Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 37/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 7-8, ze dne 30. 9. 2003

37

MINISTERSTVO FINANCÍ
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

STÁTNI DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Pracoviště: Legerova 69, Praha 1
Tel.: +420 25704 2134
Fax.: +420 25704 9227
E mail: cisa @ mfcr.cz
URL: http://www.mfcr.cz

Úvodní slovo

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

I. Státní dozor v pojišťovnictví
1. Legislativní činnost
2. Povolovací a schvalovací činnost
3. Kontrolní činnost
4. Ostatní činnosti
4.1 Analytická a statistická činnost
4.2 Registrační činnost
4.3 Metodicko - poradenská činnost
4.4 Spolupráce dozorových orgánů

II. Pojistný trh České republiky
1. Struktura pojistného trhu
2. Předepsané pojistné
3. Aktiva pojišťoven
4. Technické rezervy a skladba finančního trhu
5. Škody způsobené povodněmi
6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
7. Účetnictví a audit

Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek

Úvodní slovo

Pojišťovnictví se vedle bankovnictví, včetně bankovnictví družstevního, penzijního připojištění i kapitálového trhu stává stále významnější součástí českého finančního trhu. Problematikou, na kterou je orientována působnost úseku ministerstva, jenž řídím, je právní rámec jednotlivých sektorů finančního trhu a podnikání jeho subjektů. Součástí tohoto úseku je i odbor 32- Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, zabezpečující mimo jiné i výkon státního dozoru v pojišťovnictví.

Rok 2002 byl v českém pojišťovnictví rokem pozoruhodným přinejmenším ze dvou důvodů: byl jubilejní, završující novodobou historii deseti let existence státního dozoru v pojišťovnictví jako odboru ministerstva financí; současně byl také nejvýznamnějším obdobím formování moderního pojišťovnictví, jeho státního dozoru i finančního trhu jako celku, a to především s ohledem na období po vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo impulsem, který vedl Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění ke zpracování návrhů důležitých zákonů, harmonizujících pojistné právo České republiky s právem Evropských společenství. Návrhy vytvořily především základní předpoklady jak pro volný pohyb služeb na bázi tzv. jednotného pasu, tak pro výkon státního dozoru v nových podmínkách. Byly a jsou také významným krokem k efektivnímu státnímu dozoru nad stále hojnějšími a sofistikovanějšími operacemi finančních skupin a finančních konglomerátů, jakožto fenoménu globalizačních trendů současného finančního světa.

Z předkládané výroční zprávy je zřejmá finanční síla a životaschopnost pojišťoven. Nejde jen o to, že sektor takto razantní nápor krýt škody ustál - byť to nebylo a není jednoduché, protože účet ještě není zdaleka uzavřen. Neméně důležitý je fakt, že pojišťovny dokázaly na tragédie statisíců lidí v desítkách současně zaplavených obcí a měst reagovat mimořádně vstřícně. Tisíce pojišťovacích likvidátorů bezprostředně po opadnutí mnohde pětisetleté vody šly přímo za klienty. Byly nalezeny způsoby, jak - třeba zálohově- finančně napomoci k maximálnímu urychlení návratu života do postižených oblastí, přispět k rekonstrukci devastovaných obydlí či provozoven. Pojišťovny jako sektor se touto vstřícností dostaly do povědomí veřejnosti v tom nejlepším možném světle -jako někdo, kdo je v nouzi nablízku a pomůže. Je to tak trochu paradox, ale tato solidarita se mi pro sektor pojišťoven jeví jako to nejlepší možné public relations. I když stát pomohl i lidem, kteří byli vodou postiženi a nebyli pojištěni, tak přece jen ti, kteří v předstihu projevili více prozíravosti, mohli po povodních vděčit své odpovědnosti a nepochybně si pojistí svůj majetek i do budoucna.

Náměstek ministra:
Ing. Jaroslav Šulc, CSc., v.r.

Výroční zpráva státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2002, v pořadí již třetí, dokumentuje zejména základní aktivity dozoru a situaci na pojistném trhu České republiky. Rok 2002 nebyl pro pojišťovnictví rokem jednoduchým. Byl rokem legislativních harmonizačních aktivit, rokem dosud největších povodní, které zasáhly Českou republiku, rokem, ve kterém státní dozor odňal povolení k provozování pojišťovací činnosti třem pojišťovnám. Byl ale také rokem, ve kterém se postupné státní dozor stával aktivní součástí významných mezinárodních dozorových struktur, zejména v rámci řádného členství v IAIS - mezinárodní asociaci pojistných dozorů a jako přístupová země EU.

Již jste si, vážení čtenáři, zvykli na strukturu výroční zprávy státního dozoru v pojišťovnictví. Je rozdělena do dvou základních částí: státní dozor v pojišťovnictví a pojistný trh České republiky. Přílohová část obsahuje další doplňující informace o vývoji v tabelární a grafické podobě. Poprvé přináší také základní porovnání některých parametrů českého pojistného trhu s pojišťovnictvím dalších devíti přístupových zemí.

Na jednu, množstvím textu subtilní, avšak obsahem významnou kapitolu výroční zprávy upozorňuji. Jedná se o kapitolu 5 - Škody způsobené povodněmi. Srpnové povodně zasáhly Českou republiku masivně. Z celkových škod ve výši cca 70 mld Kč byla výše pojistných plnění v závěru roku 2002 odhadována na cca 37 mld. Kč. Znamená to, že více než polovinu povodňových škod hradily (a ještě v roce 2003 hradí) pojišťovny českého pojistného trhu. Samozřejmě s výrazným pokrytím závazků svými zajistiteli. A to vše bez zakolísání pojistného trhu, bez likvidace jedné jediné pojišťovny z důvodu úhrad těchto škod. Na tomto místě patří vyslovit dík všem, kteří se na likvidaci povodňových škod spolupodíleli - pracovníkům pojišťoven, České asociaci pojišťoven, zajistitelům i expertům.

Rok 2002 byl pro pojišťovnictví z řady hledisek mezním a přelomovým, nicméně bylo potvrzeno, že jde o sektor dynamicky se vyvíjející. Je zřejmé, že pojistný trh České republiky se vyvíjí správným směrem. Jsem přesvědčen, že na tomto stavu má svůj významný podíl i státní dozor v pojišťovnictví.

Ředitel Úřadu:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v.r.

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

Výkonem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění je pověřeno Ministerstvo financí. Věcná působnost Ministerstva financí v této oblasti je zakotvena ve znění ustanovení § 4 kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb.

Ministerstvo financí vykonává vlastní dozorovou činnost nad subjekty podnikajícími v oblasti soukromého pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem a současně jako ústřední orgán státní správy je i zpracovatelem vládních návrhů zákonů a vyhlášek upravujících tuto oblast finančního trhu. V případě penzijního připojištění jsou legislativní návrhy zpracovávány v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výroční zprávu za oblast penzijního připojištění vydává úřad samostatně.

Pro výkon státního dozoru i legislativní činnost v pojišťovnictví a penzijním připojištění od září 2000 byl organizačně vyčleněn samostatný odbor ministerstva, s názvem odbor 32 - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen Úřad).

Organizační struktura Úřadu byla v roce 2002 změněna a přizpůsobena narůstajícímu významu vztahů se zahraničím. Agenda vnějších a vnitřních vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění byla vyčleněna do samostatného oddělení a posílena o dva pracovníky. Nyní je Úřad členěn do devíti oddělení. Čtyři oddělení jsou zaměřena na pojišťovnictví, dvě oddělení jsou specializována na oblast penzijního připojištění a tři oddělení jsou průřezová.

Organizační struktura je patrná z následujícího schématu:
Oddělení 321 - legislativní a právní v pojišťovnictví,
Oddělení 322 - licencí v pojišťovnictví,
Oddělení 323 - metodiky a standardizace činnosti dozoru,
Oddělení 324 - kontroly v pojišťovnictví I,
Oddělení 325 - kontroly v pojišťovnictví II,
oddělení 326 - legislativní a právní v penzijním připojištění,
Oddělení 327 - kontroly penzijních fondů a depozitářů,
Oddělení 328 - analytiky a statistiky,
Oddělení 329 - vnějších vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Celkový počet pracovníků Úřadu byl zvýšen z 62 v roce 2001 na 67 ke konci roku 2002 v souladu s Usnesením vlády č. 555 z 9. června 1999 personálně a materiálně zabezpečit výkon státního dozoru v pojišťovnictví. S počtem pracovníků se mění i jejich struktura a kvalifikace. Pracovníci Úřadu se pravidelně účastnili kurzů dalšího vzdělávání a specializovaných seminářů, které se podařilo obsadit vysoce kvalitním tuzemským i zahraničním lektorským sborem. Zdrojem zvyšováni kvalifikace na odpovídající odborné úrovni byla aktivní i pasivní účast pracovníků Úřadu na vybraných kursech a specializovaných seminářích v zahraničí, zprostředkovaných vesměs Mezinárodní asociací pojistných dozorů (IAIS), ale i některými dalšími institucemi jako jsou Vzdělávací institut Vídeň (JVI), Institut finanční stability (FSI), Banka pro mezinárodní platby apod. V dosavadní praxi dalšího vzdělávání hodlá Úřad pokračovat i v budoucnu.

I. Státní dozor v pojišťovnictví
1. Legislativa

Legislativní proces v oblasti pojišťovnictví procházel v roce 2002 značnými změnami. Byly připravovány nové legislativní návrhy tak, aby zákony z oblasti pojišťovnictví byly před přístupem České republiky do Evropské unie (EU) v roce 2004 plně harmonizovány s legislativou Evropských společenství (ES).

Legislativní plán práce vlády stanovil, aby byly zpracovány a vládě předloženy následující legislativní návrhy:

1. návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě);
2. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů;
3. návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných události a změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí);
4. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nové právní úpravy pojistné smlouvy prošel v posledních letech dlouhým procesem počínaje předložením návrhu ve formě samostatného zákona, následně ve formě novely občanského zákoníků a nakonec, z rozhodnutí Legislativní rady vlády v roce 2002, opět ve formě samostatného zákona. Tento proces měl negativní vliv zejména na časový postup při přizpůsobování zmíněných právních předpisů právu ES.

