Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


2

Opatření,
kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání

Č.j. 281/89 755/2001
ze dne 20. prosince 2001

Referent: Ing. Vlasáková, tel. 5704 4252

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

(I) Tímto opatřením se upravují některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání1).

(2) Úprava postupů účtování při konkursu a vyrovnání vyplývá z přílohy tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tímto opatřením se zrušuje

1. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování při konkursu a vyrovnání, čj. V/37 270/1993, ze dne 22. 6. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání, č. j. 281/91 646/2000 ze dne 10. 11. 2000.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok , v. r.

Příloha

Úprava některých postupů účtování při konkursu a vyrovnání

Čl. I
Vyrovnání

(1) Ke dni předcházejícímu den účinnosti usnesení soudu o povolení vyrovnání sestaví účetní jednotka, které bylo soudem povoleno vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu 1) (dále jen "dlužník") mezitímní účetní závěrku 2).

(2) Ke dni účinnosti usnesení o potvrzení vyrovnání zaniká dlužníkova povinnost splnit věřitelům část závazku, k jejímuž plnění nebyl povinen podle obsahu vyrovnání. K tomuto dni vyúčtuje dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.

(3) Odepsané závazky je dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést tři roky od účinnosti usnesení soudu o potvrzení vyrovnání na podrozvahových účtech3).

Čl. II
Nucené vyrovnání

(1) Je-li den účinnosti usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu 4), uzavře účetní jednotka, které bylo povoleno nucené vyrovnání s věřiteli podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "úpadce"), účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k tomuto dni účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

(2) Není-li usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví ke dni účinnosti potvrzení nuceného vyrovnání mezitímní účetní závěrku.

(3) Je-li den účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání totožný se dnem účinnosti rozhodnutí soudu o zrušení konkursu4), uzavře úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví k tomuto dni účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

(4) Není-li usnesení o splnění nuceného vyrovnání spojeno se zrušením konkursu, účetní knihy se neuzavírají a účetní závěrka se nesestavuje.

(5) Ke dni účinnosti usnesení o splnění nuceného vyrovnání je úpadce zproštěn závazku nahradit konkursním věřitelům újmu, kterou nuceným vyrovnáním utrpěli. K tomuto dni vyúčtuje úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu mimořádných výnosů; úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.

(6) Odepsané závazky je úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví povinen vést po tři roky od účinnosti usnesení soudu o splnění nuceného vyrovnání na podrozvahových účtech.

Čl. III
Konkurs

(1) Účetní jednotka, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předepisu1) (dále jen "úpadce")

účtující v soustavě podvojného účetnictví uzavře účetní kruhy a sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem. Účtuje-li úpadce v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem.

(2) Při uzavírání účetních knih v soustavě podvojného účetnictví se zúčtují zůstatky těch přechodných účtů aktiv a pasiv (zejména rezerv a opravných položek, dohadných účtů aktivních a pasivních, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období), které prokazatelně nebudou moci být zúčtovány v období konkursu a nebo které vstupem do konkursu ztratí své opodstatnění, a to podle své povahy bud' na účty pohledávek a závazků, nebo na účty nákladů a výnosů, v souladu s příslušnou účtovou osnovou a postupy účtování.

(3) Ke dni účinnosti prohlášení konkursu soudem sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví zahajovací rozvahu. Zůstatky účtů v této rozvaze musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtů, vykázané při uzavření účetních knih podle bodu 1. Obdobně postupuje úpadce účtující v soustavě jednoduchého účetnictví při sestavování přehledu o majetku a závazcích.

(4) Předmětem účetnictví v období konkursu je celé obchodní jmění úpadce, tj. včetně majetku vyloučeného z konkursní podstaty, majetku, který konkursem nemůže být postižen a závazků, které se konkursu z jakýchkoliv důvodů neúčastní a nebo se k nim při konkursu nepřihlíží.

(5) Majetek úpadce nezachycený v účetnictví zaúčtuje úpadce po jeho zjištění a ocenění 5) v soustavě podvojného účetnictví na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se takovýto majetek zapíše do pomocných knih o majetku6). Obdobně se postupuje i v případě majetku navráceného do vlastnictví úpadce prostřednictvím uplatnění právních nástrojů sloužících k dostižení uniklého majetku, např. úspěšným odporováním právním úkonům dlužníka před konkursem, prokázáním neplatnosti jeho úkonů atd.

(6) Majetek třetích osob, zahrnutý do soupisu konkursní podstaty7), zaúčtuje úpadce v soustavě podvojného účetnictví ke dni jeho převzetí na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi ve výši vlastníkova nároku na vrácení neúčinného plnění. V soustavě jednoduchého účetnictví se převzatý majetek třetích osob zapíše do pomocných knih o majetku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků. Tento majetek se oceňuje výší nároku jeho vlastníka vůči úpadci na vrácení plnění z neúčinného právního úkonu. Není-li majetek jeho vlastníkem vydán, či nedojde-li z jiných důvodů k jeho převzetí, úpadce o tomto majetku neúčtuje. V případě, že je tento nepřevzatý majetek zpeněžen ve prospěch úpadce, účtuje se v soustavě podvojného účetnictví úpadce peněžitý příjem na vrub účtu peněžních prostředků a ve prospěch účtu závazku vůči jeho vlastníkovi; rozdíl mezi peněžitým příjmem a mezi závazkem vůči vlastníkovi zpeněženého majetku se účtuje ve prospěch účtu mimořádných výnosů. V soustavě jednoduchého účetnictví se příjem ze zpeněžení majetku třetích osob zapíše do peněžního deníku a závazek vůči jeho vlastníkovi do knihy pohledávek a závazků.

(7) Ke dni, ke kterému je správcem konkursní podstaty zpracována pro soud jeho konečná zpráva8), sestaví úpadce účtující v soustavě podvojného účetnictví mezitímní účetní závěrku. Nejpozději k tomuto datu zároveň zúčtuje zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv, které nebyly zúčtovány podle odstavce 2.

(8) Ke dni účinnosti usnesení soudu o zrušení konkursu uzavře úpadce, účtující v soustavě podvojného účetnictví, účetní knihy a sestaví účetní závěrku. Úpadce, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, uzavře k témuž dni účetní knihy a sestaví přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. Nevypořádané zůstatky závazků vůči úpadcovým věřitelům se nezúčtovávají.


1)

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

2)

§ 19, odst, 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

3)

§ 13 odst. 1 pístu. d) zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů,

4)

§ 44 odst: 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve mění pozdějších předpisů,

5)

§ 24-28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů,

6)

§ 15 odst. 1 pístu. c) zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

7)

§ 15 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

8)

§ 29 zákona č. 32811991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

E-shop

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.