Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


1

Opatření,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

Čj. 281/97 417/2001
ze dne 14. prosince 2001

Referent: Ing. Kosinová, tel. 5704 4218

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2001, stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek.

(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro

podnikatele, vydané MF čj. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001 (dále jen " podnikatelé" ).

(3) Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek podle odstavce 1 jsou stanoveny v přílohách tohoto opatření.

Čl. II

(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1

(2) Účetní závěrka za účetní období započatá před účinností tohoto opatření se dokončí podle předpisů platných v roce 2001.

(3) Tímto opatřením se zrušuje opatření MF čj. 281/71 701/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření MF čj. 281/80 380/1996 ze dne 2. prosince 1996, opatření MF čj. 281/24 015/1998 ze dne 9. dubna 1998, opatření MF čj. 281/119 365/2000 ze dne 28. prosince 2000.

(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr financí
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2001

Příloha č. 1

Pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrku pro podnikatele

Čl. I
Účetní závěrka

(1) Podnikatelé sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " zákon").

(2) Rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem 2).

(3) Rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

(4) Struktura a obsah rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vysvětlivkami k jejich vyplňování (viz příloha č. 2 čl. IV až VII).

(5) Obsah přílohy je vymezen přílohou č. 3 tohoto opatření.

(6) Účetní závěrka se zveřejňuje v souladu s § 21a zákona a dále se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu; to neplatí v případech sestavování mezitímní účetní závěrky.

(7) Veřejná obchodní společnost předkládá účetní závěrku v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud všichni společníci veřejné obchodní společnosti mají ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání, může veřejná obchodní společnost předložit účetní závěrku podle výše zmíněných předkládacích cest rovněž v této prodloužené lhůtě.

(8) Podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném účetním období, a podnikatelé, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, uvádějí v rozvaze v rámci aktiv ve sloupci pro minulé účetní období (netto) a v rámci pasiv ve sloupci pro minulé účetní období informace zahajovací rozvahy a ve výkazu zisku a ztráty údaje za minulé účetní období nevyplňují.. Tento postup se použije i u účetních jednotek vzniklých rozdělením.

2 § 39 obchodního zákoníku a § 20 zákona.

Příloha č. 2

Vysvětlivky k vyplňování rozvahy, výkazu zisku a ztráty

Čl. I
Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

(1) Účetní závěrka musí obsahovat informace uvedené v § 18 odst. 2 zákona, u předmětu podnikání se uvede zejména rozhodující předmět podnikání nebo jiné činnosti, popřípadě další údaje podle právních předpisů.

(2) Identifikační číslo (IČ) se vyplňuje na základě jeho přidělení orgánem oprávněným přidělovat IČ.

(3) Rozvaha a výkaz zisku a ztráty se sestavují v peněžních jednotkách české měny, měrnou jednotkou jsou celé tisíce Kč. Při sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty musí platit základní rovnosti mezi položkami aktiva celkem a pasiva celkem v celých tisících Kč a rovnost výsledku hospodaření ve výkazu zisku a ztráty s výsledkem hospodaření uvedeným v rozvaze.

(4) Označení a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty navazují přímo na příslušné účty a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané MF čj. 281/89 759/2001.

(5) Údaje představují v případě rozvahy stavy ke konci rozvahového dne vykazovaného účetního období, v případě výkazu zisku a ztráty částky narůstajícím způsobem od začátku účetního období do jeho konce.

(6) Účetní jednotky vyplňují rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve všech řádcích. V případě nevyplněného řádku se tento řádek neproškrtává, nevpisují se do něho nuly nebo jiná znaménka.

(7) Není přípustné rozdělovat řádky na horní a dolní polovinu nebo vpisovat číselné údaje mezi řádky, popř. do textu.

(8) Údaje pro sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty se čerpají ze zůstatků

a) syntetických účtů
b) skupinových syntetických účtů (syntetické účty končící nulou)
c) analytických účtů (dále jen "A")

Čl. II
Obecné vysvětlivky k rozvaze

(1) V aktivech se v prvním sloupci uvádějí aktiva v plné hodnotě neupravené o opravné položky k příslušnému majetku a oprávky k dlouhodobému majetku. Sloupec se v záhlaví označí jako "brutto".

(2) V dalším sloupci se uvádějí opravné položky k příslušnému majetku a oprávky k dlouhodobému majetku se znaménkem minus. Sloupec se v záhlaví označí jako "korekce".

