Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 12/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 3, ze dne 12. 3. 2007

12

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204

Čj. 11/20 471/2007-111

ze dne 16. února 2007

I.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2007

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku

Kontrolní
  vazby

text

r

Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)

7110

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti

7120

= ř. (7121 +7122)

v tom: pojistné na důchodové pojištění

7121

 

pojistné na nemocenské pojištění

 

 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7122

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7130

= součtu ř. 7131 až 7136

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem

7131

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem

7132

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem

7133

 

příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem

7134

 

příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů

7135

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem

7136

 

 

 

ř. (7110+7120+7130)
sl. 71, 72, 73
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1, 2, 3

Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 

7201

 

 

7202

 

   
  7299  
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.  4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 = ř. (7311 + 7312)
v tom: platy zaměstnanců 7311  
ostatní platby za provedenou práci 7312  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ve státní správě 7341  
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem 7342  
z toho: Policie 7343  
HZS 7344  
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 7346  
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů 7347  
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 7348  
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků EU celkem
7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem 7352  
účelové výdaje celkem 7353  
kryté příjmem z rozpočtu EU 7354  
Národní program výzkumu 7361  
Programy v působnosti poskytovatelů 7362  
Veřejné zakázky 7363  
Specifický výzkum na vysokých školách 7364  
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7365  
Výdaje na mezinárodní konference 7370  
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I. 7371  
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II. 7372  
Mezinárodní konference k problematice CITES
v oblasti služební kynologie celních správ
7373  
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin) 7374  
Mezinárodní konference „Prevence kriminality v ČR a v Evropě“ 7375  
Mezinárodní konference GŘ Vězeňské služby
- Vězeňské systémy v zemích EU
7376  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.  240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
7410 = ř. (7411 + 7412)
v tom: ze státního rozpočtu 7411  
kryté příjmem z rozpočtu EU 7412  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006
7420 = ř. (7421 + 7422)
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 7421  
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7422  
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431  
kryté příjmem z prostředků EU 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013
7440 = součtu ř. (7441 až 7446)
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443  
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7444  
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445  
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů
7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
  kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 7452  
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 7603  
Další analytické údaje
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 7650  

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

II.
Doplňující informace

Struktura části VII. výkazu Fin 2-04 U je koncipována tak, aby měla platnost v delším časovém horizontu. V bloku „Další analytické údaje“ se vykazují ukazatele, které nejsou závaznými ukazateli státního rozpočtu, ale MF jejich plnění sleduje.

Údaje části VII. sumáře Fin 2-04 U jsou datovým zdrojem pro generování sestav 504U Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za jednotlivé kapitoly.
Údaje této části se vykazují následovně:

a) Údaje specifických ukazatelů - příjmy podle přílohy č. 4 k zákonu č.  622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické ukazatele - příjmy.
b) Údaje specifických ukazatelů - výdaje podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006  Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly v části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické uka-zatele - výdaje se stanoveným číslem řádku podle předaných algoritmů sestavy 504U příslušné kapitole. Poslední dvojčíslí čísla řádku v podstatě odpovídá pořadovému číslování závazných ukazatelů tohoto bloku kapitoly.
c) Údaje průřezových ukazatelů podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Průřezové ukazatele.

Část VII. byla rozšířena o údaje v sloupcích:
74 - Použití mimorozpočtových zdrojů,
75 - Převod neinvestičních prostředků do RF k 31. 12.,
76 - Převod investičních prostředků do RF k 31. 12.

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.