Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2003, číslo 1/1, ze dne 15. 1. 2003

9

ČÍSELNÍK

účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně

Čj. 124/104 067/2002

Ing. Rudolf Kotrba, tel.: 25704 2495

čj.:                 124/104 067/2002
vytvořil: Ing. Rudolf Kotrba
tel.: 25704 2495
fax: 25704 3212
E-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz
http: //www.mfcr.cz - heslo Rozpočet
platí od: 01.01.2003

Poslanecká sněmovna parlamentu

02111       Údržba areálu Ležáky

Ministerstvo obrany ČR

07121       Péče o válečné hroby
07131 Neinvestiční transfery na provoz škol
07139 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů
07147 Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07554 Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07555 Péče o válečné hroby - program č. 307440
07266 Péče o válečné veterány

Ministerstvo práce a. sociálních věcí ČR

13101      Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13118 Mezinárodní rok seniorů
13179 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo práce a sociálních věcí
13247 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení
13256 Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí - UV č. 402/2002
13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů soc. péče - program č. 313040

Ministerstvo vnitra ČR

14137       Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14540 Reforma veřejné správy - program č. 314041
14550 Reprodukce investičního majetku jednotek požární ochrany - podprogram č. 314622
14574 Výstavba hasičských záchranných sborů VÚSC - program č. 314612
14575 Jednotné aplikační a komunikační prostředí - krajská úroveň - program č.  314152
14577 Internetizace obcí - program č. 314047
14580 Reprodukce investičního majetku CO - program č. 314623
14626 Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - podprogram č. 214412
14627 Materiálně technické zabezpečení prevence kriminality - podprogram č. 314013

Ministerstvo životního prostředí ČR

15065      Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091 Program péče o krajinu
15092 Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093 Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15249 Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí
15503 Revitalizace říčních systémů - program č. 315050
15504 Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060
15524 Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám - program č.  315010
15546 Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010
15267 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 - neinvestice
15641 Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 - investice
15640 Revitalizace říčních systémů - program č. 215110
15268 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy - program č. 215120 - neinvestice
15642 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy - program č. 215120 - investice
15269 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - neinvestice
15643 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - investice
15270 Státní pomoc MŽP při obnově území-postiženého povodní - program č. 215810 - neinvestice
15644 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní - program č. 215810 - investice

Ministerstvo pro místní rozvoj

17020       Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi - program č. 317180
17021 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně
17022 Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181
17024 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu
17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje - program č. 317710
17037 Obnova venkova - program č. 317710 - kapitálové výdaje
17040 Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530
17044 Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie - program č. 317411
17075 Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí - program č. 317420
17117 Příspěvky a dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu - program č.  317430
17181 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - neinvestice
17182 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 - neinvestice
17183 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované neinvestice
17184 Podpora regionálmMo rozvoje - program č. 317620 - kofinancované neinvestice
17191 Převod prostředků na kraje - územní plány
17257 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby
17258 Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestiční
17259 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - neinvestiční
17260 Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu - povodně 2002 - neinvestiční
17261 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - neinvestiční
17262 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - neinvestiční
17263 Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmí v roce 2002
17534 Podpora regionálnfho rozvoje - program č. 317620 - nekofinancované investice
17567 Regenerace panelových sídlišt - program č. 317412 - investice
17569 Podpora cestovm'ho ruchu - program č. 317320 - investice
17570 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 - kofinancované ínvestice
17629 Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám ne obcím postiženým povodněmi v roce 2002 - investiční
17630 Program finanční podpory obcím postižným povodněmi v roce 2002 při zajišťování dočasného náhradního ubytování - investiční
17631 Program poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 - investiční
17632 Dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytů - povodně 2002 - investiční
17633 Poskytování dotací v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - povodně 2002 - investiční
17634 Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova - povodně 2002 - investiční
17635 Státní program podpory cestovm'ho ruchu, podprogram Podpora rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa - povodně 2002 - investiční

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22059      Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření
22094 Investiční dotace na úsporná energetická opatření - program č. 322040
22506 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č.  322050

Ministerstvo dopravv a spojů ČR

27034      Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí
27045 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150
27120 Studie optimalizace dopravní obslužnosti okresních úřadů
27140 Cyklistické stezky
27145 Neinvestiční dotace - projekt Internet pro všední den
27162 Výstavba a obnova místních komunikací - program č. 327170
27176 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo dopravy a spojů
27551 Výstavba a obnova silnic III. třídy - program č. 327140
27581 Reprodukce investičního majetku organizací správy a údržby silnic - program č.  327020

