Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


12

Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000

čj.:251/95 352/2000
Referent: Ing. Martin Pražan, te1.:5704 2639

Poslední aktualizace Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD (dále jen Model) byla uveřejněna v listopadu 1997. V rámci programu Pracovní skupiny WP 1, což je složka Výboru pro fiskální záležitosti organizace OECD, bylo v loňském roce rozhodnuto, aby byla letos předložena nová aktualizace tomuto Výboru, který ji v dubnu roku 2000 schválil.

Vedle změn v Úvodu, v Komentáři k Modelu a ve výhradách jednotlivých zemí k tomuto Komentáři jsou nejdůležitější úpravou textu změny v jednotlivých článcích Modelu, zejména pak zrušení celého Článku 14. Důvodem těchto kroků, jak je uvedeno v Komentáři k tomuto článku, byl fakt, že ve skutečnosti neexistovaly rozdíly mezi pojetím stálé provozovny, uplatňovaným v Článku 7, a stálé základny, uplatňovaným v Článku 14, a mezi způsoby výpočtu zisků a daní, na něž se vztahoval Článek 7 nebo 14. Kromě toho nebylo vždy jasné, které činnosti spadají do Článku 14 nebo 7. Smysl zrušení Článku 14 je v tom, že příjem plynoucí ze svobodného povolání nebo jiné nezávislé činnosti podobného charakteru je nyní posuzován z hlediska Článku 7 jako zisky podniků. Konkrétní znění článků, v nichž došlo ke změnám, je uvedeno níže:

Článek 2

Nahrazuje se odstavec 4 tohoto článku následujícím způsobem:

"4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech."

Článek 3

V 1. odstavci článku se přečíslovávají písmena c) až f) na d) až g) a přidávají se následující nová písmena c) a h):

"c) výraz "podnik" se vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti;

h) výraz "činnost" zahrnuje rovněž vykonávání svobodného povolání a jiných činností nezávislého charakteru."

Článek 6

Nahrazuje se odstavec 4 článku:

"4. Ustanovení odstavců 1 a 3 platí rovněž pro příjmy z nemovitého majetku podniku."

Článek 10

Pozměňuje se odstavec 4 článku následujícím způsobem:

"4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník dividend, který je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě, jehož je rezidentem společnost vyplácející dividendy, průmyslovou nebo obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7."

Dále dochází k následující změně v odstavci 5:

"5. Jestliže společnost, která je rezidentem jednoho smluvního státu, dosahuje zisky nebo příjmy z druhého smluvního státu, nemůže tento druhý stát zdanit dividendy vyplácené společností, ledaže tyto dividendy jsou vypláceny rezidentu tohoto druhého státu nebo že účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže ke stálé provozovně, která je umístěna v tomto druhém státě, ani podrobit nerozdělené zisky společnosti dani z nerozdělených zisků společnosti, i když vyplácené dividendy nebo nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků nebo z příjmů majících zdroj v tomto druhém státě."

Článek 11, 12 a 13

Obdobné změny vyvolané vypuštěním Článku 14 jsou provedeny i na příslušných místech Článků 11, 12 a 13.

Článek 14

se v novém Modelu, jak již bylo vysvětleno, vypouští. Zbývající články Modelu však přečíslovány nebudou, jelikož Článek 14 a jeho název zde bude i nadále uváděn, ale v závorkách se slovem "Vypuštěn":

[Článek 14
NEZÁVISLÁ POVOLÁM]

Vypuštěn

Článek 15

Název tohoto článku se mění na: PŘIJEM ZE ZAMĚSTNÁNÍ"

Dále se nahrazuje písmeno (c) ve 2. odstavci:

"c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel v druhém statě."

Článek 17

V odstavcích 1 a 2 se vypouští odkaz na ustanovení Článku 14.

Článek 21

Zde se upravuje odstavec 2 článku tímto způsobem:

2 Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na příjmy jiné než příjmy z nemovitého majetku, který je definován v článku 6 odstavci 2, jestliže příjemce takových příjmů, který je rezidentem jednoho smluvního státu, vykonává v druhém smluvním státě průmyslovou nebo obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže právo nebo majetek, pro které se příjmy platí, se skutečně vážou k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7."

