Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 10/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 2, ze dne 23. 2. 2007

10

VYHLÁŠKA

č. 22/2007 Sb.,

kterou se mění vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Martin Kolitsch, tel.: 257 043 204 Čj.: 11/20 471/2007-111

ze dne 1. února 2007

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "a rozpočtů územních samosprávných celků." nahrazují slovy " , rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada").".
2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,".
3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." nahrazují  slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
4. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "územní samosprávné celky" vkládají slova " , regionální rady".
5. V § 4 odst. 1 písm. b), v příloze č. 2 bodě 3. podbodě 3.1, bodě 4. podbodě 4.1, bodě 5. podbodě 5.1, bodě 8. písm. a), v příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 v názvu výkazu s číslem 040, x60, x61, x62, v nadpisu přílohy č. 6, v příloze č.  6 bodě 14. a v nadpisu vzoru výkazu se za slova "územních samosprávných celků" vkládají slova " , regionálních rad".
6. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "územní samosprávné celky" vkládají slova " , regionální rady".
7. V § 6 odst. 2 se slova "Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí" nahrazují slovy "Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace" a slova "státního rozpočtu" se nahrazují slovy "svých rozpočtů".
8. V § 8 odst. 1 se slova "a územních samosprávných celků" nahrazují slovy " , územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí" a za slova "jsou součástí účetní závěrky" se doplňují slova "s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí".
9. V § 10 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".
10. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. a), bodě 2. podbodě 2.1 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a), v příloze č. 2 bodě 1. písm. a), bodě 3. podbodě 3.2 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a) se slova "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,".
11. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. c), bodě 2. podbodě 2.1 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. b), v příloze č. 2 bodě 1. písm. c), bodě 3. podbodě 3.2 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. c) se slova "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." nahrazují slovy "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
12. V příloze č. 1 bodě 3. a v příloze č. 2 bodě 2. písm. b) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad," slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad" a slova "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad".
13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí".
14. V příloze č. 2 bodě 4. se za slova "za vlastní hospodaření" vkládají slova "a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených".
15. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.2 se slova "dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření." nahrazují slovy "dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli."
16. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.4 se slova "stanovených v bodě 9. této přílohy." nahrazují slovy "stanovených v bodě 10. této přílohy.".
17. V příloze č. 2 se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:
"8. Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření
8.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
8.2 čtvrtletně
a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b) výkaz zisku a ztrát,
c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".
Dosavadní body 8. a 9. se označují jako body 9. a 10.
18. V příloze č. 2 bodě 9. úvodní části ustanovení se slova "a dobrovolnými svazky obcí" nahrazují slovy " , regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí" a slova "a kraji" se nahrazují slovy " , kraji a dobrovolnými svazky obcí".
19. V příloze č. 2 bodě 9. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
20. V příloze č. 2 bodě 10. písmeno a) zní:
"a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;".
21. V příloze č. 2 bodě 10. písm. e) se za slova "územních samosprávných celků" vkládají slova " , regionálních rad a dobrovolných svazků obcí".
22. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.1 se poslední věta nahrazuje větou "Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.".
23. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.2 se za slova "na území své působnosti;" vkládají slova "úřad regionální rady;".
24. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.3 se slova "krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy" nahrazují slovy "krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad".
25. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se slova "údaje části IX. výkazu Fin 2-12 M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:" nahrazují slovy "údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:", slova "(podle číselníku krajů a okresů)" se nahrazují slovy "(podle číselníků územních jednotek)", dále se za slova "dvoumístné číslo je z kontrolních důvodů doplněno nulou;" doplňují slova "u transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;".
26. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. f) se na konci tečka nahrazuje středníkem.
27. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 se doplňuje písmeno g), které zní:
"g) údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci ve struktuře: XXXXYYYYNNZS, kde XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové členění, obsahuje nuly), YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, NN - 2 místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, Z - 1 místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, S - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.".
28. V příloze č. 5 bodě 11. písm. a) se slova "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075)," nahrazují slovy "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),".
29. V příloze č. 5 bodě 11. písm. c) se slova "r. 3020sl. 31, 32, 33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)sl. 31, 32, 33" nahrazují slovy "r. 3020sl. 31, 32, 33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl. 31, 32, 33".
30. V příloze č. 5 bodě 13. písm. a) se za slova "realizované výdaje" vkládají slova "v členění podle rozpočtové skladby".
31. V příloze č. 5 bodě 15. se slova "Vybrané ukazatele státního rozpočtu" nahrazují slovy "Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje" a zrušují se slova " , jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou".
32. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno a) zní:
"a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček : - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449, - v členění podle účelových znaků, - v členění podle čísla územního celku;".
33. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno c) zní:
"c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;".
34. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno e) zní:
"e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné  číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;".
35. V příloze č. 5 bodě 17. se na konci textu písmene f) doplňují slova " , kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.".
36. V příloze č. 5 se za bod 18. vkládají nové body 19., 20. a 21., které znějí:
"19. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle níže uvedených číselníků:
Tabulka
20. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 19.".
21. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití
a) údaje této části v návaznosti na § 48, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu; předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;
b) prostředky převedené podle § 47 uvedené pod bodem 1) a 2) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U;
c) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl. (151+ 152 - 153 +155)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 +1510 + 1511 + 1512+ 1513);
d) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U
