Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 41/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 9/3, ze dne 30. 9. 2005

41

Státní dozor v pojišťovnictví
Výroční zpráva za rok 2004

Rok velkých změn

Uplynulý rok nebyl pro pojišťovny na českém trhu rozhodně jednoduchý - došlo k řadě legislativních změn, spolu se vstupem do Evropské unie se změnily podmínky konkurence, měnila se poptávka klientů a probíhala diskuse o slučování dozorů.

V konečném součtu rok 2004 rozhodně nedopadl špatně. Celkový nárůst předepsaného pojistného o téměř 7 % je ve srovnání s inflací 2,8 % velmi dobrým výsledkem - i když zpomalení růstu oproti předchozím letům signalizuje rostoucí náročnost trhu a potřebu hledat nové cesty ke klientům. Stále častěji se objevují na míru šité produkty, určené menším skupinám klientů či pro určitý způsob distribuce. Právě větší inovativnost by se měla stát motorem růstu pro další období.

Zdá se, že zejména v segmentu životního pojištění dochází k vyčerpání dosavadního distribučního modelu, kdy řada distribučních sítí spoléhala na stále nové prodejce s minimální produkcí, ale se schopností oslovit své blízké. Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, stanoví řadu nových povinností pojišťovacích zprostředkovatelů s cílem přizpůsobit nabízené produkty potřebám klienta, při akvizici klientů postupovat jasně a srozumitelně, aby klient získal pravdivou a úplnou představu o nabízeném produktu a klade i základní nároky na vzdělání zprostředkovatele. Předpokládáme ale, že vyšší požadavky na fungování finančního zprostředkování a finančního poradenství přinesou dlouhodobý a bezpečný růst, nebo_ sníží nebezpečí excesů a prodeje nevhodných produktů. Debata o správném nastavení distribuce finančních produktů bude pokračovat i letos a příští rok a pojistný trh v ní bude hrát významnou roli.

K rozvoji pojišťovacího sektoru by mělo přispět posilování účasti zaměstnavatelů na vytváření dlouhodobých úspor na penzi. Třetí pilíř penzijního systému musí být silný a právě zaměstnavatelé začínají hrát při jeho tvorbě stále významnější roli. Vítáme proto stále rostoucí počet zaměstnavatelů, kteří zaměstnancům na dlouhodobé spořící produkty přispívají a rádi bychom jejich zapojení i nadále posilovali.

Zárove -  ale musí být zachovány rovné podmínky na finančním trhu a právě narovnání podmínek napříč sektory budeme věnovat stále větší pozornost. Uvítáme proto jakékoliv náměty, které by měly vést k rychlejšímu rozvoji finančního trhu v České republice a odstranit překážky, které jeho rozvoji brání. Velkou roli by v této analýze měla sehrát Česká asociace pojišťoven a ostatní asociace, stejně jako v debatách o pojišťovnictví, které jménem České republiky vedeme na evropské úrovni.

Pojišťovací trh byl v minulém roce v podstatě velmi poklidný a veškeré problémy byly zdárně vyřešeny. Je to jistě signálem, že jde o trh dospělý, schopný reagovat na všechny změny. Je samozřejmé, že stále ještě existuje mnoho detailů na doladění - ale ta velká práce je již za námi. O to více času by mělo zbýt na rozvoj českého pojišťovacího sektoru.

Praha, srpen 2005

Ing. Tomáš Prouza
náměstek ministra

MINISTERSTVO FINANCÍ

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění

STÁTNÍ DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Pracoviště: Legerova 69, Praha 1
Tel.: +420 25704 3332
Fax: +420 25704 9227
E mail: cisa@mfcr.cz
URL: http://www.mfcr.cz

Úvodní slovo

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

I. Státní dozor v pojišťovnictví
1. Legislativní činnost
2. Povolovací a schvalovací činnost
3. Kontrolní činnost
3.1 Kontrola od stolu
3.2 Kontrola na místě
4. Ostatní činnosti
4.1 Analytická a statistická činnost
4.2 Registrační činnost
4.3 Metodicko - poradenská činnost
4.4 Spolupráce s partnerskými institucemi
4.5 Činnosti v rámci Evropské unie

II. Pojistný trh České republiky
1. Struktura pojistného trhu
2. Předepsané pojistné
3. Aktiva pojišťoven
4. Technické rezervy a skladba finančního umístění
5. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
6. Účetnictví a audit

Přehled použitých zkratek a užitečných webových stránek
Seznam příloh

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

z některých odborných stanovisek, která byla publikována zejména v prvních měsících roku 2004, vyplynula výrazná názorová nejednotnost v prognózách, co vlastně bude znamenat vstup České republiky do Evropské unie pro občany a pro pojistný trh. Ozvaly se obavy, ale i bezbřehý optimismus. Nyní, s více než ročním odstupem, si dovolím konstatovat, a potvrzuji tím i své předchozí výroky, že žádná pronikavá změna nestala. pojišťovnictví České republiky se jako sektor důstojně zařadilo do evropského pojistného trhu (CEA), státní dozor se stal řádným členem výboru evropských dozorů (CEIOPS), pokračovaly aktivity tuzemské, evropské i globální. Výrazně vzrostly odborné aktivity pracovníků Úřadu ve výborech, podvýborech a pracovních skupinách Evropské komise i Mezinárodní asociace pojistných dozorů – IAIS. Návazně na dohody s dozorem německým a slovenským byla podepsána obdobná memoranda o vzájemné spolupráci s dozorem rakouským a dozorem polským. Pokračovaly legislativní aktivity v souvislosti se zákonem o dozoru nad finančními konglomeráty.

Přece se ale změnilo něco, co lze pouze obtížně charakterizovat touto zprávou státního dozoru, ale co považuji za velmi významné zejména pro budoucí vývoj. Jednotným evropským pasem fakticky zmizely hranice trhů, hranice dosavadních aktivit pojišťoven i aktivit státního dozoru. Objevila se očekávaná i nová nebezpečí, ale také nové šance finančních skupin, státní dozor se musel a do budoucna musí s existující i očekávanou situací v identifikaci a řízení rizik beze zbytku vypořádat.

Snad nejintenzivnější práce probíhaly v souvislosti se zabezpečením registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Děkuji alespo -  touto formou expertům České asociace pojišťoven, Asociace pojišťovacích zprostředkovatelů i všem dalším spolupracovníkům, kteří k zvládnutí problematiky přispěli. V praxi se v tomto případě velmi zřetelně ukázal význam spolupráce představitelů tří základních vrstev Lamfalussyho členění finančního trhu, a to regulátora, dozoru a trhu.

A jak se vyvíjela struktura a jak se měnila dynamika trhu? Počet pojišťoven průběžně v čase kolísá nad číslem 40. Zpráva již bere v úvahu novou situaci v pohledu na organizační složky a k 31. prosinci 2004 již uvádí přehled dělení na 33 tuzemských pojišťoven a 7 poboček pojišťoven z jiného členského státu. Zájem o volné poskytování služeb na území České republiky projevilo k 31. prosinci 2004 celkem 107 zahraničních společností. Dynamiku trhu si dovolím charakterizovat v porovnání s rokem 2003 jako nižší, ale neznamená to podle mého názoru stagnaci. pojišťovny stabilizovaly svou činnost, připravovaly nové aktivity a současně se připravovaly na plnění nových povinností souvisejících s novou legislativou i s novou situací po vstupu do Evropské unie.

Jestliže jsem charakterizoval v loňské zprávě po osmém měsíci roku 2004 soukromé pojišťovnictví České republiky za srovnatelné s členskými státy Evropské unie nejen harmonizací práva, ale i kvalitou dozoru a trhu, pak další měsíce tohoto roku uvedenou charakteristiku potvrdily. Tento stav je výsledkem součinnosti všech, kteří se na úrovni trhu, dozoru i ministerstva soukromým pojišťovnictvím zabývají.

Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v.r.

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

Výkonem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění je pověřeno Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"). Věcná působnost ministerstva v této oblasti je zakotvena v ustanovení § 4 kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vykonává vlastní dozorovou činnost nad subjekty podnikajícími v oblasti soukromého pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem a současně jako ústřední orgán státní správy je i zpracovatelem vládních návrhů zákonů a vyhlášek upravujících tuto oblast finančního trhu. V případě penzijního připojištění jsou legislativní návrhy zpracovávány v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pro výkon státního dozoru i legislativní činnost v pojišťovnictví a penzijním připojištění byl od září 2000 organizačně vyčleněn samostatný odbor ministerstva s názvem – Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen "Úřad"). Výroční zpráva za oblast penzijního připojištění je vydávána samostatně.

Úřad je členěn do devíti oddělení. Čtyři oddělení jsou zaměřena na pojišťovnictví, dvě oddělení jsou specializována na oblast penzijního připojištění a tři oddělení jsou průřezová.

Organizační struktura je patrná z následujícího schématu:

Oddělení 321 – legislativní a právní v pojišťovnictví;
Oddělení 322 – licencí v pojišťovnictví;
Oddělení 323 – metodiky a standardizace činnosti dozoru;
Oddělení 324 – kontroly v pojišťovnictví I;
Oddělení 325 – kontroly v pojišťovnictví II;
Oddělení 326 – legislativní a právní v penzijním připojištění;
Oddělení 327 – kontroly penzijních fondů a depozitářů;
Oddělení 328 – analytiky a statistiky;
Oddělení 329 – vnějších vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Počet pracovníků Úřadu se ustálil na celkových 68. Podíl žen na celkovém počtu pracovníků činil 60 %, průměrný
věk byl 45 let a podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků dosáhl 75%.

I. Státní dozor v pojišťovnictví

1. Legislativní činnost

Rok 2004 znamenal v oblasti pojišťovací legislativy určité uvolnění oproti předchozím obdobím, v jejichž průběhu bylo nutné harmonizovat legislativu České republiky v oblasti pojišťovnictví s legislativou ES. Této fáze harmonizace bylo dosaženo přijetím následujících čtyř nových zákonů, resp. jejich novelizace:

novela zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví;
novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě;
zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Došlo k ní v průběhu let 2002 až 2004, poslední z nich – novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – schválil Parlament České republiky počátkem roku 2004.
Těmito zákony, které implementovaly všechny platné směrnice pro oblast pojišťovnictví, bylo dosaženo plné harmonizace legislativy České republiky se stávající legislativou ES.

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která implementovala do národní legislativy jednu z významných směrnic ES – Směrnici 2002/92/ES – týkající se zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. V této souvislosti je vhodné uvést, že koncem ledna 2005 byla zmíněná směrnice implementována pouze ve 13 členských zemích EU a EHP, což nepředstavuje ani jejich polovinu.

V průběhu roku 2004 byla legislativní činnost Úřadu zaměřena především na dokončení prováděcích vyhlášek k zákonu o pojišťovnictví, zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tohoto cíle bylo dosaženo v níže uvedeném časovém sledu, kdy byly ve Sbírce zákonů publikovány následující vyhlášky Ministerstva financí:

1) 5. května 2004, Vyhláška MF č. 303/2004 Sb., provádějící zákon č. 363/1999  Sb., o pojišťovnictví;
2) 12. května 2004, Vyhláška MF č. 309/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
3) 18. listopadu 2004, Vyhláška MF č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Velká pozornost byla v průběhu první poloviny roku 2004 věnována činnosti směřující ke zpracování finálního návrhu zákona implementujícího Směrnici ES o dopl - kovém dozoru nad bankami, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech. Návrh zákona byl předložen do vlády v první polovině roku 2004 a po jeho schválení následně postoupen k projednání Parlamentu České republiky. Schvalovací proces dosud nebyl ukončen.

Vzhledem k dalšímu vývoji legislativy ES se Úřad připravuje na implementaci přijatých a připravovaných směrnic, především směrnice upravující rovnost mužů a žen, 5. motorové směrnice a směrnice upravující problematiku zajištění.

2. Povolovací a schvalovací činnost

Vstup České republiky do EU přinesl významné změny do rozsahu činností zabezpečovaných Úřadem v agendě povolování a schvalování, zejména v souvislosti s uplatňováním systému jednotného povolení, které platí pro celé území Evropského hospodářského prostoru.

Povolovací a schvalovací činnosti Úřadu podléhají od 1. května 2004 tuzemské pojišťovny a zajišťovny i pojišťovny z třetích států.
pojišťovna z jiného členského státu je oprávněna provozovat pojišťovací činnost na území ČR po splnění notifikační povinnosti vůči Úřadu prostřednictvím svého domovského dozorčího orgánu před zahájením své činnosti, a to na základě povolení, které jí bylo uděleno ve státě jejího sídla a které platí pro celé území Evropského hospodářského prostoru. Stejně tak mohou tuzemské pojišťovny po splnění notifikační povinnosti rozšířit provozování pojišťovací činnosti v rámci ES.

Pojišťovny se sídlem v členských státech mohou provozovat svoji činnost na území ČR na základě práva usazení se nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, a to na základě povolení uděleného příslušným úřadem svého domovského státu. K 31.12.2004 obdržel Úřad notifikaci 187 pojišťoven a poboček z jiných členských států, které hodlají podnikat na území ČR na základě práva dočasného poskytování služeb, a dvou pojišťoven, které zamýšlejí nabízet své produkty prostřednictvím pobočky zřízené na území ČR. Seznam těchto pojišťoven k 31.12.2004 je uveden v příloze č. 6.
Aktuální seznam notifikovaných zahraničních pojišťoven je uveden na webových stránkách ministerstva.

Úřad evidoval k 31.12.2004 celkem 8 tuzemských pojišťoven, které na základě splnění notifikační povinnosti mohou provozovat pojišťovací činnost v jiném členském státě. Jedná se vesměs o podnikání formou svobody dočasně poskytovat služby, tedy bez zřízení pobočky.

Na organizační složku zahraniční pojišťovny z členského státu, které bylo Úřadem před vstupem ČR do EU uděleno povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území ČR prostřednictvím této organizační složky, se od 1. května 2004 pohlíží tak, jako by prošla postupem podle ustanovení § 5a a 5b zákona o pojišťovnictví, tj. jako na pobočku pojišťovny z členského státu, která podniká na území ČR na základě systému jednotného povolení a která splnila prostřednictvím svého domovského dozorčího orgánu před zahájením své činnosti na území ČR notifikační povinnost.

