Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 21/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 2, ze dne 23. 2. 2001

21

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb.

ze dne 22. prosince 2000

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celku.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí účetní výkazy, finanční výkazy a doplňující údaje.

§ 3
Účetní výkazy

(1) Účetními výkazy jsou

a) rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

(2) Účetní výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace a územní samosprávné celky,
b) podle odstavce 1 písm. a) a c) dobrovolné svazky obcí a státní fondy.

§ 4
Finanční výkazy

(1) Finančními výkazy jsou

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, včetně komentáře.

(2) Finanční výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,
b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

§ 5
Doplňující údaje

(1) Doplňujícími údaji jsou

a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu,
c) přehled rozpočtových opatření,
d) příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".

2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol.

§ 6
Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.

(2) Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje pro hodnocení státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2.

(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí stanovuje příloha č. 3.

(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím zpracovatele systému ARIS stanovuje příloha č. 4.

Rozsah a způsob sestavení údajů
§ 7

(1) Rozsah a způsob sestavení účetních výkazů stanovuje zvláštní právní předpis1).

(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů

a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,
b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,
c) vzor přehledu rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7,

(3) Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů stanovuje příloha č. 8.

§ 8

(1) Finanční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků předkládaných v závěru roku (období 12) se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky.

(2) Údaje všech výkazů uvedených v odstavci 1 jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi za období 12 jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.

§ 9

( 1 ) Pro účely sledování hodnocení plnění státního rozpočtu se stanovuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí, tj. tak, aby poskytnutí i přijetí dotací a půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.

(2) K zajištění sledování finančních toků dotací a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok, a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předchozího. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.

§ 10

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované skutečnosti, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované skutečnosti. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Místopředseda vlády a ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v, r.


1) § 18 zákona č. 563!1991 Sb. o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol,
organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1. Organizační složky státu předkládají zřizovateli

a) měsíčně pouze kapitola 380 - Okresní úřady

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
- přehled rozpočtových opatření;

b) čtvrtletně s výjimkou kapitoly 380 - Okresní úřady

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
- přehled rozpočtových opatření;

c) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

2. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli

pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

3. Příspěvkové organizace zrušené (zaniklé) v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí

v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací

- účetní závěrku ke dni zrušení (zániku) v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a výkaz zisku a ztráty musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací; komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude uveden v příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") a sumární údaje výkazů (dále jen "sumáře") za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za příspěvkové organizace v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva)

a) měsíčně pouze kapitola 380 - Okresní úřady

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
- přehled rozpočtových opatření, vč. komentáře,
- přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance";

b) čtvrtletně s výjimkou kapitoly 380 - Okresní úřady

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,
- přehled rozpočtových opatření, vč. komentáře,
- přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v ČNB";

c) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;

d) ročně

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu),
- přehled o rozpočtu nákladů a výnosů a další doplňující údaje jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) a za kapitolu celkem.

5. Státní fondy předkládají Ministerstvu financí

a) čtvrtletně

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů;

b) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

6. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) organizační složky státu a příspěvkové organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví;
b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

7. Pro zajištění předložení údajů Ministerstvu financí správce kapitoly zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem

a) výkazů za jednotlivé organizační složky státu,
b) za jimi zřízené příspěvkové organizace, který bude členěn podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva).

8. Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí

a) předání sumáře za kapitolu celkem v elektronické podobě (podle přílohy č. 3) a třech vyhotovení opisu sumáře za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem; Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu za kapitolu sestavit 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji správci kapitolu, který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předaných údajů a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí;
b) předání datového souboru údajů rozpočtových opatření podle přílohy č. 3 (podle § 25 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů);
c) předání datových souborů s údaji výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovateli systému ARIS (PVT, a. s.) k zařazení do územní databáze (podle přílohy č. 4), a to do dvou dnů po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem Ministerstvem financí;
d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje se předkládá v elektronické i písemné podobě příslušnému odboru Ministerstva financí.

9. Správce kapitoly dále předává Ministerstvu financí v komentáři k finančnímu výkazu rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb.

10. Předložením údajů Ministerstvu financí státním fondem se rozumí předložení výkazu v elektronické podobě (podle přílohy č. 3) a třech vyhotoveních opisu schválených a.podepsaných statutárním zástupcem fondu příslušným odborům Ministerstva financí.

11. Pro předání datového souboru státním fondem platí ustanovení přílohy č. 3 s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí ČR
503 Státní fond pro zúrodnění půdy
504 Státní fond kultury ČR
505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
506 Státní fond dopravní infrastruktury
507 Státní fond rozvoje bydlení
511 Státní zemědělský intervenční fond.

