Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 21/2010 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2010, číslo 6, ze dne 14. 12. 2010

21

Pokyn č. D - 344

Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241
Č.j.: 48/117 826/2010-905
ze dne 10. 12. 2010

I.

S účinností od 1. 1. 2011 vstoupí v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 85 odst. 2 novely uvedeného zákona dojde ke změně spočívající v tom, že od 1. 1. 2011 orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení nebudou již dále odebírat pokutové bloky tak jako dosud od příslušného finančního úřadu, ale od příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu. (Změna souvisí s výkonem tzv. dělené správy, která od 1. 1. 2006 přešla z finančních úřadů na celní úřady).

V této souvislosti a na základě jednání Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel došlo ke stanovení jednotného postupu pro evidenční a fyzické předání pokutových bloků, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, z územních finančních orgánů na celní správu, a to od roku 2006 do roku 2010.

Jedná se o pokutové bloky skl. č. 26 6100 – 26 6110 a 26 6220 – 26 6224 (příloha č. 1).

II.
Postup pro evidenční a fyzické předání
pokutových bloků z územních finančních
orgánů na celní správu

Za účelem evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu předložilo Generální ředitelství cel seznam příslušných celních úřadů a celních ředitelství pro převzetí pokutových bloků ve vztahu k jednotlivým finančním úřadům a finančním ředitelstvím, které budou evidenčně i fyzicky pokutové bloky celní správě předávat (příloha č. 2).

Pro evidenční předání pokutových bloků pořídí každý předávající finanční úřad ve dvou vyhotoveních fotokopie dokumentace o evidenci pokutových bloků za roky 2006 – 2010. Originál dokumentace zůstane na finančním úřadu. Jednu kopii dokumentace zašle finanční úřad v příloze průvodního dopisu na příslušný celní úřad, druhou kopii dokumentace zašle na Generální ředitelství cel, odbor 24, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 (dále jen "GŘC"). Kopii průvodního dopisu o předání dokumentace z finančního úřadu na celní úřad zašle finanční úřad příslušnému finančnímu ředitelství.

V případě, že finanční úřad bude předávat pokutové bloky fyzicky ze svých skladových zásob na příslušný celní úřad, vyzve finanční úřad příslušný celní úřad k osobnímu převzetí pokutových bloků. Před převzetím pokutových bloků na finančním úřadu se odpovědný pracovník celního úřadu prokáže platným pověřením k převzetí pokutových bloků, opatřeným kulatým úředním razítkem celního úřadu. Pokutové bloky budou předány a převzaty protokolárním způsobem. Vzor předávacího protokolu je uveden v příloze č. 3. (Jedná se o tiskopis skl. č. 25 5655, který je dostupný na Intranetu České daňové správy v databázi tiskopisů pro FÚ ve skupině „Placení“. V elektronické podobě lze tiskopis vyplnit, určité údaje sečíst, uložit apod.). Z oboustranně potvrzeného předávacího protokolu i z pověření k převzetí pokutových bloků pořídí finanční úřad 3 kopie. Originály dokladů si ponechá finanční úřad k založení, jednu kopii předá pracovníku celního úřadu přebírajícímu pokutové bloky a po jedné kopii zašle příslušnému finančnímu ředitelství a GŘC.

Postup pro evidenční i fyzické předání pokutových bloků z finančních ředitelství bude obdobný jako postup pro evidenční a fyzické předání z finančních úřadů, avšak s tím rozdílem, že finanční ředitelství budou předávat dokumentaci, příp. skladové zásoby pokutových bloků celním ředitelstvím. Předávané doklady (dokumentace o evidenci, pověření k převzetí a předávací protokoly k fyzicky předaným pokutovým blokům) budou vyhotoveny ve 2 kopiích, z nichž jedna kopie bude předána příslušnému celnímu ředitelství, druhá kopie bude zaslána GŘC. Kopie průvodního dopisu o předané dokumentaci bude zaslána z finančních ředitelství Ministerstvu financí.

Termín pro evidenční předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu – do 3. 1. 2011; termín pro fyzické předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu – do 10. 1. 2011.

III.
Roční vyúčtování pokutových bloků

za rok 2010 (dále jen „vyúčtování“) zpracované orgány a úřady oprávněnými k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních bude předkládáno ve dvojím vyhotovení na tiskopise vydaném Ministerstvem financí skl. č. 25 5643 (příloha č. 5) příslušným celním úřadům. Tyto úřady spolu se svým vyúčtováním postoupí převzatá vyúčtování příslušným finančním úřadům. Ty provedou kontrolu první strany obou výtisků (vyúčtování pokutových bloků) v návaznosti na evidenci pokutových bloků vedenou na finančních úřadech. Po odsouhlasení opatří první strany obou výtisků otiskem úředního razítka finančního úřadu. Pro vlastní potřebu si pořídí kopii první strany (vyúčtování pokutových bloků) i druhé strany (vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky) a originály vrátí zpět příslušným celním úřadům. Celkovou sumarizaci vyúčtování zašlou finanční úřady příslušným finančním ředitelstvím.

