Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 11/2008 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2008, číslo 3-4, ze dne 25. 4. 2008

11

POKYN č. D - 310

k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů
- pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005

Čj. 48/32 128/2008 - 482

Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241

ze dne 7. 4. 2008

I.

V návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení

skl. č. 

 • 26 6100 - 26 6110 - Bloky na pokuty za přestupky
 • 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • 46 6100 - 46 6110 - Bloky na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
 • 46 6121 - 46 6124 - Bloky na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu let 1993 - 2007 došlo k podstatným změnám v obsahové stránce i v grafické podobě používaných pokutových bloků.

K významné změně obsahu bloků na pokuty ukládané v blokovém řízení jak podle zákona o přestupcích, tak i podle zákona o správě daní a poplatků došlo zejména u hodnotových pokutových bloků. U těchto pokutových bloků byly především provedeny takové úpravy, které zvyšují právní jistotu přestupce při uložení pokuty.

Zapracované změny však neměly za následek doplnění povinných náležitostí rozhodnutí stanovených zákonem o přestupcích a zákonem o správě daní a poplatků, jelikož tyto náležitosti pokutové bloky obsahovaly a obsahují.

Od roku 2007 došlo u všech pokutových bloků i ke změně v grafickém provedení.
Ve skupinách

 • Bloky na pokuty za přestupky (skl. č. 26 6100 - 26 6110)
 • Bloky na pokuty za přestupky pro krajské a obecní úřady (skl. č. 46 6100 - 46 6110) byly nově zavedeny pokutové bloky v nominálních hodnotách 200,- Kč, 300,- Kč, 400,- Kč a 2 500,- Kč a byl nově stanoven počet listů ve svazcích pokutových bloků dle příslušných nominálních hodnot.

S ohledem na výše uvedené změny by měly být především používány pokutové bloky roku výroby 2006 do vyčerpání skladových zásob, pokutové bloky s novou grafickou úpravou vydané pro rok 2007 a novější.

Pokutové bloky, které byly vydány do roku 2006, tzn. pokutové bloky roku výroby 1993 - 2005 nejsou neplatné a jejich případné použití při uložení blokové pokuty nemá za následek neplatnost takovéhoto rozhodnutí. Tyto starší vzory pokutových bloků (viz níže uvedený přehled) se však nedoporučuje dále používat a měly by být i s ohledem na jejich skladové zásoby, pro které nemají úřady a oprávněné orgány k ukládání blokových pokut další využití, fyzicky zlikvidovány.

Řada 26 - distribuce pokutových bloků zabezpečovaná územními finanční orgány:

 • 26 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - vzor č. 1, 2, 3
 • 26 6101 - 26 6106 - Bloky na pokuty za přestupky - vzor č. 1, 2, 3
 • 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 1.

Řada 46 - distribuce pokutových bloků zabezpečovaná krajskými úřady:

 • 46 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - vzor č. 1, 2
 • 46 6101 - 46 6106 - Bloky na pokuty za přestupky - vzor č. 1, 2, 3
 • 46 6121 - 46 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 1, 2.

Rozhodnutí o příp. dalším používání či fyzické likvidaci pokutových bloků vydaných do roku 2006 je v kompetenci územních finančních orgánů a krajských úřadů.

U pokutových bloků určených k fyzické likvidaci není nárok na finanční kompenzaci ani na protihodnotu v podobě nových vzorů; tyto musí být do okamžiku fyzické likvidace zabezpečeny proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D - 95), ve kterém se uvádí: „Pokutové bloky ztracené nebo odcizené nelze Finanční zpravodaj 3-4/2008 Strana 43 odepsat. Musí být vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu úřadu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal“.

II.
Postup pro vracení pokutových bloků územním finančním orgánům
(dále jen „ÚFO“)

Orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních osobně předloží nebo zašlou do 30. 6. 2008 místně příslušným finančním úřadům nebo příslušným finančním ředitelstvím, od kterých pokutové bloky odebraly, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků - plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky roku výroby 1993 - 2005.

Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků bude obsahovat:

Skladové číslo MFin, název, vč. nominální hodnoty v Kč, sérii/rok výroby, číslo prvního a posledního listu bloku ve svazku dle druhu pokutového bloku, počet ks svazků bloků, nom. hodnotu jednotlivých druhů bloků v Kč a celkovou hodnotu pokutových bloků v Kč požadovaných ke zpětvzetí.

Pracovníci ÚFO zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Následně na to vyzvou příslušné orgány a úřady k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušného ÚFO. Originál soupisu zůstane na příslušném ÚFO a kopie opatřená otiskem kulatého razítka a podpisem oprávněné osoby ÚFO bude vrácena příslušnému orgánu nebo úřadu.

Stejným způsobem bude vyhotoven soupis pokutových bloků, které jsou na zásobách ÚFO.

III.
Postup pro vracení pokutových bloků obecním, městským, magistrátním a krajským úřadům

Orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení po předchozím vyrozumění vrátí pokutové bloky - plyne-li výnos z pokut do rozpočtu krajských úřadů nebo obcí - místně příslušným obecním, městským, magistrátním a krajským úřadům, od kterých jim pokutové bloky byly vydány.

