Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 35/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 6, ze dne 30. 6. 2004

35

Sdělení

k § 19 odst. 3 písmo a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Referent: Ing. Martin Pech, tel. 257 044 068
Čj. 54/63 518/2004-541

Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písmo a) zákona Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, seznamy společností uvedených v příloze směrnice č. 90/434/EEC, směrnice č. 90/435/EEC a směrnice č. 2003/49/EC a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích.

I. Seznam společností uvedených v příloze směrnice č. 90/434/EEC

a) společnosti podle belgického práva známé jako "société anonyme" / "nammloze vennootschap", "société en commandite par actions" / "commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée" /, "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;
b) společnosti podle dánského práva známé jako "aktieselskab", "anpartsselskab";
c) společnosti podle německého práva známé jako "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft aut Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";
d) společnosti podle řeckého práva známé jako " "
e) společnosti podle španělského práva známé jako "sociedad anónima", "sociedad comanditaria per acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem;
f) společnosti podle francouzského práva známé jako "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée" a veřejná zařízení a podniky průmyslové a obchodní povahy;
g) společnosti podle irského práva známé jako "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", zařízení registrovaná podle "Industrial and Provident Societies Act" nebo "building societies" registrované podle "Building Societies Act";
h) společnosti podle italského práva známé jako "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata" a veřejné a soukromé subjekty provozující průmyslovou a obchodní činnost;
i) společnosti podle lucemburského práva známé jako "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée";
j) společnosti podle nizozemského práva známé jako "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
k) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy nebo jiné právnické osoby, které jsou průmyslovými a obchodními podniky a které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
l) společnosti vytvořené podle práva Spojeného království;
m) společnosti podle rakouského práva známé jako "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";
n) společnosti podle finského práva známé jako "osakeyhtiö" / "aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" and "vakuutusyhtiö/forsäkringsbolag";
o) společnosti podle švédského práva známé jako "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag";
p) obchodní společnosti podle českého práva známé jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";
q) společnosti podle estonského práva známé jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
r) podle kyperského práva: " " jak je definována v zákonech o daních z příjmů;
s) společnosti podle lotyšského práva známé jako: "akciju sabiedri ba", "sabiedri ba ar ierobez otu atbildi bu';
t) společnosti registrované podle litevského práva;
u) společnosti podle maďarského práva známé jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelosségu társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";
v) společnosti podle maltského práva známé jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soc jetajiet en commandite lil-kapital tagh- hom maqsum fazzjonijiet";
w) společnosti podle polského práva známé jako: "spólka akcyjna", "spólka z ograniczona odpowiedzialnos'cia";
x) společnosti podle slovinského práva známé jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovomostjo";
y) společnosti podle slovenského práva známé jako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením
obmedzeným", "komanditná spoločnosť".

