Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 51/2002 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2002, číslo 7-8, ze dne 27. 9. 2002

51

Státní dozor v pojišťovnictví

Výroční zpráva za rok 2001

Ministerstvo financí           Letenská 15, cz - 118 10 Praha 1
Pracoviště: Legerova 69, Praha 1
Tel.: +420 257 041 111
Fax.: +420 257 043 049
E mail: podatelna@mfcr.cz
URL: http//www.mfcr.cz

 

Úvodní slovo
I.      Státní dozor v pojišťovnictví
1.      Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
1.1      Spolupráce s tuzemskými subjekty
1.2 Spolupráce se zahraničními subjekty
2. Legislativní činnost
3. Povolovací a schvalovací činnost
4. Kontrolní činnost
4.1 Kontrola od stolu
4.2 Kontrola na místě
5. Ostatní činnosti
5.1 Analytická a statistická činnost
5.2 Registrační činnost
5.3 Metodicko - poradenská činnost
II. Pojistný trh České republiky
1. Struktura pojistného trhu
2. Předepsané pojistné
3. Aktiva pojišťoven
4. Technické rezervy a skladba finančního umístění
Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek
Seznam příloh

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

pojišťovnictví České republiky je stabilním, dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Tak může znít jednoduchý výrok, charakterizující odvětví, kterému v roce 2001 bylo deset let, bereme-li za základ jeho novodobé historie zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Jaký byl ten desátý rok z pohledu státního dozoru v pojišťovnictví, se pokusí informovat čtenáře tato výroční zpráva státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2001, volně navazující na, v pořadí první, výroční zprávu za rok 2000. Připomeňme si, že první výroční zpráva byla zpracována poněkud netradičně. Obsahovala totiž kromě faktů roku 2000 také stručné informace o vývoji odvětví, včetně státního dozoru v něm, za celé předchozí období.

Svým uspořádáním dostává předkládaná výroční zpráva podobu srozumitelnou veřejnosti odborné i laické, podobu materiálu obsahujícího jak základní faktografické informace za hodnocený rok, tak i časové řady vybraných ukazatelů za celé sledované období.

Ve dvou základních tématicky zaměřených blocích - "Státní dozor v pojišťovnictví" a "Pojistný trh České republiky" informuje o rozhodujících aktivitách dozoru, dokumentuje změny pojistného trhu a komentuje základní trendy dosavadního i očekávaného vývoje.

Jaký tedy byl ten jubilejní, desátý rok pojišťovnictví očima státního dozoru v pojišťovnictví? Především pokračovala stabilizace činnosti dozoru v rámci Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, a to orientací na tři základní aktivity: legislativní činnost, licenční činnost a kontrolní činnost. Blíží se rok 2003, kdy má být pojistné právo České republiky harmonizováno s právem Evropského společenství a pojišťovny českého pojistného trhu mají být připraveny na vstup České republiky do Evropské unie.

V roce 2001 pokračoval proces "přelicencování" pojišťoven, což je prakticky uvedení jejich právních poměrů do souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Pro pojišťovny je "přelicencování" prvním základním předpokladem k dalším aktivitám, vedoucím k získání tzv. "jednotného evropského pasu", nezbytného pro budoucí působení na pojistném trhu států Evropské unie.

Rok 2001 byl rokem, kdy se stal Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění řádným členem Mezinárodní asociace pojistných dozorů, byl rokem ukončení významné twinningové smlouvy s německým Spolkovým ministerstvem financí. Obsah smlouvy a její realizace byla zaměřena mimo jiné na harmonizaci pojistného práva České republiky s právem Evropského společenství a na vytvoření samostatného dozorového úřadu v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

Kontrolní činnost dozoru byla v roce 2001 významně zintenzívněna, zejména kontrolami na místě, a to jak jejich počtem, tak i rozsahem vykonaných kontrol. Řešeny byly první převody kmenů pojišťoven, a to v souvislosti se zásahy státního dozoru a též v souvislosti se změnou orientace činnosti pojišťoven. Dvěma pojišťovnám bylo odebráno povolení k provozování pojišťovací činnosti, čtyři nové pojišťovny toto povolení obdržely. Měnila se struktura akcionářů i členové statutárních orgánů pojišťoven. Ve srovnání s rokem 2000 výrazně vzrostl význam životního pojištění nikoliv pouze obrazně, nýbrž i podle vykázaného předepsaného pojistného. Ve výčtu by bylo možno pokračovat. O těchto skutečnostech i dalších, v úvodním slovu nezmíněných, podrobněji informuje předkládaná výroční zpráva.

Souhrnné výsledky odvětví pojišťovnictví za rok 2001 byly velmi dobré, navazovaly na předchozí léta bez významných výkyvů. Tato pro veřejnost příznivá informace představuje ale současně závazek pro další období. Nabývá na významu z toho důvodu, že ve dnech, kdy je zpráva předávána do tisku, vrcholí katastrofální povodně, devastující řadu míst nejen v České republice, ale i další středoevropské regiony. Bude na pojišťovnách, aby se se škodami dokázaly vypořádat. Pojišťovnictví je, zjednodušeně řečeno, nejen "obchod s rizikem", ale i "obchod s důvěrou" a na té je a musí být celá pojišťovací činnost založena.

Je zcela na místě alespoň touto formou poděkovat všem, kteří se na rozvoji pojišťovnictví v roce 2001 spolupodíleli, zejména však přímo pojišťovnám a České asociaci pojišťoven, všem expertům i organizacím, jejichž výčet nelze beze zbytku uvést.

I. Státní dozor v pojišťovnictví

1. Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

Organizační struktura Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen "Úřad") byla členěna do osmi oddělení. Čtyři oddělení byla zaměřena na pojišťovnictví, dvě oddělení byla specializována na oblast penzijního připojištění, dvě oddělení byla průřezová. Agenda vnějších a vnitřních vztahů v pojišťovnictví a penzijním připojištění byla podřízena přímo vedení Úřadu.

Organizační struktura je patrná z následujícího schématu.