Článek 22

2. odstavec článku se nahrazuje v tomto znění:

"2. Majetek představovaný movitým majetkem, který tvoří část provozního majetku stálé provozovny, kterou má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, může být zdaněn v tomto druhém státě."

Článek 23A

K tomuto článku je přidán nový odstavec 4.:

"4. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na příjem pobíraný nebo majetek vlastněný rezidentem jednoho smluvního státu tam, kde druhý smluvní stát použije ta ustanovení Smlouvy týkající se osvobození takového příjmu nebo majetku od daně nebo použije na takový příjem ustanovení odstavce 2 Článku 10 nebo 11."

Pozn.: Účelem tohoto odstavce je zamezit tzv. dvojímu nezdanění, ke kterému může z hlediska tohoto článku dojít v zásadě ve dvou případech. Prvním z nich je stav, kdy stát rezidence i stát zdroje hodnotí odlišně okolnosti konkrétního daňového případu nebo ustanovení Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. To ve výsledku znamená, že se např. stát zdroje domnívá, že podle Smlouvy nemá právo určitý příjem nebo majetek zdanit, zatímco stát rezidence má za to, že tento příjem nebo majetek může být v souladu se Smlouvou zdaněn v prvně jmenovaném státě, a tudíž by měl podle odst. 1 tohoto článku uplatnit metodu vynětí.

Jak vyplývá z Komentáře, 4. odstavec se bude dále uplatňovat v tom případě, kdy stát zdroje sice může příjem nebo majetek zdanit podle ustanovení Smlouvy, ale zdanění takového příjmu nebo majetku se neprovádí podle domácích zákonů tohoto státu. Tím se dostáváme k případu druhému. Dříve totiž musel stát rezidence takový příjem nebo majetek podle ustanovení odstavce 1 Článku 23A vyjmout ze zdanění, protože osvobození tohoto příjmu nebo majetku ve státě zdroje nevyplývalo ze Smlouvy, ale z domácího zákona tohoto druhého státu. Výsledkem obou popisovaných situací pak byl stav, kdy určité druhy příjmů nebo majetku nebyly zdaněny ani ve státě rezidence, ani ve státě zdroje.

Článek 26

Změny odstavce 1 Článku 26 jsou odrazem rozhodnutí rozšířit rozsah tohoto článku na všechny druhy daní:

"1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, jaké jsou nutné pro provádění ustanovení této smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují na daně jakéhokoli druhu ukládané jménem smluvních států, jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2. Veškeré informace obdržené smluvním státem budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a budou zpřístupněny pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní nebo rozhodováním o odvoláních ve vztahu k těmto daním uvedeným v první větě. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v právních rozhodnutích."

Pozn.: Před aktualizací Modelu roku 2000 zavazoval 1. odstavec tohoto článku smluvní strany k výměně informací týkajících se pouze daní pokrytých Smlouvou, a nevztahoval se tudíž např. na daň z prodeje a obdobné daně, což v reálné praxi občas způsobovalo problémy. Proto byl Model pozměněn shora uvedeným způsobem. V nové úpravě je zřejmá i vazba na Článek 24 odstavec 6., kde se hovoří o zákazu diskriminace ve vztahu k jakýmkoliv daním, čili i k těm, které předmětem Smlouvy nejsou. Nicméně smluvní státy mají v rámci dvoustranných jednání i nadále možnost se dohodnout na původním znění 1. odstavce, tzn. vyměňovat si informace pouze vzhledem k daním upraveným Smlouvou.

V návaznosti na změny Modelu smlouvy o zamezení dvojího zdanění doznal významných úprav i tzv. Komentář, který poskytuje výklad k jejím jednotlivým článkům. Jeho nejvýznamnější změny budou průběžně publikováni ve Finančním zpravodaji.

JUDr. Miloš Kolář, v r.
pověřený řízením odboru 35

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.