Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 14/2003 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 2, ze dne 28. 2. 2003

14

Sdělení
Ministerstva financí

k vyhlášce č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(část VII. Fin 2-04U)

Čj. 111/12 726/2003
V Praze dne 10. února 2003

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č.2/2001 ač. 1/2/2003).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Název ukazatele Číslo řádku Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění 7010 313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj 7020 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj 7030 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Národní program výzkumu 7031 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Programy v působnosti poskytovatelů 7032 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Veřejné zakázky 7033 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Specifický výzkum na vysokých školách 7034 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 7035 301,304,305,306,307,308,313,314,315,
317,321,322,327,328,329,333,334,335,
336,346,348,361,375
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7040 304,306,307,308,312,313,314,315,317,
322,327,328,329,333,334,335,336,338,
341,344,345,346,347,348,349,353,358,
374,375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7041 304,306,307,308,312,313,314,315,317
322,327,328,329,333,334,335,336,338
341,344,345,346,347,348,349,353,358,
374,375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 326/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb)
7060 301,302,303,309,358,381
Výdaje na financování komunikační
infrastruktury veřejné správy
7080 305,307,308,314
Výdaje ze státního rozpočtu na financování
společných programů EU a ČR celkem
7090 312,313,314,315,317,322,327,328,329,
333,335,336,344,347,349,381
v tom: PHARE 7091 312,313,314,315,317,322,327,328,329,
333,335,336,344,347,349,381
             ISPA 7092 315
             SAPARD 7093 317,329,335
Doprovodný sociální program pro ČD 7121 327
Úhrada závazků ČD 7124 327
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy 7125 327
Podpora agrokomplexu:
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997  Sb. a nařízení vlády
7131 329
- podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č.  252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství 7132 329
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči 7133 329
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s. 7134 329
Podpora lesnímu hospodářství 7140 329
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření 7150 329
Program pro stanovení zátopových území 7160 329
Údržba a provoz vodní cesty 7161 329
Protipovodňová opatření 7162 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329
Odbahnění rybníků 7164 329
Činnost správy povodí a plánování 7165 329
Údržba a opravy zemědělských vodních toků 7166 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů speciffikovaných MŠMT 7170 333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT 7181 333
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT 7190 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT 7200 333
Běžné výdaje státní správy bez výdajů specifikovaných MŠMT 7201 333
Financování komunitárních programů 7202 333,334
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity 7203 333,334
Z výdajů na registrované CNS:
                  platy duchovních
7211 334
                  pojistné duchovních   7212 334
                  platy administrativy 7213 334
                  pojistné administrativy 7214 334
                  prostředky na věcné náklady CNS 7215 334
                  prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334
Podpora českých divadel 7220 334
Program záchrany architekt. dědictví 7230 334
Havárie střech památek 7250 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7261 334
Program regenerace městských pamatkových rezervací a městských památkových zón 7280 334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 7290 334
Podpora záchranných archeologických výzkumů 7300 334
Podpora aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334
Veřejné informační služby knihoven 7320 334
Podpora stálých symfonických orchestrů
a pěveckých sborů
7330 334
Podpora rozšiřování a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin
7331 334
Rehabilitace památníků bojů za svobodu,
nezávislost a demokracii
7342 334
Zajištění regionaílních funkcí veřejných knihoven 7343 334
Kulturní aktivity 7350 334
Zdravotnické programy celkem 7360 335
z toho: Národní program zdraví 7370 335
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 7371 335
z toho: dotace občanským sdružením    
veřejné účelné aktivity občanských
sdružení zdravotně postižených
7372 335
Ústavní péče celkem 7373 335
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem 7374 335
Ost. sociál. dávky: z toho odchodné 7390 336
Výdaje vězeňství 7410 336
Odměny odsouzených 7420 336
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 7440 345
Radonový program 7490 375
Výdaje justice 7570 336
Výdaje na mezinárodní konference, semináře a sympózia 7580 315,381
Zajištění přípravy na krizové situace podle
§ 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.
7590 307,314
Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306
Visegradský fond 7610 306
Program podpory vzdělávání národnostních
menšin a multikulturní výchova
7620 333
Státní informační polifika 7631 333
Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatřen( **) 7661 397
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací ***) 7662 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 7670 397
Financování řešení důsledků kosovské krize 7671 397
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB 7672 397
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám 12) 7673 397
Vládní rozpočtová rezerva 7710 398
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 7720 398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému
7721 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398
Stavební spoření 7740 398
Podpora exportu 7750 398
Majetková újma 7760 398
Ostatní podpora podnikům 7770 398
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím 7780 398
Sociální výdaje; náhrady 7790 398
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc 7800 398
Další prostředky pro územní samosprávné celky 7821 398
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech
po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7
7831 398
Finanční vztahy k rozpočtům obcí s rozšířenou
působností - viz příloha č. 8
7832 398
Ostatní výdaje 7840 398
Výdaje na odstraňování škod způsobených
povodněmi v roce 2002
7841 303,304,305,307,312,313,314,315,317,
322,327,328,329,333,334,335,336,345,
348,349,361,374,398
Příprava 2. střednědobého programu 2004-2007 7927 333
Mezinárodní seminář pro Radu Evropy 7928 333
seminář "Progr. EK pro splnění cílů syst. vzděl.
a odb. přípravy"
7929 333
seminář EK "Validace celoživotního učení" 7930 333
seminář "Neformální vzdělávání v členských
zemích EAICY"
7931 333
Letní univerzita Rady Evropy - seminář pro nové členy 7932 333
mezinárodní konference
"Strategie vzdělávacích reforem"
7933 333
seminář CEE-akreditační grémia zemí
střední a východní Evropy
7934 333
Výdaje na spolupořádání zasedání správní rady Evropské patentové organizace 7940 344
Posilování vztahů mezi vládou a občanskou společností 7950 314
7. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů 7951 314
5. mezinárodní konference k problematice přípravy pracovníků veřejné správy 7952 314
ENFSI - genetické expertízy 7953 314
IWG - o spolupráci v oblasti skrytých operací sekce západ/východ 7954 314
Mezinárodní konference požární ochrany 7955 314
Mezinárodní sympozium konference požární ochrany 7956 314
Teoretická identitikace a reflexe společenských potřeb 7957 314
Biomechanika pádu z výšky 7958 314
Perspektivy rozvoje policejních disciplin 7959 314

Ing. Renata Mládková, CSc., v.r
ředitelka odboru státního rozpočtu

E-shop

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.