Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 50/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 7-8, ze dne 10. 9. 2001

50

Sdělení

k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě,
vydaného čj. 111/74 200/1997, ve znění opatření čj. 111/50 030/1998, čj. 111/60 840/1998, čj. 114/6 188/2000, čj. 114/43 343/2000 a čj. 114/117 849/2000 (dále jen "opatření)

Čj.; 283/54 989/2001
Referent: Ing. Eminger, tel.: 5704 4007

Účelem tohoto sdělení je souhrnně vyložit postupy účtování a třídění podle rozpočtové skladby v možných případech přímého čerpání prostředků z dotací a půjček krajskými úřady a obcemi prostřednictvím účtů otevřených u bank.

1. Pokud kraje a obce realizují své investiční výdaje kryté dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím bankovních účtů k limitám organizačních složek státu, zaúčtují otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Přijaté faktury se účtují na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání se zaúčtuje na vrub příslušného účtu 02X a ve prospěch účtu 042.

Realizované výdaje se účtují běžně do výše limitu ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu s použitím odpovídající položky seskupení položek 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Koncem každého měsíce se vyúčtuje úhrnná částka realizovaných investičních výdajů na vrub účtu 223 s použitím položky 4211 - Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, případně 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Souběžně s tímto zápisem se tato dotace vyúčtuje v souladu s ustanovením postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (viz postupy účtování, účtová třída 2, článek III bod 3).

Ve výši uskutečněného čerpání investičních prostředků se vytvoří fond dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 211 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.

2. V případě, kdy je příspěvkové organizaci zřízené krajem nebo obcí poskytnuta dotace na financování programů a akcí podle § 54 odst. 1 a § 65 odst. 7 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má příspěvková organizace dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. O tomto bankovním účtu však příspěvková organizace neúčtuje. V § 65 odst. 7 uvedeného zákona se stanoví, že příspěvková organizace čerpá finanční prostředky přímou úhradou potřeb akce z příslušného rozpočtového výdajového účtu. Příspěvková organizace zaúčtuje přijaté faktury na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Úhrady faktur příspěvková organizace účtuje v tomto případě na základě opisu bankovního výpisu z účtu 223 ve prospěch účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zaúčtování se státním rozpočtem a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Současně příspěvková organizace vyúčtuje tvorbu dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.

O výdajích z účtu 223 účtuje zřizovatel příspěvkové organizace, tj. kraj nebo obec. Kraj nebo obec, jako zřizovatel příspěvkové organizace, účtuje otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Současně kraj nebo obec zaúčtuje skutečné čerpání dotace zápisem ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 6351 - Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím a na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím. Koncem každého měsíce zaúčtuje kraj nebo obec úhrnné realizované čerpání dotace na vrub účtu 223 s použitím rozpočtové položky 4211 - Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, případně 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Souběžně s tímto zápisem vyúčtuje kraj nebo obec dotaci ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a na vrub účtu 218 Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (viz postupy účtování, účtová třída 2, článek III bod 3).

3. V případě, že je příspěvkové organizaci řízené krajem nebo obcí poskytnuta ze státního rozpočtu neinvestiční dotace podle § 54 odst. 1 a § 65 odst. 7 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, má příspěvková organizace dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu. O tomto bankovním účtu však příspěvková organizace neúčtuje. Na základě dispozičního oprávnění převede příspěvková organizace neinvestiční prostředky z uvedeného subvenčního účtu státního rozpočtu prostřednictvím účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem na svůj účet 241 - Běžný účet. Předpis dotace se tedy zaúčtuje na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace. Příjem dotace se zaúčtuje na vrub účtu 241 a ve prospěch účtu 346. Přijaté faktury zaúčtuje příspěvková organizace na vrub účtu zásob v účtové třídě 1 nebo na vrub nákladů v účtové třídě 5 a ve prospěch účtu závazků v účtové třídě 3. Úhrada závazků se zaúčtuje ve prospěch účtu 241 - Běžný účet a na vrub příslušného účtu závazků.

O neinvestičních výdajích z účtu 223 účtuje zřizovatel příspěvkové organizace, tj. kraj nebo obec. Kraj nebo obec, jako zřizovatel příspěvkové organizace účtuje otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků. Současně kraj nebo obec zaúčtuje skutečné čerpání neinvestiční dotace zápisem ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, rozpočtová položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a na vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím. Koncem každého měsíce zaúčtuje kraj nebo obec úhrnné realizované čerpání dotace na vrub účtu 223 s použitím rozpočtové položky 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy nebo 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve prospěch účtu 211- Financování výdajů územních samosprávných celků. Souběžně s tímto zápisem vyúčtuje kraj nebo obec neinvestiční dotaci ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (viz postupy účtování, účtová třída 2, článek III bod 3).

4. Pokud kraje a obce realizují své investiční výdaje přijatou půjčkou (návratnou finanční výpomocí) ze státního rozpočtu prostřednictvím účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu, zaúčtují otevření limitu výdajů zápisem na vrub účtu 221 - Limity výdajů a ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Realizované výdaje se běžně účtují ve prospěch účtu 223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu s použitím odpovídající položky seskupení položek 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Předpis faktury se účtuje na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Koncem každého měsíce se vyúčtují úhrnnou částkou realizované investiční výdaje na vrub účtu 223 s použitím rozpočtové položky 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky a ve prospěch účtu 211 - Financování výdajů územních samosprávných celků.

Splátky půjčky (návratné finanční výpomoci) se zaúčtují ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím rozpočtové položky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a na vrub účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočetem. Současně ve výši provedené splátky se vyúčtuje tvorba fondu dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku. Závěrečné zápisy na účtech 221 a 211 se provedou na konci roku obvyklým způsobem převodem zůstatků těchto účtů na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů.

5. Pokud kraje a obce využívají na úhradu faktur tzv. čerpací úvěr, tj. úhrady faktur realizují na vrub čerpacího úvěrového účtu, zatřídí uskutečněné investiční výdaje ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry s použitím odpovídající rozpočtové položky seskupení 61 rozpočtové skladby a na vrub účtu 321 - Dodavatelé. Předpis faktury je zaúčtován na vrub účtu 042 a ve prospěch účtu 321.

Na konci vykazovaného období při sestavení finančního výkazu o příjmech a výdajích Fin 2-12 M, se zvýší (jako neúčetní operace) stav položky 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky o realizované výdaje z čerpacího účtu za sledované období (tj. o změnu stavu strany Dal účtu 951 od počátku do konce sledovaného období).

Splátky úvěru se zaúčtují ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet s použitím rozpočtové položky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a na vrub účtu 951 (bez uvedení položky rozpočtové skladby). Ve výši provedené splátky se vyúčtuje tvorba fondu dlouhodobého majetku zápisem na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků a ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.

Tímto sdělením se ruší pokyn čj. 111/93 644/1997 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č.12/1997.

Ředitel odboru 28:
Ing. Antonín Jeřábek, v. r.

E-shop

Výjimečný trest

Výjimečný trest

JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních. V první části knihy jsou v několika kapitolách provedeny nezbytné úvodní výklady týkající se samotné koncepce trestu jako takového ...

Cena: 400 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.