Celní úřady provedou kontrolu druhé strany tiskopisu vyúčtování včetně peněz odvedených orgány za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám a zařídí nápravu případných nesprávností. Potvrzené vyúčtování opatřené otiskem úředního razítka celního úřadu v jednom vyhotovení vrátí zpět předkládajícím orgánům, druhé vyhotovení si ponechají pro vlastní potřebu. Celkovou sumarizaci vyúčtování zašlou celní úřady GŘC.

IV.
Ukončení platnosti bloků na pokuty ukládané dle
§ 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů

Fyzické ani evidenční předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu se netýká bloků na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, skl. č. 26 6121 – 26 6124 (příloha č. 4). Uvedené pokutové bloky bude možné používat pouze do 31. 12. 2010. Po tomto datu budou pokutové bloky dále nepoužitelné, neboť ukončí svoji platnost.

Tímto Pokynem Ministerstvo financí souhlasí s odpisem a hromadnou likvidací pokutových bloků vydávaných dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., proto není nutné zasílat Ministerstvu financí od územních finančních orgánů individuální žádosti o odpis a likvidaci těchto pokutových bloků.

Fyzická likvidace neplatných pokutových bloků bude provedena na finančních úřadech protokolárním způsobem. Termín dokončení likvidace pokutových bloků – do 28. 2. 2011. Protokol o provedené likvidaci bude z finančních úřadů zaslán finančním ředitelstvím, která v jednom vyhotovení zašlou souhrnně protokoly od finančních úřadů provádějících fyzickou likvidaci Ministerstvu financí.

Od účinnosti daňového řádu k 1. 1. 2011 se již při správě daní s využitím tzv. blokové pokuty nepočítá. Řešení pořádkové pokuty na místě však bude možné. V souladu s § 249 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád bude vydán nový tiskopis „Sešit stvrzenek o úhradě pořádkové pokuty“ skl. č. 26 6204. Jeho provedení bude obdobné jako tiskopis „Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti“ (skl. č. 26 6202), tzn. 50 barevně od sebe odlišných trojlistů.

V.
Žádosti o likvidaci znehodnocených
pokutových bloků

Žádosti o likvidaci znehodnocených pokutových bloků předkládané orgány a úřady oprávněnými k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních příslušným finančním úřadům budou zaslány z finančních ředitelství tak, aby byly Ministerstvu financí doručeny nejpozději do 15. 12. 2010. Na základě stanoviska Ministerstva financí k těmto žádostem sděleným prostřednictvím finančních ředitelství příslušným finančním úřadům bude v průběhu měsíce prosince 2010 provedena skartace znehodnocených pokutových bloků na finančních úřadech ještě před evidenčním předáním pokutových bloků celním úřadům a celním ředitelstvím.

Žádosti předložené finančním úřadům po 13. 12. 2010 budou v průběhu měsíce ledna 2011 předány vč. znehodnocených pokutových bloků příslušným celním úřadům.

VI.
Objednávky pokutových bloků

Objednávky pokutových bloků pro rok 2011 nebudou ze strany orgánů a úřadů oprávněných k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních předkládány příslušným finančním úřadům, ale příslušným celním úřadům. Nadřízené orgány ukladatelů blokových pokut byly již Ministerstvem financí o této skutečnosti informovány s upozorněním, že objednávky pokutových bloků na rok 2011 mají být předloženy příslušným celním úřadům v termínu – do 2. 1. 2011.

V případě, že orgány oprávněné k ukládání a vybírání blokových pokut již do současné doby předložily objednávky pokutových bloků na rok 2011 příslušným finančním úřadům, budou tyto objednávky z finančních úřadů do 3. 1. 2011 postoupeny příslušným celním úřadům. Kopie o postoupení objednávek budou zaslány objednávajícím orgánům nebo úřadům na vědomí.

VII.

Podle tohoto Pokynu postupují všechny územní finanční orgány a orgány celní správy.

VIII.

Příloha č. 1
Seznam pokutových bloků pro evidenční a fyzické předání z územních finančních orgánů na celní správu od roku 2006 – 2010.

Příloha č. 2
Seznam úřadů celní správy pro evidenční i fyzické převzetí pokutových bloků ve vztahu k seznamu územních finančních orgánů.

Příloha č. 3
Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových bloků.

Příloha č. 4
Seznam pokutových bloků určených k fyzické likvidacipo 1. 1. 2011.

Příloha č. 5
Vzor tiskopisu pro vyúčtování pokutových bloků.

(Příloha č. 1 - 5)
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201006_pdf.pdf

1. náměstek ministra financí
RNDr. Ladislav Minčič, CSc. MBA, v. r.

E-shop

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

JUDr. Marie Francová, JUDr. Jana Dvořáková Závodská - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. S řešením souvisejících právních ...

Cena: 411 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.