Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 17/2008 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2008, číslo 7-8, ze dne 31. 10. 2008

17

Informace k novému
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
od 1. 1. 2009

Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí, a to pro přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 15.

Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u plátců, přpadně osoby identifikované k dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Ostatní osoby (neplátce daně) použijí tento tiskopis poprvé tehdy, vznikne-li jim povinnost podat daňové přiznání v roce 2009.

Již na první pohled dostál tiskopis výrazných změn, neboť je pouze dvoustránkový.

  • 1. strana obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok (v určitých situacích pak tento údaj nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období)
  • 2. strana pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a  záznamy finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s předchozím přiznáním, pouze jsou v jiném členění.

Nově jsou v tiskopisu vizuálně zvýrazněny řádky nejčastěji vyplňované.

Tyto řádky jsou tmavě-zeleně podbarvené a měly by usnadnit orientaci v tiskopise běžným plátcům, tj. plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství ani ve třetích zemích. Zjednodušeně řečeno tyto řádky vyplňují plátci, kteří nakupují zboží nebo pořizují služby pouze od tuzemských osob a uskutečňují jen zdanitelná plnění, tzn. dodávají zboží nebo poskytují služby s místem plnění v tuzemsku.

Může se jednat  např. o živnostníky, kteří svoji živnost uskutečňují pouze na území České republiky, jako jsou řemeslníci, obchodní zástupci, apod.; obchodníky se zbožím, kteří zboží nakupují a také prodávají v tuzemsku; osby, které své poradenské služby poskytují pro osoby z tuzemska, jako jsou ekonomičtí poradci, daňoví poradci, advokáti, apod.; dále také stavební firmy, které provádí stavební práce výhradně na území tuzemska; aj.

Tito plátci v C. oddíle vyplní dle příslušných sazeb svoje uskutečněná plnění (výstupy) do řádků 1 a 2 v předchozím přiznání to bylxy řádky 210 a 215. Dále uvedou nárok na odpočet daně (vstupy) dle příslušných sazeb do řádku 40 a 41 v předchozím přiznání to byly řádky 310  a 315, daň uvedou pouze ve sloupci "V plné výši". Řádek 47 je pak součtovým řádkem nároku na odpočet daně. Nově oproti předchozímu přiznání vyplní řádek 48, na kterém pak z uplatněného nároku na  odpočet daně (resp. z řádku č. 47) uvedou hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem.

Plátci, kteří obchodují s osobami z Evropského společenství, ze třetích zemí, pořizují nové dopravní prostředky z jiných členských států nebo je do jiných členských států dodávají, zasílají zboží do jiných členských států; kteří pronajímají nemovitosti, poskytují služby sociální pomoci, zdravotnické služby; dále pak cestovní kanceláře, cestovní agentury, obchodníci s použitým zbožím a mnoho dalších; tito všichni již musí vyplňovat také ostatní řádky přiznání.

C. oddíl daňového přiznání je rozčleněn do několika částí:

I. Zdanitelná plnění
Zde se vyplňují údaje, jestliže plátci vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Jednak v situacích, kdy plátce uskutečňuje zdanitelná plnění (řádky 1 a 2), jednak v situacích, kdy je plátce příjemcem určitých plnění (řádky 3 a 12) a provádí takzvané "samovyměření".

II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
Zde se vyplňují údaje o uskutečněných plněních, s nimiž je spojen nárok na odpočet daně. Jsou to plnění osvobozená od daně s nárokem na  odpočet daně, plnění s místem plnění mimo tuzemsko a plnění, u nichž je uplatňován zvláštní režim.

III. Doplňující údaje
Tuto část vyplňují pouze plátci, kteří pořizují zboží v jiném členské státě za účelem jeho následného dodání do jiného členského státu, tj. prostřední osoby v ráci třístranného obchodu uvnitř území Evropského společenství.

IV. Nárok na odpočet daně
Zde plátce uvádí údaje o přijatých zdanitelných plněních, u nichž má nárok na odpočet daně.
Nárok na odpočet daně uvádí odděleně

- z přijatých zdanitelných plnění od jiných plátců (řádky 40 a 41), tj. tehdy, jestliže je DPH zaplacena v ceně zboží nebo služby jinému plátci;
- při dovozu zboží, kdy byla daň zaplacena celnímu úřadu (řádky 42 a 43), resp., jestliže je správcem DPH při dovozu zboží celní úřad; a
- v případech, kdy vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z přijatých zdanitelných plnění tomuto pláci (řádky 44 a 45), tzn. když provádí takzvané „samovyměření“.