V případě novely zákona o pojišťovnictví představuje návrh zejména v oblasti soukromého pojišťovnictví přechod k tzv. "jednotnému evropskému pasu", jehož podstata spočívá v tom, že povolení udělené v jednom členském státě EU je platné ve všech členských státech a pojišťovna tak nemusí při svém teritoriálním rozšiřování činnosti v rámci ES žádat o udělení povolení k provozování svojí činnosti v každé jednotlivé členské zemi. Pro zahájení činnosti v jiné členské zemi tak pojišťovně postačuje oznamovací povinnost. Přijetím nové směrnice o zprostředkování pojištění z 9. prosince 2002 se tento princip zavádí v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Cílem návrhu prováděcí vyhlášky k novele zákona o pojišťovnictví (stejně jako návrhu této novely) je kompatibilita s novými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady z 5. března 2002. Oproti vyhlášce č. 75/2000 Sb., jde zejména o změny týkající se výpočtu měr solventnosti i způsobu vykazování solventnosti, určení maximální technické úrokové míry a dále o doplnění podmínky zjišťování efektivnosti investičního zajištění. Směrnice požadují, aby členské země použily ustanovení směrnic poprvé za účetní rok 2004. Dosažení kompatibility v oblastech upravených vyhláškou je logicky závislé na kompatibilitě samotného zákona a zejména jeho účinnosti.

Na stejném základě je založen i princip jediného dozorového orgánu, který je odpovědný za finanční stabilitu pojišťovny s ohledem na její celkovou činnost v rámci ES. Tím je dozorový orgán členské země, ve které má pojišťovna svoje sídlo.

Dozor nad finančními skupinami je další zásadní změnou, kterou v souladu s právem ES přináší předkládaný návrh novely zákona o pojišťovnictví. Výrazný rozvoj především finančních skupin zaznamenal i tuzemský finanční trh. Řetězcové propojení finančních společností vytváří nebezpečí, že jedním kapitálem budou v rámci této skupiny kryty kapitálové požadavky kladené na jednotlivé společnosti a že některé obchodní operace mezi těmito společnostmi mohou ohrožovat finanční stabilitu jednotlivých společností i řetězce jako celku. To tedy vyžaduje stále těsnější a účinnější součinnost jednotlivých dozorových orgánů na finančním trhu.

Změny byly provedeny také v oblasti kontrolní činnosti dozorového orgánu, především v návaznosti na připravovaný vstup České republiky do EU, a to zejména ve výkaznictví, u zásahů dozoru v případě zjištění nedostatků, při převodu pojistného kmene v rámci ES, likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny.

V návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a změně souvisejících zákonů (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí jsou odraženy základní předpoklady provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a základní předpoklady provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí tak, jak jsou v současnosti nastaveny směrnicí ES přijatou 9. prosince 2002. Základní podmínkou je registrace osoby provozující tuto činnost.

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je především reakcí na přijetí tzv. čtvrté motorové směrnice z 16. května 2000. Přijetím této novely se Česká republika plně přizpůsobuje všem, v současné době platným, motorovým směrnicím ES. Současně byla zhodnocena dosavadní praxe s aplikací zákona a bylo přihlédnuto i ke změnám našeho právního řádu v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Při zpracování návrhu bylo přihlédnuto i k připravované páté motorové směrnici, a to zejména v souvislosti s uvažovaným zvýšením limitů pojistného plnění.

Navrhované legislativní změny byly při jejich zpracování konzultovány s představiteli sekce pojišťovnictví direktorátu vnitřního trhu Evropské komise. Bylo přihlédnuto k připomínkám, které se objevily v souvislosti s projektem tzv. "Peer review", při kterém odborníci Evropské komise hodnotili slučitelnost zákonů České republiky v oblasti pojišťovnictví s legislativou ES, jakož i ke konzultacím, které pracovníci Úřadu absolvovali na dozorových orgánech v pojišťovnictví některých členských států EU.

Pokrok v implementaci legislativy Evropského společenství

V procesu realizace projektu "Peer review", který byl i v České republice zaměřen na aproximaci legislativy, proběhl i tzv. "follow up" proces, ve kterém byly posuzovány především návrhy nových, výše zmíněných návrhů zákonů, resp. novel platných zákonů, které byly do vlády předloženy v průběhu podzimu 2002. Experti EU neměli žádné zásadní připomínky, jak ke způsobu, tak i rozsahu zapracování příslušných směrnic ES do legislativy České republiky pro oblast pojišťovnictví.

V současné době je možné konstatovat, že do legislativy České republiky byly zapracovány všechny základní směrnice ES platné pro oblast pojišťovnictví. Konkrétně se jedná zejména o první tři generace směrnic pro životní a neživotní pojištění, přičemž životní směrnice byly nahrazeny tzv. konsolidovanou směrnicí, která upravila, resp. rozšířila jejich rozsah. Dále pak např. směrnice o soupojišťění, o rozšířeném dozoru nad pojišťovacími podniky ve skupině, asistence a další.

Pozitivním prvkem je, že Úřad při přípravě legislativních změn pracoval i s novými směrnicemi ES, zejména těmi o zprostředkování v pojištění, solventnosti, likvidaci pojišťoven, dálkovém obchodu a dalšími.

Přehled vybraných nejdůležitějších směrnic je uveden v příloze č. I.

2. Povolovací a schvalovací činnost
Povolovací činnost

Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti bylo uděleno v roce 2002 jedné nové pojišťovně. U stávajících pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování činnosti přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, tj. před 1. dubnem 2000, pokračovalo v rozhodujícím rozsahu tzv. "přelicencování", jehož cílem bylo uvedení právních poměrů do souladu s ustanovením tohoto zákona. Úřad vydal v roce 2002 celkem 35 rozhodnutí o rozsahu povolené pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností souvisejících, čímž byl proces "přelicencování" dokončen. Pojišťovna KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek-organizační složka pro Českou republiku byla "přelicencována" již v roce 2000, Zűrich Pojišťovna, organizační složka potom v roce 2001. Zbývající pojišťovny byly založeny již podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

K 1. 1. 2002 působilo na české pojistném trhu celkem 43 pojišťoven. V průběhu roku 2002 bylo uděleno jedno nové povolení, a to Vitalitas pojišťovně, a.s., v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B Přílohy k zákonu č. 363/1999 Sb., (viz příloha č. 8 této zprávy).

Povolení k provozování pojišťovací činnosti nebo její části bylo odňato na vlastní žádost třem pojišťovnám: ČP DIRECT pojišťovna, a. s., podala žádost o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře, České pojišťovny a. s. Společnost KRAVAG-SACH, Versicherung des Deutschen-Kraftverkehrs Versicherungs-verein auf Gegenseitigkeit, SRN, která provozovala pojišťovací činnost na území České republiky prostřednictvím KRAVAG-SACH, Pojišťovny německé silniční dopravy, vzájemného pojišťovacího spolku - organizační složky pro Českou republiku, požádala o odnětí povolení na základě plánovaného ukončení činnosti. V souvislosti s prováděnou restrukturalizací pojišťovny požádala Komerční pojišťovna, a. s., o odnětí povolení časti provozované pojišťovací činnosti - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ve všech třech případech byla pravomocná rozhodnutí o odnětí povolení nebo jeho části zveřejněna v Obchodním věstníku a veřejnost upozorněna prostřednictvím sdělovacích prostředků.

U stávajících pojišťoven povolil Úřad pěti pojišťovnam rozšíření pojišťovací činnosti o další pojistná odvětví, čímž došlo k dalšímu zpestření nabídky pojistných produktů na pojistném trhu. Jednalo se o pojišťovny Allianz pojišťovna, a. s., IPB Pojišťovna, a. s., (nyní ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB), ČSOB Pojišťovna a. s. (přejmenována na Pardubická Pojišťovna, a. s.), Union pojišťovna, a. s., Wűstenrot, životní pojišťovna, a. s., kterým byla povolena tato další pojistná odvětví: Allianz pojišťovně, a. s., odvětví A 4 životních pojištění, IPB Pojišťovně, a. s., odvětví A 4 životních pojištění a odvětví B 4, 6, 10 písm. b), 12 a 16 s výjimkou písm. d) a j), ČSOB Pojišťovně a. s., odvětví A 4 životních pojištění, Union pojišťovně, a. s., odvětví B 18 neživotních pojištění a Wűstenrot, životní pojišťovně, a. s., odvětví A 2, 3 a 4 životních pojištění (přehled odvětví a skupin je uveden v příloze č. 8).

Schvalovací činnost

Pojišťovně KRAVAG- SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek- organizační složka pro Českou republiku, schválil Úřad převod celého pojistného kmene. Důvodem převodu celého pojistného kmene bylo ukončení činnosti této pojišťovny. Ke dvěma převodům části pojistného kmene došlo u pojišťoven Komerční pojišťovna, a. s., a CREDIT SUISE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A. S. (dříve Winterthur pojišťovna, a. s.), kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví souběžně pro odvětví životních a neživotních pojištění. Cílem zmíněných dvou převodů bylo splnění povinnosti neprovozovat souběžně pojišťovací činnost v odvětvích životních a neživotních pojištění, zakotvené v § 42 odst. 1 zákona o pojišťovnictví. Převody kmene nepostihly spotřebitele, neboť pojistné smlouvy byly převedeny včetně finančních prostředků určených ke krytí závazků z pojištění.

Ve čtyřech případech schválil Úřad všeobecné pojistné podmínky (dále jen "VPP") předložené pojišťovnami na základě zvláštního právního předpisu, a to:

 • AIG CZECH REPUBLIC pojišťovně, a. s., nové VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře;
 • Kooperativě, pojišťovně, a. s., nové VPP pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;
 • Union pojišťovně, a. s., nové VPP pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře a VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které nahradily dnem 3. října 2002 dosavadní VPP.

V průběhu roku 2002 byly Úřadu předkládány podle § 11 zákona o pojišťovnictví žádosti o souhlas s nabytím nebo navýšením účasti v pojišťovně nebo zajišťovně tak, že by jejich podíl na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil zákonem stanovené hranice.

Dále byly vyřizovány žádosti o udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy nebo vedoucího organizační složky zahraniční pojišťovny. Úřad udělil souhlas 74 kandidátům.