(3) Ve třetím sloupci označeném v záhlaví "netto" se uvádí součet předchozích dvou sloupců uvedených v odst. 1 a 2.

(4) V posledním sloupci se v záhlaví označeném "minulé období netto" uvádí netto stav aktiv minulého účetního období s výjimkou uvedenou v odstavci 8, článku I, přílohy č. 1.

(5) V pasivech se v prvním sloupci uvádějí stavy pasiv za sledované účetní období.

(6) Ve druhém sloupci se uvádějí stavy pasiv za minulé účetní období s výjimkou uvedenou v odstavci 8, článku I, přílohy č. 1.

(7) V případech, kdy na účtu je zachycována pohledávka i závazek (např. účet 336, 343), v rozvaze se až na výjimky uvede výsledné saldo syntetického účtu v aktivech nebo v pasivech. Obdobně platí též pro kontokorentní účty.

(8) Pohledávky a závazky včetně úvěrů se v rozvaze vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke konci rozvahového dne, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky a závazků.

(9) Články IV a VI obsahují pouze minimální závazný výčet informací k sestavení příslušného účetního záznamu. Účetní jednotky mohou zvolit podrobnější členění položek rozvahy v rámci požadovaného členění.

Čl. III
Obecné vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty

(1) V prvním sloupci se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za sledované účetní období.

(2) Ve druhém sloupci se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za minulé účetní období s výjimkou uvedenou v odstavci 8, článku I, přílohy č. 1.

(3) Články V a VII obsahují pouze minimální závazný výčet informací k sestavení příslušného účetního záznamu. Účetní jednotky mohou zvolit podrobnější členění položek výkazu zisku a ztráty v rámci požadovaného členění.

ČI. IV
Vysvětlivky k rozvaze sestavované v plném rozsahu

V prvním sloupci vysvětlivek jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné informace v aktivech , ve druhém sloupci jsou uvedeny položky vyjadřující korekci. V pasivech jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A) v rámci sloupce vyjadřujícího stav běžného období.

AKTIVA CELKEM A. +B. +C. +D.
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 353
B. Stálá aktiva B.I. + B.II. + B. III.
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. l až B.I.7
B.I. 1. Zřizovací výdaje 011 -/071, 091A/
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 -/072, 091A/
3. Software 013 -/073, 091A/
4. Ocenitelná práva 014 -/074, 091A/
5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 -/079, 091A/
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 -093
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -095A
B.II. Dlouhodobý nehmotný majetek součet B.II.1. až B.II.9.
B.II. 1. Pozemky 031 -092A
2. Stavby 021 -/081, 092A/
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 -/082, 092A/
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 -/085, 092A/
5. Základní stádo a tažná zvířata 026 -/086, 092A/
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 -/089, 092A/
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 -094
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 -095A
9. Opravná položka k nabytému majetku +/-097 -/+098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek součet B.Ill.l. až B.III.7.
B.III. 1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 061 -096A
2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 062 -096A
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 -096A
4. Půjčky podnikům ve skupině 066 -096A
5. Jiný finanční majetek 067, 069 -096A
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 043 -096A
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -095A
C. Oběžná aktiva C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.
C.I. Zásoby součet C.I.1. až C.I.6.
C.I. 1. Materiál 112, 119 -191
2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 -/192, 193/
3. Výrobky 123 -194
4. Zvířata 124 -195
5. Zboží 132, 139 -196
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 314A -391A
C.II. Dlouhodobé pohledávky součet C.II.1 až C.II.5.
C.II. 1. Pohledávky z obchodního styku 311A, 312A, 313A, 314A, 315A -391A
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 354A, 355A, 358A -391A
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 351A -391A
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 351A -391A
5. Jiné pohledávky 335A, 371A, 373A, 374A, 375A,376A,378A -391A
C.III. Krátkodobé pohledávky součet C.III.1. až C.III.7.
C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku 311A, 312A, 313A, 314A, 315A -391A
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 354A, 355A, 358A, 398A -391A
3. Sociální zabezpečení 336A -391 A
4. Stát-daňové pohledávky 341, 342, 343, 345, -391A
5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 351A -391A
6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 351A -391A
7. Jiné pohledávky 335A, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A -391A
C.IV. Finanční majetek součet C.IV.1. až C.IV.4
C.IV. 1. Peníze 211, 213, +/-261
2. Účty v bankách 221A
3. Krátkodobý finanční majetek 251, 253, 256, 257 -/291/
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 259 -/291/
D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D.I. + D.II.
D.I. Časové rozlišení D.I.1. +D.I.2.
D.I. 1. Náklady příštích období 381, 382
2. Příjmy příštích období 385
D.II. Dohadné účty aktivní 388
PASIVA CELKEM A. + B. + C.
A. Vlastní kapitál A.I. +A.II. +A.III. +A.IV. +A.V.
A.I. Základní kapitál A.I.1 +A.I.2. +A.I.3.
A.I. 1. Základní kapitál 411 nebo 491
A.I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly /-/ 252
3. Změny základního kapitálu +/-419
A.II. Kapitálové fondy součet A.II.1. až A.II.4
A.II. 1. Emisní ažio 412
2. Ostatní kapitálové fondy 413
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků +/-414
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách +/-418
A.III. Fondy ze zisku A.III.1. až A.III.3.
A.III. 1. Zákonný rezervní fond 421
2. Nedělitelný fond 422
3. Statutární a ostatní fondy 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.I. +A.IV.2
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 428
2. Neuhrazená ztráta minulých let /-/429
A.V. Výsledek hospodaření *** výkazu zisku a ztráty běžného účetního období /+- /
B. Cizí zdroje B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.
B.I. Rezervy B.I.1. až B.I.4.
B.I. 1. Rezervy zákonné 451
2. Rezerva na daň z příjmů 459 A
3. Ostatní rezervy 459 A
4. Odložený daňový závazek (pohledávka) +/- 481
B.II. Dlouhodobé závazky součet B.II.1. až B.II.6
B.II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 471A
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 471A
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 475A
4. Emitované dluhopisy 473A, /-/255A
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 478A
6. Jiné dlouhodobé závazky 474A, 479A, 372A, 373A, 377A
B.III. Krátkodobé závazky součet B.III.1. až B.III.8.
B.III. 1. Závazky z obchodního styku 321, 322, 324, 325, 475A, 478A, 479A
2. Závazky ke společníkům a sdružení 364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A
3. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479A
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 336A, 479A
5. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 361A, 471A
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 361A, 471A
8. Jiné závazky 372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci součet B.IV. I. až B.IV.3
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461A
2. Běžné bankovní úvěry 221A, 231, 232, 461A
3. Krátkodobé finanční výpomoci 241, 249, 473A, /-/255A
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv C.I.+C.II.
C.I. Časové rozlišení C.I.I. +C.I.2.
C.I. 1. Výdaje příštích období 383
2. Výnosy příštích období 384
C.II. Dohadné účty pasivní 389

