Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


24

Pokyn č. D-251

Sdělení k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čj. 522/6 048/2003
ze dne 14. 2. 2003

Referent: Ing. Pavel Skála, tel.: 257 044 025

Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odběr podzemních vod dle ustanovení § 88 zák. č. 254l2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydává v souladu s usnesením vlády č. 1271 ze dne 16. 12. 2002 tento metodický pokyn.

Vybírání poplatku provádí místně příslušný finanční úřad podle sídla subjektu, který platí zálohy za odběr podzemní vody (dále jen "poplatník"). Tomuto finančnímu úřadu předloží poplatník poplatkové přiznání.

Vzhledem ke skutečnosti neexistence schváleného vzoru poplatkového přiznání, jehož vydání není v kompetenci ústředního vodoprávního úřadu ani Ministerstva financí nebo územního finančního orgánu, je nutno pečlivě dbát na dodržení základních náležitostí podání dle ustanovení § 21 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), a příslušného ustanovení vodního zákona. Musí být tedy zřejmé kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, tj.

a) přesné označení poplatníka včetně vlastnoručního podpisu poplatníka,
b) údaje o skutečném množství odebrané vody,
c) údaje o výši zaplacených záloh,
d) účel užití odebrané podzemní vody (pro stanovení jednotkové výše poplatku) a výpočet skutečné výše poplatku,
e) číslo bankovního účtu na který bude vrácen přeplatek (v případě existence přeplatku je poplatkové přiznání současně i žádostí o vrácení přeplatku).

Použití případného přeplatku na úhradu záloh na příští období je možné pouze tehdy, když o to poplatník výslovně požádá.

Převedení případného přeplatku na úhradu jiných nedoplatků a vrácení přeplatku jinému poplatníku než tomu, který zálohy platil, je nepřípustné.

Pokud chybí v poplatkovém přiznání některá z výše uvedených náležitostí, znemožňující jeho projednání, zejména pokud nebude zřejmé v souladu s ustanovením § 21 zákona o správě daní, kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, finanční úřad vyzve poplatníka ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 zákona o správě daní k odstranění vad a stanoví mu lhůtu, která s ohledem na skutečnost, že se jedná o úkon jednoduchý a zvláště naléhavý, přičemž jeho splnění je v zájmu vrácení přeplatku poplatníkovi, může být i kratší 8 dnů. V zájmu poplatníka učiní finanční úřad před zasláním výzvy úkon k navázání neformálního kontaktu s poplatníkem (telefon, fax, e-mail), s cílem urychlit doplnění potřebných chybějících údajů.

Bude-li poplatkové přiznání poplatníkem opraveno ve stanovené lhůtě, hledí se na ně tak, jako by bylo předloženo bez vady v den původního podání.

Bude-li poplatkové přiznání opraveno až po uplynutí lhůty, považuje se podané dnem, kdy bylo opraveno.

V případě, že nebude vyhověno výzvě finančního úřadu vůbec, bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno ve smyslu ustanovení § 21 odst. 9 zákona o správě daní a přeplatek nebude vrácen.

Při výpočtu poplatku za skutečně odebrané množství (tj. jednotková výše poplatku vynásobená skutečným odběrem podzemní vody) je třeba zohlednit dle ustanovení § 88 odst. 5 vodního zákona odběr menší než zde uvedená množství (např. při výši odběru z jednoho zdroje rovnajícímu se 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 měsíčně v kalendářním roce již podléhá poplatku 1 m3 odběru).

Pokud podává poplatník poplatkové přiznání za odběr z jednoho zdroje na více místech, odběry se pro účely zpoplatnění sčítají, snížení se provede o množství vody na které se platba nevztahuje - tj. odpočet ve výši 5999 m3 za kalendářní rok, případně 499 m3 měsíčně v kalendářním roce.

Při odběru z více zdrojů se pro účely zpoplatnění berou v úvahu pouze ty zdroje, kde roční skutečné odebrané množství dosáhlo hodnoty nejméně 6000 m3 a odpočte se u každého z těchto zdrojů od skutečně odebraného množství hodnota 5999 m3.

Skutečná výše poplatku, vypočteného podle sazeb uvedených v části "A" přílohy č. 2 vodního zákona, se za rok 2002 pro účely zásobování pitnou vodou a pro účely ostatního užití dosud nezpoplatněného podle Nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ve výši 35% vypočtené výše poplatku.

Po provedeném vyúčtování, přijetí doplatku nebo po případném vrácení přeplatku již není, s ohledem na platnou právní úpravu, v kompetenci finančního úřadu provádět jakékoliv dodatečné změny vyúčtování formou opravných prostředků, s výjimkou oprav zřejmých omylů a nesprávností.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.

E-shop

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Komentář

JUDr. Jiří Lojda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis ...

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1120 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k tzv. III. penzijnímu pilíři. V souvislosti se zánikem zákona o důchodovém spoření se upravuje řada dalších zákonů tak, aby byla posílena atraktivita doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků. Publikace ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.