Za tímto účelem vyhotoví oprávněné orgány soupis bloků a ve dvojím vyhotovení jej předloží zároveň s pokutovými bloky výše uvedeným úřadům.

Soupis vracených pokutových bloků bude obsahovat:

Skladové číslo M Fin, název, vč. nominální hodnoty v Kč, sérii/rok výroby, číslo prvního a posledního listu bloku ve svazku dle druhu pokutového bloku, počet ks svazků bloků, nom. hodnotu jednotlivých druhů vracených bloků v Kč a celkovou hodnotu vrácených bloků v Kč.

Pracovníci shora uvedených úřadů zkontrolují soupis vracených bloků se zásobou vedenou u těchto orgánů ve vlastní evidenci, originál soupisu si ponechají a kopii opatřenou otiskem kulatého razítka a podpisem oprávněné osoby vrátí zpět orgánům, od kterých bloky převzali (dále jen „převzetí“). Obdobně budou sepsány pokutové bloky, které jsou na skladových zásobách úřadů.

Magistrátní úřady, městské úřady a obecní úřady provedou sumarizaci a soupis vrácených bloků ve dvojím vyhotovení a zároveň s pokutovými bloky je předají po předchozím projednání krajským úřadům. Tyto úřady potvrdí převzetí a po odsouhlasení pokutové bloky převezmou.

IV.
Fyzická likvidace pokutových bloků

Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných finančních ředitelství, příslušných finančních úřadů a příslušných krajských úřadů. Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.

Za tímto účelem stanoví finanční ředitelství, finanční úřady a krajské úřady členy likvidační komise, kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D - 95) a její zástupci osobně při provádění fyzické likvidace budou účastni.

V případě již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvidaci pokutových bloků na základě povolení vydaného Ministerstvem financí, nebo likvidačních komisí pro nakládání s majetkem, není nutné nové členy likvidační komise volit.

Likvidace všech pokutových bloků roku výroby 1993 - 2005 bude dokončena v termínu do 31. 12. 2008. O jejím provedení budou pořízeny protokolární zápisy.

Finanční úřady vypracují protokolární zápis ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána na příslušná finanční ředitelství. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za všechny finanční úřady provádějící likvidaci zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 Ministerstva financí.

Krajské úřady vypracují protokolární zápis o likvidaci pokutových bloků ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk si ponechají pro vlastní potřebu, druhý výtisk bude zaslán odboru 48 Ministerstva financí.

V.

Přehled pokutových bloků vydaných do roku 2006 je uveden v příloze č. 1 tohoto Pokynu; přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí na rok 2006 a 2007 pro územní finanční orgány a krajské úřady je uveden v příloze č. 2 tohoto Pokynu.

VI.

Podle Pokynu č. D - 310 postupují všechny úřady a orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních a všechny úřady a orgány, které pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut vydávají.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí

Příloha č. 1

Sklad. číslo tiskopisu

Název tiskopisu

Číslo vzoru

Číselná řada 26

26 6100

Bloky na pokuty na místě zaplacené

1, 2 , 3

26 6101

Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky

1

26 6102

Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky

1

26 6103

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky

1, 2 , 3

26 6104

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky

1, 2 , 3

26 6105

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky

1, 2 , 3

26 6106

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky

1, 2 , 3

26 6121

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

26 6122

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

26 6123

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

26 6124

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

Číselná řada 46

46 6100

Bloky na pokuty na místě zaplacené

1, 2

46 6101

Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

46 6102

Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

46 6103

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi

3

46 6104

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi

3

46 6105

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi

3

46 6106

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními úřady nebo obcemi

1, 2

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi

3

46 6121

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2

46 6122

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2

46 6123

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2

46 6124

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1

Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2

Příloha č. 2

Přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí na rok 2006 - 2007

Číselná řada 26
Skad. číslo
tiskopisu
Název tiskopisu Číslo vzoru Počet listů ve svazku
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007
26 6100 Bloky na pokuty na místě zaplacené 4 5 50 50
26 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky 4 5 50 50
26 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky 4 5 50 50
26 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky 4 5 50 50
26 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky 4 5 50 50
26 6107 Bloky v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky - 1 - 30
26 6108 Bloky v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky - 1 - 30
26 6109 Bloky v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky - 1 - 30
26 6110 Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky - 1 - 10
 
26 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 2 3 50 50
26 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 2 3 50 50
26 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 2 3 50 50
26 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 2 3 50 50
Číselná řada 46
46 6100 Bloky na pokuty na místě zaplacené 3 4 50 50
46 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 4 5 50 50
46 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 4 5 50 50
46 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 4 5 50 50
46 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 4 5 50 50
46 6107 Bloky v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi   1   30
46 6108 Bloky v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi   1   30
46 6109 Bloky v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi   1   30
46 6110 Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi   1   10
 
46 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 3 4 50 50
46 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 3 4 50 50
46 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 3 4 50 50
46 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 3 4 50 50

E-shop

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazard a hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách dopadá zejména na provozovatele a na obce, které mají v zákoně vymezeny široké kompetence. V publikaci také najdete standard MF k ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.