Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 13/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 1, ze dne 31. 1. 2005

13

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)

Čj. 11/19 050/2005-111

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

V Praze dne 25. ledna 2005

I.

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2005

Název ukazatele

Číslo řádku

Kapitola
Příjmy z fondů EU

 

 

Příjmy z EAGGF na:

SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 7001 329
HRDP 7002 329
Přímé platby - předfinancování 7003 329
SAPARD 7005 329
Společná organizace trhu 7006 329
Iniciativa Společenství LEADER+ 7007

Příjmy z ERDF na:

SOP Průmysl a podnikání 7011 322
SOP Infrastruktura 7012 315, 327
Technická asistence 7014 317

Příjmy z ESF na:

SOP Rozvoj lidských zdrojů 7021 313, 315, 322, 333
Jednotný programový dokument Cíl 3 7024 313
program Iniciativa Společenství EQUAL 7025 313
Příjmy z Fondu soudržnosti
Příjmy z Fondu soudržnosti 7040 315
Výdaje na financování společných programů EU a ČR    

a) související s finančními nástroji pro období před
vstupem ČR do EU

7100
PHARE 7101 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328, 329,
333, 335, 345, 349
ISPA 7102 315
SAPARD 7103 317, 329
Transition facility 7104 329, 336, 345

b) související se strukturálními fondy
a Fondem soudržnosti na

7110
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(EAGGF) - ze SR
7111 329
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(EAGGF) - z EU 7112 329
Přímé platby - předfinancování 7113 329
Přímé platby - dofinancování 7114 329
HRDP - ze SR 7115 329
HRDP - z EU 7116 329
Společná organizace trhu - ze SR 7117 329
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh
- z rozpočtu EU na předfinancování
7119 329
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh
- ze SR na spolufinancování
7120 329
SOP Průmysl a podnikání - ze SR 7141 322
SOP Průmysl a podnikání - z EU 7142 322
SOP Infrastruktura - ze SR 7143 315, 327
SOP Infrastruktura - EU 7144 315, 327
SROP (ERDF) - ze SR 7145 317
SROP (ERDF) - z EU 7146 317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR 7147 317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU 7148 317
Program Interreg IIIA - ze SR 7149 317
Program Interreg IIIA - z EU 7150 317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - ze SR 7151 317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - z EU 7152 317
Technická asistence - ze SR 7153 317
Technická asistence - z EU 7154 317
SOP Rozvoj lidských zdrojů - ze SR 7171 313, 315, 322, 333
SOP Rozvoj lidských zdrojů - z EU 7172 313, 315, 322, 333
JPD pro Cíl 3 (Praha) - ze SR 7175 313
JPD pro Cíl 3 (Praha) - z EU 7176 313
Iniciativa Společenství EQUAL - ze SR 7177 313
Iniciativa Společenství EQUAL - z EU 7178 313
Výdaje související s FS - ze SR 7191 315
Výdaje související s FS - z EU 7192 315
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů celkem 7200 333
Akční program Společenství na podporu spolupráce
mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení
7201 313
Akční program spojený s rámcovou strategií Společenství
pro rovnost žen a mužů
7202 313
Motivační opatření Společenství na poli zaměstnanosti 7203 313
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- MEDIA DESK
7204 334
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- Kultura 2000
7205 334
Společné závazné ukazatele    
Pojistné na důchodové pojištění 7300 313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7310 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7320 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu 7330 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 346, 348, 361
Programy v působnosti poskytovatelů 7332 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 346, 348, 361, 375
Veřejné zakázky 7334 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 346, 348, 361
Specifický výzkum na vysokých školách 7336 306, 307, 314, 333
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7338 306, 333
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
ve státní správě
7350 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 372, 374, 375
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě 7352 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 372, 374, 375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 236/1995 Sb., z. č. 349/1999 Sb.)
7360 301, 302, 303, 309, 358, 381
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi
v roce 2002
7362 304, 317, 327, 329, 333, 334, 336
Zajištění přípravy na krizové situace
