Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 5/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 2, ze dne 1. 2. 2012

5

Úplné znění Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: MF-20 768/2012/28

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012.

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami zejména v položkách

Číslo
položky
rozvahy
Název syntetického účtu Syntetický
účet
A.IV.2. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 141
A.IV.4. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 142
A.IV.6. Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 143
A.I.1. Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 151
A.I.2. Opravné položky k software 152
A.I.3. Opravné položky k ocenitelným právům 153
A.I.4. Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům 154
A.I.6. Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 156
A.I.7. Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku 157
AII.1. Opravné položky k pozemkům 161
A.II.2. Opravné položky ke kulturním předmětům 162
A.II.3. Opravné položky ke stavbám 163
A.II.4. Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 164
A.II.5. Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů 165
A.II.7. Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 167
A.II.8. Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku 168
AIII.1. Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 171
A.III.2. Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem 172
A.III.3. Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti 173
A.III.4. Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 175
A.III.7. Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku 176
A.III.8. Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku 177
B.I.2. Opravné položky k materiálu 181
B.I.4. Opravné položky k nedokončené výrobě 182
B.I.5. Opravné položky k polotovarům vlastní výroby 183
B.I.6. Opravné položky k výrobkům 184
B.I.8. Opravné položky ke zboží 185
B.I.10. Opravné položky k ostatním zásobám 186
B.II.2. Opravné položky k směnkám k inkasu 191
B.II.5. Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192
B.II.6. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 193
B.II.1. Opravné položky k odběratelům 194
B.II.7. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 195
B.II.8. Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obdobných dávek 196
B.II.18. Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 197
B.II.19. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení 198
B.II.28. Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 199
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403

 

Číslo
položky
výkazu
zisku
a ztráty
Název položky
výkazu zisku a ztráty
Syntetický
účet
A.I.33. Tvorba a zúčtování vyřazených položek 556
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.

2. Předmět standardu

Standard upravuje:

Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
Bod 4. Postup účtování o opravných položkách
Bod 5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 6. Postup účtování o vyřazení pohledávek

3. Obecná pravidla k postupům
účtování o opravných položkách

3.1. Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky v rozvaze ve sloupci „Korekce“.

3.2. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku podle § 26 odst. 3 zákona za podmínek uvedených v § 13, 16, 18, 21, 23 a 65 vyhlášky.

3.3. Přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.

3.4. Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.

3.5. Opravné položky k neodpisovanému dlouhodobému majetku a k zásobám se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.

3.6. V případě, že účetní jednotka zjistí, že dočasné snížení hodnoty majetku je vyšší nebo nižší, než již dříve vytvořená opravná položka, upraví výši opravné položky. Zvyšuje-li se tímto výše ocenění majetku v účetnictví, včetně případných oprávek, může účetní jednotka provést pouze snížení opravné položky tohoto majetku; opravná položka nemůže mít aktivní zůstatek.

3.7. Opodstatněnost tvorby opravných položek a jejich výše účetní jednotka zjišťuje nejpozději k rozvahovému dni.

3.8. Při účtování o tvorbě, zvýšení, snížení či zrušení opravné položky k dlouhodobému majetku se nepřipouští kompenzace s oprávkami k tomuto majetku. Skutečnosti týkající se opravných položek k dlouhodobému majetku účtované podle bodů 4.1. a 4.2. jsou zohledňovány v odpisovém plánu.

3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o

a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a
b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.

3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky podle bodu 4.2.

4. Postup účtování o opravných položkách

4.1. O tvorbě a zvýšení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19.

4.2. O snížení a zrušení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek.

5. Obecná pravidla k postupům
účtování o vyřazení pohledávek

5.1. Ustanovení tohoto účetního standardu se nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele.

5.2. V případě zániku pohledávky z jiných důvodů než uvedených v bodě 5.1., např. z důvodu prekluze pohledávky nebo postoupení pohledávky účtuje účetní jednotka postupem uvedeným v bodě 6.1.

5.3. Postupem uvedeným v bodě 6.1. účtuje účetní jednotka také o částkách pohledávek

a) na základě příkazu správce daně k odpisu dané pohledávky podle jiného právního předpisu1),
b) u nichž účetní jednotka upustila od vymáhání podle jiného právního předpisu2),
c) u nichž náklady na jejich vymáhání by pravděpodobně přesáhly výtěžek z dané pohledávky,
d) u nichž došlo k jejich promlčení,
e) které jsou účetní jednotkou považovány za nedobytné v souladu s jejími vnitřními předpisy.

5.4. V případě účtování o vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. nebo 5.3. účetní jednotka současně zaúčtuje zrušení, případně snížení opravné položky k této pohledávce podle bodu 4.2., a to nejpozději do konce příslušného čtvrtletí kalendářního roku.

5.5. V případě vyřazení pohledávky z dělené správy z titulu nedobytnosti této pohledávky účtuje organizační složka státu k tomuto okamžiku o vyřazení příslušného souvisejícího závazku z dělené správy na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti. Současně tato organizační složka státu účtuje o tomto vyřazeném závazku na stranu MÁ DÁTI účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 912 – Vyřazené závazky.

6. Postup účtování o vyřazení pohledávek

6.1. O vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. a 5.3. účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 557 – Náklady z vyřazených pohledávek účtují se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu pohledávek.

6.2. O pohledávkách1), o kterých bylo účtováno podle bodu 5.3., účtuje účetní jednotka v souladu s § 48 a § 50 písm. a) vyhlášky zároveň na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 911 – Odepsané pohledávky se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

6.3. O přijaté úhradě vyřazené pohledávky účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23, 24 nebo 26 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 643 – Výnosy z vyřazených pohledávek. O částku provedené úhrady se sníží hodnota pohledávky na podrozvahových účtech.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

____________________

1) § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
2) Např. § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

E-shop

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 2. rozšířené vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 2. rozšířené vydání

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V druhém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.