Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


2

Opatření,
kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání

Č.j. 281/89 755/2001
ze dne 20. prosince 2001

Referent: Ing. Vlasáková, tel. 5704 4252

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

(I) Tímto opatřením se upravují některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání1).

(2) Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tímto opatřením se zrušuje

1. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování při konkursu a vyrovnání, čj. V/37 270/1993, ze dne 22. 6. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání, č. j. 281/91 646/2000 ze dne 10. 11. 2000.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok , v. r.

Příloha

Úprava některých postupů účtování při konkursu a vyrovnání

Čl. I
Vyrovnání

(1) Ke dni předcházejícímu den účinnosti usnesení soudu o povolení vyrovnání sestaví účetní jednotka, které bylo soudem povoleno vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu 1) (dále jen "dlužník") mezitímní účetní závěrku 2).

(2) Ke dni účinnosti usnesení o potvrzení vyrovnání zaniká dlužníkova povinnost splnit věřitelům část závazku, k jejímuž plnění nebyl povinen podle obsahu vyrovnání. K tomuto dni vyúčtuje dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.

(3) Odepsané závazky je dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést tři roky od účinnosti usnesení soudu o potvrzení vyrovnání na podrozvahových účtech3).

Čl. II
Nucené vyrovnání

(1) Je-li den účinnosti usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu 4), uzavře účetní jednotka, které bylo povoleno nucené vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "úpadce"), účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k tomuto dni účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

(2) Není-li usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví ke dni účinnosti potvrzení nuceného vyrovnání mezitímní účetní závěrku.

(3) Je-li den účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti rozhodnutí soudu o zrušení konkursu4), uzavře úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

(4) Není-li usnesení o splnění nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, účetní knihy se neuzavírají a účetní závěrka se nesestavuje.

(5) Ke dni účinnosti usnesení o splnění nuceného vyrovnání je úpadce zproštěn závazku nahradit konkursním věřitelům újmu, kterou nuceným vyrovnáním utrpěli. K tomuto dni vyúčtuje úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.

(6) Odepsané závazky je úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést po tři roky od účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání na podrozvahových účtech.

Čl. III
Konkurs

(1) Účetní jednotka, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předepisu1) (dále jen "úpadce")

účtující v soustavě podvojného účetnictví uzavře účetní kruhy a sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem.

(2) Při uzavírání účetních knih v soustavě podvojného účetnictví se zúčtují zůstatky těch přechodných účtů aktiv a pasiv (zejména rezerv a opravných položek, dohadných účtů aktivních a pasivních, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období), které prokazatelně nebudou moci být zúčtovány v období konkursu a nebo které vstupem do konkursu ztratí své opodstatnění, a to podle své povahy bud' na účty pohledávek a závazků, nebo na účty nákladů a výnosů, v souladu s příslušnou účtovou osnovou a postupy účtování.

(3) Ke dni účinnosti prohlášení konkursu soudem sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví zahajovací rozvahu. Zůstatky účtů v této rozvaze musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtů, vykázané při uzavření účetních knih podle bodu 1. Obdobně postupuje úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví při sestavování přehledu o majetku a závazcích.

(4) Předmětem účetnictví v období konkursu je celé obchodní jmění úpadce, tj. včetně majetku vyloučeného z konkursní podstaty, majetku, který konkursem nemůže být postižen a závazků, které se konkursu z jakýchkoliv důvodů neúčastní a nebo se k nim při konkursu nepřihlíží.

(5) Majetek úpadce nezachycený v účetnictví zaúčtuje úpadce po jeho zjištění a ocenění 5) v soustavě podvojného účetnictví na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se takovýto majetek zapíše do pomocných knih o majetku6). Obdobně se postupuje i v případě majetku navráceného do vlastnictví úpadce prostřednictvím uplatnění právních nástrojů sloužících k dostižení uniklého majetku, např. úspěšným odporováním právním úkonům dlužníka před konkursem, prokázáním neplatnosti jeho úkonů atd.

(6) Majetek třetích osob, zahrnutý do soupisu konkursní podstaty7), zaúčtuje úpadce v soustavě podvojného účetnictví ke dni jeho převzetí na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi ve výši vlastníkova nároku na vrácení neúčinného plnění. V soustavě jednoduchého účetnictví se převzatý majetek třetích osob zapíše do pomocných knih o majetku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků. Tento majetek se oceňuje výší nároku jeho vlastníka vůči úpadci na vrácení plnění z neúčinného právního úkonu. Není-li majetek jeho vlastníkem vydán, či nedojde-li z jiných důvodů k jeho převzetí, úpadce o tomto majetku neúčtuje. V případě, že je tento nepřevzatý majetek zpeněžen ve prospěch úpadce, účtuje se v soustavě podvojného účetnictví úpadce peněžitý příjem na vrub účtu peněžních prostředků a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi; rozdíl mezi peněžitým příjmem a mezi závazkem vůči vlastníkovi zpeněženého majetku se účtuje ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se příjem ze zpeněžení majetku třetích osob zapíše do peněžního deníku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků.

(7) Ke dni, ke kterému je správcem konkursní podstaty zpracována pro soud jeho konečná zpráva8), sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví mezitímní účetní závěrku. Nejpozději k tomuto datu zároveň zúčtuje zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv, které nebyly zúčtovány podle odstavce 2.

(8) Ke dni účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu uzavře úpadce, účtující v soustavě podvojného účetnictví, účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Úpadce, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k témuž dni účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Nevypořádané zůstatky závazků vůči úpadcovým věřitelům se nezúčtovávají.


1)

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

2)

§ 19, odst, 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

3)

§ 13 odst. 1 pístu. d) zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů,

4)

§ 44 odst: 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve mění pozdějších předpisů,

5)

§ 24-28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů,

6)

§ 15 odst. 1 pístu. c) zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

7)

§ 15 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

8)

§ 29 zákona č. 32811991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

E-shop

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, aktualizované vydání

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.