podle zákona č. 240/2000 Sb.
7364 307, 314, 338
Program podp. projektů integrace přísl. romské komunity 7366 333, 334
Individuální závazné ukazatele    
Neinvestiční transfery do zahraničí 7400 306
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze SR 7411 313
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze EU 7412 313
Doprovodný sociální program restrukturalizace
ocelářského průmyslu
7430 322
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu
dopravní infrastruktury
7440 327
Doprovodný sociální program pro ČD 7442 327
Úhrada závazků ČD 7444 327
Podpora obnovy vozidel regionální a měst. hromadné dopravy 7446 327
Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu 7470 329
Marketingová podpora 7472 329
Podpora zemědělství 7474 329
Podpora lesnímu hospodářství 7476 329
Podpora vodnímu hospodářství: 7478 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství (§ 2331, pol. 5213) 7480 329
Údržba a opravy zemědělských vodních tokům (§ 2333, pol. 5171) 7482 329
Výdaje na financování programu reprodukce majetku vodního
hospodářství (programy 229030, 229040, 229060, 229110,
229210, 229310, 229810)
7484 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifik. MŠMT 7520 333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů
specifik. MŠMT
7522 333
Ostatní přímo řízené organizace a spol.úkoly bez výdajů
specifik. MŠMT
7524 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a těl. bez výdajů
specifik. MŠMT
7526 333
Běžné výdaje stát.správy bez výdajů specifik. MŠMT 7528 333
Program podpory vzdělávání národnostních menšin
a multikulturní výchova
7530 333
Státní informační politika 7532 333
Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních 7560 334
pojistné duchovních 7562 334
platy administrativy 7564 334
pojistné administrativy 7566 334
prostředky na věcné náklady CNS 7568 334
prostředky na údržbu církevního majetku 7570 334
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
7572 334
Program záchrany architektonického dědictví 7574 334
Havárie střech památek 7576 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7578 334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7580 334
Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památ. zón
7582 334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny
a krajinné památ. zóny
7584 334
Podpora záchranných archeologických výzkumů 7586 334
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 7588 334
Veřejné informační služby knihoven 7590 334
Podpora rozšiř. a přijm. informací v jazycích národn. menšin 7592 334
Kulturní aktivity 7594 334
Program sociální prevence a prevence kriminality 7620 335, 312
Program „zdravé stárnutí“ 7622 335
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP 7624 335
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP 7626 335
Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací 7628 335
Ost. sociál. dávky: z toho odchodné 7632 336
Výdaje justice 7634 336
Výdaje vězeňství 7636 336
Odměny odsouzených 7638 336
Radonový program 7670 375
Výdaje na projekty financ. z úvěrů od EIB 7690 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na
restituovanám majetku
7692 397
Financování řešení důsledků kosovské krize 7694 397
Vládní rozpočtová rezerva 7720 398
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení
a odstraňování jejich následků
(z. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
7722 398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
7724 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7726 398
Stavební spoření 7728 398
Podpora exportu 7730 398
Majetková újma 7732 398
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk 7734 398
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím 7736 398
Sociální výdaje; náhrady 7738 398
Transfery mezinárodním organizacím,zahraniční pomoc 7740 398
Finanč. vztahy k rozp.obcí v úhrn. po jednotl. krajích 7742 398
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností 7744 398
Další prostředky pro územní samosprávné celky 7746 398
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7748 398
Ostatní výdaje 7750 398
Konference:    
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6) 7900 314, 333
Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI) 7901 306
18. panevropská konference pojistných dozorů 7902 312
Ostatní mezinárodní odborné akce 7903 312
Mezinárodní konference ACID RAIN 7904 315
Dopravní seminář NATO 7905 327
Seminář Matra 7906 333
Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách
ve spolupráci s Radou Evropy
7907 333
Seminář Lisabonská konference 7908 333

   II.