Čl. V
Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty sestavovanému v plném rozsahu

V prvním sloupci jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže I. - A.
lI. Výkony II.1. až II.3.
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601,602
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby (+/- účty účtové skupiny 61 )
3. Aktivace (účtová skupina 62)
B. Výkonová spotřeba B.1. + B.2.
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501 až 503
B.2. Služby (účtová skupina 51)
+ Přidaná hodnota I.--.A.+II.-B.
C. Osobní náklady součet C.1. až C.4.
C.1. Mzdové náklady 521, 522
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 524, 525, 526
C.4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky (účtová skupina 53)
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 652, 654, 655
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 552, 554, 555
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 657, 658, 659
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 557, 558, 559
VI. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
I. Ostatní provozní náklady 543 až 546, 548, 549
VII. Převod provozních výnosů ( - ) 697
J. Převod provozních nákladů ( - ) 597
* Provozní výsledek hospodaření zohlednění položek římská I. až písmeno J.
VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
K. Prodané cenné papíry a podíly 561
IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku součet IX.1. až IX.3.
IX. 1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 665A
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665A
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665A
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
L. Náklady z finančního majetku 566
XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 664
M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 564
XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 674
N. Tvorba rezerv na finanční náklady 574
XIIl. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 679
O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 579
XIV. Výnosové úroky 662
P. Nákladové úroky 562
XV. Ostatní finanční výnosy 663, 667, 668
Q. Ostatní finanční náklady 563, 567, 568, 569
XVI. Převod finančních výnosů ( - ) 698
R. Převod finančních nákladů ( - ) 598
* Finanční výsledek hospodaření zohlednění položek VIII. až R.
S. Daň z příjmů za běžnou činnost S.1. + S.2.
S. 1.- splatná 591, 595
2. - odložená +/- 592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost

provozní výsledek hospodaření + + finanční výsledek hospodaření - S.

