   Ano   Kód státu (výchozí hodnota CZE).
nazevObce xs:string 2 48   Ano/Ne   Název obce, ve které sídlí učastník dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu dorucovaciPosta.
dorucovaciPosta xs:string 1 255   Ano/Ne   Doručovací pošta. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky nazevObce.
cisloPopisne xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo popisné sídla účastníka (příjemce) dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cisloEvidencni. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne a zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloEvidencni xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo evidencni sídla účastníka (příjemce) dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cisloPopisne. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne a zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloOrientacni xs:string 1 4   Ne   Číslo orientační sídla účastníka (příjemce) dotace.
ulice xs:string 2 48   Ne   Ulice, ve které sídlí účastník dotace.
kodRS xs:string 1 3   Ne   Kód regionu soudržnosti z RÚI-AN (VFR).
nazevRS xs:string 1 32   Ne   Název regionu soudržnosti z RÚI-AN (VFR).
kodKraje xs:string 1 3   Ne   Kód území kraje z RÚIAN (VFR).
nazevKraje xs:string 1 32   Ne   Název území kraje z RÚIAN (VFR).
kodVUSC xs:string 1 3   Ne   Kód území vyššího územního samosprávného celku z RÚIAN (VFR).
nazevVUSC xs:string 1 32   Ne   Název vztahující se ke kódu území vyššího územního samosprávného celku z RÚIAN (VFR).
kodOkresu xs:string 1 4   Ne   Kód území okresu z RÚIAN (VFR).
nazevOkresu xs:string 1 32   Ne   Název okresu z RÚIAN (VFR).
kodORP xs:string 1 4   Ne   Kód správního obvodu obce s rozšířenou působností z RÚIAN (VFR).
nazevORP xs:string 1 48   Ne   Název vztahující se ke kódu správního obvodu obce s rozšířenou působností z RÚIAN (VFR).
kodPOU xs:string 1 4   Ne   Kód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem z RÚIAN (VFR).
nazevPOU xs:string 1 48   Ne   Název vztahující se ke kódu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem z RÚIAN (VFR).
kodObce xs:string 1 6   Ne   Kód obce z RÚIAN (VFR), ve které sídlí účastník (příjemce) dotace.
kodNadOkresu xs:string 1 4   Ne   Kód nadřazeného okresu obci z RÚIAN (VFR).
kodStatusObce xs:string 1 2   Ne   Kód statusu obce z RÚIAN (VFR).
kodSOP xs:string 1 3   Ne   Kód správního obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
nazevSOP xs:string 1 32   Ne   Název správního obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
kodMOP xs:string 1 3   Ne   Kód území městského obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
nazevMOP xs:string 1 32   Ne   Název území městského obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
kodMOMC xs:string 1 6   Ne   Kód území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města z RÚIAN (VFR).
nazevMOMC xs:string 1 48   Ne   Název území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města z RÚIAN (VFR).
kodCastiObce xs:string 1 6   Ne   Kód části obce z RÚIAN (VFR).
nazevCastiObce xs:string 1 48   Ne   Název části obce z RÚIAN (VFR).
psc xs:string 1 10   Ne   Poštovní směrovací číslo (Post Code).

2.1.4 doUcastnikIdentifikaceOsob

Jedná se o doplnující data účastníka dotace podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmeno e) – je-li (účastník) žadatel právnickou osobou, žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

5. podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmeno j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.

Tento tabulkový element je nepoviný po dobu přechodné ho ustanovení MF. Povinost tabulkového elementu se bude po ukončení přechodného ustanovení řídit, hodnotou v elementu pravnic-kaOsoba (hodnota „A“) v tabulce doUcastnik . Bude obsahovat element jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li účastník (příjemce) dotace fyzickou osobou. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, tak je povinné také identifikační číslo (IČ). Je-li účastník (příjemce) dotace právnickou osobou pak je povinný i název, adresapovin sídla a IČ.

Pokud již byla data účastníka dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat.

Minimální adresa se týká položek kodLAU2, kodStatu, nazevObce, dorucovaciPosta, cisloPo-pisne, cisloEvidencni. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu uvést. Z tohoto důvodu níže uvádíme u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.

