Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 45/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 6, ze dne 2. 7. 2001

45

Číselník

účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně pro rok 2001

Čj.: 124/33 534/2001
Referent: Ing. R. Kotrba, tel. 5704 2495

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
02111      Údržba areálu Ležáky
Ministerstvo obrany
07121 Péče o válečné hroby
07131 Neinvestiční transfery obcím na provoz škol
07139 Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů
07555 Péče o válečné hroby - program č. 307440
07147 Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07554 Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
Ministerstvo financí
12161 Mezinárodní měnový fond a Světová banka
Ministerstvo práce a sociálních věcí
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13118 Mezinárodní rok seniorů
13501 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů soc. péče - program č. 313040
13179 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo práce a sociálních věcí'
Ministerstvo vnitra
14062 Komunikační služby územních orgánů státní správy - program č. 314150
14137 Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14502 Reprodukce investičního majetku HZS okresů - podprogram č.  314621
14540 Reforma veřejné správy - program č. 314041
14550 Reprodukce investičního majetku jednotek požární ochrany - podprogram č. 314622
14553 Zajištění zasedání MMF a SB - pořízení HIM pro Záchrannou službu - program č. 314230
14144 Reforma veřejné správy - kraje - rok 2000
14574 Výstavba hasičských záchranných sborů VÚSC - program č. 314612
14575 Jednotné aplikační a komunikační prostředí krajská úroveň - program č. 314152
14576 Jednotné aplikační a komunikační prostředí metropolitní město - program č. 314153
14577 Internetizace obcí - program č. 314155
Ministerstvo životního prostředí
15065 Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091 Program péče o krajinu
15092 Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093 Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15503 Revitalizace řičních systémů - program č. 315050
15504 Drobné vodohospodářské ekologické akce program č. 315060
15524 Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám - program č. 315010
15546 Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010
Ministerstvo pro místní rozvoi
17020 Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi - program č. 317180
17021 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně
17022 Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181
17024 Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu
17032 Program obnovy venkova - běžné výdaje
17037 Obnova venkova - program č. 317710 - kapitálové výdaje
17040 Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530
17044 Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie - program č. 317411
17075 Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí - program č. 317420
17117 Příspěvky a dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu - program č. 317430
17534 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 nekofinancované investice
17183 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 nekofinancované neinvestice
17184 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 kofinancované neinvestice
17570 Podpora regionálního rozvoje - program č. 317620 kofinancované investice
17182 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 neinvestice
17569 Podpora cestovního ruchu - program č. 317320 investice
17181 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - neinvestice
17567 Regenerace panelových sídlišť - program č. 317412 - investice
17191 Převod prostředků na kraje - územní plány
Grantová agentura
21067 Učelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj 21545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
22059 Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření
22094 Investiční dotace na úsporná energetická opatření
22506 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č. 322050
22538 Tvorba nových pracovních příležitostí v útlumové části OKD - program č. 322070
Ministerstvo dopravy a spojů
27034 Učelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí
27045 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150
27120 Studie optimalizace dopravní obslužnosti okresních úřadů
27140 Cyklistické stezky
27525 Systémová investiční dotace na rekonstrukci železniční tratě Šumperk-Kouty n. Desnou, Petrov n. D.-Sobotín - program č. 327380
27551 Výstavba a obnova silnic III. třídy - program č. 327140
27145 Neinvestiční dotace - projekt lnternet pro všední den
27162 Výstavba a obnova místních komunikací - program č. 327170
27176 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo zemědělství
29001 Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona
29002 Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona
29003 Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona
29005 Úhrada nákladů na zpracováni osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29006 Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona
29007 Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona
29009 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
29010 Vodní hospodářství
29011 Agrokomplex
29012 Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění
29013 Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel
29015 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel
29016 Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, podle písm. E pravidel
29017 Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel 
29018 Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29095 Příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29096 Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel
29133 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb.
29134 Příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29507 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č.  329030
29508 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č. 329040
29509 Výstavba a technická obnova zemědělství
29510 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe program č. 329180
29516 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice)
29518 Investiční příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa podle písm. E pravidel
29519 Investiční přispěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052
29520 Investiční příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29521 Investiční příspěvek na hrazení bystřin, podle pístu. F pravidel
29522 Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe - program č, 329190
29547 Protipovodňová opatření - program č. 329060 
29548 Investiční příspěvek na programy spolufinancování s fondy EU podle písmena J pravidel
29177 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství. mládeže a tělovýchovy
33119 Rekonstrukce a  modernizace stacionáře Horšovský Týn
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality
33539 Rekonstrukce tělovýchovného areálu Masarykovy ZŠ Litoměřice
33541 Rekonstrukce kotelny - Gymnasium Kyjov program č. 333180
33549 Výstavba a obnova sportovních zařízení program č. 333510
33552 Výstavba a obnova budov a staveb VŠ program č. 333310
33146 Neinvestiční dotace pro školu Neveklov
33160 Projekty romské komunity
33163 Program protidrogové politiky
33148 Přímé náklady na vzdělávání - kraje (přechodné období)
33149 Přímé náklady na vzdělávání - kraje
33150 Přímé náklady na vzdělávání - obce
33151 Přímé náklady na vzdělávání - magistrátní města
33152 Provozní náklady - kraje
33153 Dotace pro soukromé školy (přechodné období)
33154 Dotace pro církevní školy (přechodné období)
33155 Dotace pro soukromé školy
33156 Dotace pro církevní školy
33166 Soutěže
33561 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol původní program č. 333110, nynější program č. 398220 - investice
33562 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol původní program č. 333210, nynější program č.398240 - investice
33563 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje základních škol - původní program č. 333120, nynější program č. 398230 - investice
33564 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje středních škol - původní program č. 333220, nynější program č. 398250 - investice
33167 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol původní program č. 333110, nynější program č. 398220 - neinvestice
33168

