Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 62/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 12/1, ze dne 31. 12. 2004

62

Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí

Čj. 32/132 966/2004-325-EO

Referent: Ing. Hana Janáčková, tel: 257042429

Zkušební řád byl schválen ministrem financí dne 21. 12. 2004 pod č.j. 32/130 231/2004-325 a je platný pro všechny instituce oprávněné poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti - tyto instituce jsou zveřejněné ve Vyhlášce č. 582/2004 Sb. a pro pojišťovny, které tuto činnost mohou vykonávat jako činnost související s pojišťovací činností za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a vyhláškou - tyto pojišťovny jsou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na internetových stránkách Ministerstva financí a pro Ministerstvo financí.

Zkouškové otázky budou jednotné a budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí. Pro případné zájemce bude k dispozici program na generování zkouškových testů.

Zkušební řád pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí

Základní ustanovení

ČI.I

1. Tento řád upravuje způsob, složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí a podmínky, za kterých lze tyto zkoušky vykonat.

2. Účelem odborných zkoušek je stanovit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí stanovenou zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) (dále jen "zákon") a vyhláškou č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen "vyhláška").

3. Odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti zabezpečují oprávněné instituce uvedené ve vyhlášce a pojišťovny po splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) a vyhláškou a pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí.

4. Každá instituce a pojišťovna zabezpečující odborné zkoušky vydá ve smyslu čI. 3 svůj vlastní zkušební řád.

5. Zkušební řád je závazný pro uchazeče, kteří podali přihlášku k odborné zkoušce, i pro všechny členy zkušební komise a organizátory odborných zkoušek.

6. Pověření pracovníci Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí jsou oprávněni se kdykoliv zúčastnit odborné zkoušky, což jim předseda zkušební komise musí kdykoliv umožnit.

Odborná zkouška

ČI. 2

1. Odbornou zkouškou (dále jen "zkouška") se prokazují znalosti uchazeče nejméně v rozsahu odborného minima znalostí požadovaného pro příslušný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti stanoveného zákonem a vyhláškou pro provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

2. Odborná zkouška má tři kvalifikační stupně způsobilosti:

a) základní;
b) střední;
c) vyšší.

Odborná zkouška pro základní kvalifikační stupeň

ČI. 3

1. Zkoušku pro základní kvalifikační stupeň skládá uchazeč u instituce nebo pojišťovny oprávněné k výkonu vzdělávací činnosti pro tento stupeň odborné způsobilosti.

2. Zkouška musí splňovat následující kritéria stanovená vyhláškou:

a) zkouška odpovídá minimu odborných znalostí pro základní kvalifikační stupeň stanovenému vyhláškou;
b) zkouška se skládá z písemné a ústní části;
c) uchazeč, který správně odpověděl minimálně 80 % otázek písemného testu, u zkoušky uspěl a nepodrobuje se její ústní části. Uchazeč, který správně odpověděl minimálně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části, na základě jejíhož výsledku buď celkově uspěl nebo neuspěl. Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, ve zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části;
d) zkoušku lze v kterémkoliv následujícím termínu opakovat.

3. Písemná část zkoušky má formu elektronického nebo tištěného zkušebního testu. Tištěný zkušební test musí být předložen každému uchazeči, který prokáže, že elektronická forma testu je pro něj z důvodu jeho zdravotního stavu obtížná nebo nemožná.

4. Zkušební test se skládá z 50 náhodně generovaných otázek s náhodně generovaným pořadím tří navrhovaných odpovědí, z nichž pouze 1 je správná, z celkového souboru existujících otázek, které zveřejňuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a na svých internetových stránkách. Každý test je generován representativně tak, aby každý tématický okruh odborného minima znalostí podle přílohy č. 3 vyhlášky byl zastoupen počtem minimálně 5 otázek.

5. Každý zkušební test musí obsahovat takový údaj, podle kterého lze zpětně jednoznačně identifikovat uchazeče, datum, čas a místo konání zkoušky.

6. Vypracovaný zkušební test je opatřen podpisem uchazeče a předsedy zkušební komise nebo jím pověřeného člena zkušební komise.

7. Časový limit pro písemnou část zkoušky je stanoven na 90 minut. Uchazečům, kteří mají dyslektické potíže a prokáží je lékařským potvrzením, je limit prodloužen o 30 minut.

