Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 44/2006 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2006, číslo 11-12, ze dne 15. 12. 2006

44

Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů
(Pokyn MF č. SD - 1)

Referent: Ing. R. Surgová, tel.: 257 043 121

Čj. 20/109 574/06
ze dne 6. 12. 2006

ÚVOD
Sekce I - Práva primárních dealerů
exklusivní přístup do konkurenčního kola aukce státních dlluhopisů
- exklusivní přístup do nekonkurenčního kola aukce
- exklusivní přístup do reverzních aukcí
- využívání repooperací
- účast na odkupech státních dluhopisů
- protistrana MF při operacích prováděných při řízení státního dluhu
- vedení syndikátů při veřejných zahraničích emisích
- konzulatce s primárnímu dealery a Českou národní bankou
- schůzky, meetingy
   
Sekce II - Povinnosti primárních dealerů
- účast na primárním trhu
- účast na sekundárním trhu
- kotování na sekundárním trhu
- umísťování českých státních dluhopisů
- reportování a informování MF
- etické chování
  
Sekce III - Ocenění aktivity a hodnocení primárních dealerů
- průběžné čtvrtletní hodnocení
- konečné roční hodnocení
   
Sekce IV - Kriteria pro hodnocení
primární trh domácích státních dluhopisů
sekundární trh domácích státních dluhopisů
sekundární trh eurobondů NewEuroMTS
operace s Ministerstvem financí na sekundárním trhu
  
Sekce V - Správní opatření
- jmenování primárních dealerů
- sankce
- reporting transakcí
- odkaz na přílohy

Příloha 1 - Vzor Zprávy o aktivitě primárních dealerů na primárním trhu
Příloha 2 - Vzor Zprávy o aktivitě primárních dealerů na sekundárním trhu
Příloha 3 - Vysvětlivky a poznámky ke zpracování Zpráv o aktivitě
Příloha 4 - Originální vysvětlivky EFC k protistranám

Úvod

Ministerstvo financí vydává jménem České republiky státní dluhopisy - střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy a státní pokladniční  poukázky. Rozvoj a podpora efektivního a likvidního domácího trhu státních dluhopisů je součástí politiky řízení státního dluhu Ministerstva financí a vychází z hlavního cíle minimalizace ekonomických nákladů a finančních rizik dluhového portfolia v dlouhodobém horizontu. Proto se politika řízení státního dluhu opírá a je konsistentní s operacemi na finančním trhu a s jeho dalším rozvojem. V tomto duchu Ministerstvo financí spolupracuje s Českou národní bankou a účastníky finančního trhu.

Širší spolupráce s primárními dealery se rozvíjí v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu, která je od roku 2004, roku vstupu České republiky do Evropské unie, pravidelně schvalována ministrem financí a prezentována veřejnosti. Strategie financování a řízení státního dluhu je zpracována v souladu s návrhem zákona o státním rozpočtu na následující rok, Střednědobým výhledem státního rozpočtu a Konvergenčním programem České republiky. Členy skupiny primárních dealerů se od roku 2004 staly také zahraniční banky, které mají na primární trh státních dluhopisů vzdálený přístup ze zahraničí.

Nové a systematické kvantitativní hodnocení aktivity primárních dealerů bylo zahájeno počínaje rokem 2006. Aktivitou se rozumí působení na primárním a sekundárním trhu domácích a zahraničních státních dluhopisů a finanční operace s Ministerstvem financí při řízení státního  dluhu. K hodnocení aktivity na sekundárním trhu zasílají primární dealeři Ministerstvu financí Hlášení "A" po aukci do 5 pracovních dnů a Hlášení "B" do 15 pracovních dnů po skončení každého čtvrtletí.

Na základě harmonizace v rámci Evropské unie vycházejí Hlášení o aktivitě, která zasílají primární dealeři, ze struktury reportingu používaného v zemích eurozóny Evropské unie. Formát reportingu pro eurozónu byl vytvořen v rámci výboru EFC (Economic and Financial Committee), podvýborem pro Trhy státních dluhopisů a poukázek ve spolupráci s Evropskou asociací primárních dealerů (EPDA).

Ministerstvo financí zveřejňuje pravidelně nejlepších pět institucí, které jsou členy skupiny primárních dealerů, na své webové stránce. Na základě výsledků hodnocení jsou mimo jiné exklusivně vybíráni vedoucí syndikátů emisí vydávaných v zahraničí.