V souvislosti se vstupem ČR do EU vznikly Úřadu nové povinnosti související s podstatným rozšířením mezinárodníspolupráce s ostatními orgány dozoru v pojišťovnictví. Zavedení systému dohledu domovského dozorčího orgánu klade na Úřad řadu úkolů při plnění informačních povinností, ať už se jedná o notifikační povinnosti v souvislosti s podnikáním v ES, nebo např. v poskytování stanoviska, popř. schválení převodu pojistného kmene mezi pojišťovnami v rámci členských států.

Povolovací činnost

Nová povolení

Ministerstvo v roce 2004 neudělilo žádné nové povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Jediné žádosti navrhovatele z listopadu 2004 o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti bylo vyhověno ve správním řízení ukončeném v roce 2005.

Rozšíření stávajících povolení

Ministerstvo udělilo v roce 2004 povolení k rozšíření provozování pojišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví celkem třem pojišťovnám:

 • Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s., o pojistné odvětví 15a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví;
 • Nationale–Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka o pojistné odvětví 2a), b), c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví (na tuto organizační složku se od 1.5.2004 pohlíží jako na pobočku pojišťovny z jiného členského státu, která podniká na území ČR na základě povolení udělené jí domovským státem);
 • UNIQA pojišťovna, a. s., o pojistné odvětví 4 životních pojištění uvedených v části A přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví.

Ministerstvo v roce 2004 udělilo povolení k rozšíření provozování zajišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví dvěma pojišťovnám:

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví 15 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví;
 • Allianz pojišťovna, a.s., v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti pro pojistná odvětví 1, 2a), b), c), 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.

Povolení souvisejících činností

Ministerstvo udělilo v roce 2004 povolení k provozování činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností celkem ve 13 případech, přičemž 12 rozhodnutí se týkalo rozšíření činnosti pojišťoven o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

Odnětí povolení

Ministerstvo v roce 2004 odejmulo na žádost pojišťovny povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti:

A) v celém rozsahu uděleného povolení třem pojišťovnám
- "HDI" – organizační složka;
- KRAVAG–LOGISTIC Versicherungs–Aktiengesellschaft;
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
B) v rozsahu části uděleného povolení dvěma pojišťovnám
- pojišťovna České spořitelny, a.s., – pojistné odvětví 10 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví a skupina b) neživotních pojištění uvedených v části C přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví;
- Union pojišťovna, a.s., (v nucené správě) – pojistné odvětví 10a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.

Schvalovací činnost

Ministerstvo v roce 2004 schválilo na základě žádosti pojišťovny převod celého pojistného kmene ve třech případech:

 • z KRAVAG–LOGISTIC Versicherungs–Aktiengesellschaft – organizační složky na společnost UNIQA pojišťovna, a.s., z důvodu ukončení činnosti první pojišťovny na území ČR;
 • z "HDI" – organizační složky na organizační složku společnosti HDI Industrie Versicherung AG, rovněž z důvodu ukončení činnosti první z nich na území ČR;
 • ze Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na pojišťovnu VZP, a.s., z důvodu uvedení stavu do souladu
  s platnou právní úpravou.

Převod části pojistného kmene byl schválen rovněž ve třech případech:

 • z pojišťovny České spořitelny, a.s., na Kooperativu, pojišťovnu, a.s., – v odvětvích 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 18 neživotních pojištění uvedených v části B a v části C přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví, kde jsou podřazena pod skupiny neživotních pojištění a), b), c), e);
 • z GERLING–Konzern Všeobecné pojišťovací akciové společnosti – organizační složky na organizační složku Atradius Credit Insurance N.V. – v odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví;
 • z Union pojišťovna, a.s., (v nucené správě) na Kooperativu, pojišťovnu, a.s., – v odvětvích 1 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví a v odvětví 10a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.

Dosavadním klientům pojišťoven byly jejich nároky zachovány v plné výši, nebo_ přebírající pojišťovny vstoupily do příslušných práv a závazků předávajících pojišťoven.

V roce 2004 ministerstvo udělilo v jednom případě souhlas se snížením základního kapitálu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pojišťovnictví.

Ministerstvo v roce 2004 posuzovalo žádosti o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkcí osob vyjmenovaných v ustanovení § 10 odst. 10 zákona o pojišťovnictví. V této souvislosti udělilo ve správním řízení předchozí souhlas 50 navrženým osobám. Ve dvou případech nebyl předchozí souhlas pro nesplnění podmínek důvěryhodnosti navrhovaných osob udělen.

Přehled jednotlivých rozhodnutí vydaných v roce 2004

Povolení k rozšíření provozování pojišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví 3
Povolení k rozšíření provozování zajišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví 2
Povolení k rozšíření provozování činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností 13
Odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na žádost pojišťovny 3
Odnětí povolení k provozování části pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na žádost pojišťovny 2
Schválení převodu pojistného kmene na žádost pojišťovny 3
Schválení převodu části pojistného kmene na žádost pojišťovny 3
Schválení způsobu zaúčtování společných položek při souběžném provozování pojištění
podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění
1
Udělení souhlasu se snížením základního kapitálu tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny 1
Udělení předchozího souhlasu se změnou osoby navrhované do výkonu funkcí
uvedených v ustanovení § 10 odst. 10 zákona o pojišťovnictví.
50

3. Kontrolní činnost

Úřad vykonává státní dozor v pojišťovnictví především s ohledem na ochranu spotřebitele, přičemž je kladen důraz na prospektivní přístup usnadňující prevenci nepříznivého vývoje dozorovaných pojišťoven. Cílem kontrolní činnosti  je především zajištění postupů dozorovaných pojišťoven podle platných zákonů a ustanovení, a zároveň   schopnost dostát v každém okamžiku svým závazkům. Kromě kontroly dodržování stanovených podmínek a finančního zdraví Úřad pravidelně sleduje vývoj stanovených ekonomických ukazatelů a vykazovaných údajů a odhaluje nedostatky v činnosti jednotlivých dozorovaných subjektů.

Kontrolní činnost Úřadu vychází zejména ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, prováděcích vyhlášek, směrnic
a opatření ministerstva a lze ji shrnout do následujících okruhů:

 • kontrola solventnosti pojišťoven;
 • hospodaření pojišťoven z hlediska splnitelnosti jejich závazků;
 • kontrola způsobu tvorby a použití technických rezerv a finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy;
 • plnění rozhodnutí vydaných ministerstvem;
 • soulad provozovaných činností s uděleným povolením;
 • způsob vedení účetních postupů a účinnost aplikovaného vnitřního kontrolního systému pojišťovny.

Od 1. května 2004 patří ke kontrolní činnosti dozor nad aktivitami pojišťoven ve skupině (tzv. "doplňkový dozor"), který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/78/ES vykonáván ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru. Ke kontrolní činnosti Úřadu nově od 1.9.2004 patří kontrola plnění povinností podle zákona č. 61/1996 Sb., v platném znění, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Vykonávaná kontrolní činnost má dvě podoby – kontrola "od stolu" a kontrola "na místě".

Kontrola "od stolu"

Kontrola "od stolu" se zaměřuje na:

 • výkazy solventnosti;
 • výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy;
 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty.

Cílem kontroly předkládaných výkazů je vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů pojišťoven. Kromě zmíněných výkazů, které jsou Úřadu předkládány v zákonem stanovených termínech, je v rámci rozhodnutí ve správním řízení některým pojišťovnám uložena povinnost předkládat výkazy v jiných než zákonem stanovených termínech, např. měsíčně nebo čtvrtletně. Celkem plnilo takto nařízenou vykazovací povinnost v roce 2004 jedenáct pojišťoven, přičemž oproti předchozímu roku byla tato povinnost jedné pojišťovně uložena nově a naopak jednomu dozorovanému subjektu zrušena.

Kontrola "na místě"

Na základě písemného pověření k provedení kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, jsou pracovníky Úřadu prováděny v prostorách kontrolovaných pojišťoven kontroly "na místě". Rozvrh kontrol "na místě" se řídí ročním plánem kontrolní činnosti, který je každoročně sestavován Úřadem. Plán je vždy koncipován v návaznosti na výsledky kontrol "od stolu" s ohledem na závažnost a množství zjištěných nedostatků. Dále se zohledňuje doba, která uplynula od poslední kontroly pojišťovny "na místě", a přihlíží se také k podnětům, které Úřad obdrží od jiných osob, např. od ostatních účastníků finančního trhu, popř. klientů pojišťoven apod.

Kontrola "na místě" je prováděná pracovníky Úřadu jako komplexní nebo cílená:

 • komplexní je zaměřena na dodržování podmínek uložených v povolovacím řízení a na analýzu ekonomické a finanční činnosti pojišťovny s ohledem na dodržování platných právních norem,
 • cílená je zaměřena pouze na určitou konkrétní oblast činnosti pojišťovny.

V roce 2004 bylo v pojišťovnách zahájeno 22 kontrol "na místě", přičemž 18 z těchto kontrol bylo ukončeno předáním protokolu o kontrole. Předáním protokolu o kontrole bylo ukončeno 11 kontrol zahájených již v roce 2003. Zbývající čtyři kontroly zahájené v průběhu roku 2004 byly dokončeny po 31. prosinci 2004. Doba trvání kontroly se pohybovala v závislosti na rozsahu a povaze zjištěných skutečností, ve většině případů proběhla v rozmezí čtyř týdnů.
Namátkově byly provedeny 3 kontroly pojišťovacích makléřů. V jejich činnosti nebyly shledány závažné nedostatky.

Kontroly "na místě" jsou zaměřeny především na:

 • dodržování ustanovení zákona o pojišťovnictví a souvisejících předpisů;
 • celkové hospodaření pojišťoven z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejich závazků, což je v tomto smyslu chápáno jako schopnost pojišťoven uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti;
 • dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 • dodržování vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.;
 • dodržování Opatření Federálního Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny č. j. V/2–25 430/1992;
 • způsob tvorby a použití technických rezerv a finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, podle vyhlášky č. 303/2004 Sb., která s účinností od 14. 5. 2004 zrušila vyhlášku č. 75/2000 Sb.

Nejčastější nedostatky v činnosti dozorovaných subjektů zjištěné kontrolami "na místě"

Počet případů
Vysoká kumulovaná ztráta pojišťovny 3
Porušení zákona o pojišťovnictví 32
Porušení obchodního zákoníku 5
Porušení zákona o účetnictví 15
Chybný postup při tvorbě a rozpouštění rezerv 4
Nedodržení interních směrnic pojišťovny 8
Zkreslování hospodářského výsledku 2
Porušení občanského zákoníku 3
Porušení rozhodnutí ministerstva 3
Porušení zákona o státní kontrole 1
Porušení zákona o pojistné smlouvě 1
Celkem 77

V roce 2004 bylo zahájeno s dozorovanými pojišťovnami celkem 11 správních řízení, většinou z důvodů nedostatků zjištěných při kontrolách na místě. Podrobný přehled důvodů pro zahájení správních řízení ukazuje následující tabulka.

Důvody pro zahájení správního řízení

  Počet případů
Měsíční předkládání výkazů technických rezerv 1
Měsíční předkládání účetní závěrky a výkazu zisku a ztráty 2
Vypracování ozdravného plánu 1
Vypracování nového obchodního plánu 1
Vypracování nových směrnic pojišťovny 1
Mimořádné předložení výkazu solventnosti 1
Peněžité sankce 1
Povinnost snížit základní kapitál 1
Povinnost změnit osobu vykonávající funkci předsedy představenstva a generálního ředitele 1
Předložení prováděných a připravovaných změn systému vnitřního řízení pojišťovny 1
Omezení volného nakládání s majetkem v rozsahu aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy 1
Omezení nakládání s aktivy bez souhlasu ministerstva a zákaz postupu podle rozhodnutí představenstva nebo valné hromady bez souhlasu ministerstva 1
Celkem 13

V jednom případě došlo rozhodnutím k přerušení správního řízení, v deseti případech byly rozhodnutím ve správním řízení uloženy pojišťovnám následující sankce a opatření (některé byly uloženy kumulativně).

Opatření uložená na základě rozhodnutí ve správním řízení

  Počet případů
Porušení vyhlášky 75/2000 Sb. 3
Porušení vyhlášky 303/2004 Sb. 1
Porušení zákona o účetnictví 4
Porušení zákona o pojišťovnictví 5
Nedostatky v hospodaření pojišťovny 2
Neplnění obchodního plánu 1
Chybné a nedostatečné zpracování vnitřní směrnice 1
Porušení předběžného opatření 1
Vysoká neuhrazená kumulovaná ztráta 2
Žádost o ukončení vykazovací povinnosti 1
Celkem 21

4. Ostatní činnosti

4.1 Statistická činnost

Výkon funkce státního dozoru je nezbytně spojen se statistickou činností. Úřad připravoval a následně zpracovával výkazy a další podklady o činnosti pojišťoven a zajišťoven. Zpracovával nejen podklady nutné pro výkon dozoru, ale také shromažďoval statistická data o pojišťovnách a zajišťovnách, jejich produktech a hospodářských výsledcích. Výsledkem těchto činností bylo úspěšné plnění informačních povinností jak v tuzemsku, zejména vůči Českému statistickému úřadu, či v rámci trojstranné dohody České národní bance, tak i vůči zahraničním organizacím, především Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF), Světové bance (WB), Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), IAIS a různým komisím a výborům EU. Některá data byla zveřej - ována na webových stránkách ministerstva a byla rovněž využita pro tvorbu výroční zprávy.

4.2 Registrační činnost

Odpovědní pojistní matematici (OPM)

Do seznamu OPM vedeného Úřadem mohou být zapsáni žadatelé, kteří splňují zákonem stanovená kritéria. Úřad ke konci roku 2004 registroval 50 OPM. Počet registrovaných OPM již výrazně převyšuje počet pojišťoven působících na trhu v ČR, a umožňuje tak působení přirozené konkurence a přispívá k udržování vysoké odborné úrovně všech registrovaných OPM.

