Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


22

Opatření,

kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění

Čj. 282/113 409/2001
ze dne 21. prosince 2001

Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190 - pro pojišťovny a Kancelář
Ing. Muk, tel. 5704 4180 - pro zdravotní pojišťovny

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon"), stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a jiných účetních jednotek, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny1). Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí čj. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření čj. 282/113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

Účetní závěrka za účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se dokončí podle dosavadních opatření.

Čl. III

Zrušuje se

Opatření Ministerstva financí čj. 283/71 862/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr financí:
v zastoupení Ing. Eduard Janota, v. r.
1. náměstek ministra


1) Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření MF čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995 a opatření čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.

Příloha č. 1
k čj. 282/113 409/2001

Změnu uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrku pojišťoven

1.
Opatření FMF č.j. V/2-31380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se mění takto:

1. V Čl. I odst. 1 se za slovo "pojišťoven" vkládají slova "a jiných účetních jednotek".

2. V Čl. I. odst. 2 se slovo "pojišťovny" nahrazuje slovy "účetní jednotky podle odstavce 1".

3. V Čl. I. odst. 4 se slova "údajů z" nahrazují slovy informací" a slova "zvláštního zákona" se nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů a zákona".

II.
Příloha č. 1 Rozvaha

1. Doložka v záhlaví vzoru Rozvahy zní:

Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992,
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí

2. Označení vzoru Rozvahy zní:

Úč POJ 1 - 01
Úč ZP 1 - 01

3. Na vzoru Rozvahy identifikace IKF zní:

"850093
850098".

4. Na vzoru Rozvahy předkládací cesty zní:

Účetní jednotka doručí:
1x útvaru státní dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1 x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny

5. V části Aktiva se vkládá řádek 40 "Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění (31)".

6. V části Aktiva se vkládá řádek 55 "Zvláštní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění (24)".

7. V části Pasiv se vkládá řádek 68 "Kapitálové fondy zdravotního pojištění (406 až 409)".

8. V části Pasiv se vkládá řádek 71 "Fondy veřejného zdravotního pojištění (43)".

9. V části Pasiv se vkládá řádek 89 "Závazky veřejného zdravotního pojištění (34)".

10. V návaznosti na změny účtové osnovy a postupů účtování pod čj. 282/105 880/2001 jsou uvedeny i odpovídající změny odkazů na čísla účtů či účtové skupiny, ze kterých vyplývá obsah příslušné položky.

11. V důsledku změn uvedených v bodech 5. až 10. dochází k odpovídající změně číslování řádek ve vzoru Rozvahy a části "Některé vysvětlivky". Pojišťovny a Kancelář mohou použít číslování řádek a část "Některé vysvětlivky" ve znění před změnami provedenými tímto opatřením.

III.
Příloha č. 2 Výkaz zisk u a ztráty

1. Název vzoru "Výkaz zisků a ztrát" se mění na "Výkaz zisku a ztráty".

2. Doložka v záhlaví vzoru Výkazu zisku a ztráty zní:

Federální ministerstvo financí
FMF čj. V/2 - 31 380/1992
ze dne 23. prosince 1992,
ve znění pozdějších opatření
Ministerstva financí

3. Označení vzoru Výkazu zisku a ztráty zní:

Úč POJ 2 - 01
Úč ZP 2 - 01

4. Na vzoru Výkazu zisku a ztráty identifikace IKF zní:

"851093
851098".

5. Na vzoru Výkazu zisku a ztráty předkládací cesty zní:

Účetní jednotka doručí:
1 x útvaru státní dozoru nad
pojišťovnami MF (jen pojišťovny a Kancelář)
1 x finančnímu úřadu v sídle pojišťovny

6. V důsledku změny spočívající ve způsobu oceňování reálnou hodnotou dochází k odpovídající změně a aktivací řádku č. 44 a ř. 65 v Technickém účtu životního pojištění, jakož i ř. 85 a ř. 86 v Netechnickém účtu. V části Postup výpočtu a některé vysvětlivky se tyto vkládají pro ř. 44 a ř. 65.