Výpočet z části XV. Ostatní části Fin 2-04 U
ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506+ 1507), sl. 151 = ř. 5010sl. 53
ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506+ 1507), sl. 152 = ř. 5020sl. 53
ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506+ 1507), sl. 156 = ř. 5060sl. 53
ř. (1508 + 1509), sl. 154 = součet údajů na položkách 5346 a 6361, sl. 83 v části VIII.
e) význam sloupců:
sl. 153 - jedná se o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 - jedná se o čerpanou částku, tj. o skutečné výdaje.".
Dosavadní body 19. a 20. se označují jako body 22. a 23.
37. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v  části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace se řádku číslo 3014 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery", dále slova na řádku číslo 3023 "4135 - Převody z fondů OSS" se nahrazují slovy "4135 - Převody z rezervních fondů OSS", slova na řádku číslo 3024 "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů" se nahrazují slovy "4136 - Převody z jiných fondů OSS", dále se vkládá nový řádek číslo 3025 s textem "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů".
38. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se   část výkazu VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu mění takto:
39. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XI.
Tabulka
40. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XII.
Tabulka
41. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XV.
Tabulka
42. V příloze č. 6 bodě 1. se za slova "územních samosprávných celků" doplňují slova " , regionálních rad" a za slova " , kraje" se doplňují slova " , regionální rady".
43. V příloze č. 6 bodě 3. a bodě 4. se za slova "rozpočtu územního samosprávného celku" vkládají slova " , regionální rady".
44. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno b) zní:
"b) konsolidace peněžních operací se provádí:
- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,
- na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (t.j. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;".
45. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno c) zní:
"c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:
Tabulka
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;".
46. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno d) zní:
"d) vazby v této části výkazu:
obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050 sl. 41, 42, 43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41, 42, 43
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4250 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4200 sl. 41, 42, 43 = r. (4050 - 4060) sl. 41, 42, 43
r. 4240 sl. 41, 42, 43 = r. (4210 + 4220) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4240 - 4250) sl. 41, 42, 43
r. 4430 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 + 4470) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = r. (4200 - 4430) sl. 41, 42, 43
r. 4450 sl. 41, 42, 43 = r. 8000 sl. 41, 42, 43
r. 4470 sl. 41, 42, 43 = r. (4450 - 4460) sl. 41, 42, 43
r. 4440 sl. 41, 42, 43 = - r. 4470 sl. 41, 42, 43
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4130 + 4140 + 4150)
sl. 41, 42, 43
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 41, 42, 43
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = 0
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41, 42, 43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41, 42, 43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380)sl. 71, 72, 73
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r. (7420 +7431 + 7450 + 7490 + 7520)sl. 71, 72, 73
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4070 + 4090) sl. 41, 42, 43 + r. (4192 + 4194) sl. 41, 42, 43 - r. (4422 + 4424) sl. 41, 42, 43 + r. (7490 + 7520)sl. 71, 72, 73 - r. 7380 sl. 71, 72, 73
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190) sl. 41, 42, 43 - r. ( 4193 + 4194) sl. 41, 42, 43
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 +4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4423 + 4424) sl. 41, 42, 43
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41, 42, 43 + r. 4194 sl. 41, 42, 43 - r.4424ssl. 41, 42, 43".
- kromě obecných vazeb, platí na úrovni republiky:
r. 4060 sl. 41, 42, 43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 +4181+ 4190) sl. 41, 42, 43
r. 4250 sl. 41, 42, 43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 +4341 + 4350 + 4360 + 4370 +4371 + 4380 + 4400 + 4410 +4411 + 4420) sl. 41, 42, 43
r. 4460 sl. 41, 42, 43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 +4411 + 4420) sl. 41, 42, 43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41, 42, 43 ".
47. V příloze č. 6 bodě 13. se slova "Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" nahrazují slovy "Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".
48. V příloze č. 6 bodě 13. písmeno a) zní:
"a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;".
49. V příloze č. 6 bodě 13. písm. b) se slova "a kraje" nahrazují slovy " , kraje a regionální rady" a slova "v bodech 2., 3. a 4.)" se nahrazují slovy "v bodech 3., 4., 5. a 8.)".
50. V příloze č. 6 bodě 13. se na konci písmene c) doplňují slova "a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.".
51. V příloze č. 6 se za bod 13. doplňují nové body 14., 15. a 16., které znějí:
"14. Část X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
- v členění podle účelových znaků,
- v členění podle čísla územního celku;
b) vazby mezi částí X. a II. výkazu pro každou položku vykázanou v části X. platí:
Suma údaj sl.103 UZ,územní celek = Suma údaj sl. 3 § dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;
c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;
d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí  číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku NUTS 2.
15. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 5.
16. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 5.".
Dosavadní bod 14. se označuje jako bod 17.
52. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace na řádku číslo 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4180, 4190, 4191, 4193, 4260, 4270, 4280, 4360, 4370, 4380, 4421 a 4423 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".
53. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování    a jejich konsolidace vkládá nový řádek číslo    4062 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4063 s textem "2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4081 s textem "2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad", řádek číslo 4111 s textem "4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4181 s textem "4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4271 s textem "5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám", řádek číslo 4322 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypřádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4323 s textem "5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4341 s textem "5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám", řádek číslo 4371 s textem "6345 - Investiční transfery regionálním radám" a řádek číslo 4411 s textem "6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám".
54. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky se na řádku 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450 a 7460 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".
55. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky vkládá nový řádek číslo 7092 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7192 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7292 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi" a řádek číslo 7432 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi".
56. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části výkazu č. IX. nahrazuje název "IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" názvem "IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".
57. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. X.
Tabulka
58. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XI.
Tabulka
59. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XII.
Tabulka

