Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 9/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 1/2, ze dne 25. 1. 2007

9

POKYN č. R 1-07

k řízení programů a provozování informačního systému programového financování

Referent: Ing. J. Kokeš, tel.: 257 042 448

Čj. 11/9 295/2007

l. 1
Předmět úpravy

Tento pokyn vysvětluje některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen "vyhláška"). Upravuje postup Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo"), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce.

Pokyn se vztahuje na programy nebo akce s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EHP") nebo z úvěru se státní zárukou.

Pokyn dále upravuje používání informačního systému programového financování (dále jen "ISPROFIN"), který spravuje ministerstvo.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto pokynu jsou uvedeny pojmy podle vyhlášky, které jsou doplněny vymezením pojmů běžně užívaných v rozpočtových pravidlech:

a) správce programu je správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b) účastník programu je organizační složka státu, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c) program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů,
d) podprogram je část programu podle § 12 odst. 1 rozpočtových pravidel stanovená správcem programu po dohodě s ministerstvem k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý program obsahuje nejméně jeden podprogram,
e) akce je vymezená část podprogramu stanovená správcem programu k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu,
f) projekt je akce stanovená správcem programu, který určí pravidla jeho řízení a obsah jeho dokumentace; akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů je vždy projekt,   
g) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci v ISPROFIN a pro registraci akce správcem programu,
h) dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady, dokumenty a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce,
i) reprodukce majetku jsou činnosti spojené s pořízením, technickým zhodnocením, opravami a udržováním hmotného a nehmotného majetku,
j) indikátor je kvalitativní ukazatel definovaný v dokumentaci programu, který specifikuje konkrétní cíl nebo efektivnost,
k) parametr je ukazatel definovaný v dokumentaci programu a investičním záměru akce a v dokumentaci projektu, který specifikuje obsah a formu reprodukce majetku a vyjadřuje se v měrných jednotkách, např. fyzikálních, technických, časových, finančních atd.,
l) evidence akce je zápis dat týkající se akce správcem programu do ISPROFIN na základě informací předaných účastníkem programu; evidencí akce stanovuje správce programu předběžnou alokaci prostředků státního rozpočtu,
m) Registrační list akce je dokument, ve kterém správce programu stanoví postup účastníka programu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo do Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu,
n) Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dokument vydaný správcem programu podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel pro fyzické a právnické osoby,
o) Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen "Stanovení výdajů na financování akce") je dokument, kterým správce programu stanoví účelové určení tj. věcný, časový a finanční rámec alokace prostředků státního rozpočtu,
p) ukončení akce je závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu a splnění podmínky realizace akce stanovené správcem programu; u stavebních akcí je tímto termínem vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu v právní moci podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pokud správce programu neurčí jiný dokument, v němž stanoví podmínky pro ukončení akce,
q) expertizní posudek je hodnocení investičního záměru nebo dokumentace projektu a posouzení společenské potřeby a národohospodářského efektu, vypracované odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, popř. správcem programu, pokud je vybaven příslušně kvalifikovanými pracovníky.