Přehled jednotlivých rozhodnutí vydaných v roce 2002

Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle § 7 zákona č. 363/1999 Sb. (licence pro nové pojišťovny)* 1
Povolení k rozšíření provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví* 5
Odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na žádost pojišťovny* 2
Odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti z rozhodnutí Úřadu 0
Odnětí povolení k provozování části pojisťovací nebo zajišťovací činnosti na žádost pojišťovny* 1
Schválení převodu pojistného kmene na žádost pojišťovny 1
Schválení převodu části pojistného kmene na žádost pojišťovny 2
Schválení nových nebo změněných všeobecných pojistných podmínek nu základě zvláštního zákona 4
Vydání rozhodnutí podle § 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb. o rozsahu povolené pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností souvisejících tzv. "přelicencování" * 35
Udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně nebo zajišťovně 4
Udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu, prokuristy, vedoucího organizační složky zahraniční pojišťovny 74

* Viz příloha č.7 této zprávy

3. Kontrolní činnost

Hlavním smyslem kontrolní činnosti státního dozoru v pojišťovnictví je ochrana spotřebitele. Prostředky, jimiž se snaží Úřad tohoto cíle dosáhnout, se postupně zaměřují především na prospektivní přístup, to znamená na prevenci nepříznivého vývoje dozorovaných subjektů. Úřad odhaluje nedostatky v činnosti jednotlivých pojišťoven, monitoruje pravděpodobný budoucí vývoj, kontroluje finanční zdraví pojišťoven a pravidelně sleduje vývoj ekonomických ukazatelů a vykazovaných údajů.

Kontrolní činnost Úřadu, vycházející z dodržování zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, vyhlášek, směrnic a dalších zákonů, lze shrnout do následujících základních okruhů:

 • kontrola způsobu tvorby a použití technických rezerv, finančního umístění aktiv,jejichž zdrojem jsou technické rezervy;
 • kontrola solventnosti pojišťoven;
 • hospodaření pojišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků;
 • plnění rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí;
 • soulad provozovaných činností s uděleným povolením;
 • způsob vedení administrativních a účetních postupů a vnitřní kontroly;
 • praní špinavých peněz a problematika pojistných podvodů.

Základními dvěma způsoby kontroly Úřadu je kontrola "od stolu" a kontrola "na místě".

Kontrola "od stolu"

Kontrola "od stolu" je nejčastěji zaměřena na:

 • výkazy o solventnosti;
 • výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy (dále jen "kontrola výkazů");
 • mimořádně předkládané výkazy podle rozhodnutí Úřadu.

Cílem kontrol je vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů pojišťoven předaných v termínech stanovených zákonem, eventuálně v termínech stanovených rozhodnutím Úřadu. V roce 2002 prověřili pracovnici Úřadu v rámci kontroly od stolu výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, výkazy zisku a ztráty, rozvahy, výkazy solventnosti a další materiály, předložené na základě opatření uložených pojišťovnám ve správním řízení. Předložené výkazy byly analyzovány a vyhodnoceny. Kontrolováno bylo také dodržování příslušných zákonů. Průběžně byly prováděny také kontroly pojišťovacích makléřů, u kterých nebylo zjištěno žádné závažné porušení zákona o pojišťovnictví. Drobné nedostatky byly operativně odstraněny.

Přehled o výkazech předložených v mimořádných termínech

Druh dokumentu Počet případů
Rozvaha 37
Výkaz zisku a ztráty 37
Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a finančním umístění aktiv 31

Základním ukazatelem, který státní dozor sleduje, je solventnost. Zákon o pojišťovnictví vymezuje solventnost jako "schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací činnosti".

Solventnost tedy představuje vytvoření a trvalé udržování přiměřeně velkých peněžních zdrojů pro případ, že by pojišťovna měla z titulu pojišťovací nebo zajišťovací činnosti hradit taková pojistná plnění, na která její technické rezervy nestačí. V takovém případě musí pojišťovna uvolnit na krytí svůj vlastní a závazky nezatížený majetek (vlastní zdroje). Objem přiměřených vlastních zdrojů pak lze označit za kapitálovou vybavenost, zákon o pojišťovnictví jej označuje za skutečnou míru solventnosti (SMS). Objem potenciálních závazků z pojišťovací činnosti označuje jako minimální míru solventnosti (MMS). Podle § 22, odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., je pojišťovna povinna mít po celou dobu své činnosti SMS vyšší než MMS.

Součástí kontroly od stolu je ověřování výkazů solventnosti. Ke dni sestavení výroční zprávy odevzdalo za rok 2002 výkaz solventnosti 30 pojišťoven (7 pojišťoven podnikajících na území České republiky prostřednictvím organizační složky výkaz solventnosti v České republice nepředkládá). Při kontrole výkazů k 31. 12. 2002 bylo zjištěno, že všechny pojišťovny docílily SMS vyšší než MMS. Byly zjištěny pouze mírné nedostatky u dvou pojišťoven se smíšenou činností, které nedostatečnost solventnost v jednom odvětví kompenzovaly více než dostatečnou solventností druhého odvětví.

Dvě níže uvedené tabulky dokládají celkovou míru solventnosti pojišťoven v České republice v členění na neživotní a životní odvětví. Pojišťovny se smíšenou činností do této tabulky vstupují jako dvě oddělené pojišťovny.

Souhrnná solventnost neživotních pojišťoven 2000 2001 2002
SMS (tis. Kč) 20 936 451 20 309 749 23 187 458
MMS (tis. Kč) 5 260 138 6 150 093 5 555 827
poměr SMS / MMS (%) 398,0 330,2 417,4
Souhrnná solventnost životních pojišťoven 2000 2001 2002
SMS (tis. Kč) 16 606 490 20 570 204 18 251 461
MMS (tis. Kč) 4 240 199 4 871 209 5 496 538
poměr SMS / MMS (%) 391,6 422,3 332,1

Další dvě tabulky ukazují poměr skutečné míry solventnosti k minimální míře solventnosti pojišťoven, opět v členění na neživotní a životní pojištění.

Tabulka solventností neživotnfch pojišťoven 2000 2001 2002
méně než 100 % 1 1 1
100 % až 150 % 2 3 3
150 % až 200 % 2 3 0
200 % až 250 % 1 0 3
250 % až 300 % 4 1 1
300 % až 400 % 1 3 2
400 % až 500 % 1 4 5
více než 500 % 20 16 12
Celkem sledovaných pojišťoven 32 31 27

 

Tabulka solventností životních pojišťoven 2000 2001 2002
méně než 100 % 2 2 1
100 % až 150 % 1 1 2
150 % až 200 % 2 2 2
200 % až 250 % 0 2 1
250 % až 300 % 2 0 1
300 % až 400 % 1 1 1
400 % až 500 % 2 3 2
více než 500 % 10 7 6
Celkem sledovaných pojišťoven 20 18 16

Kontrola "na místě"

Kontrola"na místě" je prováděna pracovníky Úřadu v prostorách kontrolovaných subjektů, a to na základě písemného pověření k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Rozvrh kontrol na místě se řídí plánem kontrolní činnosti, který Úřad sestavuje na roční období. Plán tak navazuje na výsledky kontroly od stolu s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků. Přihlíží se přitom k době, která uplynula od poslední kontroly pojišťovny na místě a k jiným závažným hlediskům, odrážejícím současný nebo předpokládaný stav pojišťovny.

V roce 2002 bylo zahájeno 18 kontrol "na místě" v pojišťovnách a 4 kontroly činnosti makléřů. Z celkového počtu kontrol zahájených v roce 2002 bylo k 31. prosinci 2002 ukončeno předáním protokolu o kontrole 21 kontrol a stejně byly ukončeny 2 kontroly zahájené v předchozím roce. Doba trvání kontroly závisela na rozsahu a povaze zjištěných skutečností, ve většině případů se pohybovala od 3 do 16 týdnů.

V rámci kontroly "na místě" se pracovníci Úřadu zaměřují zejména na:

 • dodržování ustanovení zákona o pojišťovnictví a souvisejících zákonů;
 • celkové hospodaření pojišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků, což je v tomto smyslu chápáno jako schopnost pojišťovny uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti;
 • dodržení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů;
 • dodržování Opatření Federálnfho ministerstva financí, kterým se stanoví účtova osnova a postupy účtovánf pro pojišťovny čj. V/2-25 430/1992;
 • způsob tvorby a použití technických rezerv a finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle vyhlášky č. 75/2000 Sb.

Kontrola "na místě" je prováděna Úřadem jako komplexní nebo cílová.

Komplexní je zaméřena na dodržování podmínek uložených v povolovacím řízení a na analýzu ekonomické a finanční činnosti pojišťovny s ohledem na dodržování platných právnfch norem.

Cílová je zaměřena pouze na určitou konkrétní oblast činnosti.

Nejčastěji zjištěné nedostatky

  Počet
Vysoká kumulovaná ztráta pojišťovny 1
Porušení zákona o účetnictví 36
Porušení obchodního zákoníku 34
Nedostatečná solventnost 1
Porušení zákona o pojišťovnictví 20
Chybný postup při tvorbě a rozpouštění rezerv 2
Nedodržení závazných účetních postupů 13
Nedodržení interních směrnic pojišťovny 10
Zkreslování hospodářského výsledku 2
Chybně zpracované vnitřní směrnice 3
Porušení občanského zákoníku 10
Porušení stanov společnosti 12

Důvod pro zahájení správního řízení v případech zjištěných nedostatků

  Počet
Porušení vyhlášky č. 75/2000 Sb. 3
Porušení zákona o účetnictví 2
Porušení zákona o pojišťovnictví 5
Porušení obchodního zákoníku 1
Nedostatky v hospodaření pojišťovny 7
Neplnění obchodního plánu 1
Převod pojistného kmene 1
Porušení předběžného opatření 1
Vysoká neuhrazená kumulovaná ztráta 2
Odnětí povolení 1

Uložené sankce a opatření

  Počet
Předkládání výkazů technických rezerv čtvrtletně 3
Předkládání výkazů účetní závěrky v určených termínech 8
Předkldání výkazů solventnosti 2
Zpracování nového obchodního plánu 1
Vypracování ozdravného plánu 2
Peněžité sankce 1

V roce 2002 rozhodl Úřad ve dvou případech o vypracování ozdravného plánu. Předložené ozdravné plány Úřad schválil a průběžně kontroloval jejich plnění.

