Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 13/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 2-3, ze dne 26. 3. 2004

13

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04 U)

Čj. 111/8 063/2004
ze dne 24. 1. 2004

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 2/2001 a č. 1/2/2003)

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu české republiky na rok 2004, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu 2004

Název ukazatele

Číslo řádku

Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění

7010

313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7020 301,302,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,329,333,
334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7030 301,302,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,329,333,
334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu 7031 301,304,305,306,307,308,313,314,
315,317,322,327,329,333,334,335,
336, 338, 346, 348, 361, 375
Programy v působnosti poskytovatelů 7032 301,304,305,306,307,308,313,314,
315,317,322,327,329,333,334,335,
336, 338, 346, 348, 361, 375
Veřejné zakázky 7033 301,304,305,306,307,308,313,314,
315,317,322,327,329,333,334,335,
336, 338, 346, 348, 361, 375
Specifický výzkum na vysokých školách 7034 307, 314, 333
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7035 333
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
práci ve státní správě
7040 304,306,307,308,312,313,314,315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 372, 374, 375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7041 304,306,307,308,312,313,314,315,
317,322,327,328,329,333,334,335,
336,338,344,345,346,347,348,349,
353, 358, 372, 374, 375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060 301, 302, 303, 309, 358, 381
Výdaje ze státního rozpočtu na financování
společných programů EU a ČR celkem
7090 304,312,313,314,315,317,322,327,
328, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 349,
381
v tom: PHARE 7091 304,312,313,314,315,317,322,328,
329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 381
  ISPA .. 7092 315,317
  SAPARD 7093 317,329
Na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 7094 304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328,
329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 381
Na financování programů(projektů) strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti
7100 313,315,317,322,327,329,333
  ERDF 7101 315, 317, 322
  ESF 7102 313,315,317,333
  EAGGF (záruční sekce) 7103 317
  EAGGF (orientační sekce) 7104 317,329
  ISPA 7092 315,317
  FIFG 7105 317
  Fond soudržnosti 7106 315, 317
Doprovodný sociální program pro ČD 7121 327
Úhrada závazků ČD 7124 327
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy 7125 327
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
7126 327
Doprovodný sociální program
restrukturalizace ocelářského průmyslu
7127 322
Podpora agrokomplexu celkem 7130 329
z toho: užití EAGGF (záruční sekce)
a navazující výdaje SR celkem
7135 329
v tom: přímé platby -předfinancování ze SR 7136 329
  navýšení přímých plateb ze SR 7137 329
  financování Horizontálního plánu
rozvoje venkova z rozpočtu EU
7138 329
  spolufinancování Horizontálního
plánu rozvoje venkova ze SR
7139 329
Podpora lesnímu hospodářství 7140 329
Program studií odtokových poměrů a preventivních
protipovodňových opatření
7150 329
Program pro stanovení zátopových území 7160 329
Údržba a provoz vodní cesty 7161 329
Protipovodňová opatření 7162 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329
Odbahnění rybníků 7164 329
Činnosti správy povodí a plánování 7165 329
Údržba a opravy zemědělských vodních toků 7166 329
Transfery vysokým školám 7171 333
Výdaje regionálního školství 7182 333
Ostatní přímo řízené organizace a společné
úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT
7190 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy
bez výdajů specifikovaných MŠMT
7200 333
Běžné výdaje státní správy bez výdajů
specifikovaných MŠMT
7201 333
Financování komunitárních programů 7202 333, 334
Program podpory projektů integrace
příslušníků romské komunity
7203 333, 334
Z výdajů na registrované CNS:
  platy duchovních 7211 334
  pojistné duchovních 7212 334
  platy administrativy 7213 334
  pojistné administrativy 7214 334
  prostředky na věcné náklady CNS 7215 334
  prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334
Program státní podpory profesionálních divadel
a stálých profesionálních symfonických orchestrů
a pěveckých sborů
7221 334
Program záchrany architekt. dědictví 7230 334
Havárie střech památek 7250 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7261 334
Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
7280 334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny
a krajinné památkové zóny
7290 334
Podpora záchranných archeologických výzkumů 7300 334
Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334
Veřejné informační služby knihoven 7320 334
Podpora rozšiřování a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin
7331 334
Rehabilitace památníků bojů za svobodu,
nezávislost a demokracii
7342 334
