Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 1, ze dne 26. 1. 2003

7

Sdělení ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čj.: 262/101 472/2003

Referent: JUDr. L. Nigutová, tel.: 257 042 659

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.. , kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony, Ministerstvo financí sděluje nový způsob podání daňových přiznání a placení daně z převodu nemovitostí, který se uplatní od 1. ledna 2004.

1.

Změna v podání daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí a v placení této daně se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn v době od 1.1.2004.

Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž
- byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
- nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
- bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
- nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněným v době po 1.1.2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit.
Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně
, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě úroku z prodlení (penále) na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10%.
Současně s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen předložit ověřený opis nebo ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu.
Cenou zjištěnou nemovitosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - dále jen "oceňovací předpis"), se rozumí cena platná ke dni nabytí nemovitosti, tj. ke dni
- právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, jde-li o úplatný převod nemovitosti evidované v katastru nemovitostí,
- účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
- právní moci rozhodnutí o přechodu vlastnického práva k nemovitosti,
- sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení.
Jde-li o vklad do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, součástí daňového přiznání je posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku.
Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví
- k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně,
- k pozemku bez stavby a trvalého porostu
- v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu pozemku sám dle oceňovacího předpisu platného ke dni převodu či přechodu vlastnického práva. Vzniknou-li pochybnosti o správnosti výše základu daně, správce daně sdělí tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej k předložení znaleckého posudku,
- při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při darování nemovitosti - v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu věcného břemene sám dle oceňovacího předpisu platného ke dni právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí,
- k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku - základem daně je cena sjednaná,
- při vydražení nemovitosti - základem daně je cena dosažená vydražením,
- při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem - základem daně je náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku
z prodeje nemovitosti určený soudem.
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitostí z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku ČR, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen.
2. U úplatných převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněným do 31.12.2003 nedochází k žádné změně. Daňový subjekt podává daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí podle § 21 odst. 1 a 3 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění platném do 31.12.2003 do 30 dnů ode dne
- kdy mu byla katastrálním úřadem doručena smlouva opatřená doložkou o vkladu práva,
- kdy mu byla doručeno rozhodnutí či jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti např. potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti v dražbě, rozhodnutí o vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, rozhodnutí o vyvlastnění,
- účinnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.
V těchto případech je daň z převodu nemovitostí splatná do 30 dnů ode dne, v němž byl daňovému subjektu doručen platební výměr.

Vedoucí oddělení 262:
JUDr. Erna Mikulášová, v.r.

E-shop

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona o obchodních korporacích a občanského ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.