XVII. Mimořádné výnosy (účtová skupina 68)
T. Mimořádné náklady (účtová skupina 58)
U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti U.1. + U.2.
U. 1. - splatná 593
2. - odložená +/- 594
* Mimořádný výsledek hospodaření XVII. - T. - U.
W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 596
* * * Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost +mimořádný výsledek hospodaření - W.
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) provozní výsledek hospodařeni +
+ finanční výsledek hospodaření +
+XVII.-T.

Pozn. Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz zisku a ztráty je uspořádán stupňovitě, tzn., že souěty za jednotlivé stupně výsledku hospodaření (označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými výnosovými a nákladovými položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/ Rozdílová položka s ekonomickým významem

* Označení jednotlivých stupňů celkového výsledku hospodaření a daně z příjmů, tzn.
* provozní výsledek hospodaření
* finanční výsledek hospodaření
* mimořádný výsledek hospodaření
** Výsledek hospodaření z běžné činnosti (součet provozního a finančního výsledku hospodaření po odpočtu daně z příjmů za běžnou činnost)
*** Celkový "Výsledek hospodaření za účetní období", součet běžného a mimořádného výsledku hospodaření

Čl. VI
Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zjednodušeném rozsahu

Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné údaje o aktivech a pasivech

AKTIVA CELKEM A. + B. + C. + D.
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 353
B. Stálá aktiva B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 010 -/070, 091A/
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek součet B.II.1. až B.II.6.
B.II. 1. Pozemky 031 -092A
2. Budovy, haly a stavby 021 -/081,092A/
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 -/082,092A/
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 -/085,092A/
5. Základní stádo a tažná zvířata 026 -/086,092A/
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 -/089, 092A/
7. Opravná položka k nabytému majetku +/-097 -/+098
B.III. Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 041,042 -/093,094/
B.IV. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 051,052 -/095A/
B. V. Dlouhodobý finanční majetek součet B. V. I .až B. V.7.
B. V. 1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 061 -096A
2. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem 062 -096A
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 -096A
4. Půjčky podnikům ve skupině 066 -096A
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 -096A
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 043 -/096A/
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -/095A/
C. Oběžná aktiva C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.
C.I. Zásoby součet C.I.1. až C.I.6.
C.I. 1, Materiál 112, 119 -191
2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 -(192, 193)
3. Výrobky 123 -194
4. Zvířata 124 -195
5. Zboží 132, 139 -196
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 314A -391A
C.II. Dlouhodobé pohledávky součet C.II.1 až C.II.5
C.II. 1. Pohledávky z obchodního styku 311A, 312A, 313A, 314A, 315A -391A
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 354A, 355A, 358A -391A
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 351A -391A
4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 351A -391A
5. Jiné pohledávky 335A, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A -391A
C.III. Krátkodobé pohledávky součet C.III.1 až C.III.7.
C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku 311A, 312A, 313A, 314A, 315A -391A
2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 354A, 355A, 358A, 398A -391A
3. Sociální zabezpečení 336A -391A
4. Stát-daňové pohledávky 341, 342, 343, 345,   -391A
5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 351A -391A
6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 351A -391A
7. Jiné pohledávky 335A, 371A, 373A, 375A, 374A, 376A, 378A -391A
C.IV. Finanční majetek součet C.IV.1 až C.IV.4.
C.IV. 1. Peníze 210, +/-261
2. Účty v bankách 221A, 222
3. Krátkodobý finanční majetek 251, 253,256, 257 -/291/
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 259 -/291/
D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D.I. + D.II.
D.I. Časové rozlišení D.I.1. +D.I.2.
D.I. 1. Náklady příštích období 381, 382
2. Příjmy příštích období 385
D.II. Dohadné účty aktivní 388

 

 