Novelizací zákona o pojišťovnictví došlo ke zpřesnění postavení OPM a vymezení jejich funkcí v pojišťovně. Při případných změnách legislativy v budoucnu bude kladen důraz na zvýraznění nezávislosti výkonu funkce OPM.

Při řešení aktuální pojistně technické problematiky spolupracoval Úřad v průběhu roku 2004 v řadě případů s Českou společností aktuárů, která je podle zákona jedinou organizací oprávněnou vydávat v ČR osvědčení potřebné k registraci ministerstvem a k výkonu funkce OPM.

Pojišťovací zprostředkovatelé

V průběhu roku 2004, oproti roku předchozímu, byl nárůst registrovaných pojišťovacích a zajišťovacích makléřů nižší. Nově bylo registrováno 66 makléřů, čímž celkový počet makléřů na českém pojišťovacím trhu dosáhl počtu 592.

Statistika registrace pojišťovacích a zajišťovacích makléřů

stav 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004
aktuálně zaregistrováno celkem 236 337 430 526 592
z toho: fyzické osoby 56 88 126 159 166
  právnické osoby 180 249 304 367 426
pojišťovací makléř 212 289 358 426 471
zajišťovací makléř 2 2 5 3 7
pojišťovací a zajišťovací makléř 22 46 67 97 114
zamítnuto celkem 1 1 4 14 21
zrušena registrace 0 0 3 8 18

Byl dopracován a schválen nový zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona a prováděcí vyhláška č. 582/2004 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2005 a přinesl zásadní změny v oblasti zprostředkovatelské činnosti.

4.3 Metodicko – poradenská činnost

Metodická činnost

Nezbytnou součástí dozorové činnosti v pojišťovnictví a penzijním připojištění je činnost metodická. Úřad v rámci této činnosti každoročně vyhodnocuje výkazy solventnosti pojišťoven, vytváří a aktualizuje výkazy ke kontrole činnosti pojišťoven, zpracovává odborná stanoviska k tvorbě technických rezerv a umístění prostředků, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, zabezpečuje osobní účast svých pracovníků na připomínkových řízeních nové legislativy, popřípadě zpracovává návrhy podzákonných legislativních norem. Zejména k posledně jmenované činnosti je nutné průběžně sledovat vývoj legislativy ES a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví.

V roce 2004 nabyla účinnosti vyhláška č. 303/2004 Sb., která poněkud mění výkaz solventnosti a v souladu s novelou zákona o pojišťovnictví výpočet požadované a disponibilní míry solventnosti. Výkazy solventnosti za rok 2004 jsou první, které byly zpracovány a vyhodnocovány podle nové metodiky. Vyhodnocování výkazů solventnosti je součástí "kontroly od stolu". Přehledné výsledky dokládající, jak pojišťovny podléhající dozoru Úřadu vyhovují požadavkům kladeným na solventnost, jsou uvedeny níže.

Novela zákona o pojišťovnictví zavádí pro pojišťovny povinnost tvorby rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry, jakmile pojišťovna zjistí nedostatečnost výnosu aktiv. Počínaje rokem 2004 předkládají pojišťovny Úřadu ke schválení způsob výpočtu výše této rezervy, k němuž dozorový orgán vyjadřuje své stanovisko.

V roce 2004 byly rovněž zahájeny práce na novele vyhlášky č. 303/2004 Sb., která bude zahrnovat nejen některá ustanovení nutná k aplikaci připravovaného zákona o finančních konglomerátech, ale bude též novelizovat stávající vyhlášku v souvislosti s vývojem legislativy ES i na základě dosud nabytých zkušeností.

Výkaz solventnosti za rok 2004 odevzdalo celkem 32 pojišťoven, jedna pojišťovna byla v  konkurzu, organizační složky výkaz solventnosti v ČR nepředkládají. Při kontrole výkazů k 31. 12. 2004 bylo zjištěno, že všechny pojišťovny docílily disponibilní míry solventnosti vyšší než požadované míry solventnosti.

Dvě níže uvedené tabulky dokládají celkovou míru solventnosti pojišťoven v ČR v členění na neživotní a životní odvětví. pojišťovny se smíšenou činností jsou v tabulce vedeny jako dvě oddělené pojišťovny.

Souhrnná solventnost – neživotní pojištění (tis. Kč)

  2002 2003 2004
DMS 23 187 458 24 312 508 25 112 866
PMS 5 555 827 6 257 256 7 545 885
poměr DMS/PMS (%) 417 389 333

Souhrnná solventnost – životní pojištění (tis. Kč)

  2002 2003 2004
DMS 18 251 461 17 358 000 21 137 045
PMS 5 496 538 6 317 004 6 424 125
poměr DMS/PMS (%) 332 275 339
* DMS – disponibilní míra solventnosti
PMS – požadovaná míra solventnosti

Následující dvě tabulky znázorňují počet pojišťoven v sestavě podle stupně solventnosti v členění na neživotní a životní pojištění. Procenta vyjadřují poměr DMS a PMS.

Tabulka solventností – neživotní pojištění

počet pojišťoven 2002 2003 2004
méně než 100 % 1 0 0
100 % až 150 % 3 1 4
150 % až 200 % 0 3 2
200 % až 250 % 3 3 3
250 % až 300 % 1 3 1
300 % až 400 % 2 2 3
400 % až 500 % 5 2 2
více než 500 % 12 16 15
celkem 27 30 30

Tabulka solventností – životní pojištění

počet pojišťoven 2002 2003 2004
méně než 100 % 1 0 0
100 % až 150 % 2 6 4
150 % až 200 % 2 1 1
200 % až 250 % 1 1 4
250 % až 300 % 1 2 1
300 % až 400 % 1 3 2
400 % až 500 % 2 1 1
více než 500 % 6 3 4
celkem 16 17 17

Poradenská činnost

Úřad vyřizoval v rámci ochrany spotřebitele agendu petic, stížností, oznámení a podnětů v souladu s vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. a Směrnicí Ministerstva financí č. 6 z roku 1995 v platném znění.

Úřad evidoval a písemně vyřídil 210 podání charakteru stížnosti. Dalších přibližně 100 stížností bylo vyřešeno operativně e–mailovou nebo telefonickou formou. Na základě individuálního posouzení jednotlivých případů bylo vyhodnoceno cca 20 % stížností jako oprávněných. Z celkového počtu stížností byla přibližně jedna pětina spojena s produkty životního pojištění a zbývající počet se týkal oblasti neživotních pojištění. Poznatky získané od stěžovatelů byly Úřadem využívány v rámci zpětné vazby při kontrolní činnosti a v oprávněných případech byla vůči pojišťovnám přijata opatření směřující k nápravě nedostatků.

4.4 Spolupráce s partnerskými institucemi

Vztahy Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění s tuzemskými i mezinárodními partnerskými institucemi, ač intenzivní, se vstupem ČR do EU dále výrazně prohloubily.

V roce 2003 byla podepsána twinningová smlouva – již druhá v pořadí – mezi ministerstvem a německým Spolkovým ministerstvem financí. Partnerem českého dozoru, tak jako v případě prvního twinningu, byl německý dozorový orgán nad finančním trhem – BAFin. Realizace projektu probíhala 18 měsíců a byla úspěšně završena koncem roku 2004. Trvalou přítomností zástupce německého dozoru v ČR i četnými návštěvami zahraničních expertů v Praze tak byl vytvořen prostor pro naplnění hlavních cílů smlouvy, ke kterým patřilo zejména:

posílení teoretických znalostí pracovníků dozoru a jejich následná aplikace do dozorové činnosti;
vytváření institucionálního rámce dozoru v pojišťovnictví;
příprava pojišťovací legislativy ve smyslu nových směrnic a pravidel ES.

V rámci twinningu proběhla celá řada seminářů zaměřených monotématicky na jednotlivé oblasti pojišťovnictví. Problematikou se zabývali experti ze zemí EU, především z Německa. Bylo rovněž realizováno několik studijních pobytů vybraných pracovníků Úřadu u partnerských dozorových orgánů zemí EU. Průběh a hodnocení dosažených výsledků twinningové smlouvy byly předmětem pravidelných zasedání řídícího výboru. Konečná zpráva, vypracovaná na závěr projektu, zhodnotila naplnění jednotlivých bodů smlouvy pozitivně.

Odborným partnerem Úřadu na mezinárodním poli je Mezinárodní asociace pojišťovacích dozorů (International Association of Insurance Supervisors – IAIS). Úřad státního dozoru je řádným členem této instituce od roku 2001, a za poměrně krátkou dobu svého členství patří k aktivním členům asociace. Úřad má zastoupení celkem v šesti pracovních skupinách – výborech IAIS a navíc působí jako regionální koordinátor pro oblast Střední a Východní Evropy. Nesporný podíl Úřadu na práci IAIS lze vyjádřit jak účastí na pravidelných mítincích (třikrát ročně) a na výroční konferenci IAIS, pořádané vždy na podzim, tak i využívaným právem podílet se na formulaci nových pojišťovacích standardů, na celkové koncepci a dalších úkolech asociace, na rozhodování o pořádaných vzdělávacích seminářích i na rozpočtových otázkách. K prioritám IAIS v hodnoceném období patřily zejména následující okruhy:

 • klíčové pojistné principy (Insurance Core Principles – ICP), které ve svých 28 oddílech komplexně formulují požadavky na dozorovou činnost v oblasti pojišťovnictví. ICP dosáhly světové vážnosti a uznání, jsou považovány za jakousi "teoretickou best practice" a, i když nejsou pro členy právně závazné, dávají jednoznačný metodický návod. S těmito principy pracují dnes již i mnohé další mezinárodní instituce jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a další;
 • Core Curriculum, které je praktickým návodem uplat - ování ICP v praxi a vhodným nástrojem zvyšování kvalifikace pracovníků dozoru. Projekt je stále v běhu, jeho dokončení se předpokládá v roce 2006. Každý z ICP je rozpracováván do dvou modulů – nižší a vyšší odborné úrovně;
 • mezinárodní standardy a s tím související okruhy problémů, zejména International Financial Reporting Standards – IFRS, a Solvency II;
 • problematika zajišťovací činnosti.

Vyjmenované okruhy činnosti IAIS nejsou zdaleka vyčerpávající.

Konec hodnoceného období byl pro Úřad ve znamení příprav na přijetí mise expertů Světové banky, kteří na základě požadavků české strany budou v ČR realizovat zkušební projekt hodnocení vedení společností (tzv. corporate governance).
Zejména ve druhé polovině roku 2004 se zintenzivnily přípravy Úřadu na pořádání 18. evropské konference pojistných dozorů. Toto tradiční zasedání je pořádáno již od r. 1947 vždy ve dvouletém cyklu. Po řadě evropským měst byla štafeta předána v roce 2003 ve slovinské Lublani právě českému dozorovému orgánu. Praha tak dostala možnost hostit v květnu 2005 toto odborné celoevropské fórum.

Nadále se prohlubují bilaterální vztahy se zahraničními partnerskými dozorovými orgány. Nad rámec standardních protokolů o spolupráci a výměně informací, což je praxe v rámci Evropské unie, byla v roce 2004 podepsána dvě Memoranda o spolupráci a výměně informací, a to v dubnu 2004 s rakouským a v listopadu 2004 s polským dozorovým orgánem. Tyto dva smluvní dokumenty tvoří rámec pro daleko hlubší "nadstandardní" spolupráci mezi národními dozorovými orgány. K podpisu došlo návazně na dva obdobné smluvní dokumenty, podepsané již dříve s dozorovými orgány Slovenska a Německa.

Popsanými aktivitami si Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění buduje svoji pevnou pozici v rámci evropských a světových struktur.

4.5 Činnost v rámci Evropské unie

Úřad byl již v období před vstupem do Evropské unie plně zapojen do činnosti ve strukturách EU. Jeho aktivity je možné rozdělit do dvou částí, z nichž první se týká činnosti regulační, tedy aktivit spojených s Výborem pro pojišťovnictví EK (připravovaná změna na základě Lamfalussyho procesu předpokládá jeho přetvoření na EIOPC – European Insurance and Occupational Pensions Committee), a druhá se týká činnosti dozorové, spočívající v zapojení Úřadu do činnosti CEIOPS – Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors.

Prostřednictvím Výboru pro pojišťovnictví se Úřad podílí na projednávání návrhů nových směrnic. V roce 2004 to byly především směrnice o zprostředkování, 5. motorová směrnice a směrnice pro garanční fondy. Zástupci Úřadu se pravidelně účastní jednání pracovních skupin v rámci EK i CEIOPS zabývajících se projektem Solventnost II, který by měl vyústit do návrhu nové směrnice nebo směrnic řešících novým způsobem solventnost pojišťoven. Návrh směrnice o zajištění, který připravila EK, byl v roce projednáván v Radě Evropské unie a Úřad se prostřednictvím svého zástupce jednání aktivně účastnil.

V široké míře se Úřad účastnil činnosti výboru CEIOPS a jeho pracovních skupin. Pracovníci Úřadu jsou členy pracovních skupin pro Solventnost II – včetně podskupiny pro neživotní pojištění, pro účetnictví, cross–sectoral (jedná se o dozor v rámci činností na finančním trhu), Helsinského protokolu nově přejmenováno na "Pracovní skupinu pro dohled nad pojišťovnami ve skupině" – IGSWG ("Insurance Group Supervision Working Group") a pro otázky zaměstnaneckého penzijního pojištění.

• Pracovní skupina pro dohled nad pojišťovnami ve skupině

Cílem a základní pracovní náplní této skupiny je zprostředkovat spolupráci orgánů dozoru členských zemí EU resp. EEA v oblasti pojišťovnictví při aplikaci Směrnice č. 98/78/EC O dopň kovém dozoru nad pojišťovnami ve skupině.