Element Datový typ Min Max Výčet Povinnost elementu Klíč Popis a kontroly
identifikatorDotace xs:string 1 256   Ano PK/FK Identifikátor dotace, hodnota elementu doDotace.identifikatorDotace.
kodIS xs:string 1 256   Ano PK/FK Kód zdrojového systému, hodnota elementu doDotace.kodIS.
kodVztahuOsobaUcastnik xs:string 1 1 1 až 5 Ano   Identifikace osob podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmena e) a j).
Povolená hodnota:
1 – osoba jednající jménem účastníka,
2 – osoba s podílem v této právnické osobě účasníka,
3 – osoby, v nichž má účasník podíl,
4 – osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.
5 – podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmeno j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.
poradoveCislo xs:integer 1 5   Ano PK Pořadové číslo osoby v EIS, je součásti PK.
statutarniOrgan xs:string 1 1 A
N
Ano/Ne   Uvedení, zda jednající je jako statutární orgán, nebo jednají na základě udělené plné moci. Element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu kodVztahuOsobaUcastnik na hodnotu „1“.
podil xs:decimal (6,4)     0,0001% až 99,9999% Ano/Ne   Výše podílu v %, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu kodVztahuOsobaUcastnik na hodnotu „3“.
pravnickaOsoba xs:string 1 1 A
N
Ano/Ne   Identifikace osob podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písm. j), rozlišení zda se jedná o fyzickou, nebo právnickou osobu.
Povolené hodnoty:
A – ano,
N – ne,
element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu kodVztahuOsobaUcastnik na hodnotu „5“.
ic xs:unsignedLong 8 8   Ano/Ne   Identifikační číslo osoby, element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu rodneCislo a v elementu kodStatu je vyplněn kód domovského státu (CZE).
dic xs:string 10 12   Ne   Daňové identifikační číslo osoby.
rodneCislo xs:unsignedLong 9 10   Ano/Ne   Rodné číslo osoby, element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu ic a v elementu kodStatu je vyplněn kód domovského státu (CZE).
datumNarozeni xs:datetime       Ano/Ne   Datum narození účasníka, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
icZahranici xs:string 1 15   Ano/Ne   Identifikační číslo zahraniční osoby, element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu IC nebo rodneCislo a v elementu ko-dStatu je vyplněn kód jiného státu než domovského státu (CZE).
obchodniJmeno xs:string 1 2000   Ano/Ne   Obchodní jméno osoby, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu ic, nebo je vyplněna hodnota v elementu icZahranici.
jmeno xs:string 1 24   Ano/Ne   Jméno účastníka (příjemce) dotace, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
prijmeni xs:string 1 35   Ano/Ne   Příjmení účastníka (příjemce) dotace, element je povinný, pokud je vyplněna hodnota elementu rodneCislo.
titulPred xs:string 1 35   Ne   Titul před jménem účastníka (příjemce) dotace.
titulZa xs:string 1 10   Ne   Titul za jménem účastníka (příjemce) dotace.
kodPravniForma xs:string 3 3   Ne   Kód právní formy.
datumVzniku xs:datetime       Ne   Datum vzniku právnické osoby.
datumZaniku xs:datetime       Ne   Datum zániku právnické osoby.
datumZapisu xs:datetime       Ne   Datum zápisu fyzické fyzické osoby – podnikatele do evidence.
datumVymazu xs:datetime       Ne   Datum výmazu fyzické osoby – podnikatele z evidence.
