Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 15/2008 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2008, číslo 7-8, ze dne 31. 10. 2008

15

VYHLÁŠKA

č. 377/2008 Sb.

ze dne 3. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 479/2003 Sb., č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „přehled“ nahrazuje slovem „přehledu“.

4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.“.

5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:

„1.4  měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

6. V příloze č. 1 bod 4. zní:

„4.  Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.“.

7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:

„4.4  měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:

"b)   výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.“.

9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova „odst. 10“ doplňují slova „a odst. 11“.

10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova „podle § 23 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „podle § 23 odst. 1 písm. b) a c)“.

11. V příloze č. 1 bodě 11. se zrušuje text „503 Státní fond pro zúrodnění půdy“.

12. V příloze č. 1 se na konci bodu 13. tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.“.

13. V příloze č. 1 bodě 14. se slova „České spořitelny, a. s.“ nahrazují slovy „vybrané banky“.

14. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se za slova „sumáře výkazů uvádí:“ na nový řádek doplňují slova:

„420 – výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“.

15. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.“.

16. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.4.2 se slovo „OKEČ“ nahrazuje slovem „NACE“.

17. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 se za slova „4xx … sumář kapitoly,“ vkládá nový řádek s textem:

„x20 … výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“,

slova v popisu OKEČ včetně nadpisu se zrušují a nahrazují se slovy:

„NACE

- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.“,

slova v popisu ZOD „1 – organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ se nahrazují slovy „1 – organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ a slova „4 – organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „4 – organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

18. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se za slova „klasifikace CZ-NUTS“ vkládají slova „a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4)“ a slova „NUTS 4“ se nahrazují slovy „LAU 1“.

19. V příloze č. 4 bodě 2. se na konci podbodu 2.5.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:
   RRPPPPPPPPSS, kde
   RR  
číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;
   PPPPPPPP  
kód identifikace nástroje/programu/účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku;
   SS  
  -  číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.“.

20. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa)  Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1. 1. - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1. 1. - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx04“,

kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:

  xx = 00  

rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;

x = 98  

podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:

xx = 00   podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10   podle § 5 odst. 3 a 4,
xx = 50   podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96   podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97   podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98   podle § 5 odst. 11 a 12.

Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře 460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy za organizační složky státu příslušné kapitoly ve struktuře uvedené v tomto písmenu.“.

21. V příloze č. 5 bodě 16. písm. a) se zrušují slova za středníkem „za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.“.

22. V příloze č. 5 bodě 16. písm. b) se slovo „fakultativní“ nahrazuje slovem „obligatorní“.

23. V příloze č. 5 bodě 17. písm. e) se slova „NUTS 4“ nahrazují slovy „LAU 1“.

24. V příloze č. 5 bodě 19. Číselník pro atribut NÁSTROJ – CIS_NASTROJ a Číselník pro atribut ZDROJ – CIS_ZDROJ znějí:

(Příloha)

25. V příloze č. 5 bod 21. zní:)

„21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

  a)  údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;

  b)  kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156  = sl. (151 + 152 – 153 – 154)
ř. 1501  = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

  c)  kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U

Část XV.   Část V.
ř. 1515sl.151   = ř. 5010sl.53
ř. 1515sl.152   = ř. 5020sl.53
ř. 1515sl.156   = ř. 5060sl.53;

d)  význam sloupců:

sl. 152 – je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,
sl. 153 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.“.

26. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části výkazu VII. se zrušují sloupce 75 a 76.

27. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů část výkazu XV. zní:

(Příloha)

28. V příloze č. 6 bodě 7. písm. b) se slova „u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu“ nahrazují slovy „u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů“ a před slova „se postupuje takto:“ se vkládá čárka.

29. Příloha č. 7 zní:

(Příloha)

30. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Pavel Šutka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.