Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 14/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 3, ze dne 12. 3. 2007

14

Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U

Referent: Ing. D. Sojková, e-mail: Dagmar.Sojkova@mfcr.cz

Čj. 11/20 471/2007-111

ze dne 16. února 2007

Obsah:

1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu
2) Mimorozpočtové prostředky, převody do rezervních fondů kapitol
3) Atribut "Nástroj"
4) Atribut "Zdroj"
5) Ukazatele (vazba na část VII. finančního výkazu)
6) Kontrolní vazby

Ad 1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích organizačních složek státu a státních fondů podle platné rozpočtové skladby, a to v členění podle nástroje a zdroje financování. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U) byl proto rozšířen o část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování a část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování.

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

I. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována Evropskou unií,
II. související příjmy1), kterými jsou:
II. a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována EHP / Norskem / Švýcarskem,
II.b národní financování, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována národními prostředky2).

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního výkazu sledují bez ohledu na to:

a) odkud byly přijaty3)
b) o jaké prostředky se jedná4)
c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje či jako refundace po realizaci výdaje, na jehož (spolu)financování jsou určeny,
d) zda byly přijaty jako rozpočtové5) či mimorozpočtové6).

Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen "příjmy") v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

I. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována z EU,
II. související výdaje7), kterými jsou:
II. a výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována z EHP / Norska / Švýcarska,
II.b národní financování, tj. ta část výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována z národních prostředků.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. finančního výkazu sledují bez ohledu na to, zda:

a) byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů8)) anebo až po jejich přijetí,
b) byly výsledkem realizace rozpočtových či mimorozpočtových příjmů anebo se jedná o převody do rezervních fondů kapitol.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje (dále jen "výdaje") v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

Ad 2) Mimorozpočtové prostředky, převody do rezervních fondů kapitol

V částech XI. a XII. finančního výkazu jsou v rámci výsledku od počátku roku vykazovány též všechny mimorozpočtové prostředky v   příjmech a výdajích a převody do rezervních fondů kapitol.

Mimorozpočtové prostředky v příjmech

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v části XI. finančního výkazu sledovány na příslušných položkách druhového třídění podle platné rozpočtové skladby v členění podle nástroje a zdroje financování též mimorozpočtové prostředky, které byly součástí příjmů ve sledovaném období. Jedná se o převody prostředků z rezervních fondů na příjmové účty kapitol za účelem jejich realizace a dále o zahraniční prostředky přijaté nad rámec schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách (viz též sl. 74 v části VII. finančního výkazu).

Mimorozpočtové prostředky a převody do rezervních fondů kapitol ve výdajích

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v části XII. finančního výkazu sledovány na příslušných položkách druhového třídění a paragrafech odvětvového třídění podle platné rozpočtové skladby v členění podle nástroje a zdroje financování též výdaje, které jsou ve sledovaném období výsledkem realizace9) mimorozpočtových prostředků v příjmech (viz výše) (viz též sl. 74 v části VII. finančního výkazu).

Na úrovni výsledku od počátku roku jsou v rámci části XII. finančního výkazu sledovány na příslušných položkách druhového třídění a paragrafech odvětvového třídění podle platné rozpočtové skladby v členění podle nástroje a zdroje financování též převody do rezervních fondů10) kapitol (viz též sl. 75 a 76 v části VII. finančního výkazu). (Převáděné prostředky si jak při převodu do rezervního fondu, tak při následném převodu z rezervních fondů kapitol na jejich příjmové účty zachovávají svůj charakter z hlediska atributu "Nástroj" a "Zdroj".)

Ad 3) Atribut "Nástroj"

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz Tabulka 1). Přitom volba kódu pro nástroj, který se vyskytuje jak v programovacím období 2004 až 2006, tak v programovacím období 2007 až 2013 není dána rokem, v němž je finanční výkaz sestavován. Relevantní je programovací období, v němž byl nástroj, jehož se konkrétní příjmy nebo výdaje týkají, schválen.

Tabulka 1:

Ad 3) Atribut "Zdroj"

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých zdrojů financování (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Příjmy

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí přijaté národní financování; kódem 6 (= Prostředky z rozpočtu EU) se označí příjmy z rozpočtu EU za předpokladu, že se nejedná o přijetí předfinancování poskytnutého kapitolami státního rozpočtu; kódem 7 (= Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtů) se označí příjmy z rozpočtu EU za předpokladu, že se jedná o přijetí předfinancování poskytnutého kapitolami státního rozpočtu11); kódem 9 (= Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se označí příjmy z EHP / Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí výdaje na národní financování; kódem 6 (= Prostředky z rozpočtu EU) se označí výdaje spolufinancované z rozpočtu EU za předpokladu, že byly kryty již obdrženými příjmy z rozpočtu EU (včetně přijatého předfinancování poskytnutého kapitolami státního rozpočtu);

kódem 7 (= Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtů) se označí výdaje spolufinancované z rozpočtu EU za předpokladu, že byly dočasně předfinancovány12) a v tomto rozsahu se očekává následná refundace příjmy z rozpočtu EU;

kódem 9 (= Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se označí výdaje spolufinancované z EHP/ Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).

(Pozn.: Převody do rezervních fondů kapitol z titulu nerealizování "výdajů, krytých příjmy z rozpočtu EU", které byly součástí schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách ve sledovaném roce, mají kód atributu "Zdroj" = 713) ; tyto prostředky budou následně na příjmové účty kapitol z rezervních fondů za účelem jejich realizace převedeny se stejným kódem atributu "Zdroj", tj. = 7.)