II. Seznam společností uvedených v příloze směrnice č. 90/435/EEC

a) společnosti podle belgického práva známé jako "société anonyme"/"nammloze vennootschap", "société en commandite par actions" / "commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée" / "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité limitée" / "cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité illimitée,,/ "cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/ "vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", veřejnoprávní subjekty, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva podléhající belgické dani z příjmu právnických osob;
b) společnosti podle dánského práva známé jako "aktieselskab" a "anpartsselskab". Ostatní společnosti podléhající dani podle Zákona o dani z příjmu právnických osob, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy platnými pro "aktieselskaber";
c) společnosti podle německého práva známé jako "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft aut Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein aut Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts" a jiné společnosti založené podle německého práva podléhající německé dani z příjmu právnických osob;
d) společnosti podle řeckého práva známé jako " " a jiné společnosti založené podle řeckého práva podléhající řecké dani z příjmu právnických osob;
e) společnosti podle španělského práva známé jako "sociedad anónima", "sociedad comanditaria per acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem. Jiné subjekty založené podle španělského práva podléhající španělské dani z příjmu právnických osob ("Impuesto sobre Sociedades");
f) společnosti podle francouzského práva známé jako "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" automaticky podléhající dani z příjmu právnických osob, "coopératives", "unions de coopératives", veřejnoprávní průmyslové a obchodní podniky a závody a jiné společnosti založené podle francouzského práva podléhající francouzské dani z příjmu právnických osob;
g) společnosti registrované nebo existující podle irského práva, subjekty registrované podle lndustrial and Provident Societies Act, "building societies" registrované podle Building Societies Acts a "trustee savings banks" ve smyslu zákona Trustee Savings Banks Act z roku 1989;
h) společnosti podle italského práva známé jako "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", societa cooperative", "societa di mutua assicurazione" a veřejné a soukromé subjekty provozující zcela nebo převážně průmyslovou a obchodní činnost;
i) společnosti podle lucemburského práva známé jako "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" a jiné společnosti založené podle lucemburského práva podléhající lucemburské dani z příjmu právnických osob
j) společnosti podle nizozemského práva známé jako "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" a jiné společnosti založené podle nizozemského práva podléhající nizozemské dani z příjmu právnických osob;
k) společnosti podle rakouského práva znánié jako "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" a jiné společnosti založené podle rakouského práva podléhající rakouské dani z přijmu právnických osob;
l) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné podniky, které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
m) společnosti podle finského práva známé jako "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" a "vakuutusyhtiö/forsäkringsbolag";
n) společnosti podle švédského práva známé jako "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "omsesidiga försäkringsbolag";
o) společnosti založené podle práva Spojeného království;
p) společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na účast zaměstnanců a družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na účast zaměstnanců;
q) obchodní společnosti podle českého práva známé jako: "akciová společnost", "společnost s ručením . omezeným";
r) společnosti podle estonského práva známé jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaiüng", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
s) podle kyperského práva: " " je definována v zákonech o daních z příjmů;
t) společnosti podle lotyšského práva známé jako: "akciju sabiedri ba "sabiedri ba ar ierobez otu I atbildi bu";
u) společnosti registrované podle litevského práva;
v) společnosti podle maďarského práva známé jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelo sségu
társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet'"
w) společnosti podle maltského práva známé jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soc jetajiet en commandite lil-kapital tagh- hom maqsum fazzjonijiet";
x) společnosti podle polského práva známé jako: "spólka akcyjna", "spólka z ograniczona odpowiedzialnos'cia";
y) společnosti podle slovinského práva známé jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba I z omejeno odgovornostjo";
z) společnosti podle slovenského práva známé jako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť".
Poznámka: Ministerstvo financí upozorňuje, že zákonem č. 280/2004  Sb., bylo schváleno rozšíření aplikace směrnice Č. 90/435/EEC také na družstva.

III. Seznam společností uvedených v příloze směrnice č. 2003/49/EC

a) Společnosti podle belgického práva nazvané "naamloze vennootschap/société anonyme, comImanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée a responsabilité limitée" a veřejnoprávní orgány, jejichž činnost se řídí soukromým právem;
b) společnosti podle dánského práva nazvané "aktieselskab" a "anpartsselskab";
c) společnosti dle německého práva nazvané "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft aut Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung" a "bergrechtliche Gewerkschaft";
d) společnosti podle řeckého práva nazvané "";
e) společnosti podle španělského práva nazvané "sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada" a veřejnoprávní subjekty, jejichž činnost se řídí soukromým právem;
f) společnosti podle francouzského práva nazvané "société anonyme, société en commandite par actions, société a responsabilité limitée" a veřejná zařízení a podniky průmyslové a obchodní povahy;
g) společnosti podle irského práva nazvané "public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee", zařízení registrovaná podle "Industrial and Provident Societies Acts" nebo "building societies" registrované dle "Building Societies Acts";
h) společnosti podle italského práva nazvané "societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata" a veřejné a soukromé subjekty provozující průmyslovou a obchodní činnost; i) společnosti podle lucemburského práva nazvané "société anonyme, société en commandite par actions" a "société a responsabilité limitée";
j) společnosti podle nizozemského práva nazvané "naamloze vennootschap" a "besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid";
k) společnosti dle rakouského práva nazvané "Aktiengesellschaft" a "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";
l) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné podniky, které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
m) společnosti podle finského práva nazvané "osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank" a "vakuutusyhtiö/forsäkringsbolag";
n) společnosti podle švédského práva nazvané "aktiebolag" a "försäkringsaktiebolag";
o) společnosti vytvořené podle práva Spojeného království,
p) společnosti podle českého práva nazvané "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo";
q) společnosti podle estonského práva nazvané "taisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
r) společnosti podle kyperského práva nazvané společnosti podle zákona o společnostech, veřejnoprávní subjekty stejně jako jakýkoliv jiný subjekt, který je považován za společnost podle zákonů o daních z příjmů;
s) společnosti podle lotyšského práva nazvané „akciju sabiedriba", "sabiedrlba ar ierobežotu atblldibu";
t) společnosti registrované podle litevského práva;
u) společnosti podle maďarského práva nazvané "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelösségü társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", szövetkezet".
v) společnosti podle maltského práva nazvané „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet in akkomandita li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet";
v) společnosti podle polského práva nazvané "spólka akcyjna", "spólka z ograniczona odpowiedzialnostcia"
w) společnosti podle slovinského práva nazvané "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovomostjo";
r) společnosti podle slovenského práva nazvané "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť", "verejná obchodná spoločnosť", "družstvo".

