Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 1/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 1, ze dne 10. 1. 2012

1

VYHLÁŠKA
č. 451/2011 Sb.,
ze dne 21. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou bodů 11 a 12 přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.

2. V příloze č. 1 bodě 7 podbodě 7.8 se zrušují slova „za kapitolu celkem“ a slova „správci kapitol“ se nahrazují slovy „příspěvkové organizace“.

3. V příloze č. 3 bodě 11 podbodě 11.1 písm. b) poslední tabulka zní:

Řádek Název Znaménko Podmínka
8300 Pohyby na účtech pro financování nepatřící
na jiné financující položky
-
+
platba
inkaso
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
-
+
platba
inkaso
8902 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů
na devizových účtech
-
+
snížení
zvýšení
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek -
+
snížení
zvýšení“

4. V příloze č. 3 bodě 12 podbodě 12.2 poslední řádek zní:

„součet údajů fi nancování v části II.
Suma (třída 8) sl. 1,2,4 = r. 3200 sl. 31,32,34“.

5. V příloze č. 3 bodě 18 podbodě 18.6 se kód „999“ nahrazuje kódem „CZ0999“, kód „990“ se nahrazuje kódem „CZ0990“ a kód „900“ se nahrazuje kódem „CZ0900“.

6. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 2-04 U Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů část II. zní:

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída Paragraf Položka Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Konečný
rozpočet výdajů
Výsledek od
počátku roku
text a b 1 2 3 4
Běžné výdaje            
Běžné výdaje            
Běžné výdaje            
Běžné výdaje            
Běžné výdaje celkem - třída 5            
Kapitál. výdaje            
Kapitál. výdaje            
Kapitál. výdaje            
Kapitál. výdaje            
Kapitálové výdaje celkem - třída 6            
Financování         x  
Financování         x  
Financování celkem- třída 8         x

7. V příloze č. 4 bodě 5 se zrušují slova „223 - Zvláštní výdajový účet,“.

8. V příloze č. 4 bodě 7 podbodě 7.2 poslední tabulka zní:

Řádek Název Znaménko Podmínka
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající
harakter příjmů a výdajů vládního sektoru
-
+
platba
inkaso
8902 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů
na devizových účtech
-
+
snížení
zvýšení
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek -
+
snížení
zvýšení

9. V příloze č. 4 bod 10 zní:

„Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů
aa) termínovaných vkladů dlouhodobých,
ab) základních běžných účtů územních samosprávných celků,
ac) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,
ad) termínovaných vkladů krátkodobých; údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:
minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.;
b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
r. (6030 + 6040 + 6050)sl.63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl.3.“.

10. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část III. zní:

III. Financování - třída 8

Název Číslo položky
/ řádku
 Schválený 
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111      
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113      
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114      
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8115      
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117      
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118      
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlou ho do bé vyd an é dlu ho pi sy (+) 8121      
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122      
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123      
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124      
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125      
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127      
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128      
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211      
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212      
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213      
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214      
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215      
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217      
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218      
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlou ho do bé vyd an é dlu ho pi sy (+ ) 8221      
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222      
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223      
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224      
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225      
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227      
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228      
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
8901      
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902      
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905      
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000    

11. V příloze č. 4 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část VI. zní:

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav
k 1.1.
Stav ke konci
vykazovaného
období
Změna stavu
bankovních
účtů
text r 61 62 63
Základní běžný účet ÚSC 6010     (+/-)
Běžné účty fondů ÚSC 6020     (+/-)
Běžné účty celkem 6030     (+/-)
Termínované v klady dlouhodobé 6040     (+/-)
Termínované vklady krátkodobé 6050     (+/-)“

12. Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 449/2009 Sb.

Doplňující údaje o státních příspěvkových organizacích

1.  Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů ROZP SPO 1-01 - část I v členění na jednotlivé nákladové a výnosové položky podle příslušných syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2.  V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

V Z O R

ROZP SPO 1-01
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních
příspěvkových organizací a další doplňují údaje
- hlavní činnost

Období.Rok
mm.rrrr
Kapitola
3xx      název ……………….
Účetní jednotka
název
IČO
xxxxxxxx
Hodnota
v Kč na 2 des.místa

ROZP SPO 1-01 -
Část I - Přehled o rozpočtu nákladů
a výnosů státních příspěvkových organizací

Číslo
položky
Název položky Syntetický
účet
Schválený
rozpočet
Skutečnost
minulého
roku
a b c 1 2
1 NÁKLADY CELKEM
(účtová třída 5 celkem
- součet položek 2, 38, 44 a 47)
     