PASIVA CELKEM A. + B. + C.
A. Vlastní kapitál A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.
A.I 1. Základní kapitál 411 nebo 491
2. Úpravy základního kapitálu -/252/, +/-419
A.II Kapitálové fondy součet A.II.1. až A.II.4.
A.II 1. Emisní ažio 412
2. Ostatní kapitálové fondy 413
3. Oceňovací rozdníly z přecenění majetku a závazků +/-414
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách +/-418
A.III Fondy ze zisku součet A.Ill.1. až A.III.3.
A.III 1. Zákonný rezervní fond 421
2. Nedělitelný fond 422
3. Statutární a ostatní fondy 423, 427
A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. +A.IV.2.
A.IV 1. Nerozdělený zisk minulých let 428
2. Neuhrazená ztráta minulých let /-/429
A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ *** výkaz zisku a ztráty
B. Cizí zdroje B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.
B.I. Rezervy součet B.I.1. až B.I.3.
B.I. 1. Rezervy zákonné 451
2. Rezerva na daň z příjmů 459A
3. Ostatní rezervy 459A
B.II. Dlouhodobé závazky součet B.II. I . až B.II.6
B.II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 471A
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 471A
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 475A
4. Emitované dluhopisy 473A, /-/255A
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 478A
6. Jiné dlouhodobé závazky 474A, 479A, 372A, 373A, 377A
B.III. Krátkodobé závazky součet B.IlI. l až B.III.
B.IIl. 1. Závazky z obchodního styku 321, 322, 324, 325, 326, 327, 475A, 478A, 479A
2. Závazky ke společníkům a sdružení 364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A
3. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479A
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 336A, 479A
5. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 361A, 471A
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 361A, 471A
8. Jiné závazky 372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci součet B.IV.1. až B.IV.3.
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461A
2. Běžné bankovní úvěry 221A, 231, 232, 461A
3. Krátkodobé finanční výpomoci 241, 249, 473 A, /-/255A
C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv C.I. + C.II.
C.I. Časové rozlišení C.I.1. + C.I.2.
C.I. 1. Výdaje příštích období 383
2. Výnosy příštích období 384
C.II. Dohadné účty pasivní 389

Čl. VII
Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty sestavovanému ve zjednodušeném rozsahu

V prvním sloupci jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže   I. - A.
II. Výkony II.1.+II.2.+II.3.
lI. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 600
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby (+/- 610)
3. Aktivace 620
B. Výkonová spotřeba B.1. + B.2.
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 500
B. 2. Služby 510
+ Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.
C. Osobní náklady 520
D. Daně a poplatky 530
III. Jiné provozní výnosy 640
E. Jiné provozní náklady 540
F. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 652, 654, 655
G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 552, 554, 555
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 657, 658, 659
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 557, 558, 559
VI. Převod provozních výnosů ( - ) 697
I. Převod provozních nákladů ( - ) 597
* Provozní výsledek hospodaření zohlednění položek výnosů (I. až VI. ) a nákladů (A. až I.)
VII. Finanční výnosy 660
J. Finanční náklady 560
VIII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 674
K. Tvorba rezerv na finanční náklady 574
IX. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 679
L. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 579
X. Převod finančních výnosů ( - ) 698
M. Převod finančních nákladů ( - ) 598
* Finanční výsledek hospodaření zohlednění položek VII. až M.
N. Daň z příjmů za běžnou činnost N.1. + N.2.
N. 1. - splatná 591, 595
2. - odložená +/- 592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost provozní výsledek hospodaření +
+ finanční výsledek hospodaření - N.
XI. Mimořádné výnosy 680
O. Mimořádné náklady 580
P. Daň z příjmů z mimořádné činnosti P.1. + P.2.
P. 1. - splatná 593
2. - odložená +/- 594
* Mimořádný výsledek hospodaření XI. - O. - P.
R. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 596
*** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost +
+XI.-O.-P.-R.
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) provozní výsledek hospodaření +
+ finanční výsledek hospodaření + XI. - O.

Poznámka: Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz zisku a ztráty je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za jednotlivé stupně výsledku hospodaření (označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými výnosovými a nákladovými položkami.

Označení a mezisoučty:

+ /plus/

Rozdílová položka s ekonomickým významem

*

Označení jednotlivých stupňů celkového výsledku hospodaření a daně z příjmů, tzn.

provozní výsledek hospodaření

finanční výsledek hospodaření

mimořádný výsledek hospodaření

* *

Výsledek hospodaření z běžné činnosti (součet provozního a finančního výsledku hospodaření po odpočtu daně z příjmů za běžnou činnost)

***

Celkový "Výsledek hospodaření za účetní období", součet běžného a mimořádného výsledku hospodaření.

Příloha č.3

Čl. I
Obecné vysvětlivky k příloze

(1) Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací.

(2) Informace přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici; hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč, pokud vykazující účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.

(3) Účetní jednotka uvede v příloze údaje pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Obsah přílohy pro podnikatele, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem včetně individuálních podnikatelů, stanoví odst. 5 tohoto článku.

(4) Podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a státní podniky sestavují povinně přílohu s obsahovým vymezením článku II, článku III, článku IV a článku V této přílohy.

(5) Podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, včetně individuálních podnikatelů; mohou sestavit přílohu pouze s obsahovým vymezením Čl. II odst. 1, III a IV, odst. 3.1 písm. f), 3.2 písm. a) a 3.4 písm. a),c) a d) této přílohy.

