Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 12/2011 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2011, číslo 5, ze dne 20. 10. 2011

12

Změna

Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/93428/2011-282
ze dne 13. 10. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 30. března 2011:

1. V bodu 2. se na konec tabulky doplňuje řádek, který zní:

„Bod 9. Přechodná ustanovení“

2. Na konci bodu 3.1. se doplňuje písmeno e), které zní:

„e) transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání.“.

3. Bod 5.1. zní: „Volba a změna způsobu odpisování“.

4. Za bod 5.1. se vkládají nové body 5.1.1. a 5.1.2., které znějí:

„5.1.1. Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. V účetním období roku 2011 a 2012 může účetní jednotka použít též zjednodušený způsob odpisování. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období.

5.1.2. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání.

V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.“.

5. V bodu 5.3.4. větě první se slovo „předpokládanou“ zrušuje a na konci věty se doplňují slova „stanovené zbývající době používání v letech v dané účetní odpisové skupině podle přílohy č. 4“.

6. Bod 5.4.1. zní:

„5.4.1. Nenaplní-li účetní jednotka podmínky podle bodu 5.6.1. pro použití výkonového způsobu nebo nerozhodne-li se pro použití komponentního způsobu podle bodu 5.7., odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrným způsobem. Ustanovení bodu 5.1.1. není tímto dotčeno.“.

7. Na konci bodu 7.1.2. se doplňují slova „, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku“.

8. Na konci bodu 7.1.3. se doplňují slova „, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku“.

9. Bod 8.3. zní:

„8.3. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem.“.

10. Bod 8.4. zní:

„8.4. V případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. účetní jednotka účtuje v částce těchto oprávek násobené transferovým podílem na stranu MÁ DÁTI účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky.“.

11. Za bod 8.4. se vkládají nové body 9. a 9.1., které znějí:

„9. Přechodná ustanovení

9.1. V případě, že účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujícího účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013 pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.“.

12. Příloha č. 1 se upravuje. Úplné znění přílohy č. 1 následuje za textem.

Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Příloha:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/financni_zpravodaj-2011-05.pdf

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.