Oddělení 321    

-   

legislativní a právní v pojišťovnictví, Oddělení 322-licencí v pojišťovnictví,

Oddělení 324

-

kontroly v pojišťovnictví I, zabývající se kontrolou pojišťoven,

Oddělení 325

-

kontroly v pojišťovnictví II, zabývající se kontrolou ostatních subjektů pojistného trhu.

Oddělení 326

-

legislativní a právní v penzijním připojištění,

Oddělení 327

-

kontroly penzijních fondů a depozitářů.

Oddělení 323

-

metodiky a standardizace činnosti dozoru,

Oddělení 328

-

analytiky a statistiky.

V souladu s plánem personálního posílení Úřadu byl počet pracovníků zvýšen z 57 v roce 2000 na 62 ke konci roku 2001. V oblasti dalšího vzdělávání využíval Úřad průběžně bohaté nabídky tematických vzdělávacích akcí pořádaných jak Ministerstvem financí, tak i tuzemskými partnerskými organizacemi. Opíral se také o účast pracovníků Úřadu na specializovaných vzdělávacích seminářích, pořádaných především asociací IAIS ke konkrétní pojišťovací problematice, dále o bilaterální konzultace s vybranými dozorovými orgány v zahraničí a v neposlední řadě o studijní stáže v rámci kanceláře TAIEX. Velkou školou byla každodenní přítomnost twinningového partnera na Úřadě, kdy kromě celé řady školení v rámci twinningu bylo možno využít individuálních konzultací dle potřeby a zájmu pracovníků Úřadu.

Pro úplnost je třeba zmínit, že za oblast penzijního připojištění vydává Úřad samostatnou výroční zprávu.

1.1 Spolupráce s tuzemskými subjekty

Spolupráci Úřadu se správními orgány a jinými subjekty působícími na pojistném trhu a s ostatními orgány vykonávajícími státní dozor v oblasti finančního trhu lze rozdělit na několik oblastí. Jedná se především o oblast legislativní, která je s ohledem na připravovaný vstup České republiky do Evropské unie (EU) jednou z nejsledovanějších. Úřad se aktivně účastnil legislativního procesu formou připomínek k návrhům, které přímo nebo zprostředkovaně zasahují do oblasti soukromého pojišťovnictví nebo do oblasti dozoru nad finančním trhem.

Druhou oblastí byla spolupráce Úřadu s ostatními dozorovými orgány na finančním trhu, tedy zejména s Komisí pro cenné papíry (KCP) a Českou národní bankou (ČNB). V hodnoceném období pokračovala činnost pracovních skupin složených ze zástupců Ministerstva financí, KCP a ČNB s cílem vypracovat společné postupy v monitoringu, výměně informací a společných kontrolách dozorovaných subjektů, vzájemně propojených v rámci finančních skupin. Tím byly postupně naplňovány základní principy dozoru nad finančními skupinami tak, jak byly zformovány v EU.

Pro dozorovou činnost Úřadu byl významný obsah Dohody o vzájemné spolupráci při výkonu bankovního dohledu a státního dozoru nad finančním trhem (dále jen "dohoda"), která byla v roce 1998 uzavřena mezi ČNB, KCP a Ministerstvem financí. V roce 2002 se předpokládá přijetí nové dohody s novým obsahem, a to především s ohledem na novelu zákona o bankách, kterou byl zaveden dohled na konsolidovaném základě. Dohoda by měla nově upravit zejména spolupráci účastníků dohody v oblasti výkonu dozoru na konsolidovaném základě a stanovit další podmínky pro účinnou spolupráci účastníků dohody v oblasti dozorové činnosti včetně naplnění základního cíle dohody, tj. uplatňování obdobných kriterií a postupů při výkonu dozoru nad finančním trhem. Tato dohoda nahradí dohodu uzavřenou v roce 1998, která byla v souvislosti s přijatými legislativními změnami obsahově již překonána.

Další oblastí spolupráce je součinnost s ostatními orgány státní správy v otázkách souvisejících se soukromým pojištěním. Zde je třeba se v prvé řadě zmínit o pokračujícím působení tzv. konzultačního týmu, složeného ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Ministerstva dopravy a spojů a České kanceláře pojistitelů (ČKP). Tento konzultační tým vznikl na jaře roku 1999 a cílem jeho činnosti bylo operativně řešit otázky spojené původně s transformací zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na smluvní systém a nyní s provozováním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V hodnoceném období tento tým řešil zejména otázky výměny informací mezi Centrálním registrem vozidel a ČKP, respektive některé záležitosti související s vyřizováním přestupků na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V rámci pomoci správním orgánům příslušným k vyřizování těchto přestupků bylo provedeno několik přednášek a seminářů. Současně s tím byla poskytována i metodická pomoc v rámci Úřadem prováděných kontrol.

Kromě výše uvedené součinnosti existuje na Ministerstvu financí také "Pracovní skupina pro volný pohyb kapitálu a finančních služeb - podskupina C - pojišťovnictví". V rámci této podskupiny Úřad spolupracuje s odborem pro evropskou integraci Ministerstva financí a s představiteli České asociace pojišťoven (ČAP). Na pravidelných schůzkách této podskupiny jsou řešeny otázky související se závazky České republiky v oblasti pojišťovnictví nejen ve vztahu k Evropské unii, ale i k mezinárodním organizacím, jako jsou např. OECD, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a další instituce.

Spolupráce na pojistném trhu probíhala ve znamení připravovaných legislativních změn souvisejících s přípravou České republiky na vstup do EU. Průběžně docházelo ke konzultacím Úřadu jak s ČAP, tak i s Asociací českých pojišťovacích makléřů a s Komorou pojišťovacích makléřů, a to ve všech otázkách souvisejících s vývojem pojistného trhu České republiky. Významnou pomocí při přípravě předlohy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích bylo vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva financí, ČAP a uvedených sdružení makléřů. Stejně tak velmi úzká spolupráce s těmito sdruženími napomáhala při diskusi a nacházení konečných řešení procesu přizpůsobování našeho práva právu Evropského společenství (ES) v oblasti soukromého pojišťovnictví.