Řádek 46 je určen pro odpočet daně při změně režimu, tzn. při registraci k DPH nebo při zrušení registrace k DPH.

Do řádku 48 pak všichni plátci uvádějí hodnotu hmotného majetku (včetně technického zhodnocení), odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, a ze kterého byl v přiznání uplatněn nárok na odpočet daně.

V. Krácení nároku na odpočet daně
Tuto část vyplňují plátci, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a proto provádějí krácení odpočtu daně zálohovým a následně vypořádacím koeficientem.

VI. Výpočet daňové povinnosti
Zde se vyplňují údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti. Většinou se již jedná o součtové řádky, které jsou doplněny o údaje týkající se úpravy a vyrovnání odpočtu daně a o hodnotu vrácené daně fyzickým osobám ze třetích zemí, např. turistům.

V následující tabulce je uveden přehled řádků nového tiskopisu (vzor č. 15) v porovnání s předchozím tiskopisem (vzor č. 14), jež má být v počátcích návodem pro vyplnění údajů do nového tiskopisu.

Obsah řádků
(textem odpovídá předchozímu tiskopisu - vzor č. 14)

Čísla řádků předchozího tiskopisu
(vzor č. 14)

Čísla řádků nového tiskopisu
(vzor č. 15)

Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 210
215
1
2
Pořízení zboží z jiného členského státu 220
225
3
4
Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jinám členském státě 230
235
5 nebo 11
6 nebo 12
Zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (osobou z jiného členského státu) 240
245
1
2
Pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované v jiném členském státě 250
255
3 nebo 4
9
Dovoz zboží 260
265
7
8
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani 270
275
11
12
Odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění a s místem plnění v tuzemsku 310
315
40
41
Odpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 320
325
44
45
Odpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě 330
335
44
45
Odpočet daně z dovozu zboží 340
345
42 nebo 44
43 nebo 45
Odpočet daně při poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani 350
355
44
45
Odpočet daně při pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě 360
365
44 nebo 45
44 nebo 45
Odpočet daně při změně režimu 370 46
Celková suma pro krácení nároku na odpočet daně 380 47 "Krácený odpočet"
Celková suma plného nároku na odpočet daně 390 47 "V plné výši"
Dodání zboží do jiného členského státu 410 20
Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované nebo neregistrované k dani v jiném členském státě 420
425
20
23
Vývoz zboží 430 22
Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 440 25
Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (pouze ta, která se do řádku 510 uváděla navíc, tj. plnění s místem mimo tuzemsko, plnění ve zvláštním režimu 510 25
Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř. 510 520 51
"S nárokem na odpočet"
Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně 530 50
Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu z uvedených v ř. 530 540 51
"Bez nároku na odpočet"
Vypočtená poměrná část odpočtu daně 550 52
Vypořádání odpočtu daně 560 53
Úprava odpočtu daně 570 60
Vyrovnání odpočtu daně 580 61
Vrácení daně 600 62
Vypořádání daně na výstupu 710 1 nebo 2
Daň na výstupu 730 63
Odpočet daně 750 64
Vlastní daňová povinnost 753 65
Nadměrný odpočet 754 66
Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání 780 67
Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř Evropského společenství formou třístranného obchodu
- pořízení zboží prostřední osobou
- dodání zboží prostřední osobou
810
815
30 "Pořízení zboží"
30 "dodání zboží"

Nové řádky přiznání
(s použítím odkazů na hmotněprávní ustanovení dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1. 1. 2009

Kód zdaňovacího období následujícího roku (§99) Strana 1
Dodání zlata podle zvláštného režimu dle § 92a ř. 10
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) v případech, kdy plátce překročil limit pro zasílání zboží v členském státě nebo si zvolil místo plnění v jiném členském státě (§ 8) - předmětem daně je v jiném členském státě ř. 24
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2, u něhož plátce uplatnil nárok na odpočet daně ř. 48

E-shop

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.