V roce 2002 dále rozhodl Úřad o ukončení nucené správy zavedené v roce 2001 v Pojišťovně UNIVERSAL, a.s. V CERTUSIA, pojišťovně a.s., ve které nucená správa zavedená v roce 2001 nevedla k obnovení její stability a likvidity, podal nucený správce návrh na konkurs. Konkursní řízení nebylo ke konci roku 2002 ukončeno. Za účelem zajištění ochrany spotřebitele, v jehož zájmu vykonává Úřad státní dozor v pojišťovnictví, bylo Městské státní zastupitelství v Praze podle občanského soudního řádu požádáno o vstup do tohoto řízení. Městské státní zastupitelství v Praze žádosti vyhovělo.

V průběhu roku 2002 byly kontrolou "od stolu" i kontrolou "na místě" včas podchyceny nedostatky v činnosti pojišťoven a v důsledku přijatých nápravných opatření nedošlo k ohrožení zájmů spotřebitelů.

4. Ostatní činnosti
4.1 Analytická a statistická činnost

Výkon funkce státního dozoru je nezbytně spojen s analytickou a statistickou činností. Úřad připravoval a následně zpracovával v průběhu roku 2002 výkazy a další podklady o činnosti pojišťoven a zajišťoven. Zpracovával nejen podklady nutné pro výkon kontroly, ale také shromažďoval statistická data o pojišťovnách a zajišťovnách, jejich produktech a hospodářských výsledcích. Výsledkem těchto činností bylo úspěšné plnění informačních povinností jak v tuzemsku, zejména vůči Českému statistickému úřadu či v rámci trojstranné dohody České národní bance, tak i vůči zahraničním organizacím, především Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), Světové bance (WB), Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), IAIS a různým komisím a výborům EU. Data byla zveřejňována na webových stránkách Ministerstva financí a byla rovněž využita pro tvorbu výroční zprávy.

4.2 Registrační činnost
Odpovědní pojistní matematici

Úřad ke konci roku 2002 registroval 43 odpovědných pojistných matematiků (OPM), kteří splnili kritéria pro zapsání do zákonem stanoveného seznamu Ministerstva financí. Seznam je aktualizován a zveřejňován ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí. Úplný seznam OPM je v příloze č. 28 této výroční zprávy a veřejnosti přístupný na internetové adrese Ministerstva financí.

Významné postavení a relativní nezávislost působení OPM v pojišťovně napomáhá nepřímo i kontrolní a dozorové činnosti Úřadu. Matematik potvrzuje mimo jiné správnost zákonem stanovených propočtů včetně pojistných sazeb. Pro porušení zákonem stanovených povinností nedošlo k žádnému případu vyškrtnutí OPM ze seznamu Ministerstva financí.

Po prvotním značném převisu poptávky po této nové profesi v pojišťovnictví (nově stanovena až v souvislosti s platností zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví se situace stabilizovala. Aktuálně převyšuje počet registrovaných OPM mírně počet pojišťoven působících na trhu v České republice.

Zprostředkovatelé

Během roku 2002 došlo k velkému nárůstu zájemců o registraci pojišťovacích a zajišťovacích makléřů. Podmínky pro registraci jsou stejné jako v roce 2001 a jsou stanoveny zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Veřejnost se o aktuálním stavu registrace makléřu může informovat na webových stránkách Ministerstva financí, které jsou pravidelně aktualizovány.

Statistika registrace pojišťovacích a zajišťovacích makléřů

  Stav k
31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002
Zaregistrováno celkem 236 337 430
z toho fyzické osoby 56 88 126
právnické osoby 180 349 304
pojišťovací makléři 212 289 358
zajišťovací makléři 2 2 5
pojišťovací a zajišťovací makléři 22 45 67
Zamítnuto celkem 1 1 4
Zastaveno správní řízení     2
Zrušena registrace     3

Seznam pojišťovacích a zajišťovacích makléřů k 31.12.2002 tvoří přílohu č. 26 této zprávy.

4.3 Metodicko - poradenská činnost

Agenda petic, stížností, oznámení a podnětů byla vyřizována v souladu s vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.I. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a Směrnicí Ministerstva financí č. 6 z roku 1995 v platném znění. Úřad v průběhu hodnoceného roku přijal, zaevidoval a vyřídil celkem 100 podání. Z nich 79 představovalo stížnosti na činnost pojišťoven, přičemž 14 stížností shledal Úřad oprávněnými a učinil patřičná opatření směřující k nápravě. Předmětem 13 stížností byla oblast životních pojištěnl, za oblast neživotních pojištění bylo evidováno 66 stížností.

Stížnosti v oblasti neživotních pojištění

Druh stížnosti Počet
Neživotní pojištění 66
Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 1
Ochrana osobních údajů 1
Kritika ustanovení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2
Likvidace pojistných událostí 46
Likvidace pojistných událostí - záplavy 2
Likvidace pojistných událostí - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 14
Životní pojištění (převážně výše odbytného) 13
Celkem 79

4.4 Spolupráce dozorových orgánů

Úřad aktivně spolupracoval s Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou. Tato spolupráce byla již v minulosti stvrzena podpisem dohody o vzájemné spolupráci. V průběhu roku 2002 bylo připraveno její novelizované znění a 28.02.2003 byla nová dohoda podepsána.V rámci dohody o spolupráci byly sestaveny pracovní skupiny, které řešily aktuální otázky dozorové praxe s prioritním cílem harmonizace dozorových postupů. Jedním ze základních cílů spolupráce jmenovaných dozorových orgánů byla a je výměna infonnací a možnost provádět efektivní dozor nad finančními skupinami a konglomeráty.

Pokračovala též spolupráce s českými profesními institucemi - Českou asociací pojišťoven (ČAP), Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), Českou společností aktuárů, Komorou pojišťovacích makléřů, Českou asociací pojišťovacích makléřů a některými dalšími, jejichž činnost přímo ovlivňuje český pojistný trh.

Úřad po celou dobu své existence udržoval úzké kontakty s řadou mezinárodnich institucí a s partnerskými dozorovými orgány v zahraničí.

Připravovaný vstup České republiky do EU se promítl na práci Úřadu zejména v oblasti aktivní spolupráce s expertními skupinami Výboru pro pojišťovnictví v souvislosti s harmonizací české pojistné legislativy s evropským pojistným právem a především s příslušnými evropskými směrnicemi. Pokračoval proces "Peer review", v jehož rámci byl pravidelně monitorován a hodnocen stav legislativní aproximace. V průběhu roku Úřad zaujímal stanovisko k dotazům týkajícím se naplňovánf předvstupního partnerství a připravoval podklady pro pravidelnou zprávu o stavu pojistného trhu před vstupem České republiky do EU.

Úřad je již od roku 2001 řádným členem Mezinárodní asociace pojistných dozorů IAIS a využívá v mnoha směrech výhod plynoucích z tohoto členství. Do struktur IAIS je zapojen formou aktivní práce ve vybraných pracovních komisích. V průběhu roku Úřad nominoval své zástupce do pracovních komisí se zaměřením na legislativu, solventnost, zajištění, rozpočet, řízení aktiv, investice a rozvojové trhy. Společná činnost a vzájemná součinnost jednotlivých pracovních týmů zahrnuje prakticky veškerou problematiku dozorové činnosti v pojišťovnictví z hlediska její postupné unifikace. Úřad tak má možnost podílet se na jednom z hlavnich úkolů a cílů asociace - postupné tvorbě mezinárodních pojistně-dozorových standardů. Standardy se týkají prakticky celé široké problematiky pojišťovnictví a dozoru. Mají charakter doporučení, nicméně se prosazují jako "všeobecná dobrá praxe" (good practice). Společným jmenovatelem všech dosud přijatých i nově vytvářených a projednávaných standardů jsou tzv. klíčové ptincipy (ICP - Insurance Core Principles). Většina členů IAIS včetně českého dozoru prošla samohodnocením úrovně ICP ve svých jurisdikcich, takže existuje poměrně dobrý přehled o úrovni jednotlivých dozorů ve většině zemí světa. Původních 17 principů je v současné době metodicky přehodnocováno, rozšiřováno a precizováno. Budoucí podoba ICP by měla zahrnovat celkem 28 principů a materiál by měl být přijat patrně ke konci roku 2003. ICP k dnešnímu dni dosáhly jednoznačné mezinárodní prestiže, působí jako určité měřítko úrovně pojišťovnictví a dozoru v členských zemích a pracují s nimi i dalšl mezinárodní instituce jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD a další.

IAIS představuje nejen půdu, na které probíhají mezinárodní konference, konzultační schůzky a vzdělávací semináře, ale je také místem, na kterém dochází k mnoha neformálním jednáním, která mají klíčový význam zejména v oblasti mezinárodní spolupráce. Vzhledem k současnému trendu harmonizace podmínek na finančním trhu EU (včetně přistupujících států) je možnost účasti na takovýchto jednánfch velmi důležitá.

V rámci snahy o prohlubování spolupráce s partnerskými dozorovými orgány uzavřel Úřad dohodu o vzájemné spolupráci a výměně informací se slovenským ÚFT (Úrad pre finančný trh) a německým dozorovým orgánem BAFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht). S oběma institucemi má Úřad velmi dobré a úzké vztahy, kterých využívá pro svoji běžnou práci. V roce 2003 je předpokládáno uzavření obdobných dohod s dalšími partnerskými zahraničními dozory.

Zvláštní pozornost věnuje Úřad spolupráci s OECD, jejíž zasedání se jeho pracovníci pravidelně účastní. Zasedání OECD nabízí, stejně jako IAIS, možnost konzultovat dílčí otázky se zahraničními kolegy na pravidelných pracovních schůzkách a aktivně ovlivňovat mezinárodní dění v pojišťovnictví.

Zvlášf intenzivní byla spolupráce Úřadu se Světovou bankou a s Mezinárodním měnovým fondem. V rámci pokračování programu FSAP (program hodnocení finančního sektoru) se pracovníci Úřadu několikrát setkali s týmem hodnotitelů. Cílem bylo doplnění aktuálních informací a monitorování postupných změn v českém pojistném prostředí, v oblasti penzijních systémů, v oblasti účetnictví a ve sféře finanční kriminality a boji proti praní špinavých peněz.

