Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 2/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 1, ze dne 29. 1. 2001

2

Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finančním vypořádání

Č.j. 115/134 687/2000 ze dne 20. prosince 2000
Referent: Ing. Ondrůšek, tel. 5704 2624

Ministerstvo financí vydává pro zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finanční vypořádání a pro zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finanční vypořádání tento "Postup".

I. Zúčtování a finanční vypořádání výdajů určených na financování programů

1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání jsou výdaje (kapitálové i běžné) určené na financování programů (vč. odstraňování povodňových škod) z prostředků státního rozpočtu podle Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, vydaných Ministerstvem financí čj. 113/5 095/2000, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 3/2000, vedené v Informačním systému Ministerstva financí (dále jen ISPROFIN MF).

2. Příkazy k úhradě faktur za investiční práce a dodávky provedené v roce 2000 předloží investoři v termínech dohodnutých s bankou, nejpozději do 28. prosince 2000. Příkazy k úhradě u ČNB lze výjimečně předkládat ještě do 9. 1. 2001. Příkazy však musí být výrazně označeny "dodatky" a splatnost na nich musí být 31. 12. 2000. Příkazy předložené do 9. 1. 2001 budou uhrazeny do 11. 1. 2001. Příkazy k úhradě faktur z prostředků dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím účtů vedených Českou spořitelnou, a. s. s označením "dodatky" budou jednotlivé pobočky spořitelny přijímat počínaje 21. prosincem 2000 do 28. prosince 2000, výjimečně do 10.00 hod. dne 29. prosince 2000 po dohodě s bankou. Na všech příkazech bude uvedena splatnost 31. 12. 2000. Příkazy s označením "dodatky" provede ČS, a. s. nejpozději 2. ledna 2001. Z účtů Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva zemědělství vedených u KOB budou zůstatky prostředků státního rozpočtu poukázány do ČNB ve dvou termínech, a to z neinvestičních účtů do 28. 12. 2000 a z investičních účtů do 29. 12. 2000. Nejpozdější termíny pro předložení faktur KOB za investiční a neinvestiční práce a dodávky provedené v roce 2000 si jednotliví investoři dohodnou přímo s KOB.

3. Zúčtování výdajů určených na financování programů v roce 2000 provedou investoři a ústřední orgány na výkazech RA 81 a RA 82 a RZ 1x/00, které jsou uvedeny spolu s pokyny k jejich vyplnění a předložení v příloze č.1, a to investoři do 15. února 2001 a ústřední orgány do 22. února 2001. ČNB tyto výkazy nepotvrzuje.

4. Zúčtování a finanční vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím zřizovatele (zakladatele) resp. správce programu reprodukce majetku (dále jen programu) se vztahuje i na finanční zúčtování dobropisů na platby za práce a dodávky. Údaje o čerpání výdajů určených na financování programů musí souhlasit s výpisy z příslušných účtů banky (včetně dodatků), u které byl otevřen limit jejich čerpání a s údaji v účetnictví investora.

5. Za dodržování podmínek čerpání výdajů určených na financování programů, stanovených správcem programu nebo Ministerstvem financí, a za jejich zúčtování zodpovídá jejich příjemce. Ústřední orgány (správci programů) zodpovídají za správné zúčtování a vypořádání účasti státního rozpočtu na financování programů, které spravují.

6. Výdaje určené na financování programů čerpané prostřednictvím České spořitelny, a. s. zúčtují a vypořádají resorty a Ministerstvo financí přímo s ústředím této banky.

7. Nespotřebované prostředky (nepoužité dotace, dobropisy a jiné vratky), které nebyly vráceny do státního rozpočtu do 28. 12. 2000, odvedou subjekty, jimž byly dotace nebo příspěvky poskytnuty (příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty, neziskové a podobné organizace s výjimkou rozpočtových organizací), na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené. Ústřední orgán je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č. 772-14529001/0710 v termínu do 15. března 2001.

8. Na pozastávkový účet s předčíslím 4247 nebudou investoři za rok 2000 převádět žádné prostředky. Účet bude pro rok 2001 ponechán pouze u ČNB pro čerpání prostředků, které jsou případně na účtu od roku 1999.

II. Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních dotací a půjček
podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím

1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání podle této části budou všechny neinvestiční dotace zahrnuté v rozpočtech příslušných ústředních orgánů jako neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, občanským sdružením, státním fondům a neziskovým a podobným organizacím poskytované podle

-

Zásad Ministerstva financí pro poskytování a čerpání dotací ze státního rozpočtu (čj. 115/87 361 /1998), uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 12/1998,

-

Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky občanským sdružením, schválených usnesením vlády ČR č. 663/1992, o státním rozpočtu na rok 1993, ve znění usnesení vlády ČR č. 223/1993 a usnesení vlády ČR č. 131 /1999,

-

Pravidel pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje, schválených usnesením vlády ČR č. 27/1996.

2. Finanční zúčtování s podnikatelskými subjekty v rozsahu přílohy č. 2 předloží ústřední orgán do 15. března 2001 Ministerstvu financí.

3. Rozsah a formu podkladů nutných k provedení zúčtování s jednotlivými podnikatelskými subjekty (příjemci dotací nebo návratných finančních výpomocí) vč. termínu jejich předložení a termínu převodu nespotřebovaných dotací na svůj běžný účet cizích prostředků si stanoví příslušný ústřední orgán (poskytovatel dotací nebo návratných finančních výpomocí).

4. K příloze č. 2 se připojí příloha č. 2A "Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům - prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998" a výpočet nároku na jednotlivé druhy dotací a jejich čerpání do 31. prosince 2000.

5. Pokud vyplyne ze zúčtování (příloha č. 2) povinnost odvodu do státního rozpočtu, odvede ústřední orgán příslušnou částku do 15. března 2001 na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č. 772-14529001/0710.

6. Pro stanovení výše dotace ze státního rozpočtu na minimální povinný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb státních podniků podle § 6 odst. 2 nařízení vlády ČSFR č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, státní podnik k žádosti o dotaci předloží ústřednímu orgánu:

1. Propočet základního přídělu podle § 3 bodu la) vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.
2. Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka Úč POD 2-O1).
3. Rozvahu Úč POD 1-O 1.

Ve výkazu Výsledovka Úč POD 2-Ol zakladatel prověřuje:

a) zda byla prokázána ztráta, resp. je-li použitelný zisk menší než propočtený nárok na dotaci FKSP,
b) stavy nákladových účtů 512, 513, 528, 543, a 545 ke konci vykazovaného období v souvislosti s § 25 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

Ve výkazu Rozvaha Úč POD 1-Ol zakladatel prověřuje

c) údaj na řádku 71 (fondy ze zisku k 31. 12.)
z toho - FKSP
- ostatní fondy.

Výši dotace ze státního rozpočtu vypočte státní podnik jako rozdíl mezi částkou propočtu základního přídělu do FKSP a součtem částek stavu účtů nákladů a účtů fondů kromě stavu FKSP.

Uvedené podklady připojí příjemci účelové dotace "na minimální příděl do FKSP státních podniků" k příloze č. 2. Doplatky této dotace budou poukázány po schválení finančního vypořádání za rok 2000 ministrem financí.

7. Finanční zúčtování neinvestičních dotací poskytovaných občanským sdružením, státním fondům, vysokým školám a neziskovým a podobným organizacím prostřednictvím jednotlivých kapitol předloží ústřední orgán v samostatné tabulce dle přílohy č. 3 a podrobnější údaje o použití prostředků poskytnutých na odstraňování povodňových škod v tabulce přílohy č. 3A. Prostředky do 31. 12. 2000 nespotřebované odvedou subjekty, jimž byly dotace poskytnuty, na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené. Ústřední orgán je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č. 772-14529001/0710 do 15. března 2001. Současně s odvodem zašle Ministerstvu financí oznámení o odvodu prostředků s podrobným uvedením jednotlivých částek, ze kterých se celkový odvod skládá.

8. Prostředky z dotace na odstranění povodňových škod poskytnuté v roce 2000 (vč. převodu prostředků nepoužitých v letech 1997 až 1999) nespotřebované do 31. 12. 2000 odvede příjemce dotace na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené, který je souhrnně převede (vrátí) v termínu do 15. března 2001 na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/0710.