12. Státní fondy předkládají přehled rozpočtových opatření pouze jako soubor na disketě, opis se nepředkládá.

13. Termíny předložení údajů;

a) finanční výkazy předkládané měsíčně (pouze kapitola 380 - Okresní úřady) do 15. kalendářního dne následujícího měsíce;
b) sumáře za kapitolu celkem (s výjimkou kapitoly 380 - Okresní úřady) a výkazy státního fondu se předkládají do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí), resp. poslední pracovní den před tímto datem;
c) výkazy jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací se předkládají do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí;
d) sumáře finančních výkazů za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu budou předloženy do 31. března (resp. poslední pracovní den před tímto datem), pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak; pro předložení finančních výkazů s rozpisem schváleného rozpočtu za jednotlivé organizační složky státu platí ustanovení odst. b);
e) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;
f) pro předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín do 10. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem (s výjimkou kapitoly 380 - Okresní úřady) s tím, že datový soubor s údaji části IX. "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" sumáře finančního výkazu za kapitolu bude předložen MF ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3 nejpozději do 31. ledna;
g) pro předložení měsíčních finančních výkazů za období leden až prosinec a pro předložení pololetních výkazů je stanoven termín do 12. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem; ustanovení tohoto písmene platí pouze pro kapitolu 380 - Okresní úřady; za období leden se výkazy nepředkládají;
h) datový soubor údajů části IX. sumáře finančního výkazu za kapitolu za období leden až listopad bude předložen MF do 15. prosince, resp. poslední pracovní den před tímto datem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3.

14. Ministerstvo financí poskytuje všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně

a) "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím České spořitelny, a. s. v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí", a to po 10. dni běžného měsíce,
b) přehled uvedený v písmenu a) doplněný o třídění podle jednotlivých okresů čtvrtletně.

15. Ministerstvo financí předává správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky (v sumarizaci za okres) k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

16. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami zajistí v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuálně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

17. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu zodpovídá za jejich správnost, tzn. zabezpečí, aby ve stanoveném termínu byly předkládány správné údaje po provedení všech kontrol a po případných opravách.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

1. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

2. Obce předkládají Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací prostřednictvím okresního úřadu

a) měsíčně

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

b) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

3. Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření (nejsou zřizovateli příspěvkových organizací) prostřednictvím okresního úřadu, na jehož území má svazek sídlo,

a) měsíčně

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

b) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

4. Kraje předkládají Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací

a) měsíčně

- finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

b) pololetně

- rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty,
- přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

5. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) příspěvkové organizace předkládají finanční výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví,
b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

6. Pro zajištění předložení údajů obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí prostřednictvím okresních úřadů předloží

a) obce*

- výkazy za vlastní hospodaření, v případě statutárních měst se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek, tj. včetně městských částí; tento výkaz v sobě zahrnuje i údaje za hospodaření městských částí,
- výkazy za hospodaření příspěvkových organizací jejichž je zřizovatelem;

b) dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření, včetně dalších potřebných údaje okresnímu úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví okresní úřad; předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleném statutárním zástupcem účetní jednotky,

Okresní úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů.

7. Předložením údajů příspěvkových organizací zřizovaných obcemi. obcí a dobrovolných svazků obcí daného okresu Ministerstvu financí se rozumí

a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě zpracovateli systému ARIS ( PVT, a. s.), kde bude v územní datové bázi systému ARIS provedena sumarizace pro území okresu a pro sumární údaje finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "sumáře") zajištěna kontrola dotačních vztahů na úrovni obcí a okresního úřadu;

b) soubor výkazů za okres celkem bude obsahovat

- výkazy za jednotlivé obce a za jednotlivé příspěvkové organizace, jejichž jsou obce zřizovateli,
- výkazy za jednotlivé dobrovolné svazky obcí, které mají sídlo v daném okrese;

c) okresní úřad po kontrole sumářů dá souhlas k předání dat za okres ke krajské sumarizaci a k předání dat do centrální datové báze; potvrzení správnosti výkazů zašle okresní úřad kraj i;

d) zpracovatel systému ARIS (PVT, a. s.) zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů z příslušných okresů do krajské sumarizace.

8. Předložením údajů příspěvkových organizací zřizovaných krajem a údajů za vlastní kraj Ministerstvu financí se rozumí

a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě zpracovateli systému ARIS (PVT', a. s.), kde bude v územní datové bázi systému ARIS provedena sumarizace na úrovni kraje a pro sumáře zajištěna kontrola dotačních vztahů na úrovni obce a kraje a provedena konsolidace za kraj;
b) kraj po kontrole sumářů dá písemný souhlas k předání dat za kraj celkem k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle kraj příslušným odborům Ministerstva financí.

9. Termín předložení údajů:

a) předkládaných měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
b) předkládaných pololetně do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení pololetí,
c) předkládaných v období závěr roku:
- měsíční výkazy do 12. kalendářního dne měsíce února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem,
- pololetní výkazy do 24. kalendářního dne měsíce února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem,
- za období leden se výkazy nepředkládají.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Podmínky pro předávání datových souborů Ministerstvu financí

1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

1.1 Předmět předávání dat

Předmětem předávání dat Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a přehledu rozpočtových opatření za kapitoly státního rozpočtu (dále jen "sumáře`') a výkazů státních fondů. Správci kapitol a státní fondy předávají údaje v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení přílohy č. 1.