kodLAU2 xs:string 1 6   Ano/Ne   LAU 2 z ČSÚ, element je povinný, pokud je v elementu kodStatu vyplněn kód domovského státu (CZE).
kodStatu xs:string 3 3   Ano   Kód státu (výchozí hodnota CZE).
nazevObce xs:string 2 48   Ano/Ne   Název obce, ve které sídlí učastník dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota elementu dorucovaciPosta.
dorucovaciPosta xs:string 1 255   Ano/Ne   Doručovací pošta. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky nazevObce.
cisloPopisne xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo popisné sídla účastníka (příjemce) dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cisloEvidencni. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloEvidencni xs:unsignedShort 1 4   Ano/Ne   Číslo evidencni sídla účastníka (příjemce) dotace. Element je povinný, pokud není vyplněna hodnota položky cisloPopisne. Nelze vyplnit hodnotu elementu cisloPopisne a zároveň hodnotu elementu cisloEvidencni.
cisloOrientacni xs:string 1 4   Ne   Číslo orientační sídla účastníka (příjemce) dotace.
ulice xs:string 2 48   Ne   Ulice, ve které sídlí účastník dotace.
kodRS xs:string 1 3   Ne   Kód regionu soudržnosti z RÚ-AN (VFR).
nazevRS xs:string 1 32   Ne   Název regionu soudržnosti z RÚIAN (VFR).
kodKraje xs:string 1 3   Ne   Kód území kraje z RÚIAN (VFR).
nazevKraje xs:string 1 32   Ne   Název území kraje z RÚIAN (VFR).
kodVUSC xs:string 1 3   Ne   Kód území vyššího územního samosprávného celku z RÚIAN (VFR).
nazevVUSC xs:string 1 32   Ne   Název vztahující se ke kódu území vyššího územního samosprávného celku z RÚIAN (VFR).
kodOkresu xs:string 1 4   Ne   Kód území okresu z RÚIAN (VFR).
nazevOkresu xs:string 1 32   Ne   Název okresu z RÚIAN (VFR).
kodORP xs:string 1 4   Ne   Kód správního obvodu obce s rozšířenou působností z RÚIAN (VFR).
nazevORP xs:string 1 48   Ne   Název vztahující se ke kódu správního obvodu obce s rozšířenou působností z RÚIAN (VFR).
kodPOU xs:string 1 4   Ne   Kód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem z RÚIAN (VFR).
nazevPOU xs:string 1 48   Ne   Název vztahující se ke kódu správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem z RÚIAN (VFR).
kodObce xs:string 1 6   Ne   Kód obce z RÚIAN (VFR), ve které sídlí účastník (příjemce) dotace.
kodNadOkresu xs:string 1 4   Ne   Kód nadřazeného okresu obci z RÚIAN (VFR).
kodStatusObce xs:string 1 2   Ne   Kód statusu obce z RÚIAN (VFR).
kodSOP xs:string 1 3   Ne   Kód správního obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
nazevSOP xs:string 1 32   Ne   Název správního obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
kodMOP xs:string 1 3   Ne   Kód území městského obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
nazevMOP xs:string 1 32   Ne   Název území městského obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN (VFR).
kodMOMC xs:string 1 6   Ne   Kód území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města z RÚIAN (VFR).
nazevMOMC xs:string 1 48   Ne   Název území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města z RÚIAN (VFR).
kodCastiObce xs:string 1 6   Ne   Kód části obce z RÚIAN (VFR).
nazevCastiObce xs:string 1 48   Ne   Název části obce z RÚIAN (VFR).
psc xs:string 1 10   Ne   Poštovní směrovací číslo (Post Code).