Výstavba a obnova budov a staveb středních škol původní program č. 333210, nynější program č. 398240 - neinvestice

33169 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje základních škol - původní program č. 333120, nynější program č. 398230 - neinvestice
33170 Podpora koncepčního vzdělávání rozvoje středních škol - původní program č. 333220, nynější program č. 398250 - neinvestice
Ministerstvo kultury
34052 Učelové neinvestiční dotace na Program záchrany architektonického dědictví - program č. 334030 
34053 Účelové neinvestiční dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - program č. 334010
34054 Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací
34055 Účelové dotace podle zákona o státní památkové péči
34056 Účelové investiční dotace na instalaci ZZ v památkově chráněných objektech - program č. 334020
34057 Účelové dotace na Program regenerace vesnických památkových rezervaci a zón
34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)
34090 Program restaurování movitých kulturních památek
34108 Podpora regionálních divadel
34109 Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých těles
34126 Účelové neinvestiční dotace na instalaci ZZ v památkově chráněných objektech program č. 334020
34515 Učelové investiční dotace v oblasti kultury
34543 Účelové investiční dotace na Program záchrany architektonického dědictví - program č. 334030
34544 Účelové investiční dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - program č. 334010
34175 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
35047 Program péče o zdravotně postižené občany program č. 335120
35048 Humanitární činnost ve zdravotnictví
35049 Národní program zdraví
35050 Program prevence HIV/AIDS - program č. 335040
35051 Střediska vědecko-lékařských informací
35060 Účelové dotace agenturám zajišťujícím domácí péči
35063 Protidrogový program - program č. 335040
35128 Cerebrovaskulární program
35536 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ -  program č.335010 
35132 Podpora zpracování krevní plazmy
35557 Vybavení nemocnic, poliklinik, záchranné služby stroji a zařízeními - program č. 335020
35571 Podpora a optimalizace sítě regionálních zdravotnických zařízení - program č. 335210 
35178 Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo zdravotnictví
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
75115 Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu
Okresní úřady
80164 Příspěvky obcím na opravy kulturních památek podle zákona č.  20/1987 Sb.
80165 Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb.
Státní fond životního prostředí
90102 Ochrana vod
90103 Ochrana ovzduší
90104 Ochrana přírody
90105 Nakládání s odpady
90106 Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie
90190 Doplatky - neinvestice
90578 Doplatky - investice
Státní fond dopravní infrastruktury
91556 Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň program č. 327151
Státní fond rozvoje bydlení
92559 Účelové dotace na výstavbu obecních nájemních bytů
92560 Účelové dotace na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou
Státní fond kinematografie
93566 Účelové investiční dotace obcím na technický rozvoj a modernizaci
Operace státních finančních aktiv
97173 Účelové prostředky na sesuvy zemní hmoty
97185 Dotace na odstraňování povodňových škod - místní komunikace
97186 Dotace na odstraňování povodňových škod technická infrastruktura a vodohospodářská zařízení
97188 Neinvestiční dotace obcím
97572 Investiční dotace obcím
97189 Neinvestiční dotace krajům
97573 Investiční dotace krajům
Všeobecná pokladní správa
98019 Dotace OkU na sesuvy zemní hmoty - program č. 398883
98023 Učelová dotace na školy a školská zařízení zřizovaných obcemi - program č. 398886
98026 Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů
98027 Účelové dotace na místní komunikace - program č. 398881
98028 Účelové dotace na řešení mimořádných událostí
98029 Účelové dotace na finanční pomoc podle NV č. 190/1997 Sb. - program č. 398885
98030 Účelové dotace na odstraňování škod po SA
98031 Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP
98035 Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č. 709/1993 - program č. 398340
98036 Účelová dotace na dopravní obslužnost - silniční doprava
98041 Účelové neinvestiční dotace na reprodukci majetku státu v právu hospodaření OkÚ
98042 Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví
98061 Učelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat
98063 Účelové dotace na protidrogovou politiku
98064 Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality
98069 Účelové investiční dotace okresním úřadům a obcím
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
98072 Účelové dotace na sociální dávky
98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích
98076 Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF ČR č.  98/1992 Sb.
98077 Účelové neinvestiční dotace pro HZS okresů
98081 Dotace na sociál. a zdrav. zařízení obcí - povodňové škody - program č. 398887
98082 Dotace na rozvody tepla, plynu, vody - povodňové škody na majetku obcí - program č. 398882
98083 Dotace na řešení povodňových škod na majetku státu - program č.  398888
98084 Dotace na dopracování územních plánů
98086 Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro výrobní družstva invalidů
98087 Dotace sociálního charakteru pro výrobní družstva invalidů
98088 Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro ostatní subjekty
98089 Dotace sociálního charakteru pro ostatní subjekty
98097 Dotace na povodňové škody na majetku obcí 
98098 Dotace na povodňové škody civilní ochrany
98099 Náhrada restituovaných. objektů nemocnic, poliklinik a léčebných zařízení
98107 Příspěvek pro okresní úřady na činnost státní správy
98110 Pojištění motorových vozidel požární techniky obcí
98112 Účelové neinvestiční dotace obcím z finančního vypořádání
98113 Dotace pro obec Neveklov - zahájení provozu střední školy
98114 Neinvestiční dotace na řešení následků nemocí včelstev
98116 Účelové neinvestiční dotace obcím
98123 Pietní úprava místa bývalého cikánského tábora a památníku v Letech u Písku
98124 Program konsolidace zdravotnických zařízení - 2. etapa
98125 Řešení problémů občanského soužití v Ústí nad Labem - Neštěmicích
98127

Neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům

98129 Realizace vojenského majetku VVP Dobrá Voda
98130 Neinvestiční půjčky obcím na řešení nepříznivé finanční situace občanů v důsledku nevyplacených mezd jejich zaměstnavatelů
98135 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích
98136

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev v krajích v roce 2000

98138 Podpora projektů Integrace romské komunity
98511 Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398110
98512 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210 
98513 Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320
99514 Výstavba a technická obnova staveb MHD - program č. 398430
98523 Účelové investiční dotace obcím z finančního vypořádání
98526 Učelové investiční dotace na reprodukci majetku státu v právu hospodaření okresních úřadů
98527 Technická opatření v pásmech ochrany vod program č. 398020
98528 Rekonstrukce Národního divadla moravskoslezského Ostrava
98529 Dostavba divadla Šumperk
98530 Výstavba víceúčelového sportovního zařízení Bublava
98531 Rekonstrukce divadla Slaný
98532 Celková obnova historického jádra města Holešova
98533 Rekonstrukce gymnázia Slaný
98537 Rekonstrukce správního centra města Havířova
98542 Investiční půjčky a návratné finanční výpomoci územním rozpočtům
98141 Finanční pomoc - Pojišťovna Morava
98142 Převod některých správních činností od Policie ČR na OkÚ a mag. města
98143 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
98157 Neinvestiční účelové dotace na zastupitele - kraje
98158 Neinvestiční účelové dotace pro krajské úřady
98159 Účelová dotace na dopravní obslužnost - železniční doprava
98558 Centrála OSN v České republice
98172 Příspěvek na řešení restitucí budov obecních úřadů
98174 Účelové neinvestiční dotace krajům
98187

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev v obcích v roce 2002

Univerzální účelové znaky
**067 Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj
**545 Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj
Legenda:
1 ) Struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu
2) Číselník bude upravován podle aktuální potřeby
3) Pro záznamy z odstavce "Univerzální účelové znaky" příslušný správce kapitoly doplní místo hvězdiček číselný kód spravované kapitoly

Ředitel odboru 12:
Ing. Rudolf Prokop, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích ...

Cena: 113 KčKOUPIT

Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obch. korporacích

Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obch. korporacích

Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů bude pro přehlednost zkrácen na stěžejní část ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.