1.2 Odpovědnost za předávání dat

Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese správce kapitoly či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí správce kapitoly či státní fond příslušnému odboru MF.

1.3 Příjemce dat

Příjemcem datových souborů předávaných správci kapitol a státními fondy Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 MF.

1.4 Způsob předání datových souborů

1.4.1 Na magnetických médiích

Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:

a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1 )
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rrrr (např. 03/2001, 06/2001)
c) název kapitoly/státního fondu (dále jen kapitola)
d) datum předání diskety Ministerstvu financí.

Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.

1.4.2 Elektronickou poštou

Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I. CA PVT, a. s.

Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty na MF" v systému ARIS.

1.5 Režimy zpracování předávaných dat

Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:

- nahrávání výkazových informací
- opravy výkazových informací

Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat ve formě indikace ukazatele, hodnota.

Oprava výkazových informací představuje vstup dat ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).

Režim zpracování je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 4 bod 2.5).

1.6 Systém kontrol

Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovaných v PVT jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly zpracovány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.

V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědnému pracovníkovi správce kapitoly či státního fondu předána kontrolní sestava, podle které správce kapitoly/státní fond zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.

1.7 Financování zpracování

Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí správce kapitoly či státní fond ze svého rozpočtu.

2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY

2.1 Název datových souborů

Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.

Pro předání dat na magnetických médiích platí následující.

Všechny údaje sumářů výkazů za kapitolu, které předkládá správce kapitoly či státní fond za příslušné vykazované období, se předávají v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu:

SUMxxxz.yyy

kde je:
xxx   -    číslo kapitoly
z - pořadové číslo diskety
yyy - číslo verze souboru

Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny sumáře stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (např. z důvodu samostatného zpracování sumářů výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.

Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001", každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi.

Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho sumáře, který má být zpracován.

2.2 Struktura datových souborů

Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 4 v bodu 2.3 až 2.5.

V položce ČÍSLO VÝKAZU se pro sumáře výkazů uvádí:

440   -   výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U)
441 - přehled rozpočtových opatření
409 - údaje části IX. výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U)
460 - rozvaha organizačních složek státu a státních fondů (Úč OÚPO 3-02)
461 - výsledovka organizačních složek státu a státních fondů (Uč OÚPO 4-02)
462 - příloha organizačních složek státu (Úč OÚPO 5-02)
465 - rozvaha příspěvkových organizací (Úč OÚPO 3-02)
467 - výsledovka příspěvkových organizací (Úč OÚPO 4-02)
468 - příloha příspěvkových organizací (Úč OÚPO 5-02)

V položce OBDOBÍ se uvádí číslo měsíce vykazovaného období s tím, že pro

- datový soubor 440 s rozpisem schváleného rozpočtu se uvádí hodnota "01"
- datový soubor 409 za období leden až listopad se uvádí hodnota "11"

V ostatních případech se uvádí období dle periodicity předkládání příslušného výkazu, tj. 03, 06, 09, 12 s výjimkou kapitoly 380 Okresní úřady, která předkládá sumář 440 a 441 v měsíční periodicitě počínaje obdobím 02.

Správce kapitoly nebo státního fondu má možnost předávat datové soubory 409 i mimo stanovená období, tj, měsíčně. pokud má zájem o zpracování kontrolní sestavy "409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze SR a SF".

Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.

Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouštějí se rozdíly.

Způsob zaokrouhleni je uveden v příloze č. 8.

3. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem.

Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s darem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH_ROP v příloze č. 4 bod 2.5).

Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:

- číslo paragrafu a položky
- datum realizace opatření
- druh opatření.

V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.

Z důvodů snadnější komunikace zavádíme pro hodnotu rozpočtového opatření označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označena (ROP)§,pol.

Správnost předaných údajů rozpočtových opatření bude kontrolována s údaji sumáře výkazu Fin 2-04 U podle algoritmu (RZ = RS + ROP)§,pol.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

(Příloha není k dispozici v elektronické podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů

1. Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů vykazovaných v tisících Kč na dvě desetinná místa je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle této vyhlášky.

2. Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obec, krajský úřad, dobrovolný svazek obcí) je stanoven tento postup:

a) běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč;
pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:
- údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka
- údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9-Rekapitulace v části V.
- údaje záznamových položek (s výjimkou ZP 024 až ZP 029 a ZP 035 až ZP 036)
- údaje běžných řádků výkazu
b) součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů;
pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, nebo je agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.

3. Pro sumáře výkazů kapitol státního rozpočtu platí ustanovení bodu 2b). Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám odsouhlaseným Ministerstvem financí.

4. Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována.

V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu a za okres celkem se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (např. registrace vozidel, technické požadavky a technická způsobilost, práva a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.