Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 25/2006 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2006, číslo 3/2, ze dne 31. 3. 2006

25

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu – doplněk platný od 15. 3. 2006

Čj. 47/36 218/2006-474

Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487

Placení formou daňové složenky
(osvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta od 15. 3. 2006 používá daňové složenky pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6  (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7  (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz Placení formou poštovní poukázky).

Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty. Na každé pobočce České pošty, na finančním a celním úřadě je taktéž k dispozici seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na daňové složence se vyplňují následující údaje:

1. Levá část poukázky

  • Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

2. Pravá část poukázky

  • Druh daně – na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. V případě, že poplatník chce prostřednictvím daňové složenky zaplatit jednu z nabízených daní, postačí u příslušné daně označit kolonku křížkem (x). Pro ostatní druhy příjmu, které nejsou přímo předtištěny na daňové složence, musí poplatník (plátce) označit křížkem (x) kolonku „jiný“ a vyplnit položku „druh daně (předčíslí bankovního účtu – PBÚ“
  • Druh daně (předčíslí bankovního účtu – PBÚ) - toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č.  7 ( pro celní úřady).
  • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
  • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
  • Číslo účtu FÚ/CÚ (bez předčíslí) - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
  • Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
  • Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná.
  • Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

                          Ing. Blanka Hladká, v. r.
                        ředitelka odboru 47
                            Rozvoj IS daňové správy

Příloha č. 6

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU od 15. 3. 2006

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň silniční 748
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Náklady státního dozoru dle z.č. 202/1990 Sb. 2743
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Poplatky správní 3711
Tržby z prodeje kolků 3738
Poplatek dle z.č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Příslušenství daní 4706
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730
Ostatní příjmy 4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z. č. 254/2001 Sb. 6701
Daň z příjmu právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmu fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Poplatky dle z.č. 389/1991 Sb., z.č. 86/2002 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z.č. 334/1992 Sb.     8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky za vypouštění odpadních vod dle z.č. 254/2001 Sb. 9793
Zajištění daně dle § 38e z.č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle § 71 z.č. 337/1992 Sb. 20036

    Příloha č. 7

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU od 15. 3. 2006   

Název daně Předčíslí účtu
Vracení daně z min.olejů os.užív. tyto oleje pro zem.prvovýrobu 756
Vracení daně z MO ozbr.silám čl.států NATO s výjimkou ozbr.sil ČR 764
Vracení spotřební daně osobám používajících výsad a imunitu 772
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Lihové kolky 1006
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Poplatky správní 3711
Pokuty v blok.řízení na místě zaplacené 3746
Poplatek dle z.č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Vracení daně z MO-techn. benzínů a os.užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
Cizí prostředky 6015
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z.č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB 6752
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - SFŽP 6779
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771
Poplatky dle z.č. 86/2002 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z.č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z.č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky za vypouštění odpadních vod dle z.č. 254/2001 Sb. 9793
Spotřební daň - příjmy z tabákových nálepek 14760
Zajištění daně 40037
Vrácení daně z ostatních benzínů 95791

E-shop

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - C. H. Beck

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.