(6) Účetní jednotka uvede v příloze k údajům uváděným v účetní závěrce, které jsou z důvodů změny metodiky nebo z důvodů organizačních změn nesrovnatelné, komentář těchto změn.

Čl. II
Obecné informace

(1) Popis účetní jednotky, zejména obchodní firma nebo jiný název, sídlo nebo bydliště a místo podnikání (liší-li se od bydliště), právní forma, předmět podnikání nebo jiné činnosti v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva nebo datum zahájení činnosti. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.

Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni.

(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto podniků (podniky ve skupině), pokud je možno tyto údaje zjistit. Účetní jednotka uvede také, zda byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají.

(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.

(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plněni se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd.

Čl. III
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

(1) Účetní jednotka uvede veškeré informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Také se uvedou informace o odchylkách od metod v souladu s § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

(2) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti podle odstavce 1 tohoto článku zejména tyto informace:

(2.1. ) Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností,
b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty,
d) příchovků a přírůstků zvířat.

(2.2.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.

(2.3.) Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovní vlastních nákladů.

(2.4.) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit.

(2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.

(2.6.) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů.

(2.7.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn).

(2.8.) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou.

Čl. IV
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

( 1 ) Účetní jednotka uvede a v příloze vysvětlí každou významnou položku, resp. skupinu položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové pozice a výsledku hospodařeni účetní jednotky a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V příloze se uvádějí taktéž takové významné položky, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, např. doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky, rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů, poskytnuté dotace na investiční a provozní účely, manka a přebytky u zásob.

(2) Účetní jednotka uvede a vysvětlí každou významnou událost, která se stane mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky v souladu s § 19 odst. 5 zákona.

Jedná se o události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky oproti stavu k rozvahovému dni a jejichž neuvedení v příloze by mohlo ovlivnit možnosti uživatelů rozvahy a výkazu zisku a ztráty analyzovat výkazy a provádět na jejich základě hodnocení a příslušná rozhodnutí, např. prodej podniku nebo jeho části, poškození majetku z důvodu živelní pohromy.

Informace o těchto událostech obvykle zahrnují popis události a odhad finančních účinků, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení odhadu.

(3) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti zejména tyto informace:

(3.1.) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí s ohledem na charakter a předmět činnosti a obvyklé požadavky uživatelů informací z přílohy, s odděleným uvedením pořizovací ceny (účet 022) a oprávek k tomuto majetku (účet 082) například takto:
- stroje, přístroje a zařízení,
- dopravní prostředky,
- inventář.
b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku.
c) Nájemce, který pořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního leasingu, uvede v příloze v úhrnné výši:
1. součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu,
2. skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu ke konci rozvahového dne,
3. rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu (bod 1. minus bod 2.) podle faktické doby splatnosti např. takto:
- splatné do jednoho roku,
- splatné po jednom roce.
Výše uvedené informace o finančním leasingu je možno vykázat odděleně podle jednotlivých skupin dlouhodobého majetku
Plátci daně z přidané hodnoty vykazují uvedené údaje bez daně z přidané hodnoty, pokud tuto daň uplatňují v rámci nároku na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění.
d) Účetní jednotka podá přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd), přičemž přehled musí doložit stav dlouhodobého majetku k počátku a ke konci účetního období v pořizovacích a zůstatkových hodnotách v návaznosti na rozvahu.
Za přírůstky se považuje zejména pořizení dlouhodobého majetku nákupem a vlastní činností. Za úbytky se považují zejména odpisy podle odpisového plánu a vyřazení z důvodů likvidace, prodeje, vkladů.
e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze, např. nehmotný a hmotný majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02; pro tento účel je možno uvedený majetek ocenit pořizovacími cenami, vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami.
f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.
h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.

(3.2.) Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů.
b) Pohledávky k podnikům ve skupině.
c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.

(3.3) Vlastní kapitál

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období, tj. rozpis případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního kapitálu, případně emisního ažia, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414 z titulu oceňovacích rozdílů z přeceněni majetku a závazků, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a výsledkem hospodaření minulého účetního období. U přeměn společností u zanikající společnosti výši účtu 418 a u nástupnické společnosti použití tohoto účtu v rámci vlastního kapitálu, Tento popis je účetní jednotka povinna uvést v případě, že nebude sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu podle čl. VI.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období.
c) Základní kapitál
ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti; akciové společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné, uvedou informace o počtu a hodnotě vydaných dluhopisů s právem výměny za akcie,
cb) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cc) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva ke konci rozvahového dne.