Čl. 3
Dokumentace programu

1. Dokumentaci programu předkládá správce programu v písemné a elektronické verzi ministerstvu do konce května běžného roku. V případě schválení dokumentace programu bude financování programu zahrnuto do návrhu státního rozpočtu pro následující rok.
2. V dokumentaci programu a dokumentaci podprogramu správce programu uvede zejména:
a) identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky a číselný kód stanovený po dohodě s ministerstvem,
b) termíny přípravy, realizace a vyhodnocení programu,
c) členění na podprogramy a jejich číselné kódy stanovené po dohodě s ministerstvem,
d) specifikaci věcných cílů programu, jejichž dosažení se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu a jejich zdůvodnění,
e) indikátory a parametry podprogramů a jejich technicko-ekonomické zdůvodnění,
f) bilanci potřeb a zdrojů financování programu a jeho podprogramů podle přílohy č. 1 vyhlášky, včetně účasti státního rozpočtu, fondů NATO a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP,
g) obsah investičního záměru, obsah žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, obsah dokumentace projektu a systém kritérií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu,
h) pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu, návrh možnosti úhrad daně z přidané hodnoty investorům z prostředků státního rozpočtu a systém kontrol tohoto čerpání;
platí pravidlo, že daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena ze státního rozpočtu v případě, že účastník programu může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, protože nemůže být uznána jako způsobilý náklad;
pokud se účastník programu stal plátcem daně z přidané hodnoty během realizace akce nebo uplatní odpočet této daně dodatečně až po závěrečném vyhodnocení akce, vrátí do státního rozpočtu dotaci ve výši odpočtu
i) vymezení kontrolní činnosti správce programu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení programu, podprogramu a akce podle zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále předpisů a požadavků Evropské unie nebo EHP u programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie nebo z prostředků EHP.
3. Správce programu předkládá ministerstvu dokumentaci programu ve formě, která odpovídá pravidlům zabezpečení ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu, například zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
4. Program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (tj. operační program) může obsahovat jeden nebo více programů podle § 12 rozpočtových pravidel.
5. U programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie správce programu zajistí, aby jeho činnost respektovala princip oddělení funkcí v souladu s přímo aplikovatelným právním předpisem Evropských společenství, tj. článkem 58 písm. b) nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Evropského společenství č.  1260/1999.
6. Programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisi, mohou být Evropské komisi předloženy až po souhlasu ministerstva, případně vlády.
7. Je-li u programů předpokládaná účast státního rozpočtu nejméně 5 000 000 000 Kč, stanovuje výši účasti státního rozpočtu a závazné ukazatele programu vláda.
8. Pokud je program současně programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Evropské komise nebo Výboru pro EHP. V případě, že program obsahuje veřejnou podporu, je nezbytná notifikace u Evropské komise, popřípadě stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Čl. 4
Závěrečné vyhodnocení programu

1. Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem ministerstva a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. Účastník programu nemůže v programu zahajovat akce, které by nebyly ukončeny do doby ukončení programu.
2. Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce programu ministerstvu:
a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP na formuláři v příloze č. 1 vyhlášky,
b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,
c) skutečně dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovených v § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky.
3. Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo sdělí správci programu požadavky na dopracování zprávy o závěrečném vyhodnocení. Pokud program schválila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od vyjádření ministerstva.

Čl. 5
Registrace akce

1. Přípravu a realizaci akce zajišťuje účastník programu v rámci vymezeném dokumentací programu, Registračním listem akce, Stanovením výdajů na financování akce nebo Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
2. Akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisí, jsou vždy financovány formou individuálně posuzovaných výdajů a mohou být Evropské komisi předloženy až po vydání Registračního listu akce se souhlasem ministerstva.
3. Akce financované z prostředků EHP se předkládají ke schválení Výboru pro EHP.
4. U akcí podle odstavce 2 a 3 se investičním záměrem rozumí dokumentace podle přímo aplikovatelného právního předpisu Evropské unie či požadavků Výboru pro EHP.
5. Stanovení výdajů na financování akce nebo vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akcí podle odstavce 2 a 3 je podmíněno kladným stanoviskem Evropské komise respektive Výboru pro EHP.
6. Pro evidenci akce v ISPROFIN a pro vydání Registračního listu akce předloží účastník programu žádost, jejíž obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu. Součástí žádosti je vždy investiční záměr.
7. Správce programu po předložení žádosti o registraci akce podle odstavce 6, s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč, v termínech stanovených v dokumentaci programu:
a) eviduje akci zápisem nebo importem dat do ISPROFIN,
b) po posouzení investičního záměru podle kriterií stanovených v dokumentaci programu pro výběr akcí stanoví závazné termíny, indikátory, parametry, výši účasti státního rozpočtu a podmínky pro další přípravu a realizaci akce,
c) vystaví Registrační list akce (viz vzor formuláře R 05 197 v příloze č. 1),
d) nevystaví Registrační list, pokud uzná, že podklady dodané s žádostí jsou dostatečné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
e) vrátí investiční záměr k doplnění, případně oznámí, že se státní rozpočet na financování nebude podílet.
8. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů správce programu požádá ministerstvo o souhlas s vydáním Registračního listu a současně předloží závěry posouzení investičního záměru a návrh Registračního listu.
9. Pro evidenci a registraci akce v ISPROFIN platí zásada, že souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných a registrovaných akcí nesmí být větší než závazný ukazatel výdajů na příslušný program stanovený zákonem o státním rozpočtu.