Mimo uvedené organizace spolupracuje Úřad průběžně s dalšími mezinárodnfmi institucemi WTO, FSI, IASIE (mezinárodní asociace pro studium pojišťovnictví) apod.

Rok 2002 byl ve znamení příprav v pořadí druhého twinningového programu, financovaného z prostředků PHARE. Z nabídky kandidátů bylo vybráno Německo a projekt byl ke konci roku schválen. Potrvá 18 měsíců a mezi jeho hlavní cíle patří pomoc při budování institucionálního rámce českého dozorového orgánu v pojišťovnictví na evropských principech, další prohloubení efektivnosti vlastní dozorové činnosti a harmonizace české legislativy v dané oblasti s evropskými směrnicemi.

II. Pojistný trh České republiky
1. Struktura pojistného trhu

V roce 2002 se počet pojišťoven, jež měly povolení k provozování pojišťovací činnosti v České republice, výrazně nezměnil. K 31. 12. 2002 působilo na českém pojistném trhu 42 subjektů. V průběhu roku 2002 získal jeden subjekt povolení k provozování pojišťovací činnosti (Vitalitas pojišťovna, a.s.) a dvěma pojišťovnám byla licence odejmuta (ČP DIRECT pojišťovna, a.s. a KRAVAG-SACH, Pojišťovna německé silniční dopravy, vzájemný pojišťovací spolek- organizační složka pro Českou republiku). Obě dvě odejmuté licence se týkaly subjektů provozujících pouze neživotní pojištění, získané povolení se vztahovalo rovněž pouze na vykonávání pojišťovací činnosti pro neživotní pojištění. Ve srovnání s předchozím rokem, působilo tudíž na pojistném trhu o jednu neživotní pojišťovnu méně.

Jedna pojišťovna byla k 31. 12. 2002 v konkurzu (CERTUSIA, pojišťovna a.s.).

Počet a členění pojišťoven

  2000 2001 2002 2001/2000 (%) 2002/2001 (%)
Počet pojišťoven celkem 41 43 42 104,9 97,7
  neživotní 20 23 22 115,0 95,7
životní 3 3 3 100,0 100,0
se smíšenou činností 18 17 17 94,4 100,0

Struktura pojistného trhu k 31.12.2002

(není k dispozici v elektronické podobě)

Struktura pojistného trhu k 31.12.2002

(není k dispozici v elektronické podobě)

Struktura pojistného trhu přístupových zemí v roce 2002

Pojišťovny

 

  neživotní životní se smíšenou činností celkově

1.

Kypr 31 16 3 50

2.

Česká republika 22 3 17 42

3.

Estonsko 8 5 0 13

4.

Maďarsko 11 7 13 31

5.

Lotyšsko 14 6 0 20

6.

Litva 22 9 0 31

7.

Malta 1 2 2 5

8.

Polsko 36 36 0 72

9.

Slovenská republika 3 7 17 27

10.

Slovinsko 1 1 9 11

Z pojišťoven působících na českém trhu v roce 2002 měl jeden subjekt právní formu družstva, sedm subjektů působilo jako organizační složka zahraniční pojišťovny a zbývající pojišťovny měly formu akciové společnosti.

Přehled pojišťoven podle původu kapitálu

    2000 2001 2002 2001/2000
(%)
2002/2001
(%)
Počet pojišťoven 41 43 42 104,9 97,7
z toho organizační složky 6 8 7 133,3 87,5
tuzemské pojišťovny 35 35 35 100,0 100,0
  z toho s převažujícím zahraničním kapitálem 16 19 19 118,8 100,0
  s převažujícím tuzemským kapitálem 19 16 1 84,2 100,0
Celková výše základního kapitále v mld. Kč 13,3 13,3 14,2 100,0 106,8

Pojišťovny podle původu kapitálu k 31. 12. 2002

(není k dispozici v elektronické podobě)

Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účasti k 31.12.2003

(není k dispozici v elektronické podobě)

Z celkového počtu 42 pojišťoven bylo 20 pojišťoven se zahraniční majetkovou účastí, přičemž u 19 z nich byl převažující, resp. 100% (u 15 subjektů) podíl zahraničních akcionářů. U 15 pojišťoven byly 100% vlastníkem české subjekty. Tři subjekty pojistného trhu byly pojišťovnami s majoritou rezidentské banky, tj. většinovým vlastníkem byla banka se sídlem v České republice - IPB Pojišťovna, a.s., Komerční pojišťovna, a.s. a Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Celková výše základního kapitálu se v porovnání s rokem 2001 zvýšila o 6,8% na 14,2 miliard Kč. Podíf zahraničního kapitálu na celkovém základním kapitálu v porovnání s rokem 2001 klesl o 4 procentní body na úroveň 57%. Pokles byl zapříčiněn převážně změnou akcionářské struktury u CERTUSIE, pojišťovny a.s., u které se 100% vlastníkem stal český subjekt.

Struktura podílu zahraničního kapitálu na celkovém základním kapitálu

Stát Výše účasti (v tis. Kč) Podíl v % Podíl na celkovém základním kapitálu (v %)
Nizozemí 3 183 230 39,6 22,4
Rakousko 2 331 184 29,0 16,4
SRN 881 100 10,9 6,2
Belgie 501 004 6,2 3,5
USA 370 000 4,6 2,6
Švýcarsko 243 100 3,0 1,7
Velká Británie 210 916 2,6 1,5
Slovinsko 168 000 2,1 1,2
Francie 106 000 1,3 0,7
Dánsko 55 500 0,7 0,4
Celkem 8 050 034   56,6

Struktura zahraničních akcionářů pojišt'oven k 31.12.2002

(není k dispozici v elektronické podobě)

2. Předepsané pojistné

Dynamiku rozvoje pojistného trhu vyjadřuje růst hrubého předepsaného pojistného (dále jen "předepsané pojistné"). V porovnání s rokem 2001 vzrostlo předepsané pojistné o 12,5%, přičemž jeho nárůst byl výraznější v životním pojištění, kde činil 20,3%, v neživotním pojištění pak 8,3%. Trend meziročního přírůstku zůstává i nadale stabilní a přesahuje 10%.

Počet a členění pojišťoven

  2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001
(mil. Kč) (%)
Předepsané pojistné celkem 70 589 80 744 90 865 114,4 112,5
z toho neživotní pojištění 47 819 52 462 56 829 109,7 108,3
životní pojištění 22 770 28 282 34 036 124,2 120,3
Náklady na pojistná plnění 34 176 39 248 60 093 114,8 153, 1

Za zmínku stojí prudký nárůst nákladů na pojistná plnění. Ten je způsoben zejména loňskými povodněmi - komentář viz samostatná kapitola.

Předepsané pojistné, týkající se pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí, vzrostlo oproti roku 2001 0 17%, přičemž nárůst byl výraznéjší v životním pojištění. Tento stav odpovídá situaci na celém pojistném trhu. Odlišná situace nastala v roce 2001, kdy předepsané pojistné vzrostlo o 135%. Tento vývoj byl zapříčiněn změnou akcionářské struktury u České pojišťovny a.s., u které se rozhodujícím vlastníkem stal zahraniční subjekt.

Předepsané pojistné u pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí

  2000
(mil. Kč)
2001
(mil. Kč)
2002
(mil. Kč)
2001/2000
(%)
2002/2001
(%)
Předepsané hrubé pojistné celkem 70 589 80 744 90 865 114,4 112,5
  Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 24 329 57 222 66 781 235,2 116,7
Pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 22 257 54 808 63 683 246,3 116,4
Trh neživotní pojištění
- předepsané hrubé pojistné
22 770 28 282 34 036 124,2 120,3
  Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 19 464 40 765 46 202 209,4 113,4
Pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 18 709 40 129 45 321 214,4 113,2
Trh životní pojištění
- předepsané hrubé pojistné
47 819 52 462 56 829 109,7 108,3
  Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí 4 865 16 457 20 579 338,3 125,0
Pojišťovny s rozhodující majetkovou účastí ze zemí EU 3 548 14 679 18 362 413,7 125,1

Následující tabulka nastiňuje vývoj procentuálního podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, jako jednoho ze základních ekonomických ukazatelů.

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu

  2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001
(mil. Kč) (%)
Předepsané pojistné 71 81 91 114,1 112,2
Hrubý domácí produkt 1985 2175 2276 109,6 104,6
Předepsané pojistné/HDP (%) 3,6 3,7 4,0 102,8 108,1

Poznámka: HDP v běžných cenách - zdroj ČSÚ

Srovnání podílu předepsaného pojistného na HDP v přístupových zemích za rok 2002

Procentuelní podíl předepsaného pojistného na HDP

 

  neživotní životní se smíšenou činností

1.

Kypr1 2,00 2,46 4,46

2.

Česká republika2 2,50 1,50 4,00

3.

Estonsko 1,60 0,40 2,00

4.

Maďarsko 1,17 1,19 2,36

5.

Lotyšsko 1,90 0,10 2,00

6.

Litva 1,25 0,28 4,53

7.

Malta 2,51 2,24 4,75

8.

Polsko 1,72 1,29 3,01

9.

Slovenská republika 1,94 1,47 3,41

10.

Slovinsko 4,45 1,13 5,58

(Zdroj: podklady IAIS pro 17. konferenci v Lublani)

1 rok 2001

2 Údaj aktualizován

Celkový obraz o rozsahu českého pojistného trhu za rok 2002, měřený předepsaným pojistným, poskytuje souhrnný přehled tržních podílů jednotlivých pojišťoven (příloha č. 18), rovněž tak i přehled specifikující zastoupení pojišťoven na pojistném trhu v členění podle struktury podílu.

Pojistný trh v členění podle struktury podílu na trhu

  Počet
pojišťoven
celkem
Předepsané
pojistné
celkem
(mil. Kč)
Podíl na trhu
(%)
Neživotní pojištění Životní pojištění
Počet
pojišťoven
Předepsané
pojistné
(mil. Kč)
Podíl
na
trhu
Počet
pojišťoven
Předepsané pojistné
(mil. Kč)
Podíl
na
trhu
(%)
Pojišťovny
s podílem na trhu
nad 10% 2 49 649 54,6 3 40 830 71,8 3 20 726 60,9
5-10% 4 24 323 26,8 0 0 0,0 2 6 440 18,9
1-5% 7 12 426 13,7 8 13 181 23,2 8 6 505 19,1
0-1% 29 4 463 4,9 28 2 815 5,0 7 366 1,1

Poznámka: předepsané pojistné bez ČKP

Koncentrace pojistného trhu, měřená předepsaným pojistným, je zřejmá z výše uvedených údajů. Přes polovinu trhu ovládají 2 pojišťovny, přičemž pouze 6 pojišťoven přesáhlo pětiprocentní hranici a zastupuje tím přes 80% pojistného trhu.