Pracovní skupina IGSWG byla založena v roce 2000, ČR se účastnila jednání od roku 2003 jako pozorovatel, po vstupu do EU jako řádný člen. Skupina IGSWG se schází zpravidla dvakrát ročně na osobních jednáních, ze kterých vycházejí praktické pokyny pro další postup dozorů jednotlivých zemích v této otázce. Některá jednání probíhají pomocí telefonických konferencí a emailové korespondence.

Pro každou pojišťovací skupinu, která působí ve více než jedné zemi EEA, existuje jeden koordinační výbor. Koordinační výbory jsou složeny ze zástupců dozorčích úřadů těch zemí, ve kterých pojišťovací skupina působí. Jejich hlavním cílem je přenos informací mezi dozory, a to zejména s ohledem na možná rizika a negativní vývoj jednotlivých pojišťoven ve skupině a včasný zásah v případě krizové situace.

K 31.12.2004 působilo v rámci EEA cca 120 pojišťovacích skupin řízených koordinačními výbory. ČR se v současné době podílí na práci 16 koordinačních výborů v rámci EEA. Jednotlivé pojišťovny v ČR byly seznámeny se strukturou skupiny v rámci EEA, do které náležejí.

V ČR se k 31.12. 2004 týkala ustanovení zákona o pojišťovnictví, která upravují doplňkový dozor nad skupinami pojišťoven (zejména § 26b,c,d a dále ustanovení §6 odst 3, §6a odst.e, §26 odst. 4, §26a, §39b) celkem 22 pojišťoven – některé pojišťovny náležejí téže skupině.

Ustanovení zákona o pojišťovnictví o upraveném výpočtu solventnosti (§22 odst. 9 ), který provádí mateřská společnost, se k 31.12. 2004 týkalo jedné pojišťovny.

• Pracovní skupina pro zprostředkování

Pracovní skupina CEIOPS pro zprostředkování byla ustavena na podzim 2004 s cílem vytvořit podmínky pro úzkou spolupráci dozorových orgánů v pojišťovnictví pro oblast zprostředkování pojištění. Úkolem této pracovní skupiny je připravit návrh protokolu o spolupráci dozorových orgánů při kontrole pojišťovacích zprostředkovatelů. Základem pro zpracování protokolu je tzv. "Sienská dohoda", která dává základ pro spolupráci a výměnu informací dozorových orgánů v pojišťovnictví členských zemí EU.

• Pracovní skupina "Cross–sectoral"

Tato pracovní skupina byla ustavena na jaře 2004 a jejím prvním úkolem bylo zpracování podkladů pro přeshraniční spolupráci dozorových orgánů zemí EU a EHP při kontrole pojišťoven ve skupinách a ve finančních konglomerátech. Pracovní skupina se dále zabývá zpracováním odpovědí na některé otázky zadané CEIOPSu Evropskou komisí v tzv. třech vlnách dotazů pro přípravu projektu Solventnost II.

• Pracovní skupina "Pillar I Non – Life"

V souvislosti s projektem Solventnost II a s tím spojené přípravy následné směrnice se Úřad podílel na činnosti pracovní skupiny pro neživotní pojištění v rámci CEIOPSu, která zpracovává ve třech vlnách problematiku solventnosti II z hlediska odborného a pojistně matematického. Zpracovaná analýza bude podkladem pro tvorbu následné směrnice připravované Evropskou Komisí. V roce 2004 se konalo v Londýně její páté zasedání.

• Expertní skupina "Solvency II – Pillar III Accounting"

Expertní skupina zabývající se účetnictvím v rámci projektu Solvency II nebyla založena pouze za účelem plnění úkolů zadaných vedením CEIOPS v oblasti transparentnosti trhu, tržní disciplíny atd., ale také proto, aby sledovala vývoj v oblasti účetnictví a jeho vliv na dozorovou činnost pojišťoven. V roce 2004 se expertní skupina zaměřila zejména na účetnictví, a to především z důvodu významných změn, které se uskutečnily v evropském účetním systému.

Expertní skupina připravovala komentáře a připomínky k návrhům vypracovaným Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Paralelně k tomu přispívala též v procesu schvalování mezinárodních účetních standardů (IFRS) na úrovni EU. Dále poskytovala své komentáře Evropské poradenské skupině pro finanční výkaznictví (EFRAG), a to zejména k tématům, která se významně dotýkají dozorové činnosti v pojišťovnách.

Jedním z hlavních úkolů roku 2004 bylo řešit problematiku výkaznictví pro potřeby dozorových orgánů a jeho vztahu k účetním výkazům, které jsou k dispozici veřejnosti. V této souvislosti se expertní skupina zavázala identifikovat a vyhodnotit dopad zavedení IFRS na dozorovou činnost v pojišťovnách. Expertní skupině se podařilo připravit návrh dokumentu, který je k dispozici na internetových stránkách organizace CEIOPS (Consultation Paper No. 3). Expertní skupina nyní zpracovává obdržené připomínky, následně bude schválena konečná verze dokumentu Zavedení IAS/IFRS – dopad na dozorovou činnost.

• Pracovní skupina CEIOPSu pro zaměstnanecké penze

V roce 2003 byla přijata Směrnice 2003/41/EC o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijní pojištění a dohledu nad nimi, jejímž účelem je zřízení volného pohybu služeb v oblasti zaměstnaneckých penzí. Za účelem koordinace aktivit dozorových orgánů jednotlivých členských zemí byla ustavena v roce 2004 i pracovní skupina CEIOPSu pro zaměstnanecké penze. Úřad – jako člen CEIOPSu měl na jednáních této pracovní skupiny svého zástupce. V roce 2004 se konala v Budapešti celkem čtyři zasedání.

Pracovní skupina se zabývá problematikou spolupráce dozorových orgánů v rámci přeshraničních aktivit institucí pro zaměstnanecké penzijní pojištění, které umož - uje směrnice. Prioritou skupiny bylo, vedle přijetí základních pravidel pro její jednání a vymezení cílů, kterých chce dosáhnout, vypracování návrhu protokolu, na jehož základě budou kompetentní orgány jednotlivých členských zemí spolupracovat. Cíle se podařilo dosáhnout a návrh protokolu byl počátkem roku 2005 předložen plénu CEIOPSu ke schvalovacímu řízení.

Návrh protokolu upravuje postup kompetentních orgánů jednotlivých členských států, který bude uplatněn, pokud bude mít instituce pro zaměstnanecké penze sídlící v jedné členské zemi EU záměr přijímat příspěvky na důchod od zaměstnavatele a zaměstnanců z jiné členské země.

II. Pojistný trh

1. Struktura pojistného trhu
2. Předepsané pojistné
3. Náklady na pojistná plnění
4. Aktiva pojišťoven
5. Technické rezervy a skladba finančního umístění
6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
7. Účetnictví a audit

1. Struktura pojistného trhu

V roce 2004 došlo v souvislosti se vstupem České republiky do EU ke změně struktury pojistného trhu. Od 1. května 2004 jsou oprávněny provozovat na území České republiky pojišťovací činnost pojišťovny se sídlem v ČR (tuzemské pojišťovny), pobočky pojišťoven z jiného členského státu EU či EHP, pobočky pojišťoven ze třetích států a pojišťovny z jiného členského státu EU či EHP na základě svobody dočasně poskytovat služby.

K 31.12. 2004 působilo na českém pojistném trhu 33 tuzemských pojišťoven. Tento údaj nezahrnuje Českou kancelář pojistitelů (ČKP), která je považována za tuzemskou pojišťovnu. Ministerstvo vyhovělo žádosti společnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která provozovala mimo veřejného zdravotního pojištění také smluvní zdravotní pojištění v rozsahu odvětví neživotních pojištění B 2d) přílohy č. 1 zákona č. 363/1999 Sb., a odňalo jí podle § 33 odst. 6 ke dni 30.06.2004 povolení k provozování této pojišťovací činnosti na území České republiky.
K 31.12 2004 byla v konkurzním řízení Union pojišťovna, a. s., které bylo 06. 05. 2005 odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti. Tato pojišťovna, neposkytla potřebné podklady k posouzení její činnosti za rok 2004, proto dále uvedené ukazatele nezahrnují údaje za Union pojišťovnu, a. s.

Tuzemské pojišťovny mohou – na základě práva zřizovat své pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby – provozovat pojišťovací činnost na území jiného členského státu EU či EHP. K 31.12. 2004 projevilo zájem provozovat pojišťovací činnost v jiných členských státech na základě svobody dočasně poskytovat služby 8 tuzemských pojišťoven. Seznam těchto pojišťoven je uveden v příloze č. 5. Ke konci roku 2004 neměla žádná tuzemská pojišťovna zřízenu pobočku v jiném členském státě.

Ke konci roku 2004 mělo oprávnění provozovat pojišťovací činnost na území České republiky 7 poboček pojišťoven z jiného členského státu (do 30.4.2004 organizační složky). V průběhu roku 2004 byla dvěma organizačním složkám od - ata na jejich žádost licence (HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, zkráceně "HDI"– organizační složka a KRAVAG–LOGISTIC Versicherungs – Aktiengesellschaft – organizační složka) a jedna pojišťovna z jiného členského státu projevila zájem zřídit pobočku na území České republiky (Österreichische Kreditversicherung Coface AG). K 31.12.2004 nepůsobila na českém pojistném trhu žádná pobočka pojišťovny ze třetích států.

Počet a členění pojišťoven

  2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 97,1%
z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8%
životní 2 2 2 100,0% 100,0%
se smíšenou činností 17 16 16 94,1% 100,0%
Počet poboček pojišťoven z EU2) 7 8 7 114,3% 87,5%
z toho: neživotní 6 7 6 116,7% 85,7%
životní 1 1 1 100,0% 100,0%
Počet pojišťoven celkem 3) 42 42 40 100,0% 95,2%
z toho: neživotní 22 23 21 104,5% 91,3%
životní 3 3 3 100,0% 100,0%
se smíšenou činností 17 16 16 94,1% 100,0%

1)

bez ČKP

2)

do roku 2003 organizační složky

3)

bez pojišťoven z jiného členského státu působících na základě svobody dočasně poskytovat služby

Ke konci roku 2004 oznámilo zájem provozovat pojišťovací činnost na území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby celkem 187 pojišťoven z jiného členského státu. Aktuální seznam pojišťoven oprávněných provozovat pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby je uveden na webových stránkách ministerstva.

Počet pojišťoven a poboček pojišťoven, které projevily zájem provozovat pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby k 31.12.2004

Domovský stát sídla pojišťovny Pojišťovny podle provozovaných odvětví Počet
pojišťoven
celkem
životní neživotní smíšené
Belgie   5   5
Dánsko   4   4
Finsko   2   2
Francie 1 8   9
Gibraltar   2   2
Irsko 3 23   26
Itálie 1 6 4 11
Lichtenštejnsko   1   1
Lotyšsko   1   1
Lucembursko 1 2   3
Maďarsko   3   3
Německo   13   13
Nizozemsko   20   20
Rakousko 1 6 5 12
Slovensko   3 1 4
Slovinsko     2 2
Španělsko   1   1
Švédsko   5   5
Velká Británie 4 58 1 63
Celkem 11 163 13 187

Přehled pojišťoven podle původu kapitálu

  2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
Počet pojišťoven 42 42 40 100,0% 95,2%
z toho: tuzemské pojišťovny 1) 35 34 33 97,1% 97,1%
          z toho: s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 19 19 19 100,0% 100,0%
                    s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 16 15 14 93,8% 93,3%
pobočky pojišťoven z EU2) 7 8 7 114,3% 87,5%
Celková výše základního kapitálu v mld. Kč 14,2 14,0 14,4 98,6% 102,9%
1) bez ČKP
2) do roku 2003 organizační složky

Z 33 pojišťoven se sídlem v České republice bylo k 31.12.2004 celkem 20 pojišťoven se zahraniční majetkovou účastí, přičemž u 19 z nich byl převažující podíl zahraničních akcionářů. Oproti roku 2003 se zvýšil počet pojišťoven se 100 % podílem zahraničních akcionářů o jednu pojišťovnu na 15 subjektů. V souvislosti s rozšířením EU se zvýšil počet pojišťoven s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU na 16. V porovnání s rokem 2003 se snížil počet pojišťoven s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí o jednu pojišťovnu. U třinácti pojišťoven byly 100 % vlastníkem české subjekty. V případě Komerční pojišťovny, a.s. a pojišťovny České spořitelny, a.s. byla většinovým vlastníkem banka se sídlem v ČR.

Celková výše základního kapitálu se v porovnání s rokem 2003 zvýšila o 2,9 % na 14,4 miliard Kč. Podíl zahraničního kapitálu na celkovém základním kapitálu se proti roku 2003 zvýšil o 4,9 % na úroveň  65,5 %.

Struktura zahraničního kapitálu a jeho podíly na celkovém základním kapitálu k 31.12 2004

Stát Výše účasti (v tis. Kč) Podíl (v %) Podíl na celkovém
základním kapitálu (v %)
Rakousko 3 236 184 34,4 22,5
Nizozemí 2 971 401 31,6 20,7
SRN 1 030 100 11,0 7,2
Belgie 712 000 7,6 5,0
Velká Británie 485 916 5,2 3,4
USA 370 000 3,9 2,6
Švýcarsko 243 100 2,6 1,7
Slovinsko 189 000 2,0 1,3
Francie 106 000 1,1 0,7
Dánsko 55 500 0,6 0,4
Celkem 9 399 201 100,0 65,5

2. Předepsané pojistné

Dynamiku rozvoje pojistného trhu vyjadřuje růst hrubého předepsaného pojistného (dále jen "předepsané pojistné"). V porovnání s rokem 2003 vzrostlo celkové předepsané pojistné o 6,3 %, v životním pojištění o 7,5 %, v neživotním pojištění pak o 5,5 %. Proti předchozímu roku se výrazněji snížilo tempo růstu jak v oblasti životního, tak i v oblasti neživotního pojištění. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném činil 39,3 %, oproti roku 2003 se zvýšil o 0,5 %.