7. V návaznosti na změny účtové osnovy a postupů účtování pod čj. 282/105 880/2001 jsou uvedeny i odpovídající změny odkazů na čísla účtů či účtové skupiny, ze kterých vyplývá obsah příslušné položky.

IV.
Příloha č. 3 Obsah přílohy s vysvětlivkami (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona) se mění takto:

1. V Čl. I odst. 1 písm, e) se za slovo "bydliště" vkládají slova "nebo firma a sídlo osoby nebo", za slovo "pojišťovny" se vkládají slova "nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 1 písm, e) obchodního zákoníku," a za slova "jeho bydliště" se vkládají slova "s uvedením způsobu, jakým za podnikatele jedná".

2. V Čl. I odst. 1 písm. f) se za slovo "pojišťovny" vkládají slova "nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku".

3. V Čl. I odst. 1 písm. h) se slova "umístění její organizační složky, jméno a bydliště, popř. místo pobytu jejího vedoucího" nahrazují slovy "podle § 28 odst. 3 nebo 4 obchodního zákoníku".

4. V Č1. I odst. 1 písm. i) se za slovo "majetku," doplňují slova "resp. informace podle § 28 odst. 6 obchodního zákoníku".

5. V Č1. I odst. 1 se dosavadní písmeno "k" označuje jako písmeno "j" a dosavadní písmeno "j" se označuje jako písmeno ,k".

6. V Čl. I. odst. 2 se slova "Čl. XII odst. 9" nahrazují slovy "Čl. XII odst. 6", dále slova v závorce "(Čl. XI odst. 3)" se nahrazují slovy v závorce "(Čl. XI)", odkaz na poznámku pod čarou č. 3) se nahrazuje "1)" a na konci se doplňuje nová věta, která zní: "Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.".

7. V Čl. I odst. 3 se na konci první věty vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3).

8. V Čl. II v předvětí se odkaz na poznámku pod čarou č. 5) nahrazuje "4)".

9. V Čl. II odst. 1 bod 1.1 zní: "1.1 předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné)".

10. V Čl. II odst. 1 bod 1.2 zní: "1.2 zasloužené pojistné v hrubé výši (zasloužené hrubé pojistné)".a na konci Č1. II odstavce 2 se doplňuje věta "Kromě uvedeného uvádějí pojišťovny i informace o odvětvích a skupinách v členění podle zákona o pojišťovnictví."

11. V Č1. III odst. 1 v předvětí se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje č. 1 " a v písm. a) se slova Čl. XIII odst. 10" nahrazují slovy"Č1. XII odst. 6 a 8, Čl. XV odst. 6, Čl. XVb odst. 8".

12. V Čl. III odst. 2 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.".

V.
Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4

Zvláštní ustanovení o obsahu přílohy s vysvětlivkami
(§ 18 odst. 1 písm. c)zákona)
pro zdravotní pojišťovny

Čl. I

Není-li dále stanoveno jinak, pro obsah přílohy zdravotních pojišťoven platí ustanovení přílohy č. 3 tohoto opatření.

Čl. II
Obecný obsah

(1) Obecný obsah přílohy dále tvoří tyto informace o zdravotní pojišťovně a jejich změny:

a) kauce 50 mil. Kč na založení zdravotní pojišťovny, její zaplacení, podíly jednotlivých vkladatelů,

b) další skutečnosti, podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění.

(2) Veškeré informace, které mají finanční vyjádření, se vyjadřují v tis, Kč.

Čl. III
Zvláštní obsah

Zvláštní obsah přílohy tvoří:

1. Porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům (účty účtové sk. 24), se stavy příslušných fondů (účty 406, 407, 408, 409, 431, 433), s vysvětlením případných rozdílů.

2. Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv zdravotními pojišťovnami.

3. Stavy a změny stavů jednotlivých fondů účtovaných na účtu 403 - Ostatní kapitálové fondy, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR.