Sekce I - Práva primárních dealerů

1. Výhradně primární dealeři jsou přímými účastníky aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v souladu s "Pravidly pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou". Primární dealer může být současně přímým účastníkem aukcí státních pokladničních poukázek.
2. Primární dealer má právo podávat nabídky do konkurenčního kola aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, tj. má exklusivní přístup do konkurenčního kola aukce.
3. Po skončení konkurenční části aukce státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů má primární dealer právo nakoupit určité množství, stanovené na základě nákupů ve třech posledních aukcích, za průměrnou cenu dosaženou v aukci. Primární dealer má exklusivní přístup do nekonkurenčního kola aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.
4. Primární dealer má exklusivní přístup do reverzních aukcí při odkupech a výměnách státních dluhopisů.
5. Primární dealer má právo účastnit se odkupů a výměn státních dluhopisů, které realizuje Ministerstvo financí jinou formou, než jsou reverzní aukce.
6. Primární dealer má exklusivní přístup k repo operacím, zápůjčním facilitám nebo ostatním operacím se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy na sekundárním trhu, které provádí Ministerstvo financí prostřednictvím odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.
7. Primární dealeři jsou preferovanou protistranou Ministerstva financí při operacích s finančními deriváty prováděných při řízení státního dluhu za podmínky, že s Ministerstvem financí mají uzavřenou ISDA smlouvu včetně Dodatku v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1188 ze dne 25. 11. 2002.
8. Vedoucí manažeři veřejných zahraničních emisí jsou vybíráni výhradně ze skupiny primárních dealerů na základě pravidelného kvantitativního a kvalitativního hodnocení jejich výkonnosti na primárním a sekundárním trhu domácích a zahraničních státních dluhopisů.
9. Ministerstvo financí konzultuje s primárními dealery a Českou národní bankou stanovení benchmarkových emisí, u kterých je prováděn market making. Další konzultace probíhají podle potřeby a vývoje na kapitálovém trhu.
10. Ministerstvo financí pořádá společná setkání s primárními dealery minimálně jednou za kalendářní rok.

Sekce II - Povinnosti primárních dealerů

1. Primární dealeři mají povinnost účastnit se aukcí státních dluhopisů na primárním trhu. Účast a předpoklady pro účast v aukcích jsou upraveny "Pravidly pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou".
2. Primární dealeři se účastní aukcí pravidelně a kupují významná množství státních dluhopisů. Primární dealer střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů je povinen upsat alespoň 3 % z celkového nominálního objemu těchto dluhopisů nabízených do aukcí za kalendářní rok. Maximální podíl celkové objednávky primárního dealera v konkurenční části aukce činí 50 % objemu státních dluhopisů nabízených do aukce.
3. Primární dealeři významně přispívají k vytváření a udržování likvidity na domácím sekundárním trhu státních dluhopisů. Podíl primárního dealera na celkovém ročním obratu všech primárních dealerů na sekundárním trhu musí činit alespoň 1%.
4. Primární dealeři plní funkci tvůrců trhu u benchmarkových emisí státních dluhopisů, kotují pevné ceny nabídky a poptávky na trhu pro své zákazníky, umísťují na své obrazovky indikativní ceny. Odpovídají za to, že jimi udávané ceny jsou v souladu s úrovní na trhu. Snaží se, aby jimi odesílané ceny byly tak blízko jimi obchodovaným cenám, jak se to reálně možné.
5. Primární dealer umísťuje státní dluhopisy a stripy státních dluhopisů u finálních investorů v České republice i v zahraničí. Ministerstvo financí se může dohodnout s primárními dealery na cílovém umístění.
6. Primární dealeři plní informační povinnost vůči Ministerstva financí tím, že předkládají zprávy o aktivitě na primárním trhu do 5 pracovních dnů po uskutečnění aukce, čtvrtletní zprávy o aktivitě na sekundárním trhu do 15 pracovních dnů po skončení čtvrtletí. Repa, reverzní repa, buy&sell a sell&buy operace se do zpráv o aktivitě nezapočítávají. Zprávy musí být zkontrolovány a podepsány pracovníkem oddělení Compliance nebo Settlement a zaslány s digitálním podpisem.
7. Primární dealeři poskytují další informace a analýzy podle potřeby a na vyžádání Ministerstva financí.
8. Primární dealeři se chovají podle nejpřísnějších standardů finanční obchodní praxe. Aktivita primárních dealerů na trhu státních dluhopisů ČR musí být konsistentní s cíly Ministerstva financí se zaměřením především na udržování výkonného a likvidního trhu.