2 Náklady z činnosti
(součet položek 3 až 37)
     
3 Spotřeba materiálu 501    
4 Spotřeba energie 502    
5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503    
6 Prodané zboží 504    
7 Aktivace dlouhodobého majetku 506    
8 Aktivace oběžného majetku 507    
9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508    
10 Opravy a udržování 511    
11 Cestovné 512    
12 Náklady na reprezentaci 513    
13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516    
14 Ostatní služby 518    
15 Mzdové náklady 521    
16 Zákonné sociální pojištění 524    
17 Jiné sociální pojištění 525    
18 Zákonné sociální náklady 527    
19 Jiné sociální náklady 528    
20 Daň silniční 531    
21 Daň z nemovitostí 532    
22 Jiné daně a poplatky 538    
23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541    
24 Jiné pokuty a penále 542    
25 Dary 543    
26 Prodaný materiál 544    
27 Manka a škody 547    
28 Tvorba fondů 548    
29 Odpisy dlouhodobého majetku 551    
30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552    
31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553    
32 Prodané pozemky 554    
33 Tvorba a zúčtování rezerv 555    
34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556    
35 Náklady z vyřazených pohledávek 557    
36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558    
37 Ostatní náklady z činnosti 549    
38 Finanční náklady
(součet položek 39 až 43)
     
39 Prodané cenné papíry a podíly 561    
40 Úroky 562    
41 Kurzové ztráty 563    
42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564    
43 Ostatní finanční náklady 569    
44 Náklady na transfery
(součet položek 45 a 46)
     
45 Náklady vybraných ústředních
vládních institucí na transfery
571    
46 Náklady vybraných místních
vládních institucí na transfery
572    
47 Daň z příjmů
(součet položek 48 a 49)
     
48 Daň z příjmů 591    
49 Dodatečné odvody daně z příjmů 595    
50 VÝNOSY CELKEM
(účtová třída 6 celkem
- součet položek 51, 66 a 72)
     
51 Výnosy z činnosti
(součet položek 52 až 65)
     
52 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601    
53 Výnosy z prodeje služeb 602    
54 Výnosy z pronájmu 603    
55 Výnosy z prodaného zboží 604    
56 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609    
57 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641    
58 Jiné pokuty a penále 642    
59 Výnosy z vyřazených pohledávek 643    
60 Výnosy z prodeje materiálu 644    
61 Výnosy z prodeje dlouhodobého
nehmotného majetku
645    
62 Výnosy z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku kromě pozemků
646    
63 Výnosy z prodeje pozemků 647    
64 Čerpání fondů 648    
65 Ostatní výnosy z činnosti 649    
66 Finanční výnosy
(součet položek 67 až 71)
     
67 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661    
68 Úroky 662    
69 Kurzové zisky 663    
70 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664    
71 Ostatní finanční výnosy 669    
72 Výnosy z transferů
(součet položek 73 a 74)
     
73 Výnosy vybraných ústředních
vládních institucí z tansferů
671    
74 Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů
672    
75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
před zdaněním
(položka 50 - 2 - 38 - 44)
     
76 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
po zdanění
(položka 50 - 1)
     

ROZP SPO 1-01 -
Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost
státních příspěvkových organizací

Číslo položky Doplňující údaje Schválený rozpočet Skutečnost minulého roku
a b 1 2
77 Platy zaměstnanců (z AE k účtu 521)    
78 Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)    
79 Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)    
80 Individuální a systémové dotace
na financování programů a akcí od zřizovatele1)
(z AE k účtu 671)    
81 Dotace na výzkum, vývoj a inovace
od poskytovatelů jiných než od zřizovatele
(z AE k účtu 671)    
82 Dotace na úhradu provozních výdajů,
které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
včetně stanoveného podílu státního rozpočtu
na financování těchto výdajů
(z AE k účtu 671)    
83 Dotace na úhradu provozních výdajů podle
mezinárodních smluv, na základě kterých
jsou České republice svěřeny peněžní
prostředky z finančních mechanismů
(z AE k účtu 671)    
84 Ostatní příspěvky a dotace2) (z AE k účtům 671 a 672)    
85 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem3)      
86 v tom:
- odvod z provozu a z odpisů4)
     
87 - odvod příjmů z prodeje nemovitého
státního majetku5)
     
88 - ostatní odvody5)      
89 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu
na výzkum, vývoj a inovace celkem6)
     
90 v tom:
- institucionální
     
91 - účelové      
92 Použití prostředků rezervního fondu7)      
93 Přepočtený počet zaměstnanců      
94 Průměrný plat (mzda) měsíčně      

 

Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis:                                                  Datum a podpis:                                                 

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro nalaytickou evidenci

Součet údajů na položkách 77 a 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 79 až 84 musí odpovídat položce č. 72 - Výnosy z transferů

1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhláškyč. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:

3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

5) souhrn údajů na řádcích 87 a 88 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 2-04 U zřizovatele

6) neinvestiční i investiční od zřizovatele

7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů“

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2011 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Chronologický přehled rozpočtových opatření za rok 2012 se vypracuje ve struktuře paragraf, položka, datum, druh rozpočtového opatření, změna rozpočtu.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.