Čl. 6
Obsah investičního záměru

1. Investiční záměr stavební akce, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, obsahuje:
a) zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu v dokumentaci programu,
b) požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory,
c) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu a výroby na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
d) majetkoprávní vztahy doložené snímkem katastrální mapy a výpisem z katastru nemovitostí,
e) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,
f) zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti,
g) vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,
h) dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav,
i) disponibilitu navržených zdrojů financování,
j) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu,
k) další doklady vyžádané správcem programu.
2. Investiční záměr nestavební akce, který představuje pořízení strojů a zařízení nebo jejich technické zhodnocení a opravy, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, nákup nemovitostí atd., vymezuje časový průběh přípravy a realizace akce, obsahuje:
a) zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu v dokumentaci programu,
b) technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití,
c) zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a zdrojů úhrady včetně roku následujícího po roce dokončení,
d) zhodnocení přínosu akce k řešení problému zaměstnanosti,
e) specifikace a vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci,
f) disponibilitu navržených zdrojů financování,
g) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu,
h) další doklady vyžádané správcem programu.
3.  Investiční záměr výstavby, obnovy nebo modernizace informačních a komunikačních technologií obsahuje nad rámec vymezený v požadavcích na investiční záměr nestavební akce:
a) datový obsah a vazby systému na veřejné informační systémy a na informační systémy veřejné správy,
b) upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků,
c) specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, časového, technologického a z hlediska způsobu zabezpečení,
d) kritéria pro posuzování alternativ,
e) vymezení okruhu uživatelů,
f) schopnost začlenění systému do odpovídajících informačních systémů Evropských společenství.
4. Investiční záměr u ostatních akcí s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč a u akcí na obnovu majetku po haváriích a živelních pohromách obsahuje nejméně:
a) věcné vymezení a zdůvodnění nezbytnosti akce,
b) u stavební akce územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci,
c) posouzení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,
d) ověření navržených zdrojů financování a jejich disponibility,
e) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu.

Čl. 7
Financování akce

1.    Organizační složka státu financuje realizaci akce pouze v souladu s dokumentem Stanovení výdajů na financování akce (vzor formuláře R 05 198A v příloze č. 1), vydaným správcem programu, po posouzení požadavku účastníka programu, vypracovaného v rozsahu stanoveném v Registračním listu akce. U projektu se tento dokument vydává na základě dokumentace projektu, jehož obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu.
2.    Fyzická nebo právnická osoba financuje realizaci akce pouze v souladu s dokumentem Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vzor formuláře R 05 198B v příloze č. 1) vydaným správcem programu po posouzení:
a) žádosti účastníka programu vypracované v rozsahu stanoveném v Registračním listu akce,
b) dokumentace projektu, jehož obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu,
c) žádosti o registraci akce, předložené účastníkem programu podle čl. 5, odst. 6 v těch případech, kdy správce programu upustí od vydání Registračního listu.
3. Vydání dokumentů uvedených v odstavci 1 a 2 je podmíněno:
a) kladným posouzením dokumentace programu ministerstvem,
b) souhlasem Evropské komise respektive Výboru pro EHP u akcí uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3,
c) souhlasem ministerstva v případě, že je akce financována formou individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu respektive individuální dotací.
4. K žádosti o souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) přikládá správce programu návrh příslušného dokumentu a výsledek expertizního posouzení dokumentace projektu.
5. Souhlas ministerstva u akcí podle odstavce 3 písm. c) se požaduje rovněž v případě změny závazně určených termínů, indikátorů, parametrů a ukazatelů bilance potřeb a zdrojů financování akce.
6. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registračního listu akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce, neprodleně o tom informuje správce programu a požádá ho o změnu příslušného dokumentu.