Ministerstvo zemědělství ČR

29001      Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona
29002 Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona
29003 Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona
29005 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29006 Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona
29007 Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona
29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
29010 Vodní hospodářství
29011 Agrokomplex
29012 Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění
29013 Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel
29015 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel
29016 Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, podle písm. E pravidel
29017 Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel
29018 Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29095 Příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29096 Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel
29133 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb.
29134 Příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29177 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo zemědělství
29507 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č. 329030
29508 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č.  329040
29509 Výstavba a technická obnova zemědělství
29510 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - Mze - program č. 329180
29516 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice)
29518 Investiční příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa podle písm. E pravidel
29519 Investiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052
29520 Investiční příspěvek na ostatnf hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29521 Investiční příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29522 Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe - program č. 329190
29547 Protipovodňová opatření - program č. 329060
29548 Investiční příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29637 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č. 229 030 (stavby zahajované v r. 2002 a dále)
29638 Výstavba a technická obnova a čistíren odpadních vod - program č. 229 040 (stavby zahajované v r. 2002 a dále)
29639 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní v r. 2002 poskytovaná MZe (VH)

Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovv ČR

33122      Program sociální prevence a prevence kriminality
33146 Neinvestiční dotace pro školu Neveklov
33148 Přfmé náklady na vzdělávání - kraje (přechodné období)
33149 Přímé náklady na vzdělávání - kraje
33150 Přímé náklady na vzdělávání - obce
33151 Přimé náklady na vzdělávání - magistrátní města
33152 Provozní náklady - kraje
33153 Dotace pro soukromé školy (přechodné období)
33154 Dotace pro církevní školy (přechodné období)
33155 Dotace pro soukromé školy
33156 Dotace pro církevní školy
33160 Projekty romské komunity
33163 Program protidrogové politiky
33166 Soutěže
33167 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - původní program č. 333110, nynější program č. 398220 - investice
33168 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - původní program č. 333210, nynější program č. 398240 - neinvestice
33169 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje základních škol - původní program č. 333120, nynější program č. 398230 - neinvestice
33170 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje středních škol - původní program č.  333220, nynější program č. 398250
33192 Spolupráce s francouzskými a vlámskými školami
33198 Příprava na členství v EU
33244 Podpora odborného vzdělávání
33245 Státní informační politika - neinvestice
33246 Integrace cizinců
33264 Evropská jazyková cena
33265 Povodně 2002
33539 Rekonstrukce tělovýchovného areálu Masarykovy ZŠ Litoměřice
33541 Rekonstrukce kotelny - Gymnasium Kyjov - program č. 333180
33549 Výstavba a obnova sportovních zařízení - program č. 333510
33552 Výstavba a obnova budov a staveb VŠ - program č. 333310
33561 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - původní program č. 333110, nynější program č. 398220 - investice
33562 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - původní program č. 333210, nynější program č. 3982~0 - investice
33563 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje základních škol - původní program č. 333120, nynější program č. 398230 - investice
33564 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje středních škol - původní program č.  333220, nynější program č. 398250 - investice
33625 Státní informační politika - investice

Ministerstvo kultury ČR

34052       Účelové neinvestiční dotace na Program záchrany architektonického dědictví - program č. 334030
34053 Účelové neinvestiční dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - program č. 334010
34054 Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací - neinvestice
34055 Účelové dotace podle zákona o státní památkové péči
34056 Účelové investiční dotace na instalaci ZZ v památkově chráněných objektech - program č. 334020
34057 Účelové dotace na Program regenerace vesnických památkových rezervací a zón
34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)
34090 Program restaurování movitých kulturních památek
34108 Podpora regionálních divadel
34109 Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých těles
34126 Účelové neinvestiční dotace na instalaci ZZ v památkově chráněných objektech - program č. 334020
34175 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo kultury
34194 Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin
34195 Účelové neinvestiční dotace v oblasti kultury
34238 Zajištěnf regionálních funkcí veřejných knihoven - neinvestice
34240 Restituce - program č. 334070 - neinvestice
34248 Účelové neinvestiční dotace - Program podpory reprodukce majetku v církevním vlastnictví - program č. 334110
34515 Účelové investiční dotace v oblasti kultury
34543 Účelové investíční dotace na Program záchrany architektonického dědictví - program č. 334030
34544 Účelové investiční dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - program č. 334010
34619 Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven - investice
34621 Restituce - program č. 334070 - investice