(3.4) Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů.
b) Závazky k podnikům ve skupině.
c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
d) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.

Účetní jednotka uvede také další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů.

Obvykle se v příloze uvede popis nejisté skutečnosti a faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty a její výši, a odhad finančního účinku, pokud nejisté skutečnosti nastanou, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení tohoto odhadu.

(3.5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období. Odděleně bude uvedena rezerva na daň z příjmů a důvody jejího účtování.

(3.6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí.

(3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj.

(3.8) Údaje o přeměnách

a) struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik,
b) fond z přecenění - účet 418, který vznikl v důsledku přeměny,
c) další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností - např, rozhodnutí účetní jednotky podle odst. 1 čl. XX. Úvodních ustanovení podnikatelů, u nástupnické účetní jednotky použití zůstatku účtu 418.

ČI. V.
Přehled o peněžních tocích (cash flow)

(1) Přehled o peněžních tocích podává informaci o peněžních tocích v průběhu účetního období v členění na provozní, investiční a finanční činnost.

(2) Peněžními toky se rozumí přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

(3) Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21 ), peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu (účtová skupina 22) a peníze na cestě (účet 261 ).

(4) Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty se považují např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

(5) Převody v rámci jednotlivých položek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se nepromítají do přehledu peněžních prostředků.

(6) Účetní jednotka uvede v příloze bud položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo uplatňovanou zásadu přijatou pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Změna uplatňované zásady oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků se uvádí v příloze.

(7) Provozní činností se rozumí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti podniku, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti.

Investiční činností se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost.

Finanční činnosti jsou zobrazovány takovými účetní případy, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, popř. i krátkodobých závazků.

(8) Účetní jednotka může vykazovat peněžní toky z provozní činnosti:

a) přímou metodou, u které se vykáží vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněžních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztráty,
b) nepřímou metodou, u které je výsledek hospodaření účetní jednotky upraven zejména o:
- nepeněžní operace,
  kapitálu,
- položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností.

(9) Účetní jednotka vykáže v přehledu o peněžních tocích hlavní skupiny příjmů a výdajů (peněžních toků), které vznikají z investiční a finanční činnosti.

(10) Za nepeněžní transakce v provozní činnosti se považují transakce, které ovlivňují výsledek hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek či úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Nepeněžní transakce zahrnují zejména odpisy, tvorbu a čerpání rezerv, opravných položek a další.

Nepeněžní transakce v investiční a finanční činnosti se vylučují z přehledu o peněžních tocích.

(11) Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované. Případné výjimky z tohoto ustanovení účetní jednotka uvede v příloze.

(12) Peněžní toky spojené s transakcemi, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, peněžní toky spojené s inkasem a vyplacením úroků a dividend, resp. podílů na zisku a platby daně z příjmů se uvádějí v přehledu peněžních toků v samostatných položkách.

Příjmy a výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi a platby daně z příjmů se přiřadí v rámci praktických možností k provozní, investiční nebo finanční činnosti. V opačném případě se uvedou v provozní činnosti.

Peněžní toky související s přijatými a.vyplacenými úroky, s výjimkou kapitalizovaných úroků, a s přijatými dividendami, resp. podíly na zisku se zahrnou do provozní činnosti.

Peněžní toky související s přijatými úroky a přijatými dividendami resp. podíly na zisku mohou být alternativně vykazovány v rámci investiční činnosti a peněžní toky související s vyplacenými úroky s výjimkou kapitalizovaných mohou být alternativně zahrnuty do finanční činnosti. Peněžní toky související s vyplacenými kapitalizovanými úroky se zahrnují do investiční činnosti a vykazují se v rámci této činnosti jako samostatná položka nebo jako informace v příloze.

Vyplacené dividendy, resp. podíly na zisku se zahrnou do finanční činnosti. V případech, ve kterých účetní jednotka pouze přerozděluje mezi akcionáře, resp. společníky přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, je vhodné uvádět tyto platby v rámci provozní činnosti.

(13) Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování výše uvedených ustanovení v pravomoci vykazující účetní jednotky.

(14) Účetní jednotka uvede v příloze každou změnu v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období, zejména změnu zásad při určování součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

(15) Účetní jednotka prokáže soulad mezi částkami peněžních prostředku a peněžních ekvivalentů v přehledu o penžních tocích a mezi odpovídajícími položkami vykazovanými v rozvaze.