Čl. 8
Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů

1. Správce programu zabezpečuje financování akce prostřednictvím určené banky formou:
a) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (vzor formuláře R 05 195 v příloze č.  1) na výdaje pro úhradu faktur dodavatele z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou pro organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci a právní subjekt ve vlastnictví státu,
b) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu na poskytnutí dotace pro úhradu faktur dodavatele, které bance předloží účastník programu, kterým je např. právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová nebo příspěvková organizace zřízená územně správním celkem, obec, město nebo občanské sdružení,
c) Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace (vzor formuláře R 05 196 v příloze č. 1), kterým je např. právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová a příspěvková organizace zřízená územně správním celkem, obec, město nebo občanské sdružení.
2. Výši limitu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a jeho změny stanoví správce programu.
3. K poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) uzavírá ministerstvo smlouvy s vybranými bankami.
4. Prostředky státního rozpočtu se uvolňují na základě vydání Pokynu k nastavení rozpočtového limitu a Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace.
Pokyn k nastavení rozpočtového limitu a Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace z tohoto limitu předává účastník programu na jednotlivé pobočky HVB Bank a.s. nebo na pobočky České pojišťovny a.s. Na Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace uvede správce programu v poli "na vrub účtu" číslo účtu, které bylo příjemci zřízeno na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu.
Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace bez vystavení Pokynu k nastavení rozpočtového limitu předává správce kapitoly přímo centrále HVB Bank a.s. s tím, že pro úhradu z centrálního účtu správce programu uvede v poli "na vrub účtu" číslo účtu 900500510/2700.
5. Jestliže správce programu poskytne vybrané bance z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Českou národní bankou zálohu na úhrady podle odstavce 1 písm. b) nebo c), vrátí mu tato banka nevyčerpanou zálohu před koncem rozpočtového roku na účet, ze kterého byla záloha poskytnuta.
6. Správce kapitoly zasílá v průběhu roku na účet HVB Bank a.s. jednotlivé zálohy podle splátkového kalendáře a před ukončením ročního čerpání prostředků státního rozpočtu musí na účet Ministerstva financí u HVB Bank a.s. zaslat finanční prostředky v celkové výši uvolněných limitů na jednotlivé akce.
Současně bude zajištěno, aby správce programu měl přístup k informaci o aktuální výši čerpání prostředků státního rozpočtu nejméně 2x měsíčně.
7. Výdaje na financování programů jsou závazným ukazatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést jen rozpočtovým opatřením podle § 24 rozpočtových pravidel. V kalendářním měsíci může správce programu předložit ministerstvu žádost o rozpočtové opatření tak, aby termín předložení navazoval na aktualizaci dat v ISPROFIN.

Čl. 9
Závěrečné vyhodnocení akce

1. V termínu pro závěrečné vyhodnocení akce, stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje:
a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
b) skutečně dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce,
c) u stavebních akcí předloží doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
d) zprávy z kontrol prováděných podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů nebo dalšími stanovenými předpisy,
e) další dokumenty stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce.
2. Správce programu zabezpečí kontrolu údajů uvedených v odstavci 1. Jestliže nezjistí neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce, potvrdí zprávu o závěrečném vyhodnocení akce a vyhodnocení ukončí.
3. Zjistí-li správce programu ve Zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce (vzor formuláře R 05 199 je uveden v příloze č. 3 vyhlášky) závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. Pokud zjistí neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu podá podnět příslušnému finančnímu úřadu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
4. U akcí financovaných formou individuálně poskytovaných výdajů správce programu předá ministerstvu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce. Ministerstvo návrh závěrečného vyhodnocení buď potvrdí nebo sdělí požadavky na dopracování podle podmínek, které stanovilo v podmínkách souhlasu s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce.