Ad 5) Ukazatele (vazba na část VII. finančního výkazu)
(Týká se pouze kapitol státního rozpočtu.)

U kapitol státního rozpočtu, u nichž součástí finančního výkazu je též část VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje, je nezbytné dbát na konzistentnost této části s novými částmi XI. a XII.

Platnost kontrolních vazeb (viz část ad 6) ) plní důležitou funkci pro ověření správnosti uváděných skutečností. Současně tak v jistém slova smyslu část VII. obsahující agregované údaje poskytuje "rychlou" informaci o tom, u kterých kapitol dochází anebo má v daném rozpočtovém období dojít k realizaci některého z nástrojů uvedených v Tabulce 1 a podat základní přehled o struktuře jejich financování, která je následně detailně na úrovni jednotlivých položek příjmů a položek a paragrafů výdajů popsána pro jednotlivé nástroje v částech XI. a XII.

Tabulka 3:

Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska jsou součástí specifických ukazatelů na straně příjmů (viz Tabulka 3 - ukazatele 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c a 5). Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska jsou součástí průřezových ukazatelů na straně výdajů (viz Tabulka 3 - ukazatele 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c a 5). Národní financování14) je součástí průřezových ukazatelů na straně výdajů (viz Tabulka 3 - ukazatele I, II, III, IVa, IVb, IVc a V) (detailněji viz Tabulka 4). (K obsahu sl. 73, 74 a 75 v části VII. finančního výkazu viz část ad 2).)

Ad 5) Kontrolní vazby
(Týká se pouze kapitol státního rozpočtu.)

Pro údaje uvedené v částech VII., XI. a XII. finančního výkazu platí kontrolní vazby uvedené v Tabulce 4.

Tabulka 4:

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu


1) Obecně jsou v části XI. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU příjmy z rozpočtu EU a národní financování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a národní financování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy "příjmy z rozpočtu EU" a "související příjmy", proto součástí souvisejících příjmů jsou jak příjmy z EHP / Norska / Švýcarska a související národní financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.
2) Na úrovni organizačních složek státu a státních fondů se bude jednat pravděpodobně spíše o teoretický případ, např. získá-li státní fond prostředky na národní financování ze státního rozpočtu.
3) Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska, ale též od Národního fondu, od kapitoly SR či dokonce u OSS převedeny z účtů rezervních fondů na jejich příjmové účty za účelem realizace (viz dále část ad 2) ).
4) Např. jako příjmy z rozpočtu EU mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou poskytnutého předfinancování, tj. v podstatě prostředky "národní" a nikoliv "evropské".
5) Byly uvažovány v rámci schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách.
6) Nad rámec schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách.
7) Obecně jsou v části XII. finančního výkazu sledovány v rámci nástrojů spolufinancovaných z EU výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a národní financování a v rámci nástrojů spolufinancovaných z EHP / Norska / Švýcarska rovněž výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska a národní financování. Vyhláška č. 22/2007 Sb. zavádí pojmy "výdaje spolufinancované z rozpočtu EU" a "související výdaje", proto součástí souvisejících výdajů jsou jak výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska a související národní financování, tak národní financování u nástrojů spolufinancovaných z EU.
8) Typicky např. předfinancování u kapitol státního rozpočtu.
9) Za realizaci se nepovažuje (zpětný) převod nevyčerpaných finančních prostředků do rezervních fondů kapitol. Tyto (zpětné) převody do rezervních fondů jsou společně s převody z titulu nerealizování "výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU", které byly součástí schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách ve sledovaném roce, uvedeny ve sl. 75 a 76 části VII. finančního výkazu.
10) (Zpětné) převody nevyčerpaných finančních prostředků a současně převody nerealizovaných "výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU", které byly součástí schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách ve sledovaném roce do rezervních fondů kapitol.
11) Kód atributu "Zdroj" = 7 použijí státní fondy v případě, že přijímají předfinancování poskytnuté kapitolami; u organizačních složek státu připadá použití tohoto kódu v úvahu při převodu prostředků z rezervních fondů kapitol na jejich příjmové účty za účelem jejich realizace za předpokladu, že s kódem atributu "Zdroj" = 7 byly tyto prostředky do rezervních fondů v minulosti převedeny.
12) U státních fondů předfinancováním není realizace výdaje spolufinancovaného z rozpočtu EU, je-li kryt již přijatým předfinancováním poskytnutým příslušnou kapitolou státního rozpočtu (refundaci příjmem z rozpočtu EU v tomto případě očekává tato kapitola); předfinancováním je realizace výdaje spolufinancovaného z rozpočtu EU, je-li dočasně předfinancován státním fondem, tj. státní fond očekává příslušnou refundaci příjmy z rozpočtu EU. Podstatou je, že výdaj označený kódem atributu "Zdroj" = 7 typicky v podstatě zakládá vznik pohledávky vůči EU (přestože se o ní zpravidla neúčtuje).
13) Jedná se o výdaj, který je v určitém slova smyslu rovněž předfinancován - příjmy z rozpočtu EU na jeho krytí nejsou k dispozici.
14) Ve smyslu výdajů na národní financování.
15) U ukazatele 4a (přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu) nepřipadá kód atributu "Zdroj" = 6 v úvahu

E-shop

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.