2.1.5 doPriloha

Jedná se o soubory s přílohami k dotacím. Tento tabulkový element je nepovinný. K jednomu záznamu o dotaci může být předán jeden nebo více souborů s přílohami. Pokud již byly soubory s přílohami jednou zaslány, tak je nelze smazat, pokud EIS pošle „přílohu“ znova (tj. se stejným elementem cisloPriloha) budou aktualizována pouze meta data, ale samotná příloha již aktualizována nebude.

Element Datový typ Min Max Výčet Povinnost elementu Klíč Popis a kontroly
cisloPriloha xs:integer 1 5   Ano/Ne PK Pořadové číslo přílohy v EIS a údaje se zveřejňují tak, aby bylo (spojitá číselná řada). Dokumenty zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci o tom předá ministerstvu poskytovatel. Pokud EIS neeviduje pořadí přílohy – IS DotInfo EDS automaticky přidělí nejvyšší číslo přílohy.
identifikatorDotace xs:string 1 256   Ano PK/FK Identifikátor dotace, hodnota elementu doDotace.identifikatorDotace.
kodIS xs:string 1 256   Ano PK/FK Kód zdrojového systému, hodnota elementu doDotace.kodIS.
nazevSouboru xs:string 1 256   Ano/Ne   Název a formát přiloženého souboru. Element je povinný, pokud je vyplněn element dokument a je prázdný, pokud element dokument není vyplněn.
popisDokumentu xs:string 1 256   Ano   Velmi stručný popis obsahu dokumentu, např.: "Smlouva s XXX o pronájmu výpočetního výkonu".
anotaceDokumentu xs:string   8000   Ne   Anotace přiloženého dokumentu.
datumZverejneniPrilohy xs:datetime       Ne   Datum zveřejnění přílohy. Datum, kdy může být příloha zveřejněna (bude-li legislativně stanoven termín pro zveřejnění určité přílohy, nebo určitá příloha má být z důvodů ochrany údajů, zveřejněna až po uplynutí stanoveného termínu. K tomu poskytovatel předá ministerstvu potřebné informace). V případě neuvedení datumu, bude příloha zveřejněna ihned.
datumPodpisu xs:datetime       Ne   Datum podpisu přílohy (přiloženého dokumentu).
datumUcinnosti xs:datetime       Ne   Datum účinnosti přílohy (přiloženého dokumentu).
datumUkonceniPlatnosti xs:datetime       Ne   Datum, ukončení platnosti přílohy (přiloženého dokumentu).
dokument xs:base64binary       Ano/Ne   Vlastní příloha (dokument). Doporučené formáty PDF a Microsoft XPS. Pro přenos bude nutné přílohu (dokument) komprimovaný algoritmem Lempel-Ziv-77(LZ77). Element je povinný, pokud nejsou vyplněny elementy odkaz, nebo odkazCisloPriloha a je prázdný pokud jsou vyplněny elementy odkaz, nebo odkazCisloPriloha.
odkaz xs:string 1 256   Ano/Ne   Odkaz na přílohu (dokument), pokud je zveřejněný na internetových stránkách – „Opakující se dokumenty a údaje se zveřejňovat nemusejí, ale stačí uvést na ně odkaz. To platí i pro dokumenty a údaje zveřejněné na internetových stránkách někým jiným než poskytovatelem“. Element je povinný, pokud nejsou vyplněny elementy document, nebo odkazCisloPriloha a je prázdný pokud jsou vyplněny elementy document, nebo odkazCisloPriloha.
odkazCisloPriloha xs:integer 1 5   Ano/Ne   Odkaz na přílohu již zveřejněnou v IS DotInfo EDS – hodnota elementu doPriloha.cisloPriloha.
• V případě, že z EIS je potřeba aktualizovat pouze metadata, je možné uvést odkaz na stejnou přílohu.
• V případě, že jedea příloha (dokument) se vstahuje k více dotacím a již byla tato příloha zveřejněna v IS DotInfo EDS, je možné uvést pouze odkaz na tuto přílohu z jiné dotace. Element je povinný, pokud nejsou vyplněny elementy document, nebo odkaz a je prázdný pokud jsou vyplněny elementy document, nebo odkaz.
odkazIdentifikatorDotace xs:string 1 256   Ano/Ne   Odkaz na přílohu již zveřejněnou v IS DotInfo EDS – hodnota elementu doPriloha.identifikatorDotace. Element je povinný, pokud je vyplněn element odkazCisloPriloha a je prázdný, pokud není vyplněn elementy odkazCisloPriloha.
odkazKodIS xs:string 1 256   Ano/Ne   Odkaz na přílohu již zveřejněnou v IS DotInfo EDS – hodnota elementu doPriloha.kodIS. Element je povinný, pokud je vyplněn element odkazCisloPriloha a je prázdný, pokud není vyplněn elementy odkazCisloPriloha.

E-shop

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 160 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Jan Šovar, Aleš Králík, Jiří Beran, Daniela Doležalová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou ...

Cena: 3 980 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.