Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 6/2004 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2004, číslo 1, ze dne 26. 1. 2004

6

Jak správně zaplatit daň finančímu a celnímu úřadu

Čj. 474/373/2004

Referent: Ing. Hladká, tel.: 257 044 071

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých typů daní jsou pověřeny celní úřady. Daňová povinnost vyplývající ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je od 1. 1. 2004 hrazena na bankovní účty celní správy u místně příslušného celního úřadu (viz příloha 3 a 4).

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů a 85 celních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou :

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v příloze č. 3 (pro celní úřady).
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2 (pro finanční úřady) a v příloze č. 4 (pro celní úřady) .

Jako příkla uvádíme konstrukci celého bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu i prostřednictvím poštovní poukázky.

Placení formou poštovní poukázky

Česká pošta používá poštovní poukázky ("složenky") typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:

1) Levá část poukázky

 • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
 • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ, lomítko a číslo 01710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. čísla za pomlčkou. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.  V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

2) Pravá část poukázky

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení : 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Placení bezhotovostní formou

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby : Variabilní, Konstantní, Specifický uvede do první kolonky číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu,pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

Ředitel odboru automatizace daňové soustavy
a informačních technologií
Ing. M. Faltýnek, v. r.

Příloha č. 1

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
Konkurzní pohledávky dle zákona č.328/1991 Sb. 30031
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty dle zákona č. 9/1991 - zaměstnanost 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č.  218/2000 Sb. 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č.  218/2000 Sb. - SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy 5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond 5741
Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001  Sb. 3770
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák. č.  254/2001 Sb. 6701
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb., 86/2002 Sb. 8707
Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992  Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992  Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech 6736
Pokuty dle §§ 117 - 120 zák. č. 254/2001 Sb. - vodní zákon 6744
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č.  254/2001 Sb. 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách 8790
Pokuty dle zákona č. 477/2001 Sb. - o obalech 6787
Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., - o myslivosti 1767
Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií 6728
Pokuty dle § 37 zákona č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence 1783