Pracovníci Úřadu seznamovali formou přednášek a seminářů odbornou i laickou veřejnost se stávající legislativou v oblasti pojišťovnictví a se záměry jejího dalšího vývoje, zejména ve vztahu ke komunitárnímu právu.

1.2 Spolupráce se zahraničními subjekty

První rok členství Úřadu v Mezinárodní asociaci pojistných dozorů International Association of Insurance Supervisors (IAIS) umožnil nominaci tří pracovníků Úřadu do pracovních komisí a výborů IAIS, a to do týmů zabývajících se pojistnou legislativou, výměnou informací a správou a hodnocením aktiv. Úřad předpokládá postupné zařazování dalších pracovníků do vybraných pracovních týmů IAIS.

Členství v IAIS mělo bezprostřední pozitivní dopad na spolupráci Úřadu s ostatními zahraničními dozorovými orgány. Na této půdě lze neformálně konzultovat dané okruhy zájmů, seznamovat se s postupem partnerských dozorů v konkrétních případech a informovat se o národních pojistných trzích. Aktivní spolupráce dozorových orgánů různých jurisdikcí je, kromě standardizace postupů v pojišťovnictví a v dozoru, jedním ze základních cílit práce IAIS.

Úřad si postupně budoval pozici pro postupné uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními dozorovými orgány. Takovéto bilaterální dohody již v praxi existuji a jednoznačně napomáhají zdravému vývoji národních pojistných trhů.

Výrazem velmi dobrých vztahů mezi dozorovými orgány byla realizace tvinningové smlouvy, uzavřené s německým Spolkovým ministerstvem financí. Tvinningový projekt trval dva roky a skončil 30. 11. 2001. Jeho hodnocení vyznělo jednoznačně kladně a mělo silný vliv na přípravu Úřadu na vstup do evropských struktur, a to v oblasti pojišťovací legislativy, metodických postupů, vlastní dozorové praxe i postupného budování moderního českého dozorového orgánu. V rámci již realizovaného tvinningového programu došlo k výraznému kvalitativnímu posunu v oblasti mezinárodní spolupráce při vlastní dozorové činnosti. Německý dozorový orgán ve dvou případech umožnil účast zástupců českého dozoru na kontrole na místě u německých pojišťoven. Tento netradiční přístup se ukázal pro českou strunu jako velmi instruktivní a v rámci možností hodlá Úřad v této činnosti pokračovat.

Při svých zahraničních aktivitách využíval Úřad i možnosti krátkodobých studijních stáží ve vybraných členských zemích EU prostřednictvím kanceláře TAIEX (kancelář EO pro pomoc přístupovým zemím). Byly tak využívány finanční prostředky Evropské komise, určené na pomoc kandidátským zemím při zapojování do evropských struktur. Stáže, realizované v hodnoceném období tímto prostřednictvím, byly ve většině případů tematicky zaměřeny na aktuální problémy harmonizace legislativy.

Úřad se podílel na přípravě materiálů a podkladů z titulu členství České republiky v mezinárodních organizacích - jako OECD, WTO, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další. Pracovníci Úřadu se pravidelně účastnili jednání Výboru pro pojišťovnictví OECD a jeho pracovních skupin. Pro OECD i ostatní mezinárodní organizace byla v hodnoceném období zpracována celá řada materiálů tak, jak k tomu smlouvy o členství zavazují.

2. Legislativa

Oblast soukromého pojišťovnictví, resp. pojistného trhu v České republice, je regulována zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a dalšími právními předpisy. Zákon o pojišťovnictví celkově upravuje veškeré činnosti v pojišťovnictví, podmínky jejich provozování, zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a státní dozor nad provozováním těchto činností.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je v České republice regulováno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a subsidiárně občanským zákoníkem.

Oba dva zákony byly v roce 2001 novelizovány. Pro výkon dozorové činnosti je významnou novelou zákon č. 316/2001 Sb., který změnil některá ustanovení § 30 zákona č. 363/1999 Sb., týkající se problematiky "nucené správy". Nová úprava znamená usnadnění výkonu dozorového orgánu z hlediska rychlejšího postupu při řešení problémových pojišťoven nebo zajišťoven, protože na základě nové úpravy nastávají účinky nucené správy okamžikem vydání rozhodnutí o jejím zavedení, což zabraňuje managementu pojišťovny nebo zajišťovny ve zneužití mezidobí do nabytí jeho právní moci.

Legislativním plánem práce vlády bylo pro období roku 2001 stanoveno zpracovat samostatný zákon o pojistné smlouvě. Přestože byly práce na návrhu tohoto zákona zahájeny již v roce 2000 (resp. již v polovině 90. let), nepodařilo se celý legislativní proces dokončit. V únoru 2001 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky předložený návrh zákona zamítla z důvodu nesouhlasu s formou samostatného zákona. V Legislativní radě vlády převládl názor, že se v případě pojistné smlouvy jedná o absolutní obchod, a proto by měla být právní úprava pojistné smlouvy zapracována do obchodního zákoníku. I takto přepracovaný návrh byl však poslaneckou sněmovnou zamítnut usnesením ze dne 25. 10. 2001 paradoxně pro nesouhlas s podřízením pojistné smlouvy obchodnímu zákoníku. Pojistná smlouva byla nakonec upravena ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako novela občanského zákoníku a po schválení vládou předložena znovu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, která ji dne 15. 3. 2002 projednala v prvním čtení.

V průběhu roku 2001 probíhaly rovněž intenzivní práce na zpracování návrhu novely zákona o pojišťovnictví, návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Cílem uzákonění výše uvedených návrhů právních norem je především harmonizace českého právního řádu v oblasti soukromého pojišťovnictví s dosavadní legislativou ES.

V legislativě ES týkající se soukromého pojišťovnictví došlo v roce 2001 k posunu. Byla schválena čtvrtá generace směrnic o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (zkrácené čtvrtá "motorová" směrnice) ES, směrnice o reorganizaci a likvidaci pojišťoven, jejíž některá ustanovení jsou již zapracována do novely zákona o pojišťovnictví. Očekává se i schválení směrnice o zprostředkovatelích. Dvě směrnice k problematice solventnosti (samostatně pro životní a neživotní pojišťovny) nebyly ve sledovaném období Evropským parlamentem schváleny.

