Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 12/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 3, ze dne 12. 3. 2007

12

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204

Čj. 11/20 471/2007-111

ze dne 16. února 2007

I.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2007

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní
  vazby

text

r

Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)

7110

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti

7120

= ř. (7121 +7122)

v tom: pojistné na důchodové pojištění

7121

 

pojistné na nemocenské pojištění

 

 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7122

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7130

= součtu ř. 7131 až 7136

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem

7131

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem

7132

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem

7133

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem

7134

 

příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů

7135

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem

7136

 

 

 

ř. (7110+7120+7130)
sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3

Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 

7201

 

 

7202

 

   
  7299  
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.  4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 = ř. (7311 + 7312)
v tom: platy zaměstnanců 7311  
ostatní platby za provedenou práci 7312  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ve státní správě 7341  
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem 7342  
z toho: Policie 7343  
HZS 7344  
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 7346  
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů 7347  
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 7348  
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků EU celkem
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352  
účelové výdaje celkem 7353  
kryté příjmem z rozpočtu EU 7354  
Národní program výzkumu 7361  
Programy v působnosti poskytovatelů 7362  
Veřejné zakázky 7363  
Specifický výzkum na vysokých školách 7364  
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365  
Výdaje na mezinárodní konference 7370  
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I. 7371  
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II. 7372  
Mezinárodní konference k problematice CITES
v oblasti služební kynologie celních správ
7373  
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin) 7374  
Mezinárodní konference „Prevence kriminality v ČR a v Evropě“ 7375  
Mezinárodní konference GŘ Vězeňské služby
- Vězeňské systémy v zemích EU
7376  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.  240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411  
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 + 7422)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421  
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431  
kryté příjmem z prostředků EU 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu ř. (7441 až 7446)
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443  
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444  
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445  
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
  kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452  
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603  
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 7650  

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

II.
Doplňující informace

Struktura části VII. výkazu Fin 2-04 U je koncipována tak, aby měla platnost v delším časovém horizontu. V bloku „Další analytické údaje“ se vykazují ukazatele, které nejsou závaznými ukazateli státního rozpočtu, ale MF jejich plnění sleduje.

Údaje části VII. sumáře Fin 2-04 U jsou datovým zdrojem pro generování sestav 504U Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za jednotlivé kapitoly.
Údaje této části se vykazují následovně:

a) Údaje specifických ukazatelů - příjmy podle přílohy č. 4 k zákonu č.  622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické ukazatele - příjmy.
b) Údaje specifických ukazatelů - výdaje podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006  Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly v části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické uka-zatele - výdaje se stanoveným číslem řádku podle předaných algoritmů sestavy 504U příslušné kapitole. Poslední dvojčíslí čísla řádku v podstatě odpovídá pořadovému číslování závazných ukazatelů tohoto bloku kapitoly.
c) Údaje průřezových ukazatelů podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Průřezové ukazatele.

Část VII. byla rozšířena o údaje v sloupcích:
74 - Použití mimorozpočtových zdrojů,
75 - Převod neinvestičních prostředků do RF k 31. 12.,
76 - Převod investičních prostředků do RF k 31. 12.

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Občanský zákoník, komentář, svazek VI  (§ 2521 až 3081)

Občanský zákoník, komentář, svazek VI (§ 2521 až 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu. Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.