 

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
Ministr financí

Paragrafy

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

č. 16/2001 Sb.

ze dne 22. prosince 2000,

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona odst. 6 č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada").

§ 2

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí účetní výkazy, finanční výkazy a doplňující údaje.

§ 3
Účetní výkazy

(1) Účetními výkazy jsou:

a)

rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b)

výkaz zisku a ztráty,

c)

příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

(2) Účetní výkazy sestavují:

a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí,
b) podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.

§ 4
Finanční výkazy

(1) Finančními výkazy jsou:

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, včetně komentáře.

(2) Finanční výkazy sestavují:

a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,
b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí.

§ 5
Doplňující údaje

(1) Doplňujícími údaji jsou:

a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu,
c) přehled rozpočtových opatření,
d) příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".

(2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol.

§ 6
Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.

(2) Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2.

(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí stanovuje příloha č. 3.

(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.

§ 7
Rozsah a způsob sestavení údajů

(1) Rozsah a způsob sestavení účetních výkazů stanovuje zvláštní právní předpis1).

(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů:

a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,
b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,
c) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7.

(3) Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů stanovuje příloha č. 8.

§ 8

(1) Finanční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu, státních fondů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí předkládaných v závěru roku (období 12) se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky s výjimkou části X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí.

(2) Údaje všech výkazů uvedených v odstavci 1 jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi za období 12 jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.

§ 9

(1) Pro účely sledování hodnocení plnění státního rozpočtu se stanovuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí, tj. tak, aby poskytnutí i přijetí dotací a půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.

(2) K zajištění sledování finančních toků dotací a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok, a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předchozího. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.

§ 10

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr financí, v. r.


1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.