Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


19

Metodický výklad
k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti

Čj. 434/107 277/2001

Referent: Ing. Pavel Vaněk, tel. 5704 4032

K odstranění stále se vyskytujících nejasností při nakládání s prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu a k vyjasnění úlohy finančních úřadů v této oblasti vydává Ministerstvo financí následující metodický výklad.

Ze státního rozpočtu jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám dotace, návratné finanční výpomoci, či jiné formy účelově určených prostředků. Prostředky státního rozpočtu jsou poskytovány podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nebo podle zvláštních právních předpisů a jejich příjemci je mohou použít pouze k účelům, na které byly určeny.

Účel použití těchto prostředků je určen podmínkami, které jsou stanoveny:

  • právním předpisem, podle něhož byly prostředky státního rozpočtu poskytnuty,
  • dále rozhodnutím o poskytnutí prostředků státního rozpočtu,
  • smlouvou (dohodou) o poskytnutí prostředků státního rozpočtu.

Příjemce účelově určených prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu je povinen dodržet všechny podmínky pro použití těchto prostředků. Kontrolu dodržení podmínek pro poskytnutí a následné použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu provádí:

  • poskytovatel těchto prostředků, je-li k tomu oprávněn ustanovením právního předpisu,
  • kontrolní orgány provádějící kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
  • místně příslušný finanční úřad v rámci daňové kontroly, podle zákona č.  337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení podmínek pro poskytnutí a použití prostředků účelově poskytnutých ze státního rozpočtu

  • Nedodržení (porušení) daných podmínek pro poskytnutí a nedodržení podmínek pro použití těchto prostředků je klasifikováno jako neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu resp. prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu [§ 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.].
  • Porušení povinnosti vrácení je klasifikováno jako zadržení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu [§ 3 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.].

Neoprávněné použití a zadržení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu je porušením rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a má za následek uložení odvodu a penále podle § 44 odst. 2 cit. zákona. U prostředků poskytnutých před 1. 1. 2001 se odvod a penále uloží podle § 30 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

Odvody za porušení rozpočtové kázně

V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, ukládá zákon č. 218/2000 Sb. porušitelům podmínek povinnost odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále.

V praxi to znamená, že momentem porušení některé z podmínek pro poskytnutí prostředků státního rozpočtu, porušení některé z podmínek pro použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, či jejich nevrácení ve stanoveném termínu, se tyto prostředky stávají neoprávněně použitými či zadrženými prostředky a tímto momentem vzniká tomu, kdo porušil podmínky, nebo nevrátil poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu, povinnost odvést tyto prostředky do státního rozpočtu formou odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále.

Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně

Odvody za porušení rozpočtové kázně jsou podle § 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zahrnovány pod legislativní zkratku "daně" a jejich správu provádí vždy místně příslušný finanční úřad. Tzn., že momentem porušení podmínek nebo nevrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu jsou prostředky, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, splatné na účet místně příslušného finančního úřadu.

Odvod neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu není tedy možné provést jiným způsobem než prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. Toto se tedy vztahuje také na splátky návratných finančních výpomocí neuhrazené v termínu jejich splatnosti. Neuhrazená splátka návratné finanční výpomoci přestává být následující den po termínu splatnosti řádnou splátkou návratné finanční výpomoci a stává se zadrženými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu. Odvod těchto prostředků včetně penále uloží místně příslušný finanční úřad. Pozdní úhrada splátky návratné finanční výpomoci na účet určený pro splácení dané návratné finanční výpomoci proto nebude finančním úřadem uznána a bude jím uložen odvod ve výši dané splátky návratné finanční výpomoci, která nebyla uhrazena v termínu její splatnosti včetně penále.

Opravné prostředky proti uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Příjemce prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, jemuž byla finančním úřadem uložena sankce za porušení rozpočtové kázně v podobě odvodu a penále, má možnost:

  • využít řádných i mimořádných opravných prostředků, které umožňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tyto opravné prostředky lze využít v případech, kdy postižený příjemce nesouhlasí s uložením odvodu, jelikož je přesvědčen, že mu byla sankce finančním úřadem uložena neoprávněně, případně v nesprávné výši,
  • využít možnosti požádat o prominutí uložených sankcí podle § 44 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2000 Sb., u prostředků poskytnutých před 1. 1. 2001 v souladu s § 77 odst. 1 nebo § 78 zákona č. 218/2000 Sb., dle § 30 odst. 7 zákona č. 576/1990 Sb., a to v případech, kdy si je příjemce vědom a uznává své pochybení, ale zároveň chce zmírnit jeho následky. Žádost Ministerstvu financí podle zákona č.  218/2000 Sb. se podává výhradně prostřednictvím toho územního finančního orgánu (finančního úřadu), který odvod a penále uložil (§ 44 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).

Žádosti o výše uvedené opravné prostředky jsou zpoplatněny dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vrchní ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.