Předepsané pojistné

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Předepsané pojistné celkem 90 660 105 946 112 578 116,9 106,3
z toho: neživotní pojištění 56 624 64 817 68 377 114,5 105,5
          životní pojištění 34 036 41 129 44 201 120,8 107,5

Předepsané pojistné dle původu kapitálu pojišťoven

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Předepsané hrubé pojistné celkem 90 660 105 946 112 578 116,9 106,3
tuzemské pojišťovny 84 595 100 433 106 750 118,7 106,3
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí           17 814 15 110 12 361 84,8 81,8
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 66 781 85 323 94 389 127,8 110,6
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 63 683 81 405 90 235 127,8 110,8
pobočky pojišťoven z EU*) 6 065 5 513 5 828 90,9 105,7
Trh neživotního pojištění - předepsané hrubé pojistné 56 624 64 817 68 377 114,5 105,5
tuzemské pojišťovny 55 368 64 334 67 874 116,2 105,5
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 9 166 7 470 5 471 81,5 73,2
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 46 202 56 864 62 403 123,1 109,7
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 45 321 55 647 61 034 122,8 109,7
pobočky pojišťoven z EU*) 1 256 483 503 38,5 104,1
Trh životního pojištění - předepsané hrubé pojistné 34 036 41 129 44 201 120,8 107,5
tuzemské pojišťovny 29 227 36 099 38 876 123,5 107,7
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 8 648 7 640 6 890 88,3 90,2
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 20 579 28 459 31 986 138,3 112,4
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 18 362 25 758 29 201 140,3 113,4
pobočky pojišťoven z EU*) 4 809 5 030 5 325 104,6 105,9

*) do roku 2003 organizační složky

V roce 2004 činil podíl pojistného předepsaného tuzemskými pojišťovnami na celkovém předepsaném pojistném 94,8 % a oproti předchozímu roku se nezměnil. V oblasti neživotního pojištění představoval tento podíl 99,3 % a v oblasti životního pojištění 88 %. Podíl tuzemských pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí na celkovém předepsaném pojistném se zvýšil oproti roku 2003 o 3,3 % na 83,8 %. V oblasti neživotního pojištění vzrostl tento podíl o 3,6 % na 91,3 % a v životním pojištění došlo k nárůstu podílu pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí o 3,2 % na 72,4 %.

Z následující tabulky je patrný vývoj procentuálního podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu jako jednoho ze základních ekonomických ukazatelů. V roce 2004 došlo v porovnání s rokem 2003 ke snížení podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, což je zapříčiněno vyšším růstem hrubého domácího produktu v běžných cenách, než byl růst předepsaného pojistného.

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Předepsané pojistné 91 106 113 116,9 106,3
Hrubý domácí produkt 2 415 2 556 2 750 105,8 107,6
Předepsané pojistné/HDP (%) 3,8 4,2 4,1 110,6 98,5

Pozn: HDP v běžných cenách – zdroj ČSÚ

Celkový obraz o rozsahu českého pojistného trhu za rok 2004, měřeno předepsaným pojistným, poskytuje souhrnný přehled tržních podílů jednotlivých pojišťoven (příloha č. 28), rovněž tak i přehled specifikující zastoupení pojišťoven na pojistném trhu v členění podle struktury podílu.

Koncentrace pojistného trhu, měřená předepsaným pojistným, je zřejmá z údajů uvedených v následující tabulce. Přes polovinu trhu ovládají dvě pojišťovny, jejich podíl se v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 3,3 % a činil 57,9 %. V roce 2004 přesáhly 4 pojišťovny pětiprocentní hranici tržního podílu a jejich celkový tržní podíl činil 71,2 %. Oproti roku 2003 došlo ke snížení tohoto podílu o 3,9 %, kdy pětiprocentní hranici překročilo 5 pojišťoven. V oblasti neživotního pojištění překročily pětiprocentní hranici 4 pojišťovny a jejich celkový tržní podíl se zvýšil o 3,1 % na 80,3 %. V oblasti životního pojištění přesáhlo pětiprocentní hranici tržního podílu 6 pojišťoven. Celkový tržní podíl těchto pojišťoven byl o 0,5 % nižší než v předchozím roce a činil 81,8 %.

Pojistný trh v členění podle struktury podílu na trhu k 31.12. 2004

  Počet pojišťoven celkem Předepsané pojistné celkem
(mil. Kč)
Podíl na trhu
(%)
Neživotní pojištění Životní pojištění
Počet pojišťoven Předepsané pojistné
(mil Kč.)
Podíl na trhu
(%)
Počet pojišťoven Předepsané pojistné
(mil Kč.)
Podíl na trhu
(%)
Pojišťovny s podílem na trhu nad 10% 2 65 137 57,9 3 51 026 74,7 3 26 678 60,4
5 - 10 % 2 15 008 13,3 1 3 798 5,6 3 9 459 21,4
1 - 5 % 8 26 824 23,9 4 8 915 13,1 7 7 605 17,2
- 1 % 8 5 509 4,9 29 4 538 6,6 6 459 1,0

Pozn.: tabulka nezahrnuje údaje za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, které byla 30.6.2004 odejmuta licence k provozování pojišťovací činnosti

3. Náklady na pojistná plnění

Celkové náklady na pojistná plnění v roce 2004 činily 58 811 milionů Kč a v porovnání s rokem 2003 došlo k jejich snížení o 2,1 %. Náklady na pojistná plnění v neživotním pojištění se snížily o 20,9 %, náklady na pojistná plnění v životním pojištění však vzrostly o 52,8 %.

Náklady na pojistná plnění

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Náklady na pojistná plnění           60 096 60 088 58 811 100,0 97,9
z toho: neživotní pojištění 47 679 44 741 35 368 93,8 79,1
životní pojištění 12 417 15 347 23 443 123,6 152,8

Náklady na pojistná plnění členěné dle původu kapitálu pojišťoven

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Náklady na pojistná plnění celkem 60 096 60 088 58 811 100,0 97,9
tuzemské pojišťovny 56 379 58 326 56 983 103,5 97,7
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 10 291 6 251 5 085 60,7 81,3
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí       46 088 52 075 51 898 113,0 99,7
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 44 780 50 690 51 132 113,2 100,9
pobočky pojišťoven z EU*) 3 717 1 762 1 828 47,4 103,7
Trh neživotního pojištění - náklady na pojistná plnění 47 679 44 741 35 368 93,8 79,1
tuzemské pojišťovny 45 162 44 461 35 299 98,4 79,4
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 8 081 5 059 3 083 62,6 60,9
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 37 081 39 402 32 216 106,3 81,8
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 35 990 38 406 32 041 106,7 83,4
pobočky pojišťoven z EU*) 2 517 280 69 11,1 24,6
Trh životního pojištění - náklady na pojistná plnění 12 417 15 347 23 443 123,6 152,8
tuzemské pojišťovny 11 217 13 865 21 684 123,6 156,4
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 2 210 1 192 2 002 53,9 168,0
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 9 007 12 673 19 682 140,7 155,3
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 8 790 12 284 19 091 139,7 155,4
pobočky pojišťoven z EU*) 1 200 1 482 1 759 123,5 118,7

   *) do roku 2003 organizační složky

Podíl tuzemských pojišťoven na celkových nákladech na pojistná plnění v roce 2004 činil 96,9 % a oproti předchozímu roku se snížil o 0,2 %. V oblasti neživotního pojištění představoval tento podíl 99,8 % a v oblasti životního pojištění 92,5 %. Podíl tuzemských pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí na celkových nákladech na pojistná plnění se zvýšil oproti roku 2003 o 1,5 % na 88,2 %. V oblasti neživotního pojištění vzrostl tento podíl o 3 % na 91,1 % a v životním pojištění došlo k nárůstu podílu pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí o 1,4 % na 84 %.

4. Aktiva pojišťoven

Se zvyšujícím se objemem předepsaného pojistného a výše technických rezerv pojišťoven souvisí i rostoucí výše celkových aktiv pojišťoven. V porovnání s rokem 2003 vzrostl objem aktiv o 10,7 % na 284,3 miliard Kč. Aktiva pojišťoven rostla přibližně stejným tempem jako v předchozím roce. Ke konci roku 2004 činila celková aktiva pojišťoven včetně České kanceláře pojistitelů 294,7 miliard Kč a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila o 12,6 %.

Členění výše aktiv podle životních a neživotních pojišťoven a pojišťoven se smíšenou činností

Pojišťovny provozující Výše aktiv (mil. Kč) Podíl na celkových aktivech (%)
2002 2003 2004 2002 2003 2004
neživotní pojištění *) 18 721 16 468 17 349 8,0 6,4 6,1
životní pojištění 21 298 24 827 28 615 9,2 9,7 10,1
smíšenou činnost 192 554 215 498 238 371 82,8 83,9 83,8
Celkem *) 232 573 256 793 284 335 100,0 100,0 100,0

*) bez ČKP

Podíl aktiv neživotních pojišťoven na celkových aktivech se proti roku 2003 snížil o 0,3% na 6,1 %, podíl aktiv životních pojišťoven se naopak zvýšil o 0,4 % na 10,1 % a podíl pojišťoven se smíšenou činnost se snížil o 0,1 % a činil 83,8 %.

Členění výše aktiv podle původu kapitálu pojišťoven

  Výše aktiv (mil. Kč) Podíl na celkových aktivech (%)
2002 2003 2004 2002 2003 2004
Aktiva celkem 1) 232 573 256 793 284 335 100,0 100,0 100,0
tuzemské pojišťovny 1) 209 901 232 477 256 696 90,3 90,5 90,3
s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 45 353 34 910 40 972 19,5 13,6 14,4
s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 164 548 197 567 215 724 70,8 76,9 75,9
s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 156 402 188 325 204 619 67,2 73,3 72,0
pobočky pojišťoven z EU 2) 22 672 24 316 27 639 9,7 9,5 9,7

1) bez ČKP
2) do roku 2003 organizační složky

Podíl aktiv tuzemských pojišťoven na celkových aktivech v roce 2004 činil 90,3 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil o 0,2 %. Podíl tuzemských pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí na celkových aktivech představoval 75,9 % a oproti roku 2003 došlo k jeho snížení o 1 %.

5. Technické rezervy a skladba finančního umístění

S rozvojem pojistných produktů a zvyšujících se závazků pojišťoven dochází nutně i ke zvyšování technických rezerv (TR), jejichž tvorba a čerpání jsou regulovány zákonem o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb., v platném znění a vyhláškou MF č. 303/2004 Sb.

Pojišťovna je povinna vytvářet technické rezervy k zajištění plnění závazků z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou:

rezervu na nezasloužené pojistné;
rezervu na pojistná plnění;
rezervu pojistného životních pojištění nebo neživotních pojištění;
rezervu na prémie a slevy;
rezervu životních pojištění, je–li nositelem investičního rizika pojistník;
rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry;
vyrovnávací rezervu;
jiné rezervy.

Tvorbu výše uvedených jiných rezerv schvaluje ministerstvo na základě žádosti pojišťovny. Součástí žádosti je návrh způsobu tvorby a použití této rezervy. Tvorba zmíněných rezerv snižuje riziko destabilizace pojišťoven v případech, kdy k uvažovaným rizikům skutečně dojde.

Čistá výše technických rezerv

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Čistá výše technických rezerv celkem *) 158 600 176 772 189 502 111,5 107,2
z toho: neživotní pojištění 42 134 45 313 45 714 107,5 100,9
životní pojištění 116 466 131 459 143 788 112,9 109,4

*) bez ČKP

Celková čistá výše technických rezerv bez ČKP k 31.12. 2004 činila 189,5 miliard Kč a oproti předchozímu roku se zvýšila o 7,2 %. V neživotním pojištění se celková čistá výše technických rezerv zvýšila o 0,9 % a v životním pojištění došlo k nárůstu o 9,4 %. Celková čistá výše technických rezerv včetně ČKP v roce 2004 činila 199 miliard Kč.

Členění TR podle pojišťoven životních, neživotních a pojišťoven se smíšenou činností

Pojišťovny provozující Čistá výše TR v neživotním pojištění (mil. Kč) Čistá výše TR v životním pojištění (mil. Kč)
2002 2003 2004 2002 2003 2004
neživotní pojištění *) 6 290 5 459 5 069 - - -
životní pojištění - - - 15 598 18 244 21 325
smíšenou činnost 35 844 39 854 40 645 100 868 113 215 122 463
Celkem *) 42 134 45 313 45 714 116 466 131 459 143 788

*) bez ČKP

V roce 2004 činil podíl neživotních pojišťoven na celkové čisté výši technických rezerv neživotního pojištění 11,1 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil o 0,9 %. Na celkové čisté výši rezerv životního pojištění se podílely životní pojišťovny 14,8 % a jejich podíl oproti roku 2003 vzrostl o 0,9 %.

  2002
(mil. Kč)
2003
(mil. Kč)
2004
(mil. Kč)
2003/2002
(%)
2004/2003
(%)
Čistá výše technických rezerv celkem1) 158 600 176 772 189 502 111,5 107,2
tuzemské pojišťovny 143 116 159 382 169 450 111,4 106,3
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 27 035 20 938 23 165 77,4 110,6
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 116 081 138 444 146 285 119,3 105,7
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU      110 915 131 711 138 009 118,7 104,8
pobočky pojišťoven z EU 2) 15 484 17 390 20 052 112,3 115,3
Trh neživotního pojištění - čistá výše technických rezerv1) 42 134 45 313 45 714 107,5 100,9
tuzemské pojišťovny 41 562 45 171 45 561 108,7 100,9
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 9 299 8 239 6 206 88,6 75,3
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 32 263 36 932 39 355 114,5 106,6
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 31 965 36 642 39 110 114,6 106,7
pobočky pojišťoven z EU 2) 572 142 153 24,8 107,7
Trh životního pojištění - čistá výše technických rezerv 116 466 131 459 143 788 112,9 109,4
tuzemské pojišťovny 101 554 114 211 123 889 112,5 108,5
pojišťovny s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí 17 736 12 699 16 959 71,6 133,5
pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 83 818 101 512 106 930 121,1 105,3
pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 78 950 95 069 98 899 120,4 104,0
pobočky pojišťoven z EU 2) 14 912 17 248 19 899 115,7 115,4

1) bez ČKP
2) do roku 2003 organizační složky

Podíl tuzemských pojišťoven na celkové čisté výši technických rezerv v roce 2004 činil 89,4 % a oproti předchozímu roku se snížil o 0,8 %. V oblasti neživotního pojištění představoval tento podíl 99,7 % a v oblasti životního pojištění 86,2 %. Podíl tuzemských pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí na celkové čisté výši technických rezerv se snížil oproti roku 2003 o 1,1 % na 77,2 %. V oblasti neživotního pojištění vzrostl tento podíl o 4,6 % na 86,1 % a v životním pojištění došlo k poklesu podílu pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí o 2,8 % na 74,4 %.

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, znázorňuje následující tabulka. V roce 2004 došlo k výraznějším změnám v podílu jednotlivých položek na celkovém finančním umístění oproti předchozím letům, což je způsobeno především novým vymezením některých položek finančního umístění v roce 2004. Předepsané limity finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, určují strukturu portfolia pojišťoven tak, aby bylo v maximální možné míře omezeno investiční riziko.

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy (%)
(bez ČKP)

  2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
nemovitosti 6,2 4,4 3,9 71,0 88,3
majetkové CP 5,0 5,2 12,9 104,0 248,1
dluhopisy 62,3 62,8 63,1 100,8 100,5
půjčky 1,7 2,7 2,0 158,8 74,5
depozita 10,2 9,6 7,3 94,1 76,0
pohledávky za zajišťovnami       - - 7,6 - -
ostatní 14,6 15,3 3,2 104,8 20,7
finanční umístění celkem 100,0 100,0 100,0 - -

Poznámka: položka "Ostatní" zahrnuje: směnky, umělecké předměty, zahraniční cenné papíry obchodovatelné na veřejném trhu států OECD
a deriváty

6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

V návaznosti na probíhající proces koncentrace a specializace pojistného trhu byl v uplynulém roce počet pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POPV) redukován na 8 společností. V současnosti seoblast POPV, po jeho demonopolizaci v roce 2003, jeví jako konsolidovaná a zároveň  dostatečně konkurenční. Jde o jeden z významných produktů neživotního pojištění a jeho objem na hrubém předepsaném pojistném (NŽP) činí cca 30 %.

Po uvolnění částečné regulace sazeb došlo k jejich přirozené stabilizaci na tržních principech. Rozdíly ve výchozích pojistných sazbách pro jednotlivé kategorie vozidel jsou minimální. Výsledné sazby se však diferencují ve vazbě na individuální historii škodného průběhu řidičů, resp. motorového vozidla pomocí systému bonusů a malusů. Některé pojišťovny zavedly v loňském roce segmentaci pojistných sazeb i podle regionálního původu řidiče (kritériem je velikost sídla bydliště), resp. podle jeho věku.

Jedním z hlavních cílů novelizace zákona č. 168/1999 Sb. a navazujících nižších právních norem byla kromě harmonizace domácích předpisů týkajících se POPV s právem ES i snaha o zvýšení ochrany klientů pojišťoven. Novelizovaná legislativa v oblasti POPV vstoupila v účinnost počátkem května 2004. pojišťovny mají nyní povinnost do 3 měsíců od nahlášení škody vyplatit pojistné plnění nebo oznámit klientovi důvody odmítnutí platby plnění. Novela zákona zvyšuje limity pojistného plnění na úroveň  evropských požadavků (35 mil. Kč u škod na zdraví a při úmrtí a 18 mil. Kč při hmotné škodě), zvýrazňuje postavení a funkci České kanceláře pojistitelů a ukládá pojišťovnám provozujícím POPV ustanovit ve všech státech EU své škodní zástupce.

S účinností od 2.1.2004 došlo k převodu pojistných kmenů POPV z pojišťovny České spořitelny, a.s. a Union pojišťovny, a.s. na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. V souvislosti se zavedením nucené správy v Union pojišťovně, a.s. jí bylo k 8.1.2004 odejmuto povolení k provozování POPV. Přehled pojišťoven provozujících POPV je uveden v příloze č. 7.

Statistika pojišťoven poskytujících POPV k 31. 12. 2004

Pojišťovna Počet pojištěných
vozidel
Hrubé předepsané
pojistné
Náklady na
pojistná plnění
ks podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v %
Allianz pojišťovna, a. s. 559 406 10,5 2 546 12,3 1 433 15,3
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 557 650 10,5 2 197 10,7 890 9,5
Česká pojišťovna, a. s. 2 377 616 44,8 8 757 42,4 3 847 41,2
ČSOB pojišťovna a. s. 183 923 3,5 795 3,9 389 4,2
Generali pojišťovna a. s. 163 783 3,1 770 3,7 332 3,6
Kooperativa, pojišťovna, a. s. 1 385 968 26,1 5 169 25,0 2 255 24,2
Triglav pojišťovna, a. s. 12 419 0,2 48 0,2 18 0,2
UNIQA pojišťovna, a. s. 71 193 1,3 381 1,8 172 1,8
Celkem 5 311 958 100,0 20 663 100,0 9 336 100,0

V porovnání s rokem 2003 vzrostlo hrubé předepsané pojistné o 5 % na 20,7 miliard Kč. Náklady na pojistná plnění
se oproti roku 2002 zvýšily o 13 % na 9,3 miliard Kč.

7. Účetnictví a audit

Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna podle § 24 zákona o pojišťovnictví vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Písemnou zprávu o ověřené účetní závěrce předkládá auditor Úřadu, který je oprávněn požadovat kdykoliv v průběhu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny ověření auditu auditorem, kterého sám určí, existují-li důvody zpochybňující správnost původního auditu nebo to vyžadují zhoršené výsledky hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny. Náklady tohoto auditu nese původní auditor. Ministerstvo hradí vzniklé náklady pouze tehdy, nepotvrdí–li nově vyžádaný audit důvody, pro které Úřad zpochybnil správnost původního auditu.

Přehled auditorů jednotlivých pojišťoven za období 2002 až 2004 je uveden v příloze č. 38

Přehled použitých zkratek a užitečných webových stránek

Přehled použitých zkratek

BAFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BIS Bank for International Settlements/ Banka pro mezinárodní vyrovnání
CEA Comité Européen des Assurances/ Evropský výbor pro pojišťovnictví
CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
Evropská komise pojišťovacích a penzijních dozorů
ČKP Česká kancelář pojistitelů
EEA/EHP European Economic Area/ evropský hospodářský prostor
EC/ES European Community/ Evropská společenství
EEC/EHS European Economic Community/ Evropské hospodářské společenství
EIOPC European Insurance and Occupational Pensions Committee
/ Evropský výbor pro pojišťovnictví a penzijní připojištění
EU Evropská unie
FSI Financial Stability Institute/ Institut finanční stability
HDP hrubý domácí produkt
IAIS International Association of Insurance Supervisors/ mezinárodní asociace pojišťovacích dozorů
ICP Insurance Core Principles/ klíčové principy v pojišťovnictví
IGSWG Insurance Group Supervision Working Group/
Pracovní skupina pro dohled nad pojišťovnami ve skupině
IMF/MMF International Monetory Fund/ Mezinárodní měnový fond
MMS minimální míra solventnosti
OECD Organisation for Economic Cooperation and Devolopment
POPV pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel
SMS skutečná míra solventnosti
TR technické rezervy
Úřad Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
WB World Bank/ Světová banka

Přehled užitečných webových stránek

Ministerstvo financí  -  www.mfcr.cz - Finanční trh
Asociace českých pojišťovacích makléřů  - www.acpm.cz
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR  - www.afiz.cz
Česká asociace pojišťoven  - www.cap.cz
Česká kancelář pojistitelů  - www.ckp.cz
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí  - www.ckslpu.com
Komora pojišťovacích makléřů  - www.kopm.cz
Mezinárodní asociace pojistných dozorů  - www.iaisweb.org

Seznam příloh

Příloha č. 1        Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel
Příloha č. 2 Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictví
Příloha č. 3 Přehled pojišťoven se sídlem v České republice k 31.12.2004
Příloha č. 4 Přehled poboček pojišťoven ze států EU k 31.12.2004
Příloha č. 5 Přehled pojišťoven se sídlem v České republice s oprávněním dočasně poskytovat služby v EU k 31.12.2004
Příloha č. 6 pojišťovny a pobočky z EU s oprávněním dočasně poskytovat služby v ČR k 31.12.2004
Příloha č. 7 Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31.12.2004
Příloha č. 8 Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. k 31.12.2004
Příloha č. 9 Přehled pojišťoven, které mají povolení k provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí k 31.12.2004
Příloha č. 10 Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajiš_ovací činnost k 31.12.2004
Příloha č. 11 Přehled pojišťoven se sídlem v České republice s povolenými odvětvími k 31.12.2004
Příloha č. 12 Přehled poboček pojišťoven ze států EU s povolenými odvětvími k 31.12.2004
Příloha č. 13 Přehled odvětví a skupin pojištění
Příloha č. 14 Počet pojišťoven v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)
Příloha č. 15 Počet pojišťoven se sídlem v České republice v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)
Příloha č. 16 Počet poboček pojišťoven ze států EU v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)
Příloha č. 17 Počet pojišťoven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 18 Počet pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 19 Počet pojišťoven v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 20 Počet pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí v letech 1995 - 2004
Příloha č. 21 Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2004
Příloha č. 22 Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31.12.2004
Příloha č. 23 Přehled pojišťoven se 100% českým kapitálem k 31.12.2004
Příloha č. 24 Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2004
Příloha č. 25 Míra růstu předepsaného pojistného v letech 1996 - 2004
Příloha č. 26 Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v letech 1995 - 2004
Příloha č. 27 Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v letech 1995 - 2004
Příloha č. 28 Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného k 31.12.2004
Příloha č. 29 Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2004
Příloha č. 30 Míra růstu nákladů na pojistná plnění v letech 1996 - 2004
Příloha č. 31 Náklady na pojistná plnění k 31.12.2004
Příloha č. 32 Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění k 31.12.2004
Příloha č. 33 Čistá výše technických rezerv v letech 1995 - 2004
Příloha č. 34 Míra růstu čisté výše technických rezerv v letech 1996 - 2004
Příloha č. 35 Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy v letech 1995-2004
Příloha č. 36 Rozvaha pojišťoven k 31.12.2004
Příloha č. 37 Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31.12.2004
Příloha č. 38 Přehled pojišťoven a jejich auditorů za období 2000 až 2004
Příloha č. 39 Seznam nucených správců a likvidátorů pojišťoven k 31.12.2004

Příloha č. 1

Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel

SMĚRNICE RADY 72/166/EEC ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti
pojištění (31972L0166)
PRVNÍ SMĚRNICE RADY 73/239/EEC ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu
k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31973L0239)
SMĚRNICE RADY 76/580/EEC ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31976L0580)
SMĚRNICE RADY 77/92/EEC ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody podnikání
a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 podle oborové klasifikace ekonomických
činností - OKEČ), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (31977L0092)
SMĚRNICE 78/473/EEC ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se soupojištění v rámci
Společenství (31978L0473)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31984L0005)
SMĚRNICE RADY 84/641/EEC ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu,
a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (31984L0641)
SMĚRNICE RADY 87/343/EEC ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve
vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) (31987L0343)
SMĚRNICE RADY 87/344/EEC ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění
právní ochrany (31987L0344)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 88/357/EEC ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb
a kterou se mění směrnice 73/239/EEC (31988L0357)
TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31990L0232)
SMĚRNICE RADY 90/618/EEC ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC o koordinaci
právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního pojištění ve vztahu k pojištění odpovědnosti
z provozu motorovýcho vozidel (31990L0618)
SMĚRNICE RADY 92/49/EEC ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného
než životního pojištění, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC (třetí směrnice o neživotním pojištění) (31992L0049)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/EC ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice
77/780/EEC a 89/646/EEC o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EEC a 92/49/EEC o jiném než životním pojištění, směrnice
79/267/EEC a 92/96/EEC o životním pojištění, směrnice 93/22/EEC o investičních podnicích a směrnice 85/611/EEC
o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (31995L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/EC ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (31998L0078)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/EC ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady
73/239/EEC a 88/357/EEC (32000L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/17/EC ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci
pojišťoven (32001L0017)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/EC, z 23. září 2002 týkající se dálkového obchodu spotřebitele
finančních služeb,doplňující směrnici Rady 90/619/EEC a směrnice 97/7/EC a 98/27/EC (32002L0065)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/83/EC z 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištění
(32002L0083)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/87/EC ze dne 16. prosince 2002, o doplňkovém dozoru nad
úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, kterou se mění směrnice Rady
73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC a 93/22/EEC a směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/78/ES a 2000/12/ES (32002l0087)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/EC ze dne 9. prosince 2002, o zprostředkování pojištění
(32002L0092)
SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13 prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu
ke zboží a službám a jejich poskytování
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění směrnice Rady
72/166/EEC, 84/5/EEC, 90/232/EEC a směrnice 2000/26/EC o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových
vozidel
Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3, Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí
a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví (31992R3932)

Příloha č. 2

Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictví

150/1958 Ú.l.,           vládní vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
40/1964 Sb., občanský zákoník
65/1965 Sb., zákoník práce
200/1990 Sb., zákon o přestupcích
513/1991 Sb., obchodní zákoník
552/1991 Sb., zákon o státní kontrole
591/1992 Sb., zákon o cenných papírech
125/1993 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
205/1999 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.
363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů
75/2000 Sb., vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb.
56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb., ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v úplném znění č. 56/2002 Sb.
37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
303/2004 Sb., vyhláška k zákonu o pojišťovnictví
582/2004 Sb., vyhláška k zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Příloha č. 3

Přehled pojišťoven se sídlem v České republice k 31.12.2004

č. ř. Obchodní firma Adresa
1. AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
2. Allianz pojišťovna, a.s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
3. ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s. Truhlářská 7, 110 00 Praha 1
4. Aviva životní pojišťovna, a.s. Londýnská 41, 120 21 Praha 2
5. Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava
6. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S. Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
7. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4
8. Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
9. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10
10. ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
11. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Benešovská 40, 101 00 Praha 10
12. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. Molákova 576/11, 186 00 Praha 8
13. Evropská Cestovní pojišťovna, a.s. Kozí 5/916, P.O.BOX 809, 111 21 Praha 1
14. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Vodičkova 34/701, P.O.BOX 6, 111 21 Praha 1
15. Generali pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
16. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmanova 32/25, 117 18 Praha 1
17. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Římská 45, 120 00 Praha 2
18. Komerční pojišťovna, a.s. Karolínská 1/650, 186 00 Praha 8
19. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, 110 01 Praha 1
20. MAXIMA pojišťovna, a.s. Na dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
21. Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
22. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
23. pojišťovna České spořitelny, a.s. náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice
24. pojišťovna Slavia a.s. Ve struhách 27/1076, 160 00 Praha 6
25. pojišťovna VZP, a.s. Orlická ul. 4/2020, 130 00 Praha 3
26. "PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
angl. FIRST AMERICAN CZECH INSURANCE COMPANY"
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
27. Servisní pojišťovna a.s.* tř. T. Bati 627, 763 02 Zlín
28. Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 1, 602 00 Brno
29. Union pojišťovna, a.s. (v konkurzu)  ** Na Rybníčku 16, 120 00 Praha 2
30. UNIQA pojišťovna, a.s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6
31. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Francouzská 28, 120 00 Praha 2
32. Vitalitas pojišťovna, a.s. Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
33. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5
Poznámky: * do 30.3.2004 První česká servisní pojišťovna, a.s.
** 6. 5. 2005 Ministerstvo financí odňalo pojišťovně povolení k provozování pojišťovací činnosti

Příloha č. 4

Přehled poboček pojišťoven ze států EU k 31.12.2004

č.ř. Obchodní firma Adresa Zřizovatel Stát sídla
zřizovatele
1. Atradius Credit Insurace N. V.,
organizační složka
Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8
Atradius Credit Insurance N. V. Nizozemsko
2. GERLING - Konzern Všeobecná
pojišťovací akciová společnost
- organizační složka
Na Zátorce 5,
160 00 Praha 6
GERLING - Konzern Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft
Německo
3. Gothaer Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft, organizační
složka pro Českou republiku
Radimova 36/2342,
169 00 Praha 6
Gothaer Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft
Německo
4. HDI Industrie Versicherung AG,
organizační složka
V Jámě 639/12,
110 00 Praha 1
HDI Industrie Versicherung AG Německo
5. Nationale-Nederlanden
životní pojišťovna
Nádražní 344/25,
150 00 Praha 5
Nationale-Nederlanden
Levensverzekering Maatschappij N.V.
Nizozemsko
6. XL INSURANCE COMPANY
LIMITED, organizační složka
Karlovo náměstí 10,
120 00 Praha 2
XL INSURANCE COMPANY
  LIMITED
Velká Británie
7. Österreichische Kreditversicherung
Coface AG - Rakousko *
Seifertova ul. 9,
130 00 Praha 2
Österreichesche Kreditversicherung
  Coface AG - Rakousko
Rakousko

Poznámka: * Ke dni 19. 7. 2005 firma nebyla zapsána v obchodním rejstříku

Příloha č. 5

Přehled poboček pojišťoven ze států EU k 31.12.2004

č.ř.

Obchodní firma

Státy EU a EHP, ve kterých je
tuzemská pojišťovna oprávněna
dočasně poskytovat služby

Odvětví a skupiny pojištění definované
v příloze č. 1 zákona č. 363/1999 Sb. oprávněné provozovat ve státech EU a EHP

1. AIG CZECH REPUBLIC
pojišťovna, a.s.
všechny státy EU B 1; 2; 7; 8; 9; 13; 16;, 17; 18.
2. Allianz pojišťovna, a.s. všechny státy EU a EHP A 1 - A 6; B 1 - B 13; 15; 16; 18
3. Euler Hermes Čescob,
úvěrová pojišťovna, a.s.
Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Německo, Nizozemsko, Polsko,
Rakousko, Slovensko
B 14, B 15 a)
4. Evropská cestovní pojišťovna, a.s. Polsko, Slovensko B 18
5. Komerční pojišťovna, a.s. Slovensko B 1; 2; 7; 9; 13 a) a d); 18.
6. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Německo, Polsko, Rakousko,
Slovensko
A 1 - A 6; B 1 - B 18.
7. MAXIMA pojišťovna, a.s. Slovensko B 16
8. Pojišťovna Slavia, a.s. Slovensko B 1 a), b), d); 3 a); 5; 6 a); 7;
8 a), b), c), d), f); 9; 10 c); 13 a), c), d);
16 d), e), j), 18

Příloha č. 6

Pojišťovny a pobočky pojišťoven ze zemí EHP s oprávněním dočasně poskytovat služby v ČR k 31.12.2004