4. Analytické členění ostatních nákladů a výnosů (účty 558 a 658) podle tohoto opatření a § 16 odst. 2b zákona č. 280/1998 Sb., v dalším členění na všeobecné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost:

4.1 Ostatní náklady:
a) nakupované výkony,
z toho:
aa) Spotřebované nákupy
ab) Spotřeba energie
ac) Opravy a udržování
ad) Ostatní služby
b) odpisy dlouhodobého majetku,
c) mzdové náklady,
z toho:
ca) Mzdové náklady
cb) Odměny členům správní a dozorčí rady, včetně rozhodčího orgánu
d) sociální náklady,
z toho:
da) Zákonné sociální náklady
db) Ostatní sociální náklady
e) jiné ostatní náklady.
4.2 Ostatní výnosy:
a) výnosy z výkonů,
z toho:
aa) Tržby za vlastní výrobky
ab) Tržby z prodeje služeb
ac) Tržby za prodané zboží
b) jiné ostatní výnosy.

5. Další informace, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.".

VI.
Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

VII.
Změny poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou č. 1 až 4 znějí:

1) Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, ve znění opatření Ministerstva financí čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282/84 458/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a č.j. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.
3) Čl. I odst. 3 až 5 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny podle opatření v pozn. č. 1.
4) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8. odst. 1 směrnice č. 78/660/EHS z 25. července 1978, v platném znění.

Příloha č. 2
k čj. 282/113 409/2001

MINISTERSTVO FINANCÍ
vydává
úplné znění

opatření federálního ministerstva financí čj. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření Ministerstva financí čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a opatření čj. 282/113 409/2001 ze dne 21. prosince 2001

Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen " zákon"), stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a jiných účetních jednotek, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny.1)

(2) Účetní závěrku sestavují účetní jednotky podle odstavce 1 v případech stanovených v § 19 zákona.

(3) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření a účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny.1)

(4) Zveřejnění informací účetní závěrky se uskutečňuje plněním povinnosti pojišťovny podle zvláštních právních předpisů a zákona.2)

Čl. II

Dnem 31. prosince 1992 se ruší platnost účetních výkazů Rozvaha pojišťovacích ústavů Úč P 2-02 schválená pod FMF č. j. V/2-2 012/91 (č. FSÚ Vk 760/91) a Měsíční výkaz o výsledku hospodaření pojišťovacích ústavů Úč P 1-12 schválený pod FMF čj. V/2-2 012/91 (č. FSÚ Vk 759/91).

Čl. III

Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Ing. Jan Klak, v. r.
ministr financí ČSFR


1) Opatření FMF č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišt'ovny, ve znění opatřeni Ministerstva financí č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, č. j. 282118 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, č. j. 282184 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a č.j. 2$2/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001.
2) § 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku a § 21a zákona.

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL:

opatření čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996

Čl. III

(1) Podle tohoto opatření postupují pojišťovny poprvé za účetní období roku 1996.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.

opatření čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr financí
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v.r.

Příloha č. 1

ROZVAHA

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 3

Obsah přílohy s vysvětlivkami
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Čl. I
Obecný obsah

Obecný obsah přílohy tvoří:

(1) Informace a jejich změny navazující na zápis pojišťovny do obchodního rejstříku

a) obchodní firma a sídlo pojišťovny,
b) identifikační číslo,
c) předmět podnikání (neživotní pojištění, životní pojištění, ostatní činnosti),
d) právní formu pojišťovny,
e) jména a bydliště nebo firma a sídlo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho, členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem pojišťovny nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku, popř. jméno prokuristy a jeho bydliště s uvedením způsobu, jakým za podnikatele jedná,
f) u akciové společnosti výši základního kapitálu, rozsah jeho splacení, počet, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií, případné omezení převoditelnosti akcií na jméno, jakož i jména a bydliště členů dozorčí rady pojišťovny nebo i jiné informace v souladu s § 28 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku,
g) datum vzniku pojišťovny, resp. u zahraničních osob datum vzniku oprávnění podnikat na území České republiky,
h) u zahraničních osob informace podle § 28 odst. 3 nebo 4 obchodního zákoníku,
i) vstup do likvidace a jméno a bydliště likvidátora (likvidátorů), prohlášení konkursu a jméno a bydliště konkursního správce, zahájení řízení o vyrovnání zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, resp. informace podle § 28 odst. 6 obchodního zákoníku,
j) právní důvod výmazu pojišťovny z obchodního rejstříku a datum jejího zániku,
k) další skutečnosti, o nichž zákon stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku.