 Příloha č. 2

Název

Matrika Kód banky

Banka

Finanční úřad pro Prahu 1 7625011 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 2 7622021 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 3 27623101 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 4 7627041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 5 7624051 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 6 7621061 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 7 7629071 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 8 7626081 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 9 7623091 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 10 7622101 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město 27628041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Praze - Modřanech 17622041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Benešově 7627121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Vlašimi 47629121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Voticích 57624121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Berouně 7624131 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Hořovicích 27625131 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kladně 7621141 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Slaném 27622141 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kolíně 7629151 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Českém Brodě 37625151 0710 ČNB Fraha
Finanční úřad v Kutné Hoře 7626161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Čáslavi 17621161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích 37622161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mělníce 7623171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou 47625171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Neratovicích 27624171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mladé Boleslavi 7620181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou 57628181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mnichově Hradišti 47622181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Nymburku 7628191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Pečkách 37624191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Poděbradech 27629191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi 57624201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad Praha-východ 7627201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Říčanech 47629201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad Praha-západ 97629111 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Příbrami 7624211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Březnici 77622211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Dobříši 47626211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Sedlčanech 57621211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Rakovníku 7621221 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Českých Budějovicích 7629231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Trhových Svinech 17624231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Týně nad Vltavou 37625231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Českém Krumlově 7626241 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Kaplici 17621241 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Jindřichově Hradci 7623251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Dačicích 17629251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Třeboni 47625251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Pelhřimově 97626711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Humpolci 27628711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou 17622711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Pacově 87620711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Písku 7628271 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Milevsku 27629271 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Prachaticích 7625281 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Vimperku 27626281 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Strakonicích 7622291 0710 ČNB České Budějovice
Finační úřad v Blatné 47624291 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Vodňanech 37629291 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Táboře 7621301 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Soběslavi 27622301 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Domažlicích 7626321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Horšovském Týně 47628321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kdyni 37622321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Chebu 7623331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Aši 17629331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Mariánských Lázních 27624331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Karlových Varech 7620341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Ostrově 17626341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Toužimi 27621341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Klatovech 7628351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Horažďovicích 37624351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Sušici 27629351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Plzni 7629311 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad Plzeň-jih 7625361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Blovicích 27626361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Přešticích 37621361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad Plzeň-sever 7622371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kralovicích 47624371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Manětíně 37629371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Rokycanech 97629381 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Sokolově 7627391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Chodově 17622391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kraslicích 27628391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Tachově 7626401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Boru 17621401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad ve Stříbře 37622401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v České Lípě 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Doksech 57628421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Mimoni 27621421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Novém Boru 47622421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Děčíně 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Rumburku 27629431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Chomutově 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Kadani 27626441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou 7622451 0710 I ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Tanvaldě 17628451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Železném Brodě 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Liberci 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad ve Frýdlantě 37626461 0710 ČNB Ústi nad Labem
Finanční úřad v Litoměřicích 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Libochovicích 47629471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Roudnici nad Labem 27628471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Lounech 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Podbořanech 27625481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Žatci 47626481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Mostě 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Litvínově 27622491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Teplicích 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Bílině 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Ústí nad Labem 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě 97622681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Chotěboři 77621681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 87627681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hradci Králové 7628511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Chlumci n. Cidlinou 57625511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Novém Bydžově 37624511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Chrudimi 7622531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Heřmanově Městci 47624531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Hlinsku 37629531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Jičíně 97629541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Hořicích v Podkrkonoší 67622541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Nové Pace 47621541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Náchodě 7627551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Broumově 57624551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Jaroměři 47629551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Pardubicích 7624561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Holicích 57621561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Přelouči 47626561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Rychnově n.Kn. 7621571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Dobrušce 27622571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí 37628571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Semilech 97621451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Jilemnici 77620451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Turnově 87626451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad ve Svitavách 7626591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Litomyšli 47628591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Moravské Třebové 37622591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Trutnově 7625601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 27626601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Vrchlabí 37621601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 7622611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě 47624611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Žamberku 67625611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Blansku 7627631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Boskovicích 47629631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Letovicích 27628631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno I 97629621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno II 47621621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno III 37626621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno IV 67622621 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad Brno-venkov 7624641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Ivančicích 57621641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Tišnově 47626641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Břeclavi 7621651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hustopečích 27622651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Mikulově 37628651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Zlíně 7629661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Luhačovicích 17624661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Otrokovicích 37625661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách 57626661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hodoníně 7626671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Kyjově 47628671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou 37622671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Jihlavě 7623681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Polné 17629681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Třešti 47625681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Telči 27624681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Kroměříži 7620691 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem 47622691 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Holešově 27621691 0710 ČNB Brno
Finančru úřad v Prostějově 97620811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Konici 67624811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou 87625811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Třebíči 7627711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Jemnici 57624711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Moravských Budějovicích 77625711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou 47629711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Uherském Hradišti 7624721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bojkovicích 27625721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Uherském Brodě 47626721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Vyškově 7621731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bučovicích 27622731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Slavkově u Bma 37628731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Znojmě 7629741 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou 57626741 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad v Moravském Krumlově 37625741 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Žd'áru nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem 17621751 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí 37622751 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad v Bruntále 7620771 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Krnově 17626771 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Frýdku-Místku 7628781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí 37624781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Třinci 87621781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Karviné 7625791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Bohumíně 27626791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Českém Těšíně 37621791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Havířově 57622791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Orlové 67628791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Novém Jičíně 7624801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Fulneku 27625801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Kopřivnici 47626801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Olomouci 7621811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Litovli 27622811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Šternberku 37628811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Opavě 7629821 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Hlučíně 17624821 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava I 7623761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava II 27624761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava III 47625761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Přerově 7626831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Hranicích 47628831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Kojetíně 37622831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Šumperku 7623841 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Jeseníku 7628861 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Zábřehu 27624841 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Vsetíně 97628661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm 77627661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí 87622661 0710 ČNB Brno

Příloha č. 3

Název daně Předčíslí účtu
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň - příjmy z tabákových nálepek
(jen pro CÚ Kutná Hora s matrikou účtu 27724201
14760
Pokuty a náklady v řízení správním 3754
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Zajištění spotřební daně (např. zajištění pro daňový sklad, oprávněného příjemce
dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně apod.)
40037
   
Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států
(členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky)
764
Vrácení SPD osobám cizích států požívajících výsad a imunit 772
Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta (osobám užívajícím tyto oleje
pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa)
756
Vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792

Příloha č. 4

POŘ. Č.

ČÍSLO CÚ

NÁZEV CELNÍHO ÚŘADU

MATRIKA
BANKOVNÍHO ÚČTU

BANKA

1.

07

1766

Benešov

77721201

0710

2.