8. Ústní část zkoušky se skládá samostatně před zkušební komisí jmenovanou příslušnou institucí nebo pojišťovnou. Uchazeč obdrží minimálně 2 z chybně zodpovězených nebo vůbec nezodpovězených otázek písemného testu, jejichž znění musí být uvedeno v protokolu o průběhu zkoušky.

9. O průběhu zkoušky je veden písemný protokol. Protokol archivuje instituce, která zkoušky zabezpečuje, po dobu 10 let.

10. Každá instituce a pojišťovna zabezpečující odborné zkoušky vydává uchazeči o úspěšném složení zkoušky osvědčení). 2)

Odborná zkouška pro střední a vyšší kvalifikační stupeň

ČI. 4

1. Zkouška pro střední a vyšší kvalifikační stupeň se skládá před zkušební komisí (dále jen "komise") jmenovanou ministrem financí.

2. Přihláška ke zkoušce má náležitosti předepsané vyhláškou.

3. Termíny zkoušky jsou řádné, stanovené vyhláškou, a mimořádné, stanovené Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo"). Místo a datum zkouškových termínů v souladu s vyhláškou zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách.3)

4. Uchazeč se ke zkoušce přihlásí ministerstvu písemně na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před řádným zkouškovým termínem. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 7 vyhlášky.

5. Uchazeč se ke zkoušce dostaví včas. V průběhu zkoušky nesmí uchazeči mezi sebou komunikovat, vzájemně se vyrušovat a používat jakékoliv pomůcky s výjimkou neoznačených výtisků Sbírky zákonů obsahujících právní předpisy. Členové zkušební komise jsou oprávněni zkontrolovat, že výtisky právních předpisů jsou nepopsané ani jinak neznačené. Porušení tohoto ustanovení má za následek nepřipuštění nebo vyloučení ze zkoušky.

6. Zkouška je komisionální, neveřejná a skládá se z písemné a ústní části.

7. Zkouška svým obsahem odpovídá minimu odborných znalostí pro střední a vyšší kvalifikační stupeň stanovenému vyhláškou.4)

8. Zkoušku lze opakovat.

Písemná část zkoušky

ČI. 5

1. Písemná část zkoušky má formu elektronického nebo tištěného zkušebního testu. Tištěný zkušební test musí být předložen každému uchazeči, který prokáže, že elektronická forma testu je pro něj z důvodu jeho zdravotního stavu obtížná nebo nemožná.

2. Zkušební test se skládá z 50 náhodně generovaných otázek s náhodně generovaným pořadím tří navrhovaných odpovědí, z nichž pouze 1 je správná, z celkového souboru existujících otázek, které zveřejňuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji a na svých internetových stránkách. Každý test je generován representativně tak, aby každý tématický okruh odborného minima znalostí podle přílohy č. 4 a 5 vyhlášky byl zastoupen počtem minimálně 5 otázek.

3. Každý zkušební test musí obsahovat takový údaj, podle kterého lze zpětně jednoznačně identifikovat uchazeče, datum, čas a místo konaní zkoušky.

4. Vypracovaný zkušební test je opatřen podpisem uchazeče a předsedou zkušební komise nebo jím pověřeným členem zkušební komise.

5. Písemná část zkoušky je časově omezena limitem 90 minut. Uchazeč je oprávněn odevzdat svůj písemný test před vypršením časového limitu. Během písemné části zkoušky nelze zkoušku přerušit. Uchazečům, kteří mají dyslektické potíže a prokáží je lékařským potvrzením, je limit prodloužen o 30 minut.

Ústní část zkoušky

Čl. 6

1. Ústní část zkoušky se skládá samostatně před komisí.

2. Uchazeč obdrží minimálně 2 z chybně zodpovězených nebo vůbec nezodpovězených otázek písemného testu, jejichž znění musí být uvedeno v protokolu o průběhu zkoušky.

3. Doba přípravy na odpovědi činí minimálně 15 minut, resp. 30 minut pro dyslektiky.

4. Komise je oprávněna klást doplňující otázky, na něž uchazeči není poskytnuta doba na přípravu.

Hodnocení

Čl. 7

1. Uchazeč, který správně odpověděl minimálně 80 % otázek písemného testu, u zkoušky uspěl a nepodrobuje se ústní části. Uchazeč, který správně odpověděl minimálně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části, na základě jejíhož výsledku bud' celkově uspěl nebo neuspěl. Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, ve zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části.

2. Jestliže uchazeč prokáže znalosti odborného minima znalostí pro zvolený kvalifikační stupeň způsobilosti a schopnost jejich aplikace v ústní části, je hodnocen klasifikačním stupněm "prospěl", v opačném případě klasifikačním stupněm "neprospěl".