(16) Účetní jednotka může zvolit podrobné členění položek přehledu o peněžních tocích nebo k syntetickým položkám, u kterých je to vhodné, uvede vysvětlivky.

(17) Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami

Příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích cash flow

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.      Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku 3) (+/-)
A.1.2. Změna stavu opravných položek,4) rezerv
A.1.3.      Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "- `, do nákladů "+")
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu5)
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku ' nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 
A.** Čistý peněžní tok z provozní čirmosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)

A.4. Přijaté úroky (+)
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti.
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s odstavcem 12.)
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv6)
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých závazků 7), které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních rostředků a peněžních ekvivalentů na konci období8)

  Poznámky - vysvětlivky:

1) Jedná se o nákladové položky splatné a odložené daně z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů a převod podílu společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností.

2) Tato položka obsahuje pravidelné odpisy dlouhodobého majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny fyzicky likvidovaných nebo darovaných stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv. Údaj se vykáže se znaménkem "+".

3) Odpis aktivní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 557 a vykáže se se znaménkem "+".

Odpis pasivní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 657 a vykáže se se znaménkem "-".

4) Změna stavu opravných položek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem opravných položek k majetkovým účtům a stavem těchto položek na poěátku vykazovaného účetního období. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek znaménkem "- .

5) Při výpočtu změny stavu položek pracovního kapitálu v oddílu A.2. se vychází z brutto stavů uvedených v rozvaze. Účetní jednotka si pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou vymezí pohledávky a závazky, které se vztahují k provozní činnosti.

6) Pro účely tohoto přehledu může účetní jednotka zjistit výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku bud'

a) brutto způsobem, tzn. přírůstek (nabytí) dlouhodobého majetku se upraví o změnu závazků a přijaté zálohy souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, nebo
b) netto způsobem, u kterého se vykáží skutečné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku.

Brutto způsob

Za nabytí stálých aktiv se považuje zejména

a) nákup,
b) vytvoření vlastní činností,
c) poskytnutí půjček a úvěrů charakteru finančních investic a půjček a úvěrů k podnikům ve skupině a spřízněným osobám.

Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich oceněni, které se účtuje souvztažným zápisem na účet 414.

Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041, 042, 043, 051, 052, 053 event. účtů účtových skupin O1, 02, 03 a účtů účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-").

7) K dlouhodobým, event, krátkodobým závazkům patří zejména závazky z titulu půjček, úvěrů, finančního leasingu včetně úvěrů a půjček k podnikům ve skupině a k ostatním spřízněným osobám s výjimkou závazků z pořízení dlouhodobého majetku.

Spřízněnou osobou ve vztahu k vykazující účetní jednotce se pro účely tohoto opatření rozumí:

a) podniky, které společně s vykazující účetní jednotkou tvoří skupinu podniků,
b) společníci a akcionáři, event. osoby blízké těmto společníkům a akcionářům, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u vykazující účetní jednotky,
c) členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
d) podniky, ve kterých osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto odstavce mají podstatný nebo rozhodující vliv,
e) podniky, které mají společného člena vrcholového řízení s vykazujícím podnikem.

8) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků:

A. *           = Z + A.1.
A.1. = A.1.1. až A.1.6.
A.** =A.*+A.2.
A.2. = A.2.1. až A.2.4.
A.*** =A.**+A.3.+A.4.+A.5+A.6.+A.7.
B.*** = B.l. + B.2. + B.3.
C.*** =C.1.+C.2.
C.2. = C.2.1. až C.2.6.
F = A.*** + B.*** + C.***
R =P+F

Čl. VI
Přehled o změnách vlastního kapitálu

( 1 ) Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Sestavuje se za běžné a minulé účetní období.

(2) Významné položky zvýšení či snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu účetní jednotky okomentují v příloze, popřípadě rozšíří daný přehled o další položky. Učetní jednotky vyčíslí vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

(3) Příklad možného řešení přehledu o změnách vlastního kapitálu.

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení 3. snížení
4. konečný zůstatek

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

C. A.+/- B. se zohledněním účtu 252
1. počáteční zůstatek A. +/- B.
2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů
3. změna stavu účtu 252
4. konečný zůstatek účtu 252
5. konečný zůstatek A. +/- B.

D. Emisní ážio
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

E. Rezervní fondy
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

F. Ostatní fondy ze zisku
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

G. Kapitálové fondy
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

J. ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431 )
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

E-shop

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.