IV. Seznam daní uvedených v článku 3 písmo c) směrnice 9O/434/EEC

- impot des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii, ~-
- selskabsskat v Dánsku,
- Koerperschaftsteuer v Německu,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy charaktira v Recku,
- impuesto sobce sociedades ve Španělsku,
- impót sur les sociétés ve Francii,
- corporation tax v Irsku,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii, ::',
- impot sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
- vennootschapsbelasting v Holandsku,
- imposto sobce o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,
- corporation tax ve Spojeném království,
- Koerperschaftsteuer v Rakousku,
- yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- tulumaks v Estonsku,
- na Kypru,
- uzn, e-mumu iena-kuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- társasági ad6 v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- podatek dochodowy od osob prawnych v Polsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osob na Slovensku,
nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní nahradí.

V. Seznam daní uvedených v článku 2 písm. a) směrnice 90/435/EEC

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,
- selskabsskat v Dánsku,
- Koerperschaftsteuer v Německu,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy  charaktira v Recku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- impot sur les sociétés ve Francii,
- corporation tax v Irsku,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
- impot sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
- vennootschapsbelasting v Holandsku,
- imposto sobre o rendimento dag pessoas colectivas v Portugalsku,
- corporation tax ve Spojeném království,
- Koerperschaftsteuer v Rakousku,
- yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- tulumaks v Estonsku,
- na Kypru,
- uzn, e-mumu iena-kuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- társasági ad6 v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- podatek dochodowy od os6b prawnych v Polsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osob na Slovensku,
nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní nahradí.

VI. Seznam daní uvedených v článku 3 písm. a) směrnice č. 2003/49/EC

- impot des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii
- selskabsskat v Dánsku,
- Koerperschaftsteuer v Německu,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy charaktira v Řecku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- impôt sur les sociétés ve Francii,
- corporation tax v Irsku,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
- impot sur le revenu des collectivités v Lucemburku,
- vennootschapsbelasting v Holandsku,
- Koerperschaftsteuer v Rakousku,
- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas v Portugalsku,
- yhteisojen tulovero/inkomstskatten for samfund ve Finsku,
- statlig inkomstskatt ve Švédsku,
- corporation tax ve Spojeném království,
- daň z příjmů právnických osob v České republice,
- tulumaks v Estonsku,
- na Kypru,
- uzn, e mumu iena-kuma nodoklis v Lotyšsku,
- pelno mokestis v Litvě,
- társasági adó v Maďarsku,
- taxxa fuq l-income na Maltě,
- podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,
- davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,
- daň z príjmov právnických osob na Slovensku,
nebo jakákoli jiná daň, která některou z těchto daní nahradí.

Ředitel odboru 54:
Ing. Stanislav Špringl, v.r.

E-shop

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Michaela Poremská - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.