Podíl předepsaného pojistného na trhu neživotního pojištění

(není k dispozici v elektronické podobě)

Podíl předepsané pojistné na trhu životního pojištění

(není k dispozici v elektronické podobě)

Podil předepsaného pojistného celkem na pojistném trhu

(není k dispozici v elektronické podobě)

3. Aktiva pojišťoven

Se zvyšujícím se objemem předepsaného pojistného i výše technických rezerv souvisí i rostoucí výše celkových aktiv pojišťoven. Oproti roku 2001 vzrostl objem aktiv o 16%, přičemž v předchozím roce to bylo 0 12%.

Členění výše aktiv

Aktiva pojišťoven jsou (podobně jako u jiných českých finančních institucí tvořena zejména cizími zdroji (u pojišťoven jsou to technické rezervy). Podíl aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, na celkových aktivech měl mírně klesající tendenci. Ještě v roce 1999 činil tento podíl 72,2%, v roce 2002 65,5%.

Členění výše aktiv podle životních a neživotních pojišťoven a zajišťoven se smíšenou činností

Pojišťovny provozující 2000 2001 2002
Výše aktiv
(mil.Kč)
Podíl na
celkových
aktivech (%)
Výše aktiv
  (mil.Kč)
Podíl na
celkových
aktivech (%)
Výše aktiv
(mil.Kč)
Podíl na
celkových
aktivech (%)
neživotní pojištění 20 964 11,7 17 634 8,8 18 823 7,4
životní pojištění 13 820 7,7 16 669 8,3 21 298 9,2
smíšenou činnost 143 945 80,6 166 233 82,9 192 554 83,4
CELKEM 178 729 100,0 200 536 100,0 232 675 100,0

4. Technické rezervy

Pokud je pojišťovně znám závazak z provozované pojišťovací činnosti, je povinna tvořit na něj odpovídající rezervu. Když tak nelze určit pomocí rezerv vyjmenovaných v §13 odst. 2 a 3 písmeno a) až e) zákona o pojišťovnictví, je pojišťovna oprávněna vytvářet i jiné rezervy, jejichž tvorbu schvaluje Úřad na základě pojišťovny. V roce 2002 Úřad schválil tvorbu jiné rezervy na závazky ČKP vzniklé z titulu provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro všech 13 pojišťoven provozujícich předmětné pojištění. Dále byly schváleny jiné rezervy na pokrytí potenciálních ztrát z těch smluv životního pojištění, které pojistníkům garantují technickou úrokovou míru vyšší než v současné době dosažitelný výnos na kapitálovém trhu. Tvorba těchto rezerv snižuje riziko destabilizace pojišťoven v důsledku zmíněných rizik.

S rozvojem pojistných produktů a zvyšujících se závazků pojišťoven dochází nutně i ke zvyšování objemu technických rezerv, jejichž tvorba, použití a umisťování prostředků, pro které jsou zdrojem, je regulována zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a vyhláškou Ministerstva financí č. 7512000 Sb.

Technické rezervy

  2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001
(mil. Kč) (%)
Výše technických rezerv celkem 117 560 135 458 158 600 115,2 117, 1
z toho neživotní pojištění 31 304 37 683 42 134 120,4 111,8
životní pojištění 86 256 97 775 116 466 113,4 119,1

Členění TR podle pojišťoven životních, neživotních a pojišťoven se smíšenou činností

Pojišťovny provozující 2000 2001 2002
Výše TR
v neživotním pojištění
(mil. Kč)
Výše TR
v životním pojištění
(mil. Kč)
Výše TR
v neživotním pojištění
(mil. Kč)
Výše TR
v životním pojištění
(mil. Kč)
Výše TR
v neživotním pojištění
(mil. Kč)
Výše TR
v životním pojištění
(mil. Kč)
neživotní pojištění 4 484 x 5 538 x 6 289 x
životní pojištění x 10 669 x 13 043 x 15 598
smíšenou činnost 26 820 75 587 32 145 84 732 35 845 100 868
Celkem 31 304 86 256 37 683 97 775 42 134 116 466

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, znázorňuje núsledující tabulka. Je zřejmé, že finanční umístění se výrazně nemění, především z důvodu zákonných omezení. Předepsané limity finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy určují strukturu portfolia pojišťoven tak, aby bylo v maximální možné míře omezeno investiční riziko.

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy

  2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001
(%)
Nemovitosti 7,7 6,9 6,2 89,6 89,9
Majetkové CP 7,9 6,2 5,0 78,5 80,6
Dluhopisy 59,8 60,4 62,3 101,0 103,1
Půjčky 1,2 1,4 1,7 116,7 121,4
Depozita 12,8 13,4 10,2 104,7 76,1
Ostatní 10,6 11,7 14,6 110,4 124,8
Celkem 100,0 100,0 100,0    

Poznámka: položka "Ostatníf" zahrnuje: směnky, umělecké předměty, zahraniční cenné papíry obchodovatelné na veřejném trhu a deriváty

5. Škody způsobené povodněmi

V srpnu loňského roku zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, které do značné míry ovlivnily činnost pojišťoven. S ohledem na zkušenost státního dozoru s obdobnou situací v roce 1997 bylo v roce 2002 okamžitě zahájeno sledování vývoje pojistných událostí a postupu jejich likvidace s cílem důsledně monitorovat dopady na hospodaření pojišťoven. Na základě zpočátku týdenních, následně měsíčních hlášení, Úřad sledoval počínání celkem 23 pojišťoven, jichž se povodně týkaly. První odhady hovořily o zhruba 130 tisících pojistných událostí a 19 miliardách Kč potřebných na výplaty pojistných plnění. Postupně byly odhady zpřesňovány tak, že počet pojistných událostí byl ke konci roku 2002 odhadován pojišťovnami na 80 tisíc a výše pojistných plnění na téměř 37 miliard Kč. Přitom vyplaceno bylo celkem více než 18 miliard Kč. Na hospodaření pojišťoven v roce 2002 tyto události neměly takový dopad, jak by se dalo předpokládat, neboť podstatnou část závazků z pojistných plnění pokryli zajistitelé. Ti ke konci roku 2002 uhradili více než 14 miliard Kč. V polovině roku 2003 bylo vyplaceno téměř 27 miliard Kč, podíl zajistitelů činil 23 miliard. Z uvedeného vyplývá, že rozsah loňských povodní byl mimořádný a likvidace ani za téměř rok není stále ukončena.

6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Samostatně sledovanou součástí neživotního pojišténí je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POPV).

V průběhu roku 2002 došlo k přerozdělení počtu pojištěných vozidel mezi pojišťovny provozující POPV. Z původních 3 pojišťoven - členů ČKP - se počet pojišťoven provozujících POPV, na základě rozhodnutí akcionářů a po schválení Ú řadem, snížil.

Statistika pojišťoven poskytujících POPV

Pojišťovna Počet pojištěných vozidel Hrubé předepsané pojistné Náklady na pojistná plnění
ks podíl v % mil Kč podíl v % mil Kč podíl v %
Allianz pojišťovna, a.s. 597 039 11,7 2 422 14,2 1 346 18,1
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 293 871 5,7 _943 5,5 350 4,7
Česká pojišťovna, a.s. 2 265 839 44,2 7 225 42,5 2 847 38,2
ČSOB Pojišťovna a.s. 37 676 0,7 157 0,9 51 0,7
Generali Pojišťovna a.s. 124 576 2,4 476 2,8 190 2,5
IPB Pojišťovna, a.s. 175 583 3,4 673 4,0 378 5,1
Kooperativa Pojišťovna, a.s. 1 361 298 26,5 3 896 22,9 1 750 23,5
Pojišťovna České spořitelny, a.s. 163 202 3,2 625 3,7 276 3,7
Triglav pojišťovna, a.s. 1 113 0,0 8 0,0 0 0,0
Union pojišťovna, a.s. 7 381 0,1 30 0,2 10 0,1
UNIQA pojišťovna, a.s. 55 659 1,1 231 1,4 116 1,6
Zürich Versicherungs-Gesellschaft
organizační složka
50 531 1,0 330 1,9 132 1,8
Celkem 5 133 768 100,0 17 015 100,0 7 445 100,0

K 1. 10. 2002 došlo k převodu pojistného kmene POPV z Komerční pojišťovny, a.s., na Kooperativa, pojišťovnu, a.s. V souvislosti s ukončením působení organizační složky Zürich pojišťovna na českém pojistném trhu byl její kmen POPV převeden od 1. 1. 2003 na Generali pojišťovnu, a.s. Ke konci roku 2002 došlo rovněž k fúzi IPB Pojišťovny, a.s., a ČSOB pojišťovny a.s. Přehled pojišťoven provozujících POPV je uveden v pňloze č. 4 a, 4b. Celkový počet pojištěných vozidel nepatrně vzrostl a ke konci roku 2002 činil 5,4 mil.

Rok 2002 byl posledním rokem částečné regulace pojistných sazeb pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla pomocí centrálního stanovení jejich minimálního a maximálního rozpětí Českou kanceláří pojistitelů. Od počátku roku 2003 došlo i na tomto segmentu pojistného trhu k plné liberalizaci stanovování pojistných sazeb. Liberalizace v tomto ohledu znamená, že každá pojišťovna může stanovit vlastní výši sazeb a rovněž stanovit vlastní kriteria posuzování. Úkolem Úřadu není stanovit sazby ani je žádným způsobem limitovat, pouze kontrolovat; zda jejich výše je dostatečná pro krytí budoucích škod ze strany pojišťovny tak, aby nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů poškozených a rovněž aby nedošlo k ohrožení pojišťoven vlivem např. nízkých sazeb na "POPV".

