Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 26/2002 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2002, číslo 2, ze dne 28. 2. 2002

26

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
(část VII. Fin 2-04U)

Čj. 111/8 316/2002
ze dne 31. ledna 2002

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 5704 3204

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin 2-04U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

VII Vybrané závazné ukazatele

Název ukazatele Číslo řádku Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění 7010 313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj 7020 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375, 380
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj 7030 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333,
334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375, 380
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve statní správě 7040 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 374, 375 380
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7041 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
353, 358, 374, 375, 380
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z č. 236/1995 Sb. nebo z č. 349/1999 Sb.)
7060 301, 302, 303, 309, 358, 381
Vrcholné státní návštěvy 7070 306, 398
Splátka jistiny úvěru ČD 7120 327
Doprovodný sociální program pro ČD 7121 327
Podpora pořízení a obnovy vozidel MHD 7122 327
Podpora pořízení a obnova vozidel autobusové dopravní obslužnosti 7123 327
Podpora agrokomplexu:
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4
zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb, a nařízení vlády
7131 329
- podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství 7132 329
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996  Sb., o rostlinolékařské péči 7133 329
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s. 7134 329
Podpora lesnímu hospodářství 7140 329
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření 7150 329
Program pro stanovení zátopových území 7160 329
Údržba a provoz vodní cesty 7161 329
Protipovodňová opatření 7162 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT 7170 333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT 7181 333
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT 7190 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT 7200 333
Z výdajů na registrované CNS:
plat duchovních

7211

334
pojistné duchovních 7212 334
plat administrativy 7213 334
pojistné administrativy 7214 334
prostředky na věcné náklady CNS 7215 334
prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334
Podpora českých divadel 7220 334
Program záchrany architekt. dědictví 7230 334
Havárie střech památek 7250 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7261 334
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 7280 334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 7290 334
Podpora záchranných archeologických výzkumů 7300 334
Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334
Veřejné informační služby knihoven 7320 334
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 7330 334
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 7340 všechny kapitoly
(s výjimkou 396, 397, 398)
Tisk národnostních menšin 7341 334
Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii 7342 334
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven 7343 334
Kulturní aktivity 7350 334
Zdravotnické programy celkem 7360 335
z toho: Národní program zdraví 7370 335
Ostatní činnosti ve zdravotnictví
z toho: dotace občanským sdružením

7371

335
veřejné účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených 7372 335
Platy státních zástupců 7380 336
Ost. sociál. dávky: z toho odchodné 7390 336
Výdaje vězenství 7410 336
Odměny odsouzených 7420 336
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 7440 345
Radonový program 7490 375
Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu hornictví 7521 322
Výdaje justice 7570 336
Výdaje na mezinárodní konference, semináře a sympózia 7580 306, 308, 314, 312, 344
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. 7590 307, 308, 314
Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306
Visegradský fond 7610 306
- podpora vzdělávání národnostních menšin 7620 333
Český institut sociální a ekonomické strategie při UK 7630 333
Státní informační politika 7631 333
Pozemkové úpravy 7640 380
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu výrazné změny financování OkÚ 7650 380
Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření **) 7661 397
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací *** ) 7662 3970
Výdaje na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postižených suchem v roce 2000 7663 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 7670 397
Financování řešení důsledků kosovské krize 7671 397
Výdaje na reformu veřejné správy 7700 397
Přijaté dotace z FNM 7709 398
Vládní rozpočtová rezerva 7710 398
Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (z. č. 240/2000 Sb.) 7720 398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 7721 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398
Stavební spoření 7740 398
Podpora exportu 7750 398
Majetková újma 7760 398
Ostatní podpora podnikům 7770 398
Dotace a návratné finanční pomoci neziskovým organizacím 7780 398
Sociální výdaje; náhrady 7790 398
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc 7800 398
Další prostředky pro územní samosprávy 7810 398
Prostředky pro okresní úřady 7820 398
Další prostředky pro územní samosprávy a pro okresní úřady 7821 398
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398
Ostatní výdaje 7840 398
Financování výdajů z prostředků MSMT na § 3421 a § 4322 7850 380
Financování školství 7851 380
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO 7860 305, 306, 307, 308, 314, 398
Mezinárodní konference a další odborné akce:
- pracovní skupina DNA

7901

314
- pracovní skupina pro forenzní informační technologie 7902 314
- kolokvium Manažerské discipliny 7903 314
- rekodifikace soukromého práva 7904 314
- Kriminalistika na prahu 21. století 7905 314
- kolokvium Společenské vědy a policie 7906 314
- kolokvium Korupce a úplatkářství 7907 314
- mezinárodní konference k novelizacím trestně právních předpisů 7908 314
Výdaje na mezinárodní konferenci ICOGRADA - grafického designu 7911 322
Mezinárodní odborný seminář organizace WELMEC 7912 322
Mezinárodní konference sekce METCHEM-EUROMET 7913 322
Mezinárodní odborné jednání k mezinárodnímu projektu EK "REGMET" 7914 322
Mezinárodní konference sdružení DUNAMET 7915 322
Mezinárodní odborné jednání k mezinárodnímu projektu EK"MT-CHECK" 7916 322
Mezinárodní seminář k mezinárod. projektu EK "EASYTRAK" 7917 322
Mezinár. konference a další odborné akce:
- konference učitelů historie"EUROCLIO"
7921 333
- konference Rady Evropy "Strategie vzdělávacích forem" 7922 333
- seminář "Profesní vzdělávání" 7923 333
- Letní univerzita mládeže (SEI) 7924 333
- Práce s talentovanou mládeží (SEI) 7925 333
EIAR FORUM 2002 7926 333

Ředitelka odboru státního rozpočtu
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.

E-shop

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

JUDr. Jiří Teryngel, Ing. Antonín Kreml - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně poslední novely účinné od 1. 2. 2009. Komentář je doplněn ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer, a. s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.