Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 544/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 11, ze dne 11. 11. 2003

544

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 1 podbodu 1.2, bodě 2 podbodu 2.1, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a v příloze č. 2 bodě 1, bodě 3 podbodu 3.2, bodě 4 podbodu 4.2, bodě 5 podbodu 5.2 a bodě 9 písm. b) se slovo "pololetně" nahrazuje slovem "čtvrtletně".

2. V příloze č. 1 bodě 8 písm. a) se slova "a třech vyhotovení" nahrazují slovy "a ve dvou vyhotoveních".

3. V příloze č. 1 bodě 10 se slova "a třech vyhotoveních" nahrazují slovy "a ve dvou vyhotoveních".

4. V příloze č. 1 bodě 13 písm. a) se slova "před 24. kalendářním dnem" nahrazují slovy "před 20. kalendářním dnem" a slovo "(pololetí)" se zrušuje.

5. V příloze č. 1 bodě 13 písm. e) se slova "před 10. únorem" nahrazují slovy "před 1. únorem" a slova "nejpozději do 31. ledna" se nahrazují slovy "nejpozději do 20. ledna".

6. V příloze č. 1 bodě 14 písm. a) se slovo "běžného" nahrazuje slovem "následujícího".

7. V příloze č. 1 bodě 15 se za slova "Ministerstvo financí" vkládá slovo "neprodleně".

8. V příloze č. 2 bodě 9 písm. b) se slovo "pololetí" nahrazuje slovem "čtvrtletí".

9. V příloze č. 2 bodě 9 písm. c) se slova "před 12. únorem" nahrazují slovy "před 10. únorem", slova "výkazy s pololetní periodicitou" se nahrazují slovy "výkazy se čtvrtletní periodicitou" a slova "před 24. únorem" se nahrazují slovy "před 18. únorem".

10. V příloze č. 2 bodě 9 písm. e) se slova "leden až březen" nahrazují slovy "leden až duben".

11. V příloze č. 3 bodě 1 podbodu 1.3 se slova "Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 Ministerstva financí" nahrazují slovy "je příslušný útvar Ministerstva financí".

12. V příloze č. 3 bodě 1 podbod 1.4 včetně poznámky č. 1 zní:

"1.4 Způsob předání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".


1) 

§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.".

13. V příloze č. 3 bodě 2 podbod 2.1 zní:

"2.1 Název datových souborů
 Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.".

14. V příloze č. 3 bodě 2 podbodu 2.2 písm. d) se zrušují slova "dle periodicity".

15. V příloze č. 4 bodě 2 podbod 2.1 zní:

"2.1 Způsob předávání datových souborů
Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu1). Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.".

16. V příloze č. 4 bodě 2 podbod 2.5.4 zní:

"2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech (platnost od účetního roku 2005)

a)   Rozvaha (bilance)
   Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód "0001",
   údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód "0002",
   údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1. - kód "0003",
   údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód "0004".
b)   Výkaz zisku a ztráty
   Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje položek za hlavní činnost - kód "0001",
   údaje položek za hospodářskou činnost - kód "0002".
c)   Příloha
   Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami.
   Číslo sloupce:
   údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49, 52 až 54 - kód "0001",
   údaje stavu k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. pro všechny položky - kód "0002".".

17. V příloze č. 5 bodě 11 písmeno c) zní:

"c)   vazby v části III. výkazu:
- obecně platnér
3010 sl.31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014) sl.31,32,33
r. 3020 sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024) sl.31,32,33
r. 3050 sl.31,32,33 = r. (3010 - 3020) sl.31,32,33
r. 3060 sl.31,32,33 = r. (3061 + 3062) sl.31,32,33
r. 3070 sl.31,32,33 = r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075) sl.31,32,33
r. 3090 sl.31,32,33 = r. (3060 - 3070) sl.31,32,33
r. 3100 sl.31,32,33 = r. (3050 - 3090) sl.31,32,33
r. 3300 sl.31,32,33 = r. (3010 - 3060) sl.31,32,33
   - s vyhrazenou platností
platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem
r. 3300 sl.31,32,33 = - r. 3200?sl.31,32,33;".

18. V příloze č. 5 bodě 16 se na konci písmene a) doplňuje věta "za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.".

19. V příloze č. 5 bodě 18 písmeno b) zní:

"b)   tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);".

20. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se v části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ruší řádek s názvem "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" s číslem řádku "3071" a na konci se doplňuje řádek s názvem "Saldo příjmů a výdajů před konsolidací" s číslem řádku "3300".

21. V příloze č. 6 bodě 8 písm. c) v tabulce konsolidace výdajů se slova "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" nahrazují slovy "5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů", slova "6341 - Investiční transfery obcím" se nahrazují slovy "6341 - Investiční dotace obcím", slova "6342 - Investiční transfery krajům" se nahrazují slovy "6342 - Investiční dotace krajům" a slova "6349 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně" se nahrazují slovy "6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně".

22. V příloze č. 6 bodě 8 písmeno d) zní:

"d)   vazby v této části výkazu:
obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,42,43
r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43
r. 4440 sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl.1,2,3
r. 4470 sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43

kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43 = 0

kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
= r. (4061 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 +  4140 + 4150 + 4170 +  4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73
= r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400  + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7450 + 7490 + 7520) sl.
= r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 71,72,73

-  sl. 41,42,43".

kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
= r. (4061 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 +  4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190) sl. 41,42,43  - r. ( 4193 + 4194) sl. 41,42,43
= r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43
= r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r. 4424

23. V příloze č. 6 bodě 13 písmeno a) zní:

"a)   v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček
   uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4122, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4222, 4240, 8113 a 8123,
   v členění podle účelových znaků,
   - . v členění podle čísla územního celku;"

24. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se v části IV. slova "5344 - Převody vlastním rezervním fondům" nahrazují slovy "5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů", v části IV. a v části VII. se slova "6341 - Investiční transfery obcím" nahrazují slovy "6341 - Investiční dotace obcím", slova "6342 - Investiční transfery krajům" se nahrazují slovy "6342 - Investiční dotace krajům" a slova "6349 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně" se nahrazují slovy "6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Výkazy za období leden až prosinec roku 2004 (roční výkazy) se v roce 2005 předkládají v termínech podle této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

E-shop

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na rostoucí význam mezinárodního prvku v rodinněprávních vztazích, stejně jako vzrůstající tlak na sjednocování ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.