9. Dotace, případně návratné finanční výpomoci, poskytnuté Ministerstvem financí přímo jednotlivým podnikatelským subjektům, budou zúčtovány a finančně vypořádány podle podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích Ministerstva financí nebo ve smlouvách uzavřených mezi Ministerstvem financí a přijímajícím subjektem. Pokud není stanoveno jinak, finanční zúčtování a finanční vypořádání se státním rozpočtem provedou subjekty, které čerpaly rozpočtové prostředky, nejpozději do 15. března 2001. Nespotřebované prostředky budou odvedeny na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č.772-14529001/0710.

III. Zúčtování a finanční vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací

1. Zásady a způsob finančního hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány stanoví zvláštní předpisy1b). Zúčtování a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem se provádí ve shodných termínech a na stejných účtech jako zúčtování a finanční vypořádání vztahů podnikatelských subjektů.

2. V návaznosti na stanovený finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací a v souladu s podmínkami danými pro hmotnou zainteresovanost potvrdí zřizovatel příspěvkové organizaci při schvalování účetní závěrky oprávněnost převodů přídělů do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného hospodářského výsledku podle podmínek stanovených zvláštním předpisem 2).

3. Zlepšený hospodářský výsledek, který není v souladu se stanoveným příspěvkem nebo odvodem, se odvede do státního rozpočtu. Při posuzování úspor mzdových nákladů je nutno vyloučit nevyčerpané prostředky poskytnuté na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady v rámci účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje, včetně prostředků poskytnutých z rozpočtu kapitoly Grantová agentura. Celkový příděl do fondu odměn nesmí překročit 20 % celkového mzdového nároku, stanoveného pro rok 2000.

4. Příspěvková organizace odvede na běžný účet cizích prostředků (depozitní účet) zřizovatele ve lhůtě jím stanovené:

- odvod z provozu , pokud byl v průběhu roku v návaznosti na § 18 odst. 3 Vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb. stanoven,
- odvod z odpisů ZP,
- odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy organizace
- odvod výnosů z prodeje a z pronájmu státního majetku3), pokud nebyl proveden na příjmový účet zřizovatele, který ho vykazuje na položce 2123, již v průběhu roku,
- odvod nepovoleného překročení upraveného limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací, včetně odpovídajících částek pojistného a přídělu FKSP, podle rozhodnutí zřizovatele,
- úspory z nesplněných úkolů a úspory ze zrušených úkolů,
- nespotřebovaný zbytek účelových dotací a příspěvků poskytnutých ze státního rozpočtu, určených na plnění konkrétních úkolů, pokud nebyl vrácen v rámci zúčtování a finančního vypořádání, které mělo být provedeno po splnění mimořádného úkolu v průběhu roku.

5. Ústřední orgán předloží do 15. března 2001 Ministerstvu financí podklady pro zúčtování a finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací ke státnímu rozpočtu v členění podle jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizaci stejného typu) a v úhrnu v rozsahu ukazatelů uvedených v tabulkách (příloha č. 4 a 4A) a s tím, že:

- sumář příloh č. 4, str. 2 předloží zvlášť za organizace, které dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku a za organizace, které vykázaly zhoršený hospodářský výsledek.

6. Ústřední orgán poukáže souhrnně prostředky získané z odvodů (včetně vratek nevyčerpaných dotací a příspěvků od příspěvkových organizací jím řízených) na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č. 772-14529001/0710 nejpozději do 15. března 2001. Současně s odvodem prostředků zašle Ministerstvu financí oznámení s podrobným rozpisem jednotlivých částek, ze kterých se celkový odvod skládá.

7. Použití prostředků na odstraňování povodňových škod, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999), příspěvková organizace vyčíslí v příloze č. 4 a podrobněji v tabulce přílohy č. 4A. Prostředky použité v této souvislosti na běžné výdaje charakteru oprav a udržování (vč. jejich přípravy a zabezpečení) doloží výpisem z příslušného programu ISPROFIN MF se jmenovitým seznamem akcí. Prostředky, které příspěvková organizace na stanovený účel do 31. 12. 2000 (vč. nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999 převedených do roku 2000) nespotřebovala, odvede na běžný účet cizích prostředