Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 16/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 2, ze dne 23. 2. 2005

16

Pokyn č. D - 266

Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

Čj. 52/92 697/2004 - 522
Referent: ing. Blanka Kolacíová, tel.: 257 044 479

Ministerstvo financí v souvislosti se změnami v evidování poskytnuté veřejné podpory podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, upozorňuje podnikatelské daňové subjekty, fyzické a právnické osoby , které žádají o prominutí příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, na nutnost předkládání Čestného prohlášení z důvodů kumulace a evidence již poskytnuté veřejné podpory.

Toto prohlášení slouží správci daně, který je při promíjení příslušenství daně v postavení poskytovatele veřejné podpory, k evidenci poskytovaných veřejných podpor. Zároveň je podkladem pro rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, bez něhož nelze příslušenství daně prominout a to s ohledem na povinnost správce daně, zajistit evidenci poskytovaných veřejných podpor.

V tomto prohlášení podnikatelské daňové subjekty uvádějí informace o výši poskytnuté veřejné podpory v režimu "de minimis", tj. do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR podle Nařízení komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis z prostředků veřejných rozpočtů v předchozích třech letech. Pro účely výpočtu výše veřejné podpory "de minimis" se

sčítají všechny veřejné podpory poskytnuté jednomu příjemci, byť od různých poskytovatelů. Test tří předchozích let pro posouzení výše již poskytnuté veřejné podpory se předběžně vypočítává ke dni podání žádosti o prominutí příslušenství daně. Pokud do doby obdržení rozhodnutí o prominutí příslušenství daně dojde ke změně ve výši obdržené veřejné podpory v režimu "de minimis", poplatník tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu.

V ustanovení § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, je stanoven postup při navracení veřejné podpory. Pokud Komise rozhodne o vrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou podporu vrátit včetně úroků. Ke splnění této povinnosti poskytovatel příjemce vyzve a pokud není Komisí stanovena lhůta na vrácení, poskytovatel ji určí. Pokud marně uplyne stanovená lhůta, poskytovatel podá proti příjemci žalobu u soudu.

Podle čl. 1 se Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 vztahuje na podporu poskytnutou podnikatelským daňovým subjektům ve všech odvětvích, s výjimkou oboru dopravy a činností, týkající se výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků, uvedených v příloze 1 Smlouvy (viz příloha).

Pokud podnikatelské daňové subjekty podnikají v oborech, které jsou uvedeny v příloze Pokynu D-266, uvedou tuto informaci v Čestném prohlášení.

Uvedené právní předpisy Evropské unie lze nalézt v Úředním věstníku EU, který se dnem vstupu ČR do EU stal závazným pramenem práva také na území ČR (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 56/2004 Sb.m.s.). Elektronická verze Úředního věstníku EU je k dispozici na internetových stránkách: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index nebo http://europa.eu.int/eur-lex/cs/indexl.

Dále lze informaci o dokumentech Evropské unie nalézt na internetových stránkách www.euroskop.cz, nebo www.vlada.cz.

Ředitel sekce 09:
Ing. Mgr. Robert Szurman, v.r.

Příloha č. 1

Vymezení sektoru dopravy
(acquis v oblasti dopravy, rozsudek Soudu "Arret de la Cour du 26. 9. 2002 AffC-35 1/98
Espagne contre Commission on the Commission’s RENOVE decision")

Odvětví dopravy je pro účely aplikace pravidel o veřejné podpoře reprezentováno podnikatelskými subjekty nebo ekonomickými činnosti podnikatelských subjektů, které nabízejí dopravní služby třetím subjektům.

Uvedený výklad se týká rovněž doplňkových (vedlejších) dopravních činností za nájemné a úplatu v rámci podniku. Pro účely pravidel veřejné podpory, které zakazují podporu ve prospěch odvětví dopravy, je třeba zajistit, aby z poskytnuté podpory nebyly financovány činnosti spadající do odvětví dopravy.

Příloha č. 2

Seznam
podle článku 38 Smlouvy (zemědělství, rybolov)

Číslo bruselské nomenklatury

Popis zboží

Kapitola 1

Živá zvířata

Kapitola 2

Maso a poživatelné droby

Kapitola 3

Ryby, korýši a měkkýši

Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med

Kapitola 5

05.04

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části

05.15

Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě

Kapitola 6

Živé rostliny a květinářské produkty

Kapitola 7

Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy

Kapitola 8

Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů

Kapitola 9

Káva, čaj, kořeni, kromě maté (čísla 09.03)

Kapitola 10

Obiloviny

Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 13

ex 13.03

Pektin
Kapitola 15
15.01 Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též "premier jus"
15.03 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17
17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03 Melasa, též odbarvená
17.05 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady.
Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22
22.04 Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
22.05 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hromů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08
ex 22.09
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových
nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10 Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24
24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45
45.01 Surový přírodní korek; korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54
54.01 Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57
57.01 Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

E-shop

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.