3. Uchazeč, který nebyl ke zkoušce připuštěn, byl ze zkoušky vyloučen nebo se k písemné nebo ústní části zkoušky nedostavil nebo v průběhu zkoušky odstoupil, není hodnocen.

4. Uchazeč, který byl ohodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl" může zkoušku opakovat. Zkoušku vždy opakuje celou, tj. písemnou i ústní část, bez ohledu na to, ve které části byl hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl".

5. Komise seznámí uchazeče s výsledkem písemné části zkoušky nejdéle do 10 pracovních dnů, s výsledkem ústní části zkoušky ihned.

Zkušební komise

ČI. 8

1. Komise se skládá minimálně ze tří členů jmenovaných ministrem financí na návrh ministerstva z řad odborníků působících v oblasti soukromého pojišťovnictví ve školách, profesních sdruženích pojišťoven a profesních sdruženích pojišťovacích zprostředkovatelů a z tajemníka.

2. Ministr financí zřizuje komise v počtu podle aktuální potřeby. Zřídí-li ministr financí dvě nebo více komisí, mohou jejich členové, s výjimkou předsedy komise a jejího tajemníka, v různých komisích alternovat.

3. Počet jmenovaných členů komise s právem hlasovat je vždy lichý. Pokud je počet přítomných členů komise z jakéhokoliv důvodu sudý, pak při rovnosti hlasů je rozhodující slovo předsedy komise.

4. Členem komise je zástupce ministerstva, který vykonává funkci tajemníka zkušební komise (dále jen "tajemník"). Tajemník zajišťuje zkoušku organizačně (zejména provede identifikaci uchazečů a poučí je o průběhu zkoušky a jejich právech a povinnostech) a vede protokol o průběhu zkoušky. Tajemník nemá hlasovací právo při hodnocení uchazeče.

5. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený další člen komise. Za průběh zkoušky a veškerou činnost komise však vždy odpovídá předseda komise.

6. Výkon funkce člena komise končí dnem, a) ke kterému jej ministr financí z funkce odvolá, nebo b) kdy na funkci rezignuje, nebo c) kdy uplyne doba 12 měsíců, po kterou funkci nevykonává, pokud se v tomto období konaly zkoušky.

7. Za činnost v komisi náleží jejím členům a tajemníkovi odměna. Výši odměny stanoví svým vnitřním předpisem ministerstvo.

Protokol

Čl. 9

1. Písemný protokol o průběhu zkoušky vede tajemník.

2. Protokol obsahuje:

a) číslo protokolu
b) datum a místo konání zkoušky
c) identifikaci uchazeče
d) složení zkušební komise
e) výsledek písemné části
f) zadané otázky a výsledek ústní části
g) mimořádné okolnosti o průběhu zkoušky
h) podpisy všech členů komise.

3. Přílohou protokolu je:

a) vypracovaná písemná část zkoušky opatřená podpisem uchazeče a předsedy komise
b) jeden stejnopis osvědčení

4. Protokol archivuje ministerstvo po dobu 10 let.5)

5. Vzor protokolu je přílohou Zkušebního řádu.

Osvědčení

ČI. 10

1. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má náležitosti uvedené ve vyhlášce.6)

2. Osvědčení je opatřeno kulatým razítkem ministerstva a podpisem předsedy zkušební komise.

3. Osvědčení se vydává ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží uchazeč v souladu s vyhláškou po zaplacení správního poplatku 7). Druhé vyhotovení je součástí protokolu o zkoušce.

Odvolací prostředky

Čl. 11

1. Proti nepřipuštění ke zkoušce, vyloučení ze zkoušky nebo proti porušení zkušebního řádu může uchazeč podat ministerstvu odůvodněný protest.

2. Proti oznámení o tom, že u zkoušky neuspěl, může uchazeč podat ministerstvu žádost o přezkoumání výsledku zkoušky.


1) § 2 odst. 1 písm. h) a § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 8 vyhlášky č. 582/2004 Sb. jako vzor č. 1.
3) § 7 vyhlášky č. 582/2004 Sb.
4) Příloha č. 4 a 5 vyhlášky č. 582/2004 Sb.
5) Skartační řád MF, čj. 131/88 102/2001
6) Vzor osvědčení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 582/204 Sb., vzor č. 2
7) Položka 64 písm. c) přílohy k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.