Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


24

Pokyn č. D-251

Sdělení k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čj. 522/6 048/2003
ze dne 14. 2. 2003

Referent: Ing. Pavel Skála, tel.: 257 044 025

Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odběr podzemních vod dle ustanovení § 88 zák. č. 254l2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydává v souladu s usnesením vlády č. 1271 ze dne 16. 12. 2002 tento metodický pokyn.

Vybírání poplatku provádí místně příslušný finanční úřad podle sídla subjektu, který platí zálohy za odběr podzemní vody (dále jen "poplatník"). Tomuto finančnímu úřadu předloží poplatník poplatkové přiznání.

Vzhledem ke skutečnosti neexistence schváleného vzoru poplatkového přiznání, jehož vydání není v kompetenci ústředního vodoprávního úřadu ani Ministerstva financí nebo územního finančního orgánu, je nutno pečlivě dbát na dodržení základních náležitostí podání dle ustanovení § 21 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), a příslušného ustanovení vodního zákona. Musí být tedy zřejmé kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, tj.

a) přesné označení poplatníka včetně vlastnoručního podpisu poplatníka,
b) údaje o skutečném množství odebrané vody,
c) údaje o výši zaplacených záloh,
d) účel užití odebrané podzemní vody (pro stanovení jednotkové výše poplatku) a výpočet skutečné výše poplatku,
e) číslo bankovního účtu na který bude vrácen přeplatek (v případě existence přeplatku je poplatkové přiznání současně i žádostí o vrácení přeplatku).

Použití případného přeplatku na úhradu záloh na příští období je možné pouze tehdy, když o to poplatník výslovně požádá.

Převedení případného přeplatku na úhradu jiných nedoplatků a vrácení přeplatku jinému poplatníku než tomu, který zálohy platil, je nepřípustné.

Pokud chybí v poplatkovém přiznání některá z výše uvedených náležitostí, znemožňující jeho projednání, zejména pokud nebude zřejmé v souladu s ustanovením § 21 zákona o správě daní, kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, finanční úřad vyzve poplatníka ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 zákona o správě daní k odstranění vad a stanoví mu lhůtu, která s ohledem na skutečnost, že se jedná o úkon jednoduchý a zvláště naléhavý, přičemž jeho splnění je v zájmu vrácení přeplatku poplatníkovi, může být i kratší 8 dnů. V zájmu poplatníka učiní finanční úřad před zasláním výzvy úkon k navázání neformálního kontaktu s poplatníkem (telefon, fax, e-mail), s cílem urychlit doplnění potřebných chybějících údajů.

Bude-li poplatkové přiznání poplatníkem opraveno ve stanovené lhůtě, hledí se na ně tak, jako by bylo předloženo bez vady v den původního podání.

Bude-li poplatkové přiznání opraveno až po uplynutí lhůty, považuje se podané dnem, kdy bylo opraveno.

V případě, že nebude vyhověno výzvě finančního úřadu vůbec, bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno ve smyslu ustanovení § 21 odst. 9 zákona o správě daní a přeplatek nebude vrácen.

Při výpočtu poplatku za skutečně odebrané množství (tj. jednotková výše poplatku vynásobená skutečným odběrem podzemní vody) je třeba zohlednit dle ustanovení § 88 odst. 5 vodního zákona odběr menší než zde uvedená množství (např. při výši odběru z jednoho zdroje rovnajícímu se 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 měsíčně v kalendářním roce již podléhá poplatku 1 m3 odběru).

Pokud podává poplatník poplatkové přiznání za odběr z jednoho zdroje na více místech, odběry se pro účely zpoplatnění sčítají, snížení se provede o množství vody na které se platba nevztahuje - tj. odpočet ve výši 5999 m3 za kalendářní rok, případně 499 m3 měsíčně v kalendářním roce.

Při odběru z více zdrojů se pro účely zpoplatnění berou v úvahu pouze ty zdroje, kde roční skutečné odebrané množství dosáhlo hodnoty nejméně 6000 m3 a odpočte se u každého z těchto zdrojů od skutečně odebraného množství hodnota 5999 m3.

Skutečná výše poplatku, vypočteného podle sazeb uvedených v části "A" přílohy č. 2 vodního zákona, se za rok 2002 pro účely zásobování pitnou vodou a pro účely ostatního užití dosud nezpoplatněného podle Nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ve výši 35% vypočtené výše poplatku.

Po provedeném vyúčtování, přijetí doplatku nebo po případném vrácení přeplatku již není, s ohledem na platnou právní úpravu, v kompetenci finančního úřadu provádět jakékoliv dodatečné změny vyúčtování formou opravných prostředků, s výjimkou oprav zřejmých omylů a nesprávností.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.

E-shop

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

JUDr. Ludvík David, CSc., Mgr. Jana Bílková, Mgr. Martina Podivínová - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zástavní právo v novém občanském zákoníku, 2. vydání

Zástavní právo v novém občanském zákoníku, 2. vydání

JUDr. Lukáš Vymazal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva v nové úpravě; autor přitom obsáhle ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.