Zveřejňujeme číselník územních jednotek, který se využívá při zpracování části IX. Poskytnuté (přijaté) transfery (dotace) a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně (ze státního rozpočtu a státních fondů) finančních výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.

Číselník územních jednotek

Kód NUTS

Číslo územní jednotky

Název okresu
CZ010

100

Hl. m. Praha - kraj
CZ0100 100 Hl. m. Praha
CZ020 200 Středočeský kraj
CZ0201 201 Benešov
CZ0202 202 Beroun
CZ0203 203 Kladno
CZ0204 204 Kolín
CZ0205 205 Kutná Hora
CZ0206 206 Mělník
CZ0207 207 Mladá Boleslav
CZ0208 208 Nymburk
CZ0209 209 Praha-východ
CZ020A 20A Praha-západ
CZ020B 20B Příbram
CZ020C 20C Rakovník
CZ031 310 Jihočeský kraj
CZ0311 311 České Budějovice
CZ0312 312 Český Krumlov
CZ0313 313 Jindřichův Hradec
CZ0314 314 Písek
CZ0315 315 Prachatice
CZ0316 316 Strakonice
CZ0317 317 Tábor
CZ032 320 Plzeňský kraj
CZ0321 321 Domažlice
CZ0322 322 Klatovy
CZ0323 323 Plzeň-město
CZ0324 324 Plzeň-jih
CZ0325 325 Plzeň-sever
CZ0326 326 Rokycany
CZ0327 327 Tachov
CZ041 410 Karlovarský kraj
CZ0411 411 Cheb
CZ0412 412 Karlovy Vary
CZ0413 413 Sokolov
CZ042 420 Ústecký kraj
CZ0421 421 Děčín
CZ0422 422 Chomutov
CZ0423 423 Litoměřice
CZ0424 424 Louny
CZ0425 425 Most
CZ0426 426 Teplice
CZ0427 427 Ústí nad Labem
CZ051 510 Liberecký kraj
CZ0511 511 Česká Lípa
CZ0512 512 Jablonec nad Nisou
CZ0513 513 Liberec
CZ0514 514 Semily
CZ052 520 Královéhradecký kraj
CZ0521 521 Hradec Králové
CZ0522 522 Jičín
CZ0523 523 Náchod
CZ0524 524 Rychnov nad Kněžnou
CZ0525 525 Trutnov
CZ053 530 Pardubický kraj
CZ0531 531 Chrudim
CZ0532 532 Pardubice
CZ0533 533 Svitavy
CZ0534 534 Ústí nad Orlicí
CZ061 610 Kraj Vysočina
CZ0611 611 Havlíčkův Brod
CZ0612 612 Jihlava
CZ0613 613 Pelhřimov
CZ0614 614 Třebíč
CZ0615 615 Žďár nad Sázavou
CZ062 620 Jihomoravský kraj
CZ0621 621 Blansko
CZ0622 622 Brno-město
CZ0623 623 Brno-venkov
CZ0624 624 Břeclav
CZ0625 625 Hodonín
CZ0626 626 Vyškov
CZ0627 627 Znojmo
CZ071 710 Olomoucký kraj
CZ0711 711 Jeseník
CZ0712 712 Olomouc
CZ0713 713 Prostějov
CZ0714 714 Přerov
CZ0715 715 Šumperk
CZ072 720 Zlínský kraj
CZ0721 721 Kroměříž
CZ0722 722 Uherské Hradiště
CZ0723 723 Vsetín
CZ0724 724 Zlín
CZ080 800 Moravskoslezský kraj
CZ0801 801 Bruntál
CZ0802 802 Frýdek-Místek
CZ0803 803 Karviná
CZ0804 804 Nový Jičín
CZ0805 805 Opava
CZ0806 806 Ostrava-město
  990 nečerpané prostředky - kraj
  999 nečerpané prostředky - obec

Pozn.: Magistrát hl.m.Prahy předkládá pouze jeden sumář

Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze ...

Cena: 687 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zdeněk Kovařík - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.