V rámci projektu "peer review" bylo na základě požadavku Evropská komise provedeno vyhodnocení stavu aproximace pojistného práva České republiky s legislativou ES. Po prvotním zpracování obsáhlého písemného materiálu, odrážejícího stav aproximace ve vztahu k jednotlivým článkům příslušných směrnic, proběhlo počátkem prosince 2001 jednání s představiteli Evropské komise. V závěrečné zprávě vyslovili její reprezentanti nad probíhajícím aproximačním procesem uspokojení.

3. Povolovací a schvalovací činnost

Povolovací a schvalovací činnost, kterou Úřad vykonával ve správním řízení, se řídila zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Povolovací činnost

Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti bylo udělováno novým pojišťovnám a u stávajících, kterým bylo uděleno povolení k provozování činnosti přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 363/1999 Sb., tj. před 1. dubnem 2000, probíhalo tzv. "přelicencování", jehož cílem bylo uvedení právních poměrů do souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Pojišťovny s výjimkou organizačních složek zahraničních pojišťoven byly povinny prokázat zejména:

  • skutečnost, že jejich základní kapitál odpovídá zákonem stanovené výši a akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, jsou v zaknihované podobě;
  • splnění podmínky bezúhonnosti každé fyzické osoby - člena představenstva, dozorčí rady nebo kontrolní komise (u družstva), prokuristy;
  • skutečnost, že těmto osobám nebylo odejmuto oprávnění k podnikání pro porušení činností stanovených zvláštním právním předpisem;
  • reálný obchodní plán, včetně pojistně matematických výpočtů;
  • ukončení dosud vykonávaných aktivit nesouvisejících s pojišťovací činností.

U organizační složky zahraniční pojišťovny byla způsobilost prokazována u vedoucího organizační složky. Součástí podkladů předkládaných zahraničními pojišťovnami, které na území České republiky působí prostřednictvím organizačních složek, bylo potvrzení státního dozoru v pojišťovnictví země sídla pojišťovny o finanční stabilitě zahraniční pojišťovny včetně vývoje solventnosti za poslední 3 roky. Pokud pojišťovna měla sídlo mimo území členských států EU, byla dokládána i výše a umístění vlastních zdrojů na území české republiky.

Naprostá většina pojišťoven předložila doklady o splnění podmínek až těsně před koncem roku 2001, čímž došlo k nadměrné kumulaci prací spojených s "přelicencováním".

Přehled průběhu "přelicencování"

Stav k 31.12. 2001 31.3. 2002 30.6. 2002
Pojišťovny nové1) 4 4 5
Pojišťovny "přelicencované"2) 2 27 36
- správní řízení neukončeno
(podáno v r. 2001)
29 0

0

- správní řízení neukončeno
(podáno do 31.3.2002)
0 10 1
Pojišťovny, které nepředložily podání k doložení uvedení právních poměrů do souladu se zákonem 6 0 0
Pojišťovny, které požádaly o odejmutí povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti 1 1 0
Pojišťovny v konkurzu 1 1 1
Celkem 43 43 43

1) Nové pojišťovny s povolením k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností souvisejících již podle zákona č. 363/1999 Sb., na něž se nevztahovala povinnost doložit uvedení právních poměrů do souladu se zákonem

2) Pojišťovny s povolením Ministerstva financí podle § 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 S6. k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností souvisejících

Přehled "přelicencovaných" pojišťoven včetně povolených odvětví je uveden v příloze č. 7.

Završením procesu uvedení právních poměrů pojišťoven do souladu se zákonem o pojišťovnictví byla skutečnost, že pojišťovny obdržely rozhodnutí o rozsahu povolené pojišťovací a zajišťovací činnosti podle pojistných odvětví v souladu se základními principy platnými v EU, což je předpoklad pro tzv. jednotný evropský pas.

K 1.1.2001 působilo na českém trhu celkem 41 pojišťoven. V průběhu hodnoceného období byla nově udělena povolení následujícím pojišťovnám:

AIG CZECH REPUBLIC, pojišťovna, a.s.;
ARAG - pojišťovna právní ochrany, a.s.;
KRAVAG-LOGISTIC Versicherung-Aktiengesellschaft organizační složka;
WINTERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LlMITED, organizační složka.
TRIGLAV pojišťovně, a. s., udělil Úřad povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, čímž se počet provozovatelů tohoto pojistného odvětví - členů České kanceláře pojistitelů1) - zvýšil na třináct.

Přehled pojišťoven, které mají povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je uveden v příloze č. 3.

Povolení k provozování pojišťovací činnosti bylo odňato dvěma pojišťovnám - POJIŠŤOVNĚ PATRIA, a. s., z rozhodnutí Úřadu a České úrazové pojišťovně, a. s., na její vlastní žádost. V obou případech byla pravomocná rozhodnutí o odnětí povolení zveřejněna v Obchodním věstníku a veřejnost upozorněna prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Schvalovací činnost

U stávajících pojišťoven schválil Úřad ve čtyřech případech rozšíření pojišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví, čímž došlo k dalšímu obohacení nabídky pojistných produktů na pojistném trhu.

V pěti případech schválil Úřad na základě žádosti pojišťoven převod pojistného kmene na jinou pojišťovnu. Dva z těchto případů se týkaly převodu pojistného kmene u pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví souběžně pro odvětví životních a neživotních pojištění. Cílem zmíněných dvou převodů bylo splnění povinnosti neprovozovat souběžně pojišťovací činnosti v odvětvích životních a neživotních pojištění, zakotvené v § 42 odst. 1 zákona o pojišťovnictví.

U Pojišťovny UNIVERSAL, a. s., došlo k převodu pojistných kmenů v odvětví životních a neživotních pojištění jako součást přijatých opatření v rámci nucené správy (viz část 4.2 - kontrola na místě).

Úřad obdržel jednu žádost o schválení převodu pojistného kmene v souvislosti se záměrem pojišťovny požádat o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti.