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 7343 334
Kulturní aktivity 7350 334
Program sociální prevence a prevence kriminality 7375 335
Národní program přípravy na stárnutí 7376 335
Ost. sociál. dávky: z toho odchodné 7390 336
Výdaje vězeňství 7410 336
Odměny odsouzených 7420 336
Radonový program 7490 375
Výdaje justice 7570 336
Zajištění přípravy na krizové situace podle
§ 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.
7590 307,314,338
Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306
Program podpory vzdělávání národnostních
menšin a multikulturní výchova
7620 333
Státní informační politika 7631 333
Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397
Výdaje na obnovu koryt vodních toků
a vodohospodářských děl
a protipovodňová opatření **)
7661 397
Výdaje na financování programů výstavby a technické
obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních
vod a kanalizací
7662 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen
na restituovaném majetku
7670 397
Financování řešení důsledků kosovské krize 7671 397
Výdaje na projekty fmancované z úvěrů od EIB 7672 397
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám 7673 397
Výdaje na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků 7674 397
Vládní rozpočtová rezerva 7710 398
Rezerva na řešení krizových situací, jejich
předcházení a odstraňování jejich následků
(z. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
7720 398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
7721 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398
Stavební spoření 7740 398
Podpora exportu 7750 398
Majetková újma 7760 398
Ostatní podpora podnikům 7770 398
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým
organizacím
7780 398
Sociální výdaje; náhrady 7790 398
Transfery mezinárodním organizacím,
zahraniční pomoc
7800 398
Další prostředky pro územní samosprávné celky 7821 398
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech
po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7
7831 398
Příspěvek na výkon státní správy obcím
s rozšířenou působností - viz příloha č. 8
7833 398
Ostatní výdaje 7840 398
Výdaje na odstraňování škod způsobených
povodněmi v roce 2002
7841 304,313,317,327,329,333,334,336
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
na regulaci trhu
7844 398
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu na krytí správních výdajů
7845 398
Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury
Výdaje na úhradu ztráty
7846 398
České konsolidační agentury 7847 398
Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného
a soukromého sektoru (PPP)
7960 312
Evropská skupina vláken ENFSI 7961 314
Evropská skupina laků a skel ENFSI 7962 314
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 7963 314
Ochranné prostředky záchranářů a obyvatel 7964 314
Požární ochrana 2004 7965 314
Pokroky v kriminalistice 7966 314
Rekodifikace trestního zákonodárství 7967 314
Perspektivy rozvoje výuky policejního
managementu a informatiky
7968 314
Seminář k policejní cizojazyčné zásobě 7969 314
Seminář k problematice využití operativně pátracích
prostředků jako důkaz v trestním řízení
7970 314
Terorismus jako aktuální forma ozbrojeného konfliktu 7971 314
Mezinárodní konference "ACID RAIN" 7972 315
Mezinárodní konference XVI. Zasedání
smluvních stran Montrealského protokolu
7973 315
Mezinárodní konference k problematice vztekliny (WHO) 7974 329
Konference Rady Evropy 7975 333
Seminář ESCJ/RE - validace a implementace
evropského jazykového portfolia
7976 333
Mezinárodní konference UNESCO
- Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7977 333
Seminář v rámci česko-slovensko-belgické spolupráce
v oblasti SOŠ (projekt VOTEC)
7978 333
Konference zástupců prac. skupin zemí
"Visegradské 4" k problematice speciál; vzd.
7979 333
Seminář OECD/lMHE 7980 333
Zasedání CEE (seminář akreditačních gremií) 7981 333
Setkání laureátů soutěže Evropa ve škole
v rámci RB
7982 333
Seminář k problematice volného času dětí a mládeže 7983 333
Evropská konference o středoškolské odborné
činnosti a její realizace ve státech EU
7984 333
Mezinárodní setkání členů Koordinačního centra
mezinárodní biologické olympiády
7985 333
Seminář k naplňování podrobného programů EK
pro realizaci cílů Lisabonského procesu
7986 333
Seminář k uznávání profesních kvalifikací v EU 7987 333
Výdaje na spolupořádání mezinárodní
konference EPIDOS 2004
7988 344
Poskytnuté investiční dotace konečným
příjemcům z Fondu solidarity EU
7991  
Poskytnuté neinvestiční dotace konečným
příjemcům z Fondu solidarity EU
7992  

Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.

E-shop

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

Vladimir Novotný, Karel Klíma, Kristína Karáliková, Ladislav Dudor - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

ÚZ č. 1243 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2018

Sagit, a. s.

Od roku 2018 obsahuje tato publikace nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k obdobným náhradám a náležitostem některých profesí jako jsou příslušníci bezpečnostních sborů, soudci, státní ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.