Čl. 10
ISPROFIN

1. ISPROFIN obsahuje údaje pro přípravu, realizaci a závěrečné vyhodnocení programu nebo akce (dále jen ”vstupní údaje") v elektronické podobě. Vstupní údaje pořizuje správce programu, případně organizační útvar pověřený správcem programu.
2. U akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie předává vstupní údaje správce programu také do monitorovacího systému strukturálních fondů spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
3. Účastník programu předloží písemné a elektronické vstupní údaje správci programu podle jeho pokynů.
Ke zpracování údajů přílohy č. 2 vyhlášky lze využít formulář "Dokumentace_Akce.zfo". Formulář včetně příslušného instalačního programu (602_XML_Filler_CZ.EXE) je zveřejněn na http://www.isprofin.cz/instalace.php. Nastavení formuláře provede správce programu v souladu s dokumentací programu a předá jej k ověření ministerstvu. Po ověření ministerstvem zavede správce programu formulář do užívání a zveřejní jej.
4. Změny údajů v ISPROFIN provede správce programu elektronicky ve lhůtě 5 dnů (po dohodě správce programu a ministerstva také 20 dnů) po uplynutí měsíce, ve kterém ke změně došlo. Připadne-li konec lhůty na den pracovního volna, provede aktualizaci v předcházejícím pracovním dnu.
5. Data předávaná z lokálních databází resortů jsou zasílána mailem na adresu ISPROFIN-DATA@MFCR.cz v termínech uvedených v odstavci 4, nejpozději do 16 hodin. Po dohodě s ministerstvem (oddělení 113) je možno data předat na elektronickém nosiči dat. U komprimovaných souborů (zip) je nutno dodržovat tento formát názvu: ISKKKRRMMDD.zip, kde KKK je číslo kapitoly předávající data a RRMMDD je datum aktualizace dat.
Příklad: soubor s daty kapitoly č. 301, aktualizovanými 5. 2. 2007 bude mít název IS301070205.zip.
Velké soubory je nutno v aplikaci ISPROFIN rozdělit do dávek o maximální velikosti 8 MB a zasílat každý soubor zvlášť. V poli předmět e-mailové zprávy se pak uvede název souboru, označení jeho části a celkový počet částí.
Příklad: soubory s daty kapitoly č. 301 aktualizovanými 5. 2. 2007 budou mít název IS301070205§1.zip a IS301070205§2.zip a budou odeslány ve dvou zprávách. V poli "předmět" první zprávy bude uvedeno: Data ISPROFIN-část 1 ze 2 a přiložen bude soubor IS301070205§1.zip. V poli "předmět" druhé zprávy bude uvedeno: Data ISPROFIN-část 2 ze 2 a přiložen bude soubor IS301070205§2.zip.
6. Z ISPROFIN nelze vyřadit akci, na kterou byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. Správce programu nemůže bez předchozího souhlasu ministerstva změnit evidenční číslo akce, ani číselný kód programu a podprogramu dohodnutý podle § 3 vyhlášky.

Čl. 11
Společná ustanovení

1. Vyhlášku včetně příloh, číselných kódů programů, podprogramů a případný výklad obsahu vstupních údajů ISPROFIN, uveřejní ministerstvo také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Formuláře uvedené v příloze tohoto metodického pokynu jsou výstupem ISPROFIN.
3. Pro účely kontroly použití prostředků státního rozpočtu se všechny doklady a zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce nebo programu archivují nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce nebo programu.

Čl. 12
Účinnost metodického pokynu

1. Pokyn nabývá účinnosti dnem vydání ve Finančním zpravodaji.

Čl. 13
Seznam příloh

Příloha č. 1    Vzory formulářů a jejich použití
Příloha č. 2/1    Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce
Příloha č. 2/2    Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce   

E-shop

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.