7. Účetnictví a audit

Pojišťovna a zajišťovna je povinna podle § 24 zákona o pojišťovnictví vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrku pojišťovny nebo zajišťovny ověřuje auditor podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., a předkládá o ní písemnou zprávu Úřadu. Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna umožnit každému nahlédnout do účetní závěrky a výroční zprávy. Úřad je oprávněn požadovat kdykoliv v průběhu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny ověření auditu auditorem, kterého určí Úřad, jestliže existují důvody zpochybňující správnost původního auditu nebo to vyžadují zhoršené výsledky hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny. Náklady tohoto auditu nese auditor původního auditu. Úřad hradí tyto náklady pouze tehdy, jestliže tento audit nepotvrdí důvody, pro které Úřad zpochybnil správnost původního auditu. Zatím tuto možnost Úřad nevyužil. Přehled pojišťoven a jejich auditorů za období 2000 až 2002 je uveden v pňloze č. 29.

Český pojistný trh si i v roce 2002 zachoval celkovou stabilitu, české pojišťovnictví i nadále posilovalo svoji pozici v národním hospodářství. Čtyřprocentní podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu je příznivou informací, uvědomíme-li si současně vysoký potenciál jeho růstu pro další období jak v životním, tak v neživotním pojištění.

Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek

Seznam použitých zkratek

BAFin Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
ČKP Česká kancelář pojistitelů
EC/ES European Community /Evropská společenství
EEC/EHS European Economic Community/Evropské hospodářské společenství
EU Evropská unie
FSAP Financial Sector Assessment Program
FSI Financial Stability Institute
HDP hrubý domácf produkt
IAIS International Association of Insurance Supervisors
IASIE International Association for the Study of Insurance Economics
ICP Insurance Core Principles
JVI Joint Vienna Institute
MMF Mezinárodní měnový fond
MMS minimální míra solventnosti
OECD Organisation for Economic Co-operation and Devolopment
SMS skutečná míra solventnosti
TAIEX Technical Assistance Information Exchange Office
TR technické rezervy
UFT Úrad pre finančný trh
Úřad Úřad státniho dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
VPP všeobecné pojistné podmínky
WB World Bank
WTO World Trade Organisation

Seznam užitečných webových stránek

(není k dispozici v elektronické podobě)

Seznam příloh

Příloha č. 1 Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a novel
Příloha č. 2       Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictví
Příloha č. 3a Přehled pojišťoven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 31. 12. 2002
Příloha č. 3b Přehled pojišťoven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 30. 6. 2003
Příloha č. 4a Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 12. 2002
Příloha č. 4b Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 6. 2003
Příloha 5a Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 31. 12. 2002
Příloha 5b Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 30. 6. 2003
Příloha č. 6a Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 31. 12. 2002
Příloha č. 6b Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 30. 6. 2003
Příloha č. 7 Přehled povolených odvětví a činností pojišťoven k 31. 12 2002
Příloha č. 8 Přehled odvětví a skupin pojištění
Příloha č. 9 Počet pojišťoven v letech 1995 - 2002 (členění podle povoleného odvětví)
Příloha č. 10 Počet pojišťoven na trhu životního pojištění  v letech 1995 -2002
Příloha č. 11 Počet pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2002
Příloha č. 12 Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2002
Příloha č. 13 Počet pojišťoven v letech 1995 - 2002 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 14 Přehled pojišťoven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí
Příloha č. 15 Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31. 12. 2002
Příloha č. 16 Přehled pojišťoven se 100% českým kapitálem k 31. 12. 2002
Příloha č. 17 Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2002
Příloha č. 18 Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného v roce 2002
Příloha č. 19 Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2002
Příloha č. 20 Náklady na pojistná plnění v roce 2002
Příloha č. 21 Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění a nákladů na pojistná plnění v roce 2002
Příloha č. 22 Výše technických rezerv v letech 1995 - 2002
Příloha č. 23 Skladba finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy v letech 1995 - 2002
Příloha č. 24 Rozvaha pojišťoven k 31. 12. 2002
Příloha č. 25 Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31. 12. 2002
Příoha č. 26 Aktuální seznam makléřů
Příloha č. 27 Makléři - zrušení registrace
Příloha č. 28 Seznam odpovědných pojistných matematiků zapsaných do 31. 12. 2002
Příloha č. 29 Přehled pojišťoven a jejich auditorů za období 2000 až 2002
Příloha č. 30 Seznam nucených správců a likvidátorů pojišťoven k 31. 12. 2002

Příloha č. 1

Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel

SMĚRNICE RADY 72/166/EEC ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (31972L0166)
PRVNÍ SMĚRNICE RADY 73/239/EEC ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31973L0239)
SMĚRNICE RADY 76/580/EC ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přistupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (31976L0580)
SMĚRNICE RADY 77/92/EEC ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody podnikání a volného pohybu služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 podle oborové klasifikace ekonomických činností - OKEČ), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností (31977L0092)
SMĚRNICE 78/473/EEC ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se soupojištění v rámci Společenství (31978L0473)
PRVNÍ SMĚRNICE RADY 79/267/EEC ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu (31979L0267)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se poiištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31984L0005)
SMĚRNICE RADY 84/641/EEC ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejiho výkonu, a to zeiména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (31984L0641)
SMĚRNICE RADY 87/343/EEC ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění jiném než životním a iejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) (31987L0343)
SMĚRNICE RADY 87/344/EEC ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (31987L0344)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 88/357/EEC ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EEC (31988L0357)
TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31990L0232)
SMĚRNICE RADY 90/618/EEC ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního pojištění ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorovýcho vozidel(31990L0618)
SMĚRNICE RADY 90/619/EEC ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 79/267/EEC (31990L0619)
SMĚRNICE RADY 92/49/EE C ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC (třetí směrnice o neživotním pojištění) (31992L0049)
SMĚRNICE RADY 92/96/EEC ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se mění směrnice 79/267/EEC a 90/619/EEC (třetí směrnice o životním pojištění) (31992L0096)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/EC ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EEC a 89/646/EEC o úvěrových institucích, směrnice 73/239/BEC a 92/49/BEC o jiném než životní pojištění, směrnice 79/267/EEC a 92/96/EEC o životním pojištění, směrnice 93/22/EEC o investičních podnicích a směrnice 85/611/EEC o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (31995L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98Y78/EC ze dne 27. řfjna 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (31998L0078)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/EC ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EEC a 88/357/EEC (32000L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/17/EC ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (32001L0017)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/EC, z 23. září 2002 týkající se dálkového obchodu spotřebitele finančních služeb,doplňující směrnici Rady 90/619/EEC a směrnice 97/7/EC a 98/37/EC (32002L0065)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/83/EC z 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištěni (32002L0083)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/87/EC ze dne 16. prosince 2002, o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC a 93/22/EEC a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (3200210087)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO YARLAMENTU A RADY 2002/92/EC ze dne 9. prosincc 2002, o zprostředkování pojištění (32002L0092)
Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojišťovnictví (31992R3932)
DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění (31992H0048)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EEC, 84/5/EEC, 90/232JEEC a směrnice 2000/26/EC o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (COM (2002) 244 final)

Příloha č. 2

Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictvf

150/L958 Ú.1., vládní vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
40/1964 Sb., občanský zákoník
65/1965 Sb., zákoník práce
200/1990 Sb., zákon o přestupcích
513/1991 Sb., obchodní zákonik
552/1991 Sb., zákon o státní kontrole
591/1992 Sb., zákon o cenných papírech
125/1993 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
205/1999 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.
363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů
75/2000 Sb.. vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 363/1999  Sb.
56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v úplném znění č. 56/2002 Sb.

Příloha č. 3a

Přehled pojišt'oven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 31. 12. 2002

  Název pojišťovny Adresa
1. AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
2. Allianz pojišťovna, a.s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
3. ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s. Truhlářská 7, 110 00 Praha 1
4. CERTUSIA, pojišťovna a.s. (V KONKURSU) U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
5. Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava
6. Commercial Union, životní pojišťovna, a.s. Londýnská 41, 120 21 Praha 2
7. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S.* Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
8. ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. Palác KOVO, Jankovcova 1518/2, 170 88 Praha 7
9. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Budějovická 5164, 140 00 Praha 4
10. Česká pojišťovna, a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
11. Česká pojišťovna Zdraví a.s. Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
12. ČSOB pojišťovna a.s. Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
13. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Benešovská 40, 101 00 Praha 10
14. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Kozí 5/916, PO.BOX 809, 111 21 Praha 1
15. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Vodičkova 701/34, PO.BOX 6, 112 21 Praha 1
16. Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
17. GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační složka Na Zátorce 5, 160 00 Praha 6
18. Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft,
organizační složka pro Českou republiku
Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6
19. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1
20. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Římská 45, 120 00 Praha 2
21. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - organizační složka
V Jámě 12, 110 00 Praha 1
22. IPB pojišťovna, a.s. Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458,
532 18 Pardubice
23. Komerční pojišťovna, a.s. Jindřišská 17, PO.BOX 353, 111 21 Praha 1
24. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, 110 O1 Praha 1
25. KRAVAG - LOGISTIK Versicherungs - Aktiengesellschaft -
organizační složka
Šmeralova 128/7, 170 00 Praha 7
26. Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
27. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
28. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
29. Pojišťovna České spořitelny, a.s. náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice
30. Pojišťovna Slavia a.s. Ve struhách 1076/27, 160 00 Praha 6
31. Pojišťovna UNIVERSAL, a.s. Na dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6
32. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
33. První česká servisní pojišťovna a.s. tř. T. Bati 627, 760 01 Zlín
34. Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 1, 602 00 Brno
35. Union pojišťovna, a.s. Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1
36. UNIQA pojišťovna, a.s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6
37. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.** Francouzská 28, 120 00 Praha 2
38. Vitalitas pojišťovna, a.s. Fügnerovo nám. 2, 120 00 Praha 2
39. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Orlická ul. č. 2020/4, 130 00 Praha 3
40. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Janáčkovo nábř. 477/41, 150 21 Praha 5
41. XL WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY LIMITED, or anizační složka ***
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
42. Zürich Versicherungs-Gesellschaft,
organizační složka zkratka: Zürich pojišťovna
Milešovská 5/1136, 130 00 Praha 3

Poznámka:
* do 22.3.2002 Winterthur pojišťovna, a.s.
** do 25.6.2002 VICTORIA pojišťovna, a.s.
*** do 23.8.2002 WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační složka

