Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


39

Opatření,

kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

Čj. 281/19 863/2001 ze dne 24. dubna 2001

Referent: Ing. Kosinová, tel. 5704 4218

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:

ČI. I

(1) Tímto opatřením se stanoví postupy účtování v případech přeměn obchodních společností a družstev, uzavření smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy, prodeje podniku, nájmu podniku.

(2) Postupy pro účtování jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1

Čl. II

Toto opatření se použije již pro účetní období po 1. lednu 2001.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.


1 § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Příloha k opatření čj. 281/19 863/2001

Čl. I
Přeměny společností

1. Účetní závěrky a zahajovací rozvahy sestavují obchodní společnosti a družstva (dále jen "účetní jednotky") podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Při sestavování účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, s výjimkou změny právní formy zúčastněné účetní jednotky rozhodnou o opravné položce k nabytému majetku, o rezervách a opravných položkách k jednotlivým druhům majetku, o přechodných aktivech a pasivech. V případě, že opravné položky k jednotlivým druhům majetku a opravná položka k nabytému majetku budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku, je nutné tyto položky vyjádřit v zahajovací rozvaze. Při změně právní formy uvedené položky přecházejí na nástupnickou účetní jednotku.

2. Odložená daň přechází na nástupnickou účetní jednotku. Podkladem pro stanovení odložené daně mohou být pouze položky, které přecházejí na nástupnickou účetní jednotku.

3. Vyžaduje-li obchodní zákoník ocenění jmění, nepromítá se toto ocenění do účetnictví zúčastněných účetních jednotek, ale slouží k vyčíslení podílů v nástupnické účetní jednotce.

4. Při fúzích jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny vzájemné pohledávky a závazky zúčastněných účetních jednotek. O případné rozdíly vzniklé vyloučením vzájemných pohledávek a závazků se upraví vlastní kapitál v zahajovací rozvaze. Tyto úpravy probíhají mimo účetní knihy, a je proto nutné k zahajovací rozvaze připojit přílohu, která bude obsahovat všechny relevantní skutečnosti spojené s těmito operacemi.
Obchodní podíly a akcie (dále jen "akcie") vydané zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny. Jmenovité hodnoty akcií nejsou zahrnuty v základním kapitálu nástupnické účetní jednotky (o rozdíly mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou akcií se budou korigovat složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu).
Akcie vydané zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení nástupnické účetní jednotky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny. Jmenovité hodnoty akcií nejsou zahrnuty v základním kapitálu nástupnické účetní jednotky (o rozdíly mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou akcií se budou korigovat složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu). V případech, kdy cena pořízení těchto akcií je vyšší než jmenovitá hodnota a tato cena byla uhrazena, lze rozdíl mezi cenou pořízení a jmenovitou hodnotou akcií zachytit na účet opravné položky k nabytému majetku. Uvedený postup se použije v případech, kdy vyšší cena akcií byla uhrazena prokazatelně z důvodu budoucích zisků společnosti a uvedený předpoklad trvá.
Akcie vydané nástupnickou účetní jednotkou v držení jiné zúčastněné účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (účet 252). V případě, kdy se použijí k výměně za akcie zanikajících účetních jednotek, zaúčtují se proti účtu závazků.

5. Od rozhodného dne do okamžiku zápisu přeměny do obchodního rejstříku je účetnictví vedeno tak, aby bylo možné při zápisu do obchodního rejstříku zajistit od rozhodného dne účetnictví nástupnické účetní jednotky a v případě odmítnutí zápisu do obchodního rejstříku zajistit účetnictví zúčastněných účetních jednotek tak, jako by k přeměně nedošlo. V této souvislosti je třeba dbát na řádné oceňování výkonů s ohledem na skutečnost, že podle výsledku zápisu přeměny nebo odmítnutí zápisu přeměny do obchodního rejstříku je na tyto výkony možné pohlížet jako na vnitropodnikové výkony nebo výkony pro cizí (podle povahy přeměny). Zároveň je nutné vnitropodnikovou směrnicí upravit způsob číslování a ukládání účetních dokladů v tomto období.

6. Pokud obchodní zákoník stanoví vyrovnání či doplatky některým akcionářům či společníkům, snižují vyplácené prostředky složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu.

ČI. II
Převody zisku a úhrada ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, popřípadě ovládací smlouvy

1. Řízená společnost vyúčtuje rozdělení zisku s tím, že zaúčtuje závazek vůči řídící společnosti.

2. Řídící společnost zaúčtuje převedený zisk do ostatních finančních výnosů v souladu s příslušným ustanovením Postupů účtování pro podnikatele (účtová třída 6, čl. I, odst. 3).

3. V případě, že ze smlouvy vyplývá závazek řídící společnosti poskytnout přiměřené vyrovnání mimo stojícím společníkům, tento závazek vůči mimo stojícím společníkům (a případně závazek odvést srážkovou daň z částky, která převyšuje částku převedeného zisku podléhající zvláštní sazbě daně) se vyúčtuje souvztažně s příslušným účtem nákladů (ostatní finanční náklady), a sice podle výše závazků, případně v rozdělení na částky již zdaněné zvláštní sazbou daně z příjmu a částky, které podléhají této dani z příjmů.