V průběhu roku 2001 byly Úřadu předkládány fyzickými nebo právnickými osobami podle § 11 zákona o pojišťovnictví žádosti o souhlas s nabytím nebo navýšením účasti v pojišťovně nebo zajišťovně tak, že by jejich podíl na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil zákonem stanovené hranice.

Dále byly předkládány písemné žádosti o udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy nebo vedoucího organizační složky zahraniční pojišťovny. Úřad udělil souhlas 97 kandidátům.

Česká kancelář pojistitelů
Česká kancelář pojistitelů, zřízená ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, je organizací pojistitelů, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Veřejnosti je k dispozici její webová stránka kde je možno zjistit podle státní poznávací značky automobilu pojišťovnu, která je příslušná k likvidaci škody z odpovědnosti z provozu vozidla.

Do počtu schválených nových nebo změněných všeobecných pojistných podmínek (dále jen "VPP") se promítla skutečnost, že podle platného zákona o pojišťovnictví již "VPP" nepodléhají schválení Úřadu s výjimkou stanovenou zvláštním právním předpisem.

Přehled jednotlivých rozhodnutí vydaných v roce 2001

Povolení k provozování pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti podle § 7 zákona
č. 363/1999 Sb. (licence pro nové pojišťovny)
4
Povolení k rozšíření provozování pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti o jiná pojistná odvětví
4
Odnětí povolení k provozováni pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti na žádost pojišťovny
1
Odnětí povolení k provozování pojišťovací nebo
zajišťovací činnosti z rozhodnutí Úřadu
1
Schválení převodu pojistného kmene na žádost
pojišťovny
5
Schválení nových nebo změněných všeobecných
pojistných podmínek na základě zvláštního zákona
4
Vydání rozhodnutí podle § 42 odst. 5 zákona
č. 363/1999 Sb., o rozsahu povolené pojišťovací
a zajišťovací činnosti a činností souvisejících,
tzv.,"přelicencování"
1
Udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně nebo zajišťovně 3
Udělení souhlasu se změnou člena statutárního
nebo dozorčího orgánu, prokuristy, vedoucího
organizační složky zahraniční pojišťovny
97

4. Kontrolní činnost

Společným jmenovatelem všech kontrolních aktivit Úřadu je plnění hlavního poslání dozoru, kterým je ochrana spotřebitele. Pro tento účel využívají pracovníci kontroly celou škálu prostředků, k nimž jsou zmocněni příslušnou legislativou.

Odpovědnost za řízení a hospodaření pojišťoven nesou příslušné statutární orgány spolu s vedením společnosti, za jejich kontrolu odpovídá dozorčí rada a valná hromada akcionářů. Otázka kontrolní činnosti, ať už ji nazýváme vnitřním auditem, interní kontrolou či jakkoliv jinak, nabývá v poslední době na významu. Logicky totiž předchází případným restriktivním zásahům dozorového orgánu. Ve většině případů je schopna včas identifikovat nezdravý vývoj v pojišťovně a eliminovat tak nebezpečí přetrvávání nebo dokonce zhoršování nepříznivé stávající situace. Je tedy v zájmu každé pojišťovny postupné budování a zkvalitňování systému vlastních vnitřních kontrol.

Kontrolní činnost Úřadu se řídí ustanoveními zákona o pojišťovnictví a o státní kontrole. Zaměřuje se v první řadě na včasnou identifikaci nedostatků v činnosti a hospodaření jednotlivých pojišťoven, na sledování základních ekonomických ukazatelů pojišťoven z hlediska jejich budoucího vývoje.

Poznámka: Tento "budoucí" dozorový přistup odpovídá v anglické terminologii výrazu "prospective supervision", což lze chápat jako protiklad přístupu retrospektivního. I v české terminologii se začíná vžívat výraz "prospektivní dozor".

Základními formami kontrolní činnosti Úřadu jsou tzv. kontrola od stolu a kontrola na místě.

4.1 Kontrola od stolu

Cílem této kontroly je prověrka základních ekonomických ukazatelů pojišťoven v zákonem stanovených termínech, eventuálně v termínech mimořádných, a to na základě rozhodnutí Úřadu. Tato kontrola se opírá o analýzu a následné vyhodnocení výkazů a dalších zákonem předepsaných dokladů.

V roce 2001 prověřili pracovníci Úřadu v rámci kontroly od stolu výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, a dále pak výkazy zisků a ztrát, rozvahy a výkazy solventnosti. Správnost předkládaných výkazů potvrzuje odpovědný pojistný matematik (viz kapitola 5.2) svým podpisem.

Způsob vykazování minimální míry solventnosti, postup výpočtu i metodika hodnocení vlastních zdrojů pojišťovny je dána prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 75/2000 Sb. Solventnost je vykazována pojišťovnami v pevné lhůtě do 30 dnů po auditované účetní závěrce a dále kdykoliv podle požadavků Úřadu. Organizační složky solventnost nevykazují.

Přehled o výkazech předložených v mimořádných termínech

Druh dokumentu

Počet případů

Rozvaha

30

Výkaz zisků a ztrát

30

Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a o finančním umístění aktiv

18

Po analýze zjištěných nedostatků uložil Úřad pojišťovně v oprávněných případech opatření k jejich odstranění.

4.2 Kontrola na místě

Rozvrh kontrol na místě se řídí plánem kontrolní činnosti, který Úřad vypracovává vždy na roční období. Plán je koncipován návazně na výsledky kontroly od stolu s ohledem na povahu a množství takto zjištěných nedostatků. Přihlíží se i k době, která uplynula od poslední kontroly na místě daného subjektu. V úvahu jsou brána i další hlediska, odrážející daný nebo předpokládaný stav pojišťovny.

V hodnoceném období bylo u pojišťoven zahájeno 16 kontrol na místě, deset z nich bylo ke konci roku ukončeno předáním Protokolu o kontrole. Podle náročnosti problematiky se délka jednotlivých kontrol pohybovala v rozmezí 3 až 18 týdnů. Průměrná délka kontroly nedoznala oproti předchozímu období výrazných změn, počet kontrol se zvýšil o pět.

V rámci své kontrolní činnosti provedl Úřad v roce 2001 také kontrolu tři pojišťovacích makléřů.

Nejčastější nedostatky v činnosti dozorovaných subjektů

Druh nedostatku Počet
Vysoká kumulovaná ztráta pojišťovny 3
Porušení zákona o účetnictví 14
Porušení obchodního zákoníku 5
Nedostatečná solventnost 2
Porušení zákona o pojišťovnictví 4
Chybný postup při tvorbě a rozpouštění rezerv 2
Nedodržení závazných účetních postupů 2
Nedodržení interních směrnic pojišťovny 1
Zkreslování hospodářského výsledku 2
Chybně zpracované vnitřní směrnice 2
Porušení občanského zákoníku 1
Celkem 38

Přehled důvodů pro zahájení správního řízení

Důvod

Počet

Porušení vyhlášky č. 75/2000 Sb.

6

Nesoulad vykazovaných údajů mezi rozvahou
a výkazem technických rezerv

2

Chybějící údaje v rozvaze

1

Porušení povinnosti stanovené v Rozhodnutí
ministerstva o předběžném opatření nenakládat
bez souhlasu Úřadu s aktivy

1

Nevyjasněné skutečnosti zjištěné v účetní závěrce

1

Porušení zákona o účetnictví

1

Porušení zákona o pojišťovnictví

2

Ztráta přesáhla 90'% základního kapitálu

1

Špatné hospodaření pojišťovny

2

Celkem

17

Přehled uložených sankcí a opatření

Druh opatření

Počet

Rozhodnutí o předběžném opatření nenakládat
bez souhlasu Úřadu se svými aktivy

2

Rozhodnutí nepostupovat bez souhlasu
Úřadu podle rozhodnutí představenstva
nebo valné hromady

1

Rozhodnutí o zavedení nucené správy

2

Přepracování vnitřních směrnic pojišťovny

2

Předkládání výkazů technických rezerv čtvrtletně

3

Zpracování nového obchodní plánu

1

Vypracování ozdravného plánu

4

Celkem

15

Ve dvou případech rozhodl Úřad o zavedení nucené správy. Tento institut byl uzákoněn s účinností od 1. dubna 2000 příslušným ustanovením zákona o pojišťovnictví, který taxa tivně vyjmenovává případy, kdy je Úřad povinen nucenou správu v pojišťovně nebo zajišťovně zavést.

Nuceného správce jmenuje a odvolává Úřad. K tomuto účelu slouží Úřadu seznam nucených správců, do kterého lze zapsat na její vlastní žádost osobu, která má odpovídající vzdělání (ekonomické, právnické, popř. matematicko-fyzikální obor pojistná matematika), je důvěryhodná a splňuje podmínku stanovené praxe. V současné době je v seznamu zapsáno celkem 9 osob, vyjmenovaných v příloze č. 9.

Zavedení nucené správy je evidováno v obchodním rejstříku, kam se zapisují i další údaje o nuceném správci, jeho změně a ukončení nucené správy. Návrh na zápis týkající se nucené správy podává Úřad a současně informuje veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků.

U jedné ze dvou pojišťoven se zavedenou nucenou správou nebylo nutno vyhlásit konkurz a došlo k převodu pojistného kmene v odvětvích životních i neživotních, zatímco u druhé problémové pojišťovny se konkurzu nepodařilo zabránit.

Úřad na základě kontrolních zjištění v roce 2001 spolupracoval ve třech případech s orgány činnými v trestním řízení a ve dvou případech informoval finančně analytický útvar Ministerstva financí. V souvislosti s podezřením z trestné činnosti v pojišťovnách Úřad na požádání zprošťoval mlčenlivosti členy statutárních a dozorčích orgánů a zaměstnance pojišťoven.

5. Ostatní činnosti

5.1 Analytická a statistická činnost

Úřad analyticky zpracovával výroční zprávy a pravidelně i mimořádné výkazy pojišťoven. Vytvářel statistické podklady pro potřeby ministerstva, Českého statistického úřadu, ČNB a dalších tuzemských a zahraničních institucí. Připravoval obsah a formy výkazů a dalších podkladů o činnosti pojišťoven a zajišťoven. Shromažďoval statistická data o pojišťovnách a zajišťovnách,jejich produktech a hospodářských výsledcích. Údaje všeobecného statisticko-analytického charakteru byly průběžně aktualizovány pro potřeby zveřejňování ve Finančním zpravodaji a umisťování na webových stránkách Ministerstva financí.

5.2 Registrační činnost

Odpovědní pojistní matematici

Ke konci roku 2001 bylo Úřadem zapsáno 39 odpovědných pojistných matematiků 2, kteří splnili kritéria pro zapsání do Seznamu odpovědných pojistných matematiků Ministerstva financí, jehož aktualizace je průběžně zveřejňována ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí. Seznam odpovědných pojistných matematiků tvoří příloha č. 8 této zprávy a je přístupný na webových stránkách Ministerstva financí - viz Seznam použitých zkratek a užitečných webových strártek.

2Odpovědným pojistným matematikem může být podle § 23 zákona č. 363/1999 Sb., fyzická osoba, která ukončila vysokoškolské vzdělání v oboru matematiky, má nejméně tříletou praxi v oboru pojistné matematiky a vlastní osvědčení k výkonu funkce pojistného matematika, vydané organizací pojistných matematiků akreditovanou u Mezinárodní aktuárské asociace (International Actuarial Association) se sídlem v Kanadě.

Činnost odpovědného pojistného matematika je dozorována v rámci kontrolní činnosti pojišťoven. Pokud se pojišťovna neřídí návrhy pojistného matematika a je ohrožena splnitelnost jejích závazků, je jeho povinností o této skutečnosti Úřad bezodkladně informovat. V opačném případě mu hrozí vyškrtnutí ze seznamu. K tomu ve sledovaném období nedošlo.

Zprostředkovatelé

V průběhu roku 2001 platily pro zprostředkovatele pojištění, tj. agenty i makléře, stejné podmínky, jako v roce předchozím. Pro pojišťovací nebo zajišťovací makléře platí zákonná povinnost registrace Úřadem. Veřejnost má kdykoliv možnost ověřit si aktuální registraci konkrétního pojišťovacího makléře na webových stránkách Ministerstva financí. Pojišťovací agenti, kteří provozují zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s pojišťovnou, registrováni být nemusí.

Počet registrovaných pojišťovacích a zajišťovacích makléřů

 

Stav k

31.12.2000

31.12.2001

Zaregistrováno celkem

236

337

z toho: fyzické osoby

56

88

  právnické osoby

180

249

pojišťovací makléři

212

289

zajišťovací makléři

2

2

pojišťovací a zajišťovací makléři

22

46

Zamítnuto celkem

1

1

Aktuální seznam pojišťovacích a zajišťovacích makléřů tvoří přílohu č. 10 této zprávy.

5.3 Metodicko-poradenská činnost

Agenda petic, stížností, oznámení, dotazů a podnětů byla vyřizována v souladu s vládní vyhláškou č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a Směrnicí Ministerstva financí č. 6 z roku 1995. Úřad v průběhu hodnoceného roku přijal, zaevidoval a vyřídil celkem 90 podání. 85 z nich představovalo stížnosti na činnost pojišťoven, přičemž 11 stížností shledal Úřad oprávněnými a učinil patřičná opatření směřující k nápravě. Stížnosti byly evidovány odděleně za oblast životních pojištění (6 případů) a za oblast neživotních pojištění (79 případů).

Stížnosti v oblasti neživotních pojištění

Druh stížnosti Počet
Podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
2
Ochrana osobních údajů 3
Ustanovení zákona o pojišťovnictví 1
Problematika zprostředkovatelů 1
Kritika ustanovení zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
1
Likvidace pojistných událostí 56
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 15
Celkem 79

II. Pojistný trh České republiky

I. Struktura pojistného trhu

V roce 2001 nedošlo k výrazným změnám v počtu pojišťoven, které měly povolení k provozování pojišťovací činnosti v České republice. V důsledku odnětí licence dvěma pojišťovnám a udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti čtyřem novým pojišťovnám působilo na českém pojistném trhu k 31.12.2001 celkem 43 subjektů.

Počet a členění pojišťoven

  1999 2000 2001
Počet pojišťoven celkem 42 41 43
z toho: neživotních 21 20 23
životních 3 3 3
se smíšenou činností 18 18 17

Z celkového počtu pojišťoven na českém trhu měl jeden subjekt právní formu družstva, osm subjektů působilo jako organizační složka zahraniční pojišťovny a zbývající pojišťovny měly formu akciové společnosti.

Dvě pojišťovny měly rovněž povolení k provozování aktivní zajišťovací činnosti. Podmínky pro provozování zajišťovací činnosti upravuje zákon o pojišťovnictví. Dále působí na českém trhu zahraniční specializované zajišťovny.

Přehled pojišťoven podle původu kapitálu

  1999 2000 2001
Počet pojišťoven celkem 42 41 43
z toho: organizačních složek 7 6 8
tuzemskýchpojišťoven 35 35 35
z nich: s převahou zahraničního kapitálu 15 16 19
s převahou tuzemského kapitálu 20 19 16
Celková výše základního kapitálu v mld. Kč 13,1 13,3 13,3

Podíl zahraničních akcionářů na základním kapitálu pojišťoven se zvýšil z 46% v roce 2000 na 6l% v roce 2001. Další údaje k této problematice jsou uvedeny v příloze č. 5A, 5B.

2. Předepsané pojistné

Dynamiku rozvoje pojistného trhu výstižné vyjadřuje růst hrubého předepsaného pojistného (dále jen "předepsané pojistné"). Předepsané pojistné vzrostlo 0 14,4 % proti roku 2000, přičemž jeho nárůst byl výraznější v životním pojištění (24,2 %) než v pojištění neživotním (9,7 %). Trend meziročních přírůstků zůstává i nadále stabilní a přesahuje 10 %.

Předepsané pojistné

 

1999

2000

2001

2000/1999

2001/2000

 

mil. Kč

%

Předepsané pojistné celkem

62 784

70 589

80 745

112

114

z toho: neživotní pojištění

42 991

47 819

52 463

111

110

          životní pojištění

19 793

22 770

28 282

115

124

Náklady na pojistná plnění

35 523

34 176

39 249

96

114

Další tabulka zpřehledňuje vývoj procentuálního podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, jako jednoho ze základních ekonomických ukazatelů.

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu

 

1999

2000

2001

2000/1999

2001/2000

 

mld. Kč

%

Předepsané pojistné

63

71

81

113

114

Hrubý domácí produkt

1 902

1 985

2 158

104

109

Předepsané pojistné/HDP(%)

3,3

3,6

3,8

109

106

Pozn.: HDP v běžných cenách (revidovaný) - zdroj Český statistický úřad

Celkový obraz o objemech českého pojistného trhu za rok 2001 měřeno předepsaným pojistným názorně poskytuje souhrnná tabulka, která tvoří přílohu č. 15 této zprávy.

3. Aktiva pojišťoven

Celková aktiva ze souhrnné rozvahy - viz příloha č. 19 této zprávy - dosáhla v roce 2001 200,5 mld. Kč. Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy činilo 141,4 mld. Kč. Narůstající objem těchto aktiv klade zvýšené nároky na management pojišťoven v oblasti řízení aktiv a pasiv.

Členění výše aktiv podle pojišťoven

Pojišťovny 1999 2000 2001
Výše aktiv
mil.Kč
Podíl na celkových aktivech
%
Výše aktiv
mil.Kč
Podíl na celkových aktivech
%
Výše aktiv mil.Kč Podíl na celkových aktivech
%
Neživotní 13 706 8,75 20 964 11,73 17 631 8,83
Životní 10 920 6,97 13 820 7,73 16 669 8,35
Se smíšenou činností 131 988 84,28 143 945 80,54 166 233 82,82
Celkem 156 614 100,00 178 729 100,00 200 533 100,00

Pozn. V řádku "Celkem" je uvedena hodnota "AKTIVA CELKEM" z rozvahy pojišťoven bez ČKP

4. Technické rezervy a skladba finančního umístění

Pojišťovny nebo zajišťovny jsou povinny vytvářet technické rezervy v souladu se zákonem o pojišťovnictví a vyhláškou Ministerstva financí č. 75/2000 Sb. Složí k plnění závazků z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. S rozvojem pojistných produktů a zvyšujících se závazků pojišťoven vůči pojistníkům dochází i ke zvyšování technických rezerv.

Výše technických rezerv

 

1999

2000

2001

2000/1999

2001/2000

 

mil. Kč

%

Výše technických rezerv

109 990

117 560

135 458

107

115

z toho neživotní pojištění

33 121

31 304

37 683

95

120

          životní pojištění

76 869

86 256

97 775

112

113

Členění technických rezerv pojišťoven

Pojišťovny 1999 2000 2001
Výše TR
v neživotním pojištění
[mil. Kč]
Výše TR
v životním pojištění
[mil. Kč]
Výše TR
v neživotním pojištění
[mil. Kč]
Výše TR
v životním pojištění
[mil. Kč]
Výše TR
v neživotním pojištění
[mil. Kč]
Výše TR
v životním pojištění
[mil. Kč]
Neživotní 3 777 x 4 484 x 5 538 x
životní x 8 101 x 10 669 x 13 043
Se smíšenou činností 29 344 68 768 26 820 75 587 32 145 84 732
Celkem 33 121 76 869 31304 86 256 37 683 97 775

Limity skladby finančního umístění předepisuje vyhláška Ministerstva financí č. 75/2000 Sb. Na žádost osmi pojišťoven byl roce 2001 Úřadem vydán souhlas s jinou skladbou finančního umístění.

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy

 

1999

2000

2001

2000/1999

2001/2000

 

%

%

Nemovitosti

8,2

7,7

6,9

94

90

Majetkové cenné papíry

10,0

7,9

6,2

79

78

Dluhopisy

37,5

59,8

60,4

159

101

Půjčky 8,2 1,2 1,4 15 117
Depozita 36,1 12,8 13,4 35 105
Ostatní -- 10,6 11,7 -- 110
Celkem 100,0 100,0 100,0    

Pozn: položka "Ostatní" zahrnuje: směnky, umělecké předměty, zahraniční cenné papíry obchodovatelné na veřejném trhu a deriváty

Struktura portfolia dokumentuje trend obezřetného konzervativního investování, s cílem omezovat případná investiční rizika. Výsledky roku 2001 charakterizují pojistný trh České republiky jako trh dynamický a stále se vyvíjející, a to nejen z hlediska jeho struktury a počtu subjektů. Lze konstatovat i zvyšování rozsahu a kvality nabízených služeb a rostoucí finanční sílu a stabilitu pojišťoven..

Výše publikovanou výroční zprávu v české a anglické verzi v náležitém knižním a grafickém provedeni je možno zakoupit počátkem října v informační kanceláři Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, tel. 25704 2719 nebo 25704 2722.

Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek

Seznam použitých zkratek

ČKP            Česká kancelář pojistitelů
ČNB Česká národní banka
ES Evropská společenství
EU Evropská unie
HDP hrubý domácí produkt
IAIS International Association of Insurance Supervisors
OECD Organisation for Economic Co-operation and Devolopment
TAIEX Technical Assistance Information Exchange Office
TR technické rezervy
Úřad Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
VPP všeobecné pojistné podmínky
WTO World Trade Organisation

Seznam užitečných webových stránek

Ministerstvo financí www.mfcr.cz
Pojistní matematici www.mfcr.cz - financni trh - pojistni matematici
Pojišťovací makléři www.mfcr.cz - financni trh - makleri
Česká kancelář pojistitelů www.ckp.cz
Česká asociace pojišťoven           www.cap.cz

Seznam příloh

Příloha č. 1        -       Přehled platných právních předpisů s vazbou na pojišťovnictví
Příloha č. 2 A - Přehled pojišťoven, které měly povolení dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 31. 12: 2001
Příloha č. 2 B - Přehled pojišťoven, které měly povolení dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví k 30. 6. 2002
Příloha č. 3 - Přehled pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. (stav k 30.6.2002)
Příloha č. 4 - Přehled pojišťoven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře v případě jejího úpadku (stav k 30.6.2002)
Příloha č. 5 A - Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 31.12.2001
Příloha č. 5 B - Přehled pojišťoven se zahraničním akcionářem k 30.6.2002
Příloha č. 6 - Přehled odvětví a skupin pojištění
Příloha č. 7 - Přehled povolených odvětví a činností pojišťoven v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb. k 30. 6. 2002
Příloha č. 8 - Seznam odpovědných pojistných matematiků zapsaných do 31. 12. 2001
Příloha č. 9 - Seznam nucených správců a likvidátorů pojišťoven k 31.12.2001
Příloha č. 10 - Aktuální seznam zprostředkovatelů/makléřů
Příloha č. 11 - Počet pojišťoven (členění podle povoleného odvětví)
Příloha č. 12 - Počet pojišťoven v letech 1993 - 2001 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 13 - Vývoj růstu předepsaného pojistného
Příloha č. 14 - Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1999-2001
Příloha č. 15 - Podíly jednotlivých pojišťoven na trhu podle předepsaného pojistného k 31.12. 2001 
Příloha č. 16 A - Předepsané pojistné podle odvětví životních pojištění k 31.12.2001
Příloha č. 16 B - Předepsané pojistné podle odvětví neživotních pojištění k 31.12.2001
Příloha č. 17 - Výše technických rezerv v letech 1995 - 2001
Příloha č. 18 - Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy
Příloha č. 19 - Rozvaha pojišťoven (včetně ČKP) k 31. 12. 2001
Příloha č. 20 - Výkaz zisků a ztrát pojišťoven (včetně ČKP) k 31. 12. 2001

Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě

E-shop

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Antonín Valuš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.