Ministerstvo zdravotnictví ČR

35047       Program péče o zdravotně postižené občany - neinvestice
35048 Humanitární činnost ve zdravotnictví
35049 Národní program zdraví
35050 Program prevence HIV/AIDS - neinvestice
35051 Střediska vědecko-lékařských informací
35060 Účelové dotace agenturám zajišfujícím domácí péči
35063 Protidrogový program - neinvestice
35128 Cerebrovaskulární program
35132 Podpora zpracování krevní plaxmy
35178 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo zdravotnictví
35536 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ - program č.335010
35557 Vybavení nemocnic, poliklinik, záchranné služby stroji a zařízeními - program č. 335020
35571 Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařlzení - program č.  335210
35621 Program péče o zdravotně postižené občany - investice
35622 Program prevence HIV/AIDS - investice
35623 Protidrogový program - investice

Správa státních hmotných rezerv

74636      Investiční dotace obcím a krajům

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

75115       Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu

Okresní úřady

80164       Příspěvky obcím na opravy kulturních památek podle zákona č. 20/1987 Sb.
80165 Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.  361/2000 Sb.
80196 Úhrada nákladů obcí na zneškodňování černých skládek podle zákona č.  125/1997 Sb., o odpadech
80239 Převod knihoven na kraje

Státní fond životního prostředí

90102      Ochrana vod
90103 Ochrana ovzduší
90104 Ochrana přírody
90105 Nakládání s odpady
90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie
90190 Doplatky - neinvestice
90578 Doplatky - investice

Státnf fond dopravní infrastruktury

91197      Cyklostezky - neinvestice
91252 Financování dopravní ínfrastruktury - neinvestice
91556 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň - program č. 327151
91579 Cyklostezky - investice
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice

Státní fond rozvoie bydleni

92559      Účelové dotace na výstavbu obecních nájemníchbytů
92560 Účelové dotace na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou
92241 Podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů
92242 Nízkoúročený úvěr obcím na opravy a modernizace bytového fondu

Státní fond kinematografie

93566      Účelové investiční dotace obcím na technícký rozvoj a modernizaci

Státní fond kultury

94243      Účelové neinvestiční dotace obcím na podporu kultury
94624 Účelové investiční dotace obcím na technický rozvoj a modernizaci

Národní fond

Phare:

95200      Přeshraniční spolupráce ČR - Německo I. - CZ9804 - NIV
95582 Přeshraniční spolupráce ČR - Německo I. - CZ 9804 -IV
95201 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko I. - CZ 9805 - NIV
95583 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko I. - CZ 9805 - N
95202 Demokracie/Právo/Lidská práva I. - CZ 9806 - NIV
95584 Demokracie/Právo/Lidská práva I. - CZ 9806 - N
95203 Ekonomická a sociální koheze I. - CZ9807 - NIV
95585 Ekonomická a sociální koheze I. - CZ9807 - IV
95228 Institucionální a administrativní kapacita I. - CZ 9808 - NIV
95610 Institucionální a administrativní kapacita I. - CZ 9808 - N
95229 Zemědělství I. - CZ 9809 - NIV
95611 Zemědělství I. - CZ 9809 - IV
95230 Spravedlnost a vnitro I. - CZ 9810 - NN
95612 Spravedlnost a vnitro I. - CZ 9810 - IV
95231 Životní prostředí I. - CZ 9811 - NN
95613 Živomí prostředí I. - CZ 9811 - IV
95232 Demokracie/Právo/Lidská práva II. - CZ 9901 - NN
95614 Demokracie/Právo/Lidská práva II. - CZ 9901 - IV
95204 Ekonomická a sociální koheze II. - CZ9902 - NIV
95586 Ekonomická a sociální koheze II. - CZ9902 - IV
95233 Institucionální a administrativní kapacita II. - CZ 9903 - NIV
95615 Institucionální a administrativní kapacita II. - CZ 9903 - IV
95234 Spravedlnost a vnitro II. - CZ 9904 - NIV
95616 Spravedlnost a vnitro II. - CZ 9904 - IV
95235 LSIF část IV. - CZ 9908 - NIV
95617 LSIF část IV - CZ 9908 - IV
95205 Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko I. - CZ 9909     NIV
95587 Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko I. - CZ 9909     -IV
95206 LSIF část V. - CZ 9910 - NIV
95588 LSIFčást V. - CZ9910 - IV
95207 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko II. - CZ 9912 - NIV
95589 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko II. - CZ 9912 - IV
95208 Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko - CZ 9913     NIV
95590 Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko - CZ 9913 - IV
95209 Přeshraniční spolupráce ČR - Německo II. - CZ 9914- NIV
95591 Přeshraniční spolupráce ČR - Německo 11. - CZ    9914 - IV
95236 Consensus III. - CZ 9915 - NIV
95618 Consensus III. - CZ 9915 - IV
95236 PPF - příprava projektů - CZ 9916 - NIV
95617 PPF - příprava projektů - CZ 9916 - 1 V
95210 Politická kriteria - CZ 0002 - NIV
95592 Politická kriteria - CZ 0002 - IV
95211 Ekonomická kriteria - CZ 0003 - NIV
95593 Ekonomická kriteria - CZ 0003 - I V
95212 Vnitřní trh - CZ 0004 - NIV
95594 Vnitřní trh - CZ 0004 - I V
95213 Zemědělství II. - CZ 0005 - NI V
95595 Zemědělství II. - CZ 0005 - IV
95214 Životní prostředí II. - CZ 0006 - NI V
95596 Životní prostředí II. - CZ 0006 - IV
95215 Spravedlnost a vnitro III. - CZ 0007 - NI V
95597 Spravedlnost a vnitro III. - CZ 0007 - IV
95216 Zaměstnanost a sociální věci - CZ 0008 - NIV
95598 Zaměstnanost a sociální věci - CZ 0008 - IV
95237 Institucionální a administrativní kapacita III. - CZ 0009 - NI V
95618 Institucionální a administrativní kapacita III.- CZ 0009 - I V
95217 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0010 - NI V
95599 Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 0010 - IV
95218 Access 2000 - CZ 0011 - NIV
95600 Access 2000 - CZ 0011 - IV
95219 Přeshraniční spolupráce ČR - Německo III. - CZ 0012 - NIV
95601 Přeshraniční spolupráce ČR - Německo III. - CZ 0012 - IV
95220 Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko II. - CZ 0013 - NIV
95602 Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko II. - CZ 0013 - IV
95221 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko III. - CZ 0014 - NIV
95603 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko III. - CZ 0014 - IV
95222 Průmyslové zóny - dodatkové investiční projekty  - CZ 0016 - NIV
95604 Průmyslové zóny - dodatkové investiční projekty  - CZ 0016 - IV

ISPA:

95223      Doprava - NI V
95605 Doprava - I V
95224 Životní prostředí - NIV
95606 Životní prostředí - IV
95225 Technická pomoc - NIV
95607 Technická pomoc - IV

SAPARD:   

95226      Sapard 2000 - Gesce MZe - NIV
95608 Sapard 2000 - Gesce MZe - I V
95227 Sapard 2000 - Gesce MMR - NIV
95609 Sapard 2000 - Gesce MMR - IV

Operace státních finančních aktiv

97173      Účelové prostředky na sesuvy zemní hmoty
97185 Dotace na odstraňování povodňových škod - místní komunikace
97186 Dotace na odstraňování povodňových škod - technická infrastruktura a vodohospodářská zařízení
97188 Neinvestičnf dotace obcím
97189 Neinvestičnf dotace krajům
97572 Investiční dotace obcím
97573 Investiční dotace krajům

