Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 47/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 6, ze dne 2. 7. 2001

47

Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

(část VII. Fin 2-04 U)

Čj.: 111/57 929/2001 ze dne 19. června 2001
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 5704 3204

I. Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v přiloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin2-04U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin2-04U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Pro odlišení převodu prostředků z MŠMT do kapitoly 380 Okresní úřady pro financování regionálního školství je zaveden vybraný ukazatel "Financování výdajů z prostředků MŠMT na § 3421 a § 4322", který je přípustný pro kapitolu 380 a je označen číslem řádku 7850.

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele Číslo řádku Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění 7010 313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj 7020 301,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,328,
329,333,334,335,336,345,346,
348,361,375
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj 7030 301,304,305,306,307,308,313,
314,315,317,321,322,327,328,
329,333,334,335,336,345,346,
348,361,375
Platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci ve státní správě
7040 301,304,306,307,308,312,313,
314,315,317,322,327,328,329,
333,334,335,336,341, 344,345,
346,347,348,349,353,358,374,
375,380
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 7041 301,304,306,307,308,312,313,
314,315,317,322,327,328,329,333,
334,335,336,341,344,345,346,347,
348,349,353,358,374,375,380
Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování
programů podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.
7050 všechny kapitoly
(s výjimkou 396)
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060 301, 302,303, 309, 358,381
Vrcholné státní návštěvy 7070 306, 398
Výdaje na civilní ochranu 7100 307
Program péče o krajinu 7110 315
Splátka jistiny úvěru ČD 7120 327
Podpora agrokomplexu:
- podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství
č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
7131 329
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství  č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády 7132 329
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996  Sb., o rostlinolékařské péči 7133 329
- dotace Podpůrnému a garančnímu
rolnickému a lesnickému fondu, a.s.
7134 329
Podpora lesnímu hospodářství 7140 329
Progam studií odtokových poměrů a
preventivních protipovodňových opatření
7150 329
Progam pro stanovení zátopových území 7160 329
Udržba a provoz vodní cesty 7161 329
Protipovodňová opatření 7162 329
Přímé dotace vodnímu hospodářství 7163 329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT 7170 333
Regionální školství -běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT 7181 333
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT 7190 333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT 7200 333
Z výdajů na registrované CNS:
     platy duchovních
7211 334
     pojistné duchovních 7212 334
     platy administrativy 7213 334
     pojistné administrativy 7214 334
     prostředky na věcné náklady CNS 7215 334
     prostředky na údržbu církevního majetku 7216 334
Podpora českých divadel 7220 334
Program záchrany architekt. dědictví 7230 334
Havarijní - střešní program 7250 334
Program restaurování movitých kulturních památek 7260 334
Integovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 7261 334
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 7280 334
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 7290 334
Program podpory záchranných archeologických výzkumů 7300 334
Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin 7311 334
Veřejné informační služby knihoven 7320 334
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 7330 334
Výdaje na realizaci Národního programu
přípravy ČR na členství v EU
7340 všechny kapitoly
(s výjimkou 396, 397, 398)
Kulturní aktivity 7350 334
Zdravotnické programy celkem 7360 335
     z toho: Národní progam zdraví 7370 335
Platy státních zástupců 7380 336
Ostatní sociální dávky: z toho odchodné 7390 336
Výdaje vězeňství 7410 336
Odměny odsouzených 7420 336
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 7440 306, 307, 314, 317, 345, 346
Výdaje na radonový program 7490 375
Koncepce vízové politiky a modernizace vízového procesu 7510 306
Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v rudném a uhelném hornictví 7520 322
Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v uranovém hornictví včetně sanace těžby uranu 7530 322
Výdaje justice 7570 336
Výdaje na mezinárodní konference, semináře a sympózia 7580 308, 314, 333
Zajištění přípravy na krizové situace podle
§ 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.
7590 307, 308, 314
Neinvestiční transfery do zahraničí 7600 306
Visegradský fond 7610 306
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 7620 333
Český institut sociální a ekonomické strategie při UK 7630 333
Pozemkové úpravy 640 380
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých
výdajů z titulu výrazné změny financování OkÚ
7650 380
Financování opatření k odstranění následků povodní 7660 397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen
na restituovaném majetku
7670 397
Výdaje na posílení výkonu státní správy územních samosprávných celků a okresních úřadů 7680 397
Výdaje na krytí dopadu dosud nespecifikovaných změn financování okresních úřadů 7690 397
Výdaje na reformu veřejné správy 7700 397
Vládní rozpočtová rezerva 7710 398
Rezerva na řešení krizových situací a
odstraňování jejich následků
7720 398
Výdaje na protidrogovou politiku 7730 398
Stavební spoření 7740 398
Podpora exportu 7750 398
Majetková újma 7760 398
Ostatní podpora podnikům 7770 398
Dotace a návratné finanční výpomoci
neziskovým organizacím
7780 398
Sociální výdaje; náhrady 7790 398
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc 7800 398
Další prostředky pro územní samosprávy 7810 398
Prostředky pro okresní úřady 7820 398
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně 7830 398
Ostatní výdaje 7840 398
Financování výdajů z prostředků MŠMT na § 3421 a § 4322 7850 380

Ředitelka odboru státního rozpočtu
Ing. Renata Mládková, CSc., v. r.

E-shop

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek VI  (§ 2521 až 3081)

Občanský zákoník, komentář, svazek VI (§ 2521 až 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu. Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu.

Cena: 995 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.