Příloha č. 3b

Přehled pojišťoven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 30. 06. 2003

  Název pojišťovny Adresa
1. AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
2. Allianz pojišťovna, a.s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
3. ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s. Truhlářská 7, 110 00 Praha 1
4. AVIVA životní pojišťovna, a.s. Londýnská 41, Praha 2
5. Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava
6. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S.* Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
7. ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. Palác KOVO, Jankovcova 1518/2, 170 88 Praha 7
8. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Budějovická 5164, 140 00 Praha 4
9. Česká pojišťovna, a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
10. Česká pojišťovna Zdraví a.s. Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
11. ČSOB pojišťovna a.s. Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
12. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Benešovská 40, 101 00 Praha 10
13. Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Kozí 5/916, PO.BOX 809, 111 21 Praha 1
14. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Vodičkova 701/34, PO.BOX 6, 112 21 Praha 1
15. Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
16. GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační složka Na Zátorce 5, 160 00 Praha 6
17. Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft,
organizační složka pro Českou republiku
Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6
18. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1
19. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Římská 45, 120 00 Praha 2
20. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - organizační složka
V Jámě 12, 110 00 Praha 1
21. Komerční pojišťovna, a.s. Jindřišská 17, PO.BOX 353, 111 21 Praha 1
22. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Templová 747, 110 O1 Praha 1
23. KRAVAG - LOGISTIK Versicherungs - Aktiengesellschaft -
organizační složka
Šmeralova 128/7, 170 00 Praha 7
24. MAXIMA pojišťovna, a.s. * Na dlouhém lánu 508/41, Praha 6
25. Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
26. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
27. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
28. Pojišťovna České spořitelny, a.s. náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice
29. Pojišťovna Slavia a.s. Ve struhách 1076/27, 160 00 Praha 6
30. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
31. První česká servisní pojišťovna a.s. tř. T. Bati 627, 760 01 Zlín
32. Triglav pojišťovna, a.s. Novobranská 1, 602 00 Brno
33. Union pojišťovna, a.s. Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1
34. UNIQA pojišťovna, a.s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6
35. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Francouzská 28, 120 00 Praha 2
36. Vitalitas pojišťovna, a.s. Fügnerovo nám. 2, 120 00 Praha 2
37. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Orlická ul. č. 2020/4, 130 00 Praha 3
38. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Janáčkovo nábř. 477/41, 150 21 Praha 5
39. XL WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY LIMITED, or anizační složka
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2

Poznámka: * dříve Pojišťovna UNIVERSAL a.s.

Příloha č. 4a

Přehled pojišťtoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 12. 2002

Název pojišťovny

1.

Allianz pojišťovna, a.s.

2.

Česká podnikatelska pojišťovna, a.s.

3.

Česká pojišťovna a.s.

4. ČSOB Pojišťovna a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.
6. IPB Pojišťovna, a.s.
7. Komerční pojišťovna, a.s.*
8. Kooperativa, pojišťovna, a.s.
9. Pojišťovna České spořitelny , a.s.
10. Triglav pojišťovna, a.s.
11. Union pojišťovna, a.s.
12. UNIQA pojišťovna, a.s.
13. Zürich Versicherungs-Gesellschuft, organizační složka

Poznámka:
* do 18. 12. 2002

Příloha č. 4 b

Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 30. 06. 2003

Název pojišťovny

1.

Allianz pojišťovna, a.s.

2.

Česká podnikatelska pojišťovna, a.s.

3.

Česká pojišťovna a.s.

4. ČSOB Pojišťovna a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.
6. Kooperativa, pojišťovna, a.s.
7. Pojišťovna České spořitelny , a.s.
8. Triglav pojišťovna, a.s.
9. Union pojišťovna, a.s.
10. UNIQA pojišťovna, a.s.

Přiloha č. 5 a

Prehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 31. 12. 2002

Název pojišťovny

1.

Allianz pojišťovna, a.s.

2.

Česká podnikatelska pojišťovna, a.s.

3.

Česká pojišťovna a.s.

4. Generali Pojišťovna a.s.
5. IPB Pojišťovna, a.s.
6. Komerční pojišťovna, a.s.
7. Kooperativa, pojišťovna, a.s.
8. Pojišťovna České spořitelny , a.s.
9. Union pojišťovna, a.s.
10. UNIQA pojišťovna, a.s.
11. Zürich Versicherungs-Gesellschuft, organizační složka

Příloha č. 5 b

Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku k 30. 06. 2003

Název pojišťovny

1.

Allianz pojišťovna, a.s.

2.

Česká podnikatelska pojišťovna, a.s.

3.

Česká pojišťovna a.s.

4. ČSOB Pojišťovna, a.s.
5. Generali Pojišťovna a.s.
6. Komerční pojišťovna, a.s.
7. Kooperativa, pojišťovna, a.s.
8. Pojišťovna České spořitelny , a.s.
9. Union pojišťovna, a.s.
10. UNIQA pojišťovna, a.s.

Příloha č. 6 a

Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 31. 12. 2002

Obchodní firma zajišťovací
činnost *
fakultativní
zajištění**
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.   x
Allianz pojišťovna, a.s.   x
Česká pojišťovna a.s. x  
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.   x
Generali Pojišťovna a.s.   x
GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost-organizační složka   x
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.   x
IPB Pojišťovna, a.s.   x
Komerční pojišťovna, a.s.   x
Kooperativa, pojišťovna, a.s. x  
Pojišťovna České spořitelny , a.s.   x
UNIQA pojišťovna, a.s.   x

Vysvětlivky:
* povolení podle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb.,
** povolení podle § 9 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb.

Příloha č. 6 b

Přehled pojišťoven s povolením provozovat zajišťovací činnost k 30. 06. 2003

Obchodní firma zajišťovací
činnost *
fakultativní
zajištění**
AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.   x
Allianz pojišťovna, a.s.   x
Česká pojišťovna a.s. x  
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB    
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.   x
Generali Pojišťovna a.s.   x
GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost-organizační složka   x
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.   x
Komerční pojišťovna, a.s.   x
Kooperativa, pojišťovna, a.s. x  
Pojišťovna České spořitelny , a.s.   x
UNIQA pojišťovna, a.s.   x

Vysvětlivky:
* povolení podle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb.,
** povolení podle § 9 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb.

Příloha č. 7

Přehled povolených odvětví a činností pojišťoven k 31. 12. 2002

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 8

Přehled odvětví a skupin pojištění

Část A
Odvětví životních pojištění

1. Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití.
2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.
3. Důchodové pojištění.
4. Pojištění podle bodu 1 až 3 spojené s investičním fondem.
5. Kapitalizace.
6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle tříd I až 5.

Část B
Odvětví neživotních pojištění

1. Úrazové pojištění
a. s jednorázovým plněním,
b. s plněním povahy náhrady škody,
c. s kombinovaným plněním,
d. cestujících.
2. Pojištění nemoci
a. s jednorázovým plněním,
b. s plněním povahy náhrady škody,
c. s kombinovaným plněním,
d. smluvní zdravotní pojištění.
3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
a. motorových,
b. nemotorových.
4. Pojištění škod na drážních vozidlech.
5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.
6. Pojištění škod na plavidlech
a. vnitrozemských,
b. námořních.
4. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku, bez ohledu na použitý dopravní prostředek.
5. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 - 7, způsobených požárem.
6. Pojištění škod na plavidlech
a. vnitrozemských,
b. námořních.
7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku, bez ohledu na použitý dopravní prostředek.
8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 - 7, způsobených
a. požárem,
b. výbuchem,
c. vichřicí,
d. přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodné, záplavy),
e. jadernou energií,
f. sesuvem nebo poklesem půdy.
9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 - 7, vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.
10. a. Pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z vlastnictví nebo užití pozemního motorového dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.
b. Pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z vlasnictví nebo užití drážnho vozidla, včetně odpovědnosti dopravce.
11. Pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.
12. Pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.
13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu, jiné než uvedené v odvětvích 10 až 12, včetně odpovědnosti za škody na životním prostředí.
14. Pojištění úvěru
a. obecná platební neschopnost,
b. vývozní úvěr,
c. splátkový úvěr,
d. hypoteční úvěr,
e. zemědělský úvěr.
15. Pojištění záruky (kauce)
a. přímé záruky,
b. nepřímé záruky.
16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících
a. z výkonu povolání,
b. z nedostatečného příjmu,
c. ze špatných povětrnostních podmínek,
d. ze ztráty zisku,
e. ze stálých nákladů,
f. z nepředvídaných obchodních výdajů,
g. ze ztráty tržní hodnoty,
h. ze ztráty pravidelného zdrojé příjmu,
i. z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,
j. z ostatních finančních ztrát.
17. Pojištění právní ochrany.
18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště.

Část C
Skupiny neživotních pojištěnf

a. "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví č. 1 a č. 2,
b. "Pojištění motorových vózidel" pro odvětví č. 3, 7 a č. 10,
c. "Pojištění požáru a jiných majetkových škod" pro odvětví č. 8 a č. 9,
d. "Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí" pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a č. 12,
e. "Pojištění odpovědnosti za škodu" pro odvětví č. 13,
f. "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví č. 14 a č. 15,
g. "Pojištění jiných ztrát" pro odvětví č. 16, 17 a č. 18.

Příloha č. 9

Počet pojišťoven v letech 1995 - 2002
(členění podle povoleného odvětví)

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 10

Počet pojišťoven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 11

Počet pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 12

Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 13

Počet pojišťoven  v letech 1995 - 2002
(členění podle původu kapitálu)

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 14

Pojišťovny s rozhodující zahraniční majetkovou účastí

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 15

Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31. 12. 2003

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 16

Přehled pojišťoven se 100% českým kapitálem k 31. 12. 2003

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 17

Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2000

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 18

Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného v roce 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 19

Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2000

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 20

Náklady na pojistná plnění v roce 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 21

Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění v roce 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 22

Výše technických rezerv v letech 1995 - 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 23

Skladba finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy v letech 1995-2002 (%)

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 24

Rozvaha pojišťoven k 31. 12. 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 25

Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31. 12. 2002

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 26

Aktuální seznam makléřů

(Příloha  není k dispozici v elektronické podobě)

E-shop

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik ...

Cena: 1 254 KčKOUPIT

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1149 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován, V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.