07

1772

Beroun

17729201

0710

3. 01 0166 Blansko 37727641 0710
4. 01 0172 Brno I. 7728651 0710
5. 01 0162 Brno II. 17721621 0710
6. 01 0211 Břeclav 17726641 0710
7. 08 1562 Česká Lípa 7723471 0710
8. 02 0361 České Budějovice 17720231 0710
9. 02 0321 České Velenice 27726231 0710
10. 02 0378 Český Krumlov 47724241 0710
11. 05 0411 Český Těšín 57727761 0710
12. 08 0512 Děčín 47721411 0710
13. 06 1664 Domažlice 67728311 0710
14. 05 0461 Frýdek-Místek 77728761 0710
15. 03 0666 Havlíčkův Brod 87728511 0710
16. 01 0261 Hodonín 77724621 0710
17. 04 1302 Horní Lideč 87729661 0710
18. 03 0661 Hradec Králové 37720511 0710
19. 06 0763 Cheb 37723341 0710
20. 08 0863 Chomutov 27729491 0710
21. 03 0665 Chrudim 77722511 0710
22. 08 1061 Jablonec nad Nisou 97725461 0710
23. 05 0911 Jeseník 27726821 0710
24. 03 0662 Jičín 47726511 0710
25. 01 2163 Jihlava 17725681 0710
26. 02 0369 Jindřichův Hradec 37721231 0710
27. 06 0861 Karlovy Vary 17722341 0710
28. 05 1461 Karviná 57722821 0710
29. 07 1769 Kladno 67726201 0710
30. 06 1663 Klatovy 97724311 0710
31. 07 1775 Kolín 47725201 0710
32. 05 0963 Krnov 7725821 0710
33. 04 1367 Kroměříž 47727661 0710
34. 07 1704 Kutná Hora 27724201 0710
35. 08 1063 Liberec 27727461 0710
36. 08 2067 Litoměřice 77728411 0710
37. 07 1773 Mělník 77724111 0710
38. 07 1774 Mladá Boleslav 97725111 0710
39. 08 2065 Most 7728491 0710
40. 05 0412 Mosty u Jablunkova 47727821 0710
41. 03 1264 Náchod 27722601 0710
42. 05 0463 Nový Jičín 7720801 0710
43. 07 1705 Nymburk 87727201 0710
44. 04 1361 Olomouc 27729651 0710
45. 05 0961 Opava 17720821 0710
46. 05 1463 Ostrava 97729761 0710
47. 03 0663 Pardubice 7724511 0710
48. 02 0363 Pelhřimov 17723301 0710
49. 02 0365 Písek 27723241 0710
50. 06 1665 Plzeň I. 7721361 0710
51. 06 1661 Plzeň II. 27726311 0710
52. 07 1761 Praha I. - Sokolovská 67724011 0710
53. 07 1767 Praha II. - Žižkov 37728011 0710
54. 07 1768 Praha III. - Nupaky 57723111 0710
55. 07 1776 Praha IV. - Rudná 47723011 0710
56. 07 1765 Praha V. - Zdiby 7726111 0710
57. 07 1764 Praha VI. - Hostivař 17721111 0710
58. 02 0366 Prachatice 37729241 0710
59. 04 1362 Prostějov 67720651 0710
60. 04 1363 Přerov 37724651 0710
61. 07 1771 Příbram 7723201 0710
62. 07 1779 Rakovník 57720201 0710
63. 06 1821 Rozvadov 87729311 0710
64. 07 1941 Ruzyně - letiště Praha 47728111 0710
65. 03 0664 Rychnov nad Kněžnou 67727511 0710
66. 06 0862 Sokolov 17725331 0710
67. 04 1322 Starý Hrozenkov 77723661 0710
68. 02 0367 Strakonice 7722241 0710
69. 03 1164 Svitavy 47720611 0710
70. 04 0962 Šumperk 57725651 0710
71. 02 0362 Tábor 7728301 0710
72. 08 2062 Teplice 57725491 0710
73. 03 1261 Trutnov 57729601 0710
74. 01 2162 Třebíč 27720681 0710
75. 03 1062 Turnov 67726551 0710
76. 04 1364 Uherské Hradiště 27726661 0710
77. 08 2063 Ústí nad Labem 27720411 0710
78. 03 1161 Ústí nad Orlicí 37725611 0710
79. 05 1365 Valašské Meziříčí 17726801 0710
80. 08 1561 Varnsdorf 97729411 0710
81. 04 0163 Vyškov 47722641 0710
82. 04 1366 Zlín 7725661 0710
83. 01 2161 Znojmo 87723681 0710
84. 08 0864 Žatec 37724491 0710
85. 01 0164 Žďár nad Sázavou 57728641 0710

   

Č. CŘ
01 Brno
02 České Budějovice
03 Hradec Králové
04 Olomouc
05 Ostrava
06 Plzeň
07 Praha
08 Ústí nad Labem

E-shop

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.