Všeobecná pokladní správa

98019      Dotace OkÚ na sesuvy zemní hmoty - program     č. 398883
98023 Účelová dotace na školy a školská zař(zení zřizovaných obcemi - program č.  398886
98026 Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů
98027 Účelové dotace na místní komunikace - program č.398881
98028 Účelové dotace na řešení mimořádných událostí
98029 Účelové dotace na finanční pomoc podle NV č. 190/ 1997 Sb. - program č. 398885
98030 Účelové dotace na odstraňování škod po SA
98031 Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému  SSP
98035 Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č. 709/1993 - program č.  398340
98036 Účelová dotace na dopravní obslužnost
98041 Účelové neinvestiční dotace na reprodukci majetku státu v právu hospodaření OkÚ
98042 Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví
98061 Účelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat
98063 Účelové dotace na protidrogovou politiku
98064 Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality
98069 Účelové investiční dotace okresním úřadům a obcím
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
98072 Účelové dotace na sociální dávky
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích
98076 Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF ČR č.98/1992 Sb.
98077 Účelové neinvestiční dotace pro HZS okresů
98081 Dotace na sociál. a zdrav. zařízení obcí - povodňové škody - program č. 398887
98082 Dotace na rozvody tepla, plynu, vody - povodňové škody na majetku obcí - program č. 398882
98083 Dotace na řešení povodňových škod na majetku státu - program č. 398888
98084 Dotace na dopracování územních plánů
98097 Dotace na povodňové škody na majetku obcí
98098 Dotace na povodňové škody civilní ochrany
98099 Náhrada restituovaných objektů nemocnic, poliklinik a léčebných zařízení
98107 Příspěvek pro okresní úřady na činnost státní správy
98110 Pojištění motorových vozidel požární techniky obcí
98112 Účelové neinvestiční dotace okresntm úřadům a obcím z finančního vypořádání
98113 Dotace pro obec Neveklov - zahájení provozu střední školy
98114 Neinvestiční dotace na řešení následků nemocí včelstev
98116 Účelové neinvestiční dotace okresním úřadům a obcím
98123 Pietní úprava místa bývalého cikánského tábora a památníku v Letech u Písku
98124 Program konsolidace zdravotnických zařízení - 2. etapa
98125 Řešení problémů občanského soužití v Ústí nad Labem - Neštěmicích
98127 Neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům
98129 Realizace vojenského majetku VVP Dobrá Voda
98130 Neinvestiční půjčky obcím na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd jejich zaměstnavatelů
98135 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích
98136 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev v krajích v roce 2000
98138 Podpora projektů Integrace romské komunity
98141 Finanční pomoc - Pojišťovna Morava
98142 Převod některých správních činností od Policie ČR na OkÚ a mag. města
98143 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
98157 Neinvestiční účelové dotace na zastupitele - kraje
98158 Neinvestiční účelové dotace pro krajské úřady
98159 Účelová dotace na dopravní obslužnost - železniční doprava
98172 Příspěvek na řešení restitucí budov obecních úřadů
98174 Účelové neinvestiční dotace krajům
98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev v obcích v roce 2002
98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů
98199 Návratné finanční výpomoci krajům
98250 Příspěvky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy
98253 Povodně 2002 - Záchranné práce
98254 Povodně 2002 - Strategie obnovy území
98255 Povodně 2002 - Mimořádné sociální dávky
98272 Účelové dotace na sociální dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností
98511 Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398110
98512 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210
98513 Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320
98523 Účelové investiční dotace okresním úřadům a obcím z finanční'ho vypořádání
98527 Technická opatření v pasmech ochrany vod - program č. 398020
98528 Rekonstrukce Národního divadla moravskoslezského Ostrava
98529 Dostavba divadla Šumperk
98530 Výstavba víceúčelového sportovního zařízení Bublava
98531 Rekonstrukce divadla Slaný
98532 Celková obnova historického jádra města Holešova
98533 Rekonstrukce gymnázia Slaný
98537 Rekonstrukce správního centra města Havířova
98542 Investiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům
98558 Centrála OSN v České republice

Univerzální účelové znaky

**067       Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj
**545 Účelové investičn( dotace na výzkum a vývoj

Legenda:

1) Struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu
2) Číselník bude upravován podle aktuální potřeby
3) Pro záznamy z odstavce "Univerzální účelové znaky" příslušný správce kapitoly doplní místo hvězdiček číselný kód spravované kapitoly

Použití rozpočtové skladby

položka 4111 a 4211 ÚZ 98xxx
4113 a 4213 ÚZ 90xxx, 91xxx,
92xxx, 93xxx, 94xxx
4117 a 4217 ÚZ 80xxx
4118 a 4218 ÚZ 95xxx
4160 a 4240 ÚZ 97xxx
4116 a 4216 všechny ostatní ÚZ

Ředitel odboru 12:
Mgr. Eduard Komárek, v. r.

E-shop

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.