Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 15/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 2, ze dne 1. 2. 2012

15

ROZHODNUTÍ

o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Č.j.: MF-21 680/2012/26
ze dne 2. února 2012

Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., (dále jen „daňový řád“), z moci úřední rozhodl takto:

Subjektům, kterým vznikla poplatková povinnost od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „zákon o správních poplatcích“)

p r o m í j í m

I. část správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,loterní zákon“) stanoveného podle položky 21 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 4 500 Kč,

II. část správního poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona stanoveného podle položky 21 písm. b) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 2 700 Kč. 

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona je za loterii a jinou podobnou hru považována tombola, při níž se do slosování zahrnují pouze prodané losy, přičemž losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. V návaznosti na ustanovení § 6 loterního zákona podléhají tomboly povolovacímu režimu ze strany příslušného orgánu, tzn. k jejich provozování je nutné získat platné povolení.

Přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností ode dne 1. ledna 2012 ke změně položky 21 sazebníku zákona o správních poplatcích. Správní poplatek do 31. prosince 2011 byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od 1. ledna 2012 je správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu.

Podle položky 21 sazebníku zákona o správních poplatcích vzniká povinnost uhradit správní poplatek ve výši 5 000 Kč za přijetí každé žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a povinnost uhradit správní poplatek ve výši 3 000 Kč za přijetí každé žádosti o změnu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry. S ohledem na skutečnost, že tombola je loterií a jinou podobnou hrou ve smyslu loterního zákona, k jejímuž provozování je zapotřebí vydat platné povolení, podléhá žádost o vydání povolení k provozování tomboly i žádost o změnu takového povolení poplatkové povinnosti.

Nové nastavení správního poplatku představuje obecný postup, který směřuje k naplnění uhrazovací funkce správního poplatku, která slouží ke kompenzaci nákladů spojených s provedením administrativního (správního) řízení správního orgánu bez ohledu na jeho konečný výstup (vydání rozhodnutí, zamítnutí žádosti apod.). Tomu odpovídá i text důvodové zprávy k zákonu č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který nově zavedenou konstrukci správního poplatku uvozuje tak, že „tyto poplatky mají ryzí poplatkový charakter a nikoliv charakter daňový“. Při uplatňování nového znění zákona o správních poplatcích, tj. v rámci povolovací praxe, jsou zjišťovány aplikační nesrovnalosti, které ve svém souhrnu jsou natolik zásadní, že se ministr financí rozhodl využít možnosti, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. a) daňového řádu, který stanoví, že ministr financí může z moci úřední, pokud jde o daně (ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu je daní nutné rozumět i poplatek), které spravují jím řízené správní orgány, zcela nebo zčásti prominout daň (poplatek) z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů.

Výše zmíněné aplikační nesrovnalosti lze spatřovat v těchto skutečnostech:

Výběr správního poplatku ve stanovené výši představuje nepřiměřenou finanční zátěž pro subjekty, které provozují tomboly. Tento typ her je specifický svou povahou a subjekty, které jej provozují. Tombola je zpravidla součástí různých dobročinných plesů, maturitních plesů, charitativních akcí apod. Jedná se často o drobné či dokonce symbolické akce, kde výše herní jistiny i cen je poměrně nízká.

Určitou nepřiměřenost lze dále spatřovat v tom, že v daném případě uhrazovací funkce poplatku není zcela odpovídající. Výše částky, o kterou se správní poplatek v důsledku prominutí sníží, je nastavena tak, aby výsledná výše poplatku (500 Kč, resp. 300 Kč) lépe odpovídala administrativní náročnosti spojené s vyřizováním žádostí u tohoto typu her.

Nesrovnalost lze zčásti spatřovat i v tom, že nepřiměřená výše správního poplatku může podněcovat pořadatele tombol k tomu, aby místo tohoto typu hry zvolili substitut, který nepodléhá povolení a tedy ani poplatkové povinnosti. Tím dochází k porušení principu neutrality, neboť zavedení správního poplatku pořadatele nutí ke změně chování.

S ohledem na tyto skutečnosti, které se v aplikační praxi dotkly většího počtu subjektů, je rozhodnutí o prominutí části správního poplatku vztaženo na všechny subjekty, kterým od 1. ledna 2012 vznikla výše uvedená poplatková povinnost. Účinky tohoto rozhodnutí se tak částečně projeví i zpětně. Je tak zohledněna zásada rovného přístupu k poplatníkům, neboť příslušná část poplatku bude prominuta všem, bez ohledu na to, zda žádost podali před účinností tohoto rozhodnutí, nebo až po ní.

Všem poplatníkům, kteří uvedený správní poplatek uhradili, vznikne účinností tohoto rozhodnutí přeplatek ve výši 4 500 Kč, resp. 2 700 Kč. Správní úřad vrátí tento přeplatek na správním poplatku na žádost poplatníka podle § 7 zákona o správních poplatcích a § 155 daňového řádu.

Časová působnost rozhodnutí je omezena datem 31. prosince 2012, neboť s účinností od 1. ledna 2013 by mělo v souladu s návrhem zákona o provozování sázkových her připraveným Ministerstvem financí dojít ke změně, která vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 000 Kč. Tomboly, u nichž úhrnná výše výher bude činit 100 000 Kč a více, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti (tj. nebudou již povolovány) a tudíž by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování sázkové hry ani přijetí žádosti o změnu vydaného povolení.

Toto rozhodnutí je v souladu s § 260 odst. 3 a § 101 odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.

ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

E-shop

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se podrobně věnuje institutu darování, který byl dotčen rekodifikací civilního práva. Celkem šestnáct kapitol obsahuje: vývoj institutu od římského práva, sociální aspekty daru a odlišení darování od podobných jednání, pojednání o darovací smlouvě, jejím vzniku a podobách, ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.