4. V případě, že hospodaření řícené společnosti skončilo ztrátou a řídící společnost má povinnost tuto ztrátu uhradit (vir příslušná ustanovení obchodního zákoníku), řídící společnost zaúčtuje hrazení ztráty do finančních nákladů běžného roku souvztažně s příslušným účtem závazku vůči řízené společnosti. Řízená společnost nárok na úhradu ztráty zaúčtuje ve prospěch příslušné složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu a zákonného rezervního fondu souvztažně s účtem pohledávek za řídící společností.

ČI. III
Prodej podniku

1. Při prodeji podniku nebo jeho části prodávající zruší rezervy (s výjimkou rezerv vytvářených ve veřejném zájmu podle zvláštních zákonů - např. horní zákon, zákon o odpadech) a opravné položky, které se váží k prodávanému majetku, do výnosů, zruší se opravná položka k nabytému majetku (z předešlých transakcí či vkladů) do hospodářského výsledku podle povahy. Časové rozlišení se v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje jako pohledávka nebo jako závazek, v ostatních případech se zaúčtuje do hospodářského výsledku. Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné položky pasivní jako závazek, který přebírá kupující.

2. Prodávající vyúčtuje prodávaný majetek na účet ostatních mimořádných nákladů a tržbu z prodeje na účet ostatních mimořádných výnosů. Předávané závazky vyúčtuje ve prospěch účtu ostatních mimořádných nákladů.

3. Kupující zachytí v účetnictví nakoupený majetek v pořizovacích cenách, resp. v cenách pořízení a převzaté závazky v nominální hodnotě, s případným využitím opravné položky k nabytému majetku (viz ustanovení článku X účtové třídy 0 Postupů účtování pro podnikatele).

Čl. IV
Nájem podniku

1. Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které náleží k podniku a které v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku přecházejí z pronajímatele na nájemce.

2. Pokud ve smlouvě o nájmu podniku je dohodnuto, že najatý majetek bude odpisovat nájemce, postupuje se v účetnictví u složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy je hrazené nájemné vyšší než účetní odpisy, analogicky s postupem uplatňovaným podle postupů účtování pro podnikatele čl. XI v účtové třídě 0. V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než (uplatňované) účetní odpisy, nepoužije se odstavec 2 v čl. XI účtové třídy 0 Postupů účtování pro podnikatele, ale použije se následující postup. O částku hrazeného nájemného se sníží dlouhodobý závazek z pronájmu (účet 474), o rozdíl mezi odpisy a hrazeným nájemným se sníží závazek z pronájmu při účetní závěrce do výnosů. Pronajímatel v tomto případě o částku přijatého nájemného zaúčtuje snížení pohledávky za nájemcem (účet 378) a při účetní závěrce zaúčtuje rozdíl mezi účetními odpisy a částkou přijatého nájemného do ostatních provozních nákladů.

Umožní-li smlouva o nájmu podniku účtovat u nájemce o opravné položce k nabytému majetku vytvořené pronajímatelem před započetím nájmu podniku, částka odpisů k dané opravné položce (do nákladů či do výnosů) bude korigovat účet 474 u nájemce a 378 u pronajímatele.

3. Převod vlastnictví k zásobám bude uskutečněn formou prodeje.

Cenné papíry, pokud budou součástí pronajímaného podniku, přejdou v souladu se smluvním ujednáním a podle smluvního ujednání o nich bude účtováno.

Pohledávky a závazky přecházejí ze zákona. Pokud je dohodnuta úhrada, účtuje se o daných pohledávkách a závazcích jako v případě prodeje podniku. Pokud není dohodnuta úhrada, v účetnictví pronajímatele se pohledávky odepíší do nákladů a závazky do výnosů, závazky budou evidovány v podrozvahové evidenci. V účetnictví nájemce budou tyto bezúplatně převzaté pohledávky a závazky vyjádřeny v podrozvahové evidenci v nominálních hodnotách.

4. V případě, že při vracení najatého podniku vznikne rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku (tj. rozdíl hodnoty aktiv a závazků) a dlouhodobou pohledávkou (závazkem), je nutné jej vyrovnat - nájemce doplatí rozdíl (474/221) a pronajímatel zaúčtuje příjem (221/378), v případě, že nájemce vrací vyšší hodnoty než je zůstatek účtu 474, účtuje uvedený rozdíl do nákladů a pronajímatel do výnosů (forma prodeje).

5. Rezervy a účty časového rozlišení - u těchto položek je nutné dohodnout, zda souvisejí s podnikem a zda se budou převádět, a na základě ustanovení ve smlouvě se o nich bude účtovat.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

JUDr. Petr Kazda, Mgr. Karolína Kazdová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Cena: 395 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý - Wolters Kluwer, a. s.

V komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.