č.ř. Obchodní firma Sídlo mateřské společnosti žadatele Domovský stát
mateřské společnosti
žadatele
Druh
pojištění
1. Cigna Europe Insurance Company S. A. Avenue de Cortenbergh 52, 1000 Brussels Belgie N
2. Ducroire SA Rue Montoyer 3, 1000 Brussels Belgie N
3. Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA Rue Montoyer 3, 1000 Brussels Belgie N
4. Chubb Insurance Company of Europe SA Rue Neerveld 107, 1200 Brussels Belgie N
5. Justitia Plantin en Moretuslei 301, 2140 Antwerpen Belgie N
6. Europaiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3, 1790 Kobenhavn V. Dánsko N
7. Europaiske Rejseforsikring A/S
- prostřednictvím britské pobočky ETI
- International Travel Protection
Frederiksberg Allé 3, 1790 Kobenhavn V. Dánsko N
8. International Health Insurance Danmark
Forsikringsaktieselskab
Palaegade 8, 1261 Kobenhavn K, Denmark Dánsko N
9. NSI Forsikring A/S AON Insurance Managers, Overganden Oven
Vandet 8, 1415 Copenhagen K, Denmark
Dánsko N
10. Fennia Mutual Insurance Company FIN-00017 Fennia Finsko N
11. If Vahinkovakuutusyhtiö OY FIN-00025, Finland Finsko N
12. AIG Europe S.A. Tour AIG, 92079 La Défense 2 Cedex Francie N
13. ASSURANCES GENERALES
DE FRANCE L.A.R.T.
87, rue Richelieu,
75113 PARIS CEDEX 02, France
Francie N
14. AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCE
4, RUE Jules Lefebvre,
75426 Paříž CEDEX 09
Francie N
15. CNP ASSURANCES 4, Place Raoul Dautry, 75716 Paříž CEDEX 15 Francie Ž
16. Concernant l entreprise d assurance 4, Place Raoul Dautry, 75716 Paříž CEDEX 15 Francie N
17. Compaigne Française d Assurance pour
le Commeerce Extérieur - COFACE
12, Cours Michelet, La Défense 10,
92800 PUTEAUX,  France
Francie N
18. EULER HERMES SFAC 1, rue Euler, 75715 PARIS CEDEX 08, France Francie N
19. GAN EUROCOURTAGE IARD 8-10, rue d Astorg - 75008 Paříž, Francie Francie N
20. GROUPAMA TRANSPORT Le Havre (Seine Maritime), 1, quai George V,
76600 Le Havre
Francie N
21. Petrus Insurance Company Limited 28 Irich Town Gibraltar N
22. White Rock Insurance (Gibraltar)
PCC Limited
Suite 913b, Europort, Gibraltar Gibraltar N
23. Allied World Assurance Company
(Europe) Limited
3rd Floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay,
Dublin 2, Ireland
Irsko N
24. Allied World Assurance Company
(Europe) Limited (UK Branch)
- prostřednictvím britské pobočky
3rd Floor, Georges Quay Plaza, Georges Quay,
Dublin 2, Ireland
Irsko N
25. Altria Insurance (Ireland) Limited 4th Floor, 25/28 Adelaide Road, Dublin 2 Irsko N
26. AXIS Specialty Europe Limited Mount Herbert Court, 34 Upper Mount Street,
Doublin 2, Ireland
Irsko N
27. AXIS Specialty Europe Limited
- prostřednictvím britské pobočky
Mount Herbert Court, 34 Upper Mount Street,
Doublin 2, Ireland
Irsko N
28. Baltimore Insurance Company Limited 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
29. BMS International Insurance
Company Limited
Willis Management Dublin Limited,
80 Harcourt Street, Dublin 2
Irsko N
30. Canterbury Insurance Limited C/O Aon Insurance Managers (Dublin)
Limited, 38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2
Irsko N
31. Coromin Insurance (Ireland) Limited Marsh Management Services (Dublin)
Limited, 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
32. Delphi Insurance Limited Marsh Management Services (Dublin)
Limited, 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
33. First Beacon Insurance Limited Marsh Management Services (Dublin)
Limited, 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
34. Gulfstream Insurance (Ireland) Ltd. AIG Centre, North Wall Quay, Dublin 1 Irsko N
35. Hansard Europe Limited P.O.Box 43, Enterprise House, Frascati Road,
Blackrock, Dublin, Ireland
Irsko Ž
36. Lifeguard Insurance (Dublin) Limited Aon Insurance Managers (Dublin), Limited,
38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2
Irsko N
37. Noble Insurance Company Limited Aon Insurance Managers (Dublin), Limited,
38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2
Irsko N
38. Norwich Union International Limited 6 Geoorges Dock, IFSC, Dublin 1 Irsko Ž
39. PI Indemnity Company Limited Marsh Management Services (Dublin)
Limited, 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
40. Pine Indemnity Limited Aon Insurance Managers (Dublin), Limited,
38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2
Irsko N
41. Probus Insurance Company Europe Limited 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1 Irsko N
42. THE PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY LIMITED
4th Floor, Marsh House, 25/28 Adelaide Road,
Dublin 2
Irsko N
43. Prudential International Assurance plc Montague House, Adelaide Road, Dublin 2 Irsko Ž
44. Quanta Europe Limited Block3, Harcourt Centre, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland
Irsko N
45. Red Disk Insurance Company Limited 3rd Floor, St. James House, Adelaide Road,
Dublin 2
Irsko N
46. SOCIÉTÉ D ASSURANCES
GÉNÉRALES APPLIQUÉS (SAGA)
LIMITED
4th Floor, Marsh House,
25/28 Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
47. W.T.C.D. Insurance Corporation Limited Marsh Management Services (Dublin) 
Limited, 3rd Floor, St. James House,
Adelaide Road, Dublin 2
Irsko N
48. XL Europe Limited La Touche House, IFSC, Dublin 4 Irsko N
49. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Piazza Duca Degli Abruzzi 2, 34132 Trieste Itálie S
50. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
- prostřednictvím portugalské pobočky
Piazza Duca Degli Abruzzi 2, 34132 Trieste Itálie N
51. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.  
- prostřednictvím britské pobočky
Piazza Duca Degli Abruzzi 2, 34132 Trieste Itálie S
52. Augusta Assicurazioni S.p.A. Via O. Morgari n. 19, Torino Itálie N
53. Compagnia Italiana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Via Marco Ulpino Traiano 18, 20149 Miláno  Itálie N
54. Euler Hermes Siac Societa Italiana 
Assicurazione Crediti s.p.a.
Via R. Matarazzo, n. 19, 20139 Roma Itálie N
55. GENERALI VITA S.P.A. Via Machiavelli 4, 34132 Trieste Itálie Ž
56. Padana Assicurazioni S.p.A. Via Maastricht 1, 
20097 San Donato Milanese, Milán 2
Itálie N
57. SACE BT S.P.A. Piazza Poli 42, 00187 Roma Itálie N
58. SOCIETA REALE MUTUA  
DI ASSICURAZIONI
Via Corte di Appello 11, 10122 Torino Itálie U
59. Toro Assicurazioni s.p.a. Via Mazzini n. 53, 10123 Torino Itálie U
60. Syntonia Insurance AG Pflugstrasse 7, FL-9490 Vaduz Lichtenštejnsko N
61. BTA insurance stock company Kungu iela 1, Riga Lotyšsko N
62. ARISA ASSURANCES S.A. Goldbell Center, L-1030 Luxembourg Lucembursko N
63. BRITISH MARINE 
LUXEMBOURG S. A.
3 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Lucembursko N
64. LOMBARD INTERNATIONAL
ASSURANCE S.A.
Airport Center, 2 route de Tréves,
L - 2633 Senningerberg
Lucembursko Ž
65. AHICO Elsö Amerikai-Magyar
Biztosító Részvénytársaág
H-1083 Budapest, Szigetvár u. 7 Maďarsko N
66. Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaág H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Maďarsko S
67. EULER HERMES Magyar Hitelbiztosító Rt. H-1037 Budapest, Nygybátonyi u. 8 Maďarsko N
68. AIG Europe (Netherlands) N.V. P.O.Box 8606, 3009 AP Rotterdam Nizozemsko N
69. Akzo Nobel Assurantie N.V. P.O.Box 9300 6800 Arnhem Nizozemsko N
70. Atradius Credit Insurance N.V. Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
71. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím lucemburské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
72. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím francouzské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
73. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím irské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
74. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím belgické pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
75. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím dánské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
76. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím finské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
77. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím německé pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
78. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím italské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
79. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím řecké pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
80. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím norské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
81. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím španělské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
82. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím švédské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
83. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím britské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam 
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
84. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím rakouské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
85. Atradius Insurance N.V.
- prostřednictvím polské pobočky
Hoofdkantoor Postbus 473 1000 AL Amsterdam
Keizersgracht 281 1016 ED Amsterdam
Nizozemsko N
86. ELVIA Travel Insurance International NV Amsterdam, The Nederlands Nizozemsko N
87. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V.
Princes Beatrixlaan 35, Den Haag Nizozemsko N
88. Allianz Elementar Lebensversicherungs
- Aktiengesellschft
1129 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Rakousko Ž
89. Allianz Elementar Versicherungs
- Aktiengesellschaft
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105  Rakousko N
90. Donau Allgemeine Versicherungs-AG Schottenring 15, 1010 Wien Rakousko S
91. Erste Niederösterreichische
-Versicherungsaktiengesellschaft
Brandschaden- Roßauer Lände 47-49, 1090 Wien  Rakousko S
92. Garant Versicherungs - Aktiengesellschaft A - 1040 Wien, Wohllebengasse 4 Rakousko N
93. Grazer Wechselseitige Versicherung AG Herrengasse 18-20, 8011 Graz Rakousko S
94. HDI Hannover Versicherung AG EdelsinnstraßE 7-11, Wiena Rakousko N
95. Kärntner Landesversicherung
auf Gegenseitigkeit
A - 9020 Klagenfurt, Domgasse 21 Rakousko S
96. Österreichische Kreditversicherung
Coface AG
Stubering 24, A - 1011 Wien Rakousko N
97. Prisma Kreditversicherungs
- Aktiengesellschaft
Heiligenstädter Straße 201, 1090 Wien Rakousko N
98. Wiener Städtische Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft
Ringturm, 1011 Wien Rakousko S
99. Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 15, 1015 Vienna Rakousko N
100. Allianz - Slovenská poisťovna, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Slovensko S
101. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Slovensko N
102. Union poisťovňa, a.s. Páričkova 18, 813 60 Bratislava Slovensko N
103. QBE poisťovňa, a.s. Němcovej 30, P.O.Box E 50, 042 80 Košice Slovensko N
104. Adriatic zavrovalna družba d.d. Ljublanska C. 3/a, 6000 Koper, Slovenia Slovinsko S
105. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana Slovinsko S
106. ACE European Group Limited 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
107. ACE European Group Limited
- prostřednictvím rakouské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
108. ACE European Group Limited
- prostřednictvím belgické pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
109. ACE European Group Limited
- prostřednictvím dánské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
110. ACE European Group Limited
- prostřednictvím finské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
111. ACE European Group Limited
- prostřednictvím francouzské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
112. ACE European Group Limited
- prostřednictvím německé pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
113. ACE European Group Limited
- prostřednictvím pobočky v Gibralataru
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
114. ACE European Group Limited
- prostřednictvím irské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
115. ACE European Group Limited
- prostřednictvím italské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
116. ACE European Group Limited
- prostřednictvím pobočky v Nizozemí
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
117. ACE European Group Limited
- prostřednictvím norské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
118. ACE European Group Limited
- prostřednictvím španělské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
119. ACE European Group Limited
- prostřednictvím švédské pobočky
100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP Spojené
království
N
120. Aioi Motor & General Insurance
Company of Europe Limited
First Floor, 50 Mark Lane, Londýn
EC3R 7QR
Spojené
království
N
121. Aspen Insurance UK Limited 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3DD Spojené
království
N
122. AXA PPP healthcare limited PPP House, Vale Road, Tunbridge Wells,
KENT TN1 1BJ
Spojené
království
N
123. Berkshire Hathaway International
Insurance Limited
4th Floor, Birchin Court, 20 Birchin Lana,
London EC3V 9DU
Spojené
království
N
124. Brit Insurance Limited 55 Bishopsgate, London Spojené
království
N
125. BUPA Insurance Limited BUPA House, 15-19 Bloomsbury Way,
London WC1A
Spojené
království
N
126. CGNU Life Assurance Ltd ("CGNU LIFE") 2 Rougier Street, York YO90 1UU Spojené
království
Ž
127. CGU insurance plc PO Box 6, Surrey Street, Norwich NR1 3NS Spojené
království
N
128. CNA Insurance Company Limited 77 Gracechurch Street, London, EC3V 0DL Spojené
království
N
129. CNA Insurance Company Limited
- prostřenictvím francouzské pobočky
77 Gracechurch Street, London, EC3V 0DL Spojené
království
N
130. CNA Insurance Company Limited
- prostřenictvím německé pobočky
77 Gracechurch Street, London, EC3V 0DL Spojené
království
N
131. Commercial Union Life Assurance
Company Ltd ("CULAC")
St. Helen's, 1 Undershaft, London,
EC3P 3DQ
Spojené
království
Ž
132. Continental Management Services
Limited
4th Floor, Cavell House, Stannard Place,
St Crispins Road, Norwich NR3 1YE
Spojené
království
N
133. Converium Insurance (UK) Limited London Underwriting Centre,
3 Minster Court, Mincing Lane, London
Spojené
království
N
134. Domestic & General Insurance Plc Swan Court Mansell Road, Wimbledon,
London SW 19 4AA
Spojené
království
N
135. Euler Hermes UK Plc. 1 Canada Square, London, E145 DX Spojené
království
N
136. Financial Security Assurance (UK) Limited 1 Angel Court, London EC2R 7HJ Spojené
království
N
137. First Title Insurance Plc. 2nd Floor, Walkden House,
3-10 Melton Street, London NW1 2EB
Spojené
království
N
138. FM Insurance Company Limited 1 Windsor Dials, Windsor,
Berkshire, SL4 1RS
Spojené
království
N
139. Great Lakes Reinsurance (UK) PLC 1 Minster Court, London Spojené
království
N
140. Hiscox Insurance Company Limited 1 Great St Helen s, London, EC3A 6HX Spojené
království
N
141. International Transport
Intermediaries Club Limited
International House, 26 Creechurch Lane,
London, EC3A 5BA
Spojené
království
N
142. Landmark Insurance Company Limited The AIG Building, 58 Fenchurch Street,
London, EC3M 4AB
Spojené
království
N
143. Liberty Mutual Insurance Europe Limited 4th Floor, One Minster Court, Mincing Lane,
London EC3R 7YE
Spojené
království
N
144. London General Insurance Company Combined House, 15 Wheatfield Way,
Limited Kingston Upon Thames, Surrey
Spojené
království
N
145. Markel International Insurance Company
Limited
49 Leadenhall Street, London
Spojené
království
N
146. Mitsui Sumitomo Insurance Company
Europe) Limited
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
147. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím belgické pobočky
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
148. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím francouzské pobočky
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
149. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím italské pobočky
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
150. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím pobočky v Nizozemí
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
151. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím španělské pobočky
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
152. Mitsui Sumitomo Insurance Company
(Europe) Limited
- prostřednictvím německé pobočky
6th Floor, New London House, London Spojené
království
N
153. Norwich Union Annuity Ltd 2 Rougier Street, York YO90 1UU Spojené
království
Ž
154. Norwich Union Life & Pension Ltd 2 Rougier Street, York YO90 1UU Spojené
království
Ž
155. QBE Insurance Company (UK) Limited Corn Exchange, 55 Mark Lane, London,
EC3R 7NE
Spojené
království
N
156. QBE International Insurance Limited Corn Exchange, 55 Mark Lane, London,
EC3R 7NE
Spojené
království
N
157. RiverStone Insurance (UK) Limited 66 Mark Lane, London, EC3R 7HS Spojené
království
N
158. Scottish Boiler and General Insurance
Company Limited
Pitheavlis, Perth, PH2 0NH Spojené
království
N
159. SCOR UK Company Limited 3 Minster Court, Mincing Lane, London,
EC3R 7DD, England
Spojené
království
N
160. Society of Lloyd's on behalf of the Asso-
ciation of Underwriters known as Lloyd's
One Lime Street, London, EC3M 7HA Spojené
království
S
161. SR International Business Insurance
Company Limited
30 St. Mary Axe, London, EC3A 8EP Spojené
království
N
162. Stewart Title Limited Stewart house, Pynes Hill, Exeter, Devon Spojené
království
N
163. Through Transport Mutual Insurance
Association (EurAsia) Limited
International House, 26 Creechurch Lane,
London, EC3A 5BA
Spojené
království
N
164. Tokio Marine Europe Insurance Limited 150 Leadenhall Street, London, EC3V4TE Spojené
království
N
165. Tokio Marine Europe Insurance Limited
- prostřednictvím belgické pobočky
150 Leadenhall Street, London, EC3V4TE Spojené
království
N
166. Tokio Marine Europe Insurance Limited
- prostřednictvím německé pobočky
150 Leadenhall Street, London, EC3V4TE Spojené
království
N
167. The Wren Insurance Association Limited New City Court, 20 St. Thomas Street,
London, SE1 9RR
Spojené
království
N
168. XL Insurance Company XL House, 70 Gracechurch Street,
Londýn EC3V 0XL
Spojené
království
N
169. Allgemeine Kreditversicherung Coface AG Isaac-Fulda-Allee 1, DE 55124 Mainz Německo N
170. Allianz Marine & Aviation Versicherungs
- Aktiengesellschaft
Große Burstah 3, 20448 Hamburg Německo N
171. Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft Königin straße 28, 80802 München Německo N
172. AXA Versicherung AG 51171 Köln Německo N
173. Bayerische Versicherungsbank
Aktiengesellschaft
Dieselstraße 8, 85774 Unterföhring Německo N
174. Delvag Luftfahrtversicherungs
- Aktiengesllschaft
Von-Gaglenz-Staße 2-6, 50679 Köln Německo N
175. Deutscher Reisepreis - Sicherungs VvaG Frankfurt am Main (HRB 38 843) Německo N
176. Euler Hermes Kreditversicherungs
-Aktiengesellschaft
Friedensallee 254, 22763 Hamburg Německo N
177. Europäische Reiseversicherung
Aktiengesellschaft
Vogelweiestraße 5, 81677 München Německo N
178. Frankfurter Versicherungs
- Aktiengesellschaft
Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt Německo N
179. Gerling-Konzern Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft
Von-Werth Straße 4-14, 50597 Köln Německo N
180. HDI Industrie Versicherung AG Riethorst 2, 30659 Hannover Německo N
181. Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
(Deutschland)
Solmsstrasse 27-37, 60486 Frankfurt am Main Německo N
182. HOUSTON CASUALTY COMPANY
EUROPE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.
Plaza Pablo Ruiz Picasso No 1, 28020 Madrid Španělsko N
183. If Skadeförsäkring AB (publ) S-106 80 Stockholm Švédsko N
184. Euler Hermes Kreditförsäkring Norden AB Box 729, SE - 101 34, Stockholm Švédsko N
185. Moderna Försäkringar Sak AB Kungsgatan 8, S-111 43 Stockholm Švédsko N
186. SCA Försäkringsaktienbolag Box 7827, SE-103 97 Stockholm Švédsko N
187. Sirius International Försäkringsaktiebolag
(publ.)
S-113 96, Stockholm Švédsko N
Vysvětlivky: S - pojišťovna poskytuje životní i neživotní pojištění
Ž - pojišťovna poskytuje pouze životní pojištění
N - pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění

Příloha č. 7

Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31.12.2004

č. ř. Obchodní firma Adresa
1. Allianz pojišťovna, a.s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4
3. Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
4. ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
5. Generali pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
6. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, 110 01 Praha 1
7. Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 1, 602 00 Brno
8. UNIQA pojišťovna, a.s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6

Příloha č. 8

Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře
v případě jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. k 31.12.2004

č. ř. Obchodní firma Adresa
1. Allianz pojišťovna, a.s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4
3. Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
4. ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
5. Generali pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
6. Komerční pojišťovna, a.s. Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8
7. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, 110 01 Praha 1
8. pojišťovna České spořitelny, a.s. náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice
9. UNIQA pojišťovna, a.s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6

Příloha č. 9

Přehled pojišťoven, které mají povolení k provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele
a samostatné likvidátory pojistných událostí jako činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností
k 31.12.2004

č. ř.

Obchodní firma

Adresa

1.

Allianz pojišťovna, a.s.

Římská 103/12, 120 00 Praha 2

2.

Aviva životní pojišťovna, a.s.

Londýnská 41, 120 21 Praha 2

3.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4

4.

ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

5.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Benešovská 40, 101 00 Praha 10

6.

Generali pojišťovna, a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

7.

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

Římská 45, 120 00 Praha 2

8.

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Templová 747, 110 01 Praha 1

9.

pojišťovna České spořitelny, a.s.

náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice

10.

"PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
angl. FIRST AMERICAN CZECH INSURANCE COMPANY"

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

11.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Bělohorská 19, 160 12 Praha 6

12.

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Francouzská 28, 120 00 Praha 2

Příloha č. 10

Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 11

Přehled pojišťoven se sídlem v České republice s povolenými odvětvími k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 12

Přehled poboček pojišťoven ze států EU s povolenými odvětvími k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 13

Přehled odvětví a skupin pojištění

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 14

Počet pojišťoven v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 15

Počet pojišťoven se sídlem v České republice v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 16

Počet poboček pojišťoven ze států EU v letech 1995 - 2004 (členění podle provozovaného odvětví)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 17

Počet pojišťoven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 18

Počet pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 19

Počet pojišťoven v letech 1995 - 2004 (členění podle původu kapitálu)

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 20

Počet pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 21

Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 22

Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 23

Přehled pojišťoven se 100% českým kapitálem k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 24

Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)


Příloha č. 25

Míra růstu předepsaného pojistného v letech 1996 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 26

Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 27

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 28

Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 29

Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 30

Míra růstu nákladů na pojistná plnění v letech 1996 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 31

Náklady na pojistná plnění k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 32

Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 33

Čistá výše technických rezerv v letech 1995 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 34

Míra růstu čisté výše technických rezerv v letech 1996 - 2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 35

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 36

Rozvaha pojišťoven k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 37

Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31.12.2004

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 38

Přehled pojišťoven a jejich auditorů za období 2002 až 2004.

(Tabulka není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 39

Seznam nucených správců a likvidátorů pojišťoven k 31.12.2004

1 RNDr. Ivo Drápela, Odolena Voda
2 JUDr. Karel Kopecký, Pardubice
3 JUDr. Pavel Krýl, Praha
4 Ing. Marie Kučerová, Praha
5 Ing. Zdeněk Petříček, Praha
6 Ing. Luboš Smrčka, CSc., Praha
7 JUDr. Petr Turoň, Praha
8 Ing. Jana Dvořáková, Praha
9 JUDr. Marcel Stehlík, Praha
10 Mgr. Vlastislav Kusák

*) zapsán 03.03.2005

E-shop

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Aleš Borkovec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.