Sekce III - Ocenění aktivity a hodnocení primárních dealerů

Ministerstvo financí hodnotí průběžně aktivity primárních dealerů zakotvené v "Zásadách spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů". Měří jejich činnost podle kvantitativních kritérií, která jsou zaměřena na plnění jejich povinností na primárním a sekundárním trhu a při dalších operacích uzavřených s Ministerstvem financí. V úvahu jsou vzata také kvalitativní kritéria, zejména spolupráce, konzultace a dodržování zásad standardů finanční a obchodní praxe a etického chování. Tato hodnocení aktivity nemají žádný vliv na účast primárních dealerů v aukcích státních dluhopisů vymezenou v souladu s "Pravidly pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou".

Výsledky hodnocení jsou zveřejňovány průběžně za každé čtvrtletí a každý rok se také vypracovává konečné roční hodnocení aktivity  primárního dealera. Výsledky jsou zveřejňovány na webové stránce Ministerstva financí v podobě pořadí pěti nejaktivnějších primárních dealerů.

Sekce IV - Kriteria pro hodnocení

A        Primární trh domácích státních dluhopisů
A1 Podíl na prodaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech
A2 Realizovaný podíl z kompetitivní aukční poptávky primárního dealera
A3 Průměrná vážená odchylka objednávek primárního dealera od průměrné aukční ceny směrem dolů
A4 Podíl výdajů za objednávky za nadprůměrnou cenu na celkových výdajích v aukci
A5 Četnost účasti v kompetitivních částech aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (bez aukcí s nákupem méně než 1,5 % objemu)
A6 Podíl na prodaných státních pokladničních poukázkách ve sledovaném období
B Sekundární trh domácích státních dluhopisů
B1 Podíl na obchodovaném objemu střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
B2 Geografická distribuce prodeje střednědobých a dlouhodobých státních Dluhopisů (včetně primární aukce)
B3 Investorská distribuce prodeje střednědobých a dlouhodobých státních Dluhopisů (včetně primární aukce)
B4 Plnění kótovacích povinností (spread, minimální objem, denní doba)
C Sekundární trh eurobondů
C1 Podíl na obchodovaném objemu z pozice tvůrce ceny (kategorie "Filler")
C2 Podíl na obchodovaném objemu z pozice příjemce ceny (kategorie "Order")
C3 Průměrný měsíční kotovaný bid/offer spread
C4 Průměrný měsíční počet hodin denního kotování
C5 Procentní denní podíl korektního kotování
D Operace s Ministerstvem financí při řízení státního dluhu na sekundárním trhu
D1 Podíl na realizovaných obchodech s Ministerstvem financí při řízení státního dluhu na peněžním a depozitním trhu
D2 Podíl na objemu střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných nebo vyměněných s Ministerstvem financí před splatností
D3 Derivátové operace s Ministerstvem financí při řízení státního dluhu (úsporový index včetně schopnosti dodat produkt a cenu )

Sekce V - Správní opatření

Jmenování primárním dealerem

Na základě splnění předpokladů uvedených v "Pravidlech pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou" je zájemce jmenován Ministerstvem financí primárním dealerem.

Sankce

Pokud primární dealer poruší "Pravidla pro primární prodej střednědobých a dlouhodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou" nebo "Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů" je za to sankcionován, zejména může být pozastavena jeho účast ve skupině primárních dealerů nebo může být ze skupiny primárních dealerů vyloučen.

Reporting transakcí

Reporting transakcí probíhá formou Hlášení o aktivitě na primárním trhu (typ "A") do 5 pracovních dní po aukci, a Hlášení o aktivitě na sekundárním trhu (typ "B") do 15 pracovních dní po skončení čtvrtletí. Vzory hlášení jsou v příloze k tomuto pokynu.

Příloha 1 - Vzor hlášení aktivity primárních dealerů na primárním trhu
Příloha 2 - Vzor hlášení aktivity primárních dealerů na sekundárním trhu
Příloha 3 - Vysvětlivky a poznámky ke zpracování Zpráv o aktivitě
Příloha 4 - Originální vysvětlivky EFC k protistranám

Ing. Bohdan Hejduk, v. r.
náměstek ministra

E-shop

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.