Pojišťovny, které jsou zahraničními osobami, uvádějí pouze informace podle písm. a), c), d), g), h), a přicházejí-li v úvahu i ostatní informace podle tohoto odstavce.

(2) Informace o použití způsobů oceňování podle Čl. XII odst. 6 a včetně dále informací o použitých způsobech tvorby a používání opravných položek a odpisování, a o použitých způsobech (postupech) přepočtu cizí měny na české koruny (Čl. XI) Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny.1), 3) Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.

(3) Obchodní firmy a sídla právnických osob, v nichž má pojišťovna podstatný nebo rozhodující vliv. 1) Pojišťovna uvede jednotlivě výši majetkové účasti (částku a procento) na základním kapitálu těchto právnických osob a dále výši jejich vlastního kapitálu a hospodářského výsledku za běžné účetní období.

(4) V návazností na odstavec I písm. f) informace o upsaných splacených a nesplacených akciích v běžném účetním období.

(5) V návaznosti na odstavec 4 informace o počtu a jmenovité (nominální) hodnotě každé z kategorií (druh, forma, podoba) akcií (zejm. členění na kmenové a prioritní akcie).

(6) Informace o podílech na ziscích (nejde o podíly na ziscích vyplývající z pojištění ve prospěch pojištěných), konvertibilních cenných papírech včetně obligací (dluhopisy vyměnitelné za akcie) nebo jiných podobných právech s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která z nich vyplývají.

(7) Informaci o výši závazků (dluhů) pojišťovny, jejichž zbytková (reziduální) doba splatnosti přesahuje pět let, jakož i o výší všech závazků (dluhů) krytých věcným zajištěním daným pojišťovnou s uvedením povahy a formy těchto dluhů a zajištění. Údaje se uvádějí odděleně za každou dluhovou položku v členění v souladu s rozvahou.

(8) Informace o celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze, pokud mohou sloužit k vyhodnocení finanční situace pojišťovny. Závazky z důchodů (viz odst. 9), jakož i závazky vůči subjektům konsolidačního celku musí být uvedeny zvlášť.

(9) Informace o průměrném počtu zaměstnanců pojišťovny v průběhu běžného účetního období podle jednotlivých kategorií, jakož i o personálních výdajích v členění na mzdy a platy a sociální náklady (jde o náklady, které hradí pojišťovna na základě zákona za své zaměstnance) a z toho důchody (nejde o důchody vyplývající z pojištění ve prospěch pojištěných), nejsou-li takto uvedeny zvlášť ve výkazu zisků a ztrát.

(10) Informace o změnách metody ( § 8 odst. 2 zákona) a o jejich dopadech na hospodářský výsledek a daňové povinnosti (daňové úlevy) pojišťovny za běžné účetní období.

(11) Informace o daňové povinnosti - splatném (a zaplaceném) a odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, za běžné účetní období, nevyplývá-li z rozvahy.

(12) Informace o výši stanovených odměn a odměn skutečně vyplacených za běžné účetní období současným členům správních, řídících či dozorčích orgánů s uvedením jejich funkce, jakož i o výši vzniklých či sjednaných závazků z důchodů (viz odst. 9) bývalých členů těchto orgánů. Uvádějí se celkové informace za každou kategorii.

(13) Informace o výši záloh a půjček poskytnutých pojišťovnou současným členům orgánů podle odstavce 12 s uvedením hlavních podmínek, úrokové sazby a zaplacených splátek, jakož i o závazcích pojišťovny ze záruk na uvedené pohledávky přijatých od těchto osob. Uvádějí se celkové informace za každou kategorii.

