Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


18

Pokyn č. D - 308

o stanovení lhůt v daňovém řízení

Referent: Ing. T. Macíková, tel.: 257 044 371

Čj. 43/18 392/2007-431

S ohledem na ustanovení § 34c zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), kdy je daňový subjekt oprávněn upozornit podnětem na nečinnost správce daně, a z důvodu vyřizování podání daňových  subjektů v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům "dobré správy" stanovím pro územní finanční orgány, celní orgány a věcně příslušné daňové odbory Ministerstva financí (dále jen "orgán finanční správy") k vyřízení podání daňového subjektu nebo jiné osoby zúčastněné na daňovém řízení lhůty:

I.
Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání daňových subjektů nebo jiných osob zúčastněných na daňovém řízení se stanoví následující lhůty:

1. 6 měsíců
a) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 34b zákona o správě daní a poplatků a za podmínek vymezených ve zvláštním daňovém zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
b) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 50 zákona o správě daní a poplatků,
c) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 55 zákona o správě daní a poplatků,
d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně dle ustanovení § 55a zákona o správě daní a poplatků,
e) pro vydání rozhodnutí o povolení přezkoumání rozhodnutí nebo pro vydání rozhodnutí ve věci přezkoumání rozhodnutí dle ustanovení § 55b
zákona o správě daní.
2. 3 měsíce
a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků,
b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení pracovníků správce daně dle ustanovení § 26 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků,
c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků,
d) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení § 52 zákona o správě daní a poplatků,
e) pro vydání rozhodnutí o posečkání daně a o povolení splátek dle ustanovení § 60 zákona o správě daní a poplatků,
f) pro vydání rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku dle ustanovení § 65 zákona o správě daní a poplatků.
3. 30 dnů
a) pro vydání rozhodnutí o námitce v průběhu daňové kontroly dle ustanovení § 16 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků, lhůta končí nejpozději ke dni ukončení daňové kontroly,
b) pro vydání rozhodnutí o registraci (osvědčení) a o změnách registrace dle ustanovení § 33 zákona o správě daní a poplatků,
c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků,
d) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na plátce daně dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků,
e) pro vydání rozhodnutí o reklamaci dle ustanovení § 53 zákona o správě daní a poplatků,
f) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých omylů a nesprávností dle ustanovení § 56 zákona o správě daní a poplatků.

II.
Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání daňového subjektu nebo jiné osobyzúčastněné na daňovém řízení orgánu finanční správy. Výjimkou je případ vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 55 zákona o správě daní a poplatků a vydání rozhodnutí ve věci přezkoumání rozhodnutí dle ustanovení § 55b zákona o správě daní a poplatků (čl. I odst. 1 písm. c a čl. I odst. 1 písm. e), kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení, resp. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí. V případě vrácení odvolání nadřízeným orgánem finanční správy nižšímu orgánu finanční správy (čl. I odst. 2 písm. c a čl. I odst. 3 písm. c) se lhůty počítají ode dne, kdy je odvolání vráceno. Jestliže není podání doručeno místně příslušnému orgánu finanční správy, prodlužují se lhůty stanovené čl. I o jeden měsíc.
2. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítává doba dožádání podle ustanovení § 5 zákona o správě daní a poplatků, doba doplňování podání podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona o správě daní a poplatků, doba prověřování údajů při registraci podle ustanovení § 33 odst. 11 zákona o správě daní a poplatků, doba doplňování vyžádaných nebo dalších podkladů a poskytovaných vysvětlení na základě výzvy  správce daně dle ustanovení § 43 zákona o správě daní a poplatků, doba doplňování odvolání podle ustanovení § 48 odst. 5 a odst. 6, příp. podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků. Běh lhůt se staví ode dne odeslání požadavku (výzvy) do dne obdržení odpovědi. Běh lhůt se staví i po dobu soustře _ování či doplňování stanovisek a podkladů od daňových subjektů, ostatních správců daní, či jiných osob, která jsou nezbytná pro vyřízení podání. Ke stavění běhu lhůt může dojít i opakovaně. Dále se do běhu lhůt nepočítá doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k úhradě správního poplatku, případně do dne úhrady správního poplatku, je-li zaplacen do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení dle ustanovení § 27 zákona o správě daní a poplatků.
3 .  V případě opravných prostředků vyřizovaných věcně příslušnými odbory Ministerstva financí se běh lhůt staví po dobu projednání ve zvláštních komisích ustavených ministrem financí.
4. Je-li podání daňovým subjektem doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno jeden měsíc a méně před uplynutím lhůty stanovené podle čl. I příp. prodloužené podle tohoto čl. odst. 5 až 7, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden měsíc ode dne doručení doplnění orgánu daňové a celní správy příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postupuje při opakovaném doplnění.
5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I. odst 1 a 2 a odst. 3 písm. c, f prodlužovat nejblíže nadřízený orgán finanční správy, v případě žádosti věcně příslušného daňového odboru Ministerstva financí a v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního ředitelství cel věcně příslušný náměstek ministra, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.
6. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I. odst 3 písm. a, b, d, e prodlužovat ředitel územního finančního orgánu a ředitel celního orgánu příslušného k rozhodnutí, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.
7. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může věcně příslušný daňový odbor Ministerstva financí dále prodlužovat původní lhůty k vyřízení i nad rámec shora stanovených lhůt, pokud k vyřízení nestačila již lhůta prodloužená. Prodloužil-li lhůtu náměstek ministra podle odst. 5, je k dalšímu prodloužení příslušný ministr.
8. Běh výše uvedených lhůt je limitován prekluzivní lhůtou podle ustanovení § 47 zákona o správě daní a poplatků, popř. podle lhůty stanovené zvláštním daňovým zákonem (např. § 22 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů atd.). Dále je běh lhůt limitován podle povahy řízení také lhůtou obsaženou v ustanovení § 70 zákona o správě daní a poplatků.

III.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji.
2. Tímto pokynem se ruší Pokyn č. D-125 o stanovení lhůt pro vyřízení odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně č.j. 252/35 646/95.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí

E-shop

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.