ČI. II
Zvláštní obsah

Zvláštní obsah2) přílohy tvoří:

(1) Pokud jde o neživotní pojištění, musí příloha obsahovat:

1.1 předepsané pojistné v hrubé výši (předepsané hrubé pojistné),
1.2 zasloužené pojistné v hrubé výši (zasloužené hrubé pojistné),
1.3 hrubé náklady na pojistná plnění,
1.4 hrubé provozní výdaje,
I,5 zůstatkovou částku (saldo) zajištění.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se rozčleňují na přímé pojištění a přijatá zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % a více z předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění na následující odvětví a skupiny:

a) úrazové a zdravotní,
b) motorových vozidel, odpovědnosti
c) motorových vozidel, ostatní druhy
d) námořní, letecké, dopravní,
e) požáru a ostatních škod na majetku,
f) odpovědnosti,
g) úvěrů a záruk,
h) zákonných výdajů,
i) pomoci,
j) smíšená.

Kromě uvedeného uvádějí pojišťovny i informace o odvětvích a skupinách v členění podle zákona o pojišťovnictví.

(3) Rozčlenění podle skupin pojištění uvedené v odstavci 3 v rámci přímého pojištění se nevyžaduje, pokud předepsané hrubé pojistného v dané skupině nepřesáhne 10 000 000 EUR. Nicméně pojišťovna musí v každém případě uvést údaje ke třem skupinám pojištění, které v jejich činnosti zaujímají nejdůležitější místo.

(4) Pokud jde o životní pojištění, musí příloha obsahovat:

4.1 Předepsané hrubé pojistné, rozčleněné na přímé pojištění a na přijatá zajištění, pokud tato zajištění představuji 10 % a více předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění následující položky:
a) aa) individuální (zvláštní) pojistné,
ab) pojistné kolektivního pojištění,
b) ba) běžné pojistné,
bb) jednorázové pojistné,
c) ca) pojistné ze smluv bez podílů na ziscích,
cb) pojistné ze smluv s podílem na ziscích,
cc) pojistné ze smluv, u nichž riziko finančního umístění nese pojištěný.
4. 2 Uvádění částek u každé z položek a), b) a c) není nutné, pokud jejich výše nepřesahuje 10 % předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění.
4. 3 Zůstatkovou částku (saldo) zajištění.

(5) V případě, že jde o podniky provozující pouze zajištění mohou používat jen technický účet k neživotnímu pojištění a příloha musí obsahovat hrubé pojistné rozčleněné na životní a neživotní pojištění.

(6) V každém případě musí příloha uvádět celkovou výši hrubého pojistného v rámci přímého pojištění, která vyplývá ze smluv uzavřených pojišťovnou:

a) ve státě (členský stát EU), kde má své sídlo,
b) v dalších (členských) státech,
c) v ostatních státech,

s tím, že se příslušné částky nemusejí uvádět, pokud nepřesahují 5 % celkové výše hrubého pojistného.

(7) Pojišťovna musí v příloze uvádět výši provizí zaúčtovaných v rámci přímého pojištění v průběhu běžného účetního období. Tato povinnost se vztahuje na provize všeho druhu, zvláště pak provize za získávání, obnovování, inkaso a za správu portfolia.

Čl. III
Ostatní obsah

(1) Příloha dále obsahuje informace, které vyplývají z účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny1) a to:

a) ČI. XII odst. 6 a 8, Čl. XV odst. 6, ČI. XVb odst. 8 Obecných ustanovení,
b) Čl. IV odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 1, c) Čl. I odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 3,
d) Čl. X odst. 2 písm. a) (zillmerování) a písm, b) (zůstatek) postupů účtování k účtové třídě 3,
e) Čl. III odst. 3 postupů účtování k účtové třídě 4,
f) Čl. V odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 4,
g) Čl. V odst. 5 postupů účtování k účtové třídě 4,
h) Čl. V odst. 8 postupů účtování k účtové třídě 4,
i) Čl. VI odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 4,
j) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 5,
k) Čl. III odst. 2 postupů účtování k účtové třídě 5,
l) Čl. III odst. 4 postupů účtování k účtové třídě 5,
m) ČI. III odst. 6 postupů účtování k účtové třídě 5,
n) Čl. II odst. 7 postupů účtování k účtové třídě 6,
o) Čl. IIa odst. 3 postupů účtování k účtové třídě 6,
p) Čl. III odst. 6 postupů účtování k účtové třídě 6,
q) Čl. II odst. 6 - výsledek zajištění - fakultativní informace - postupy účtování k účtové třídě 7,
r) informaci o šekových poštových účtech - viz na str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. f),
s) informaci o závazcích - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 2 písm. n),
t) výsledek Netechnického účtu - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v odst. 3 písm. o),
u) položku Software (účet 204) - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 6, a samostatné položky rezerv z účtu 445 a z účtu 449 - viz v odst. 7 tamtéž,
v) kurzové rozdíly aktivní a kursové rozdíly pasivní - viz str. 4 Rozvahy "Některé vysvětlivky" v odst. 8.
w) položku Hospodářský výsledek před zdaněním - viz str. 4 Výkazu zisků a ztrát "Některé vysvětlivky" v bodé 4.

(2) Pojišťovna může v příloze rozvést i jiné údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, pokud to považuje za účelné především z hlediska finančního řízení pojišťovny. Informační povinnost pojišťovny, pokud jde o přílohu se jinak řídí ustanovením § 7 odst. 5 zákona.


1) Čl. I odst 3 až 5 Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny podle opatření v pozn. č. 1.
2) Pozn.: Namísto údajů o čistém obratu podle Článku 43 bod 8. odst I směrnice č. 78/660/EHS z 23. července 1978, v platném znění,

Příloha č. 4

Zvláštní ustanovení o obsahu přílohy s vysvětlivkami
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
pro zdravotní pojišťovny

Čl. I

Není-li dále stanoveno jinak, pro obsah přílohy zdravotních pojišťoven platí ustanovení přílohy č. 3 tohoto opatření.

Čl. II
Obecný obsah

(1) Obecný obsah přílohy dále tvoří informace tyto o zdravotní pojišťovně a jejich změny:

a) kauce 50 mil. Kč na založení zdravotní pojišťovny, její zaplacení, podíly jednotlivých vkladatelů,

b) další skutečnosti, podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění.

(2) Veškeré informace, které mají finanční vyjádření, se vyjadřují v tis. Kč.

Čl. III
Zvláštní obsah

Zvláštní obsah přílohy tvoří:

1. Porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům (účty účtové sk. 24), se stavy příslušných fondů (účty 406, 407, 408, 409, 431, 433), s vysvětlením případných rozdílů.

2. Stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění (účty 431 a 433), s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR pro zpracování výročních zpráv zdravotními pojišťovnami.

3. Stavy a změny stavů jednotlivých fondů účtovaných na účtu 403 - Ostatní kapitálové fondy, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném MZ ČR.

4. Analytické členění ostatních nákladů a výnosů (účty 558 a 658) podle tohoto opatření a § 16 odst. 2b zákona č. 280/998 Sb., v dalším členění na všeobecné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost:

4.1 Ostatní náklady:
a) nakupované výkony,
z toho:
aa) Spotřebované nákupy
ab) Spotřeba energie
ac) Opravy a udržování
ad) Ostatní služby
b) odpisy dlouhodobého majetku,
c) mzdové náklady
z toho:
ca) Mzdové náklady
cb) Odměny členům správní a dozorčí rady, včetně rozhodčího orgánu
d) sociální náklady,
z toho:
da) Zákonné sociální náklady
db) Ostatní sociální náklady
e) jiné ostatní náklady
4.2 Ostatní výnosy:
a) výnosy z výkonů,
z toho:
aa) Tržby za vlastní výrobky
ab) Tržby z prodeje služeb
ac) Tržby za prodané zboží
b) jiné ostatní výnosy.

 

5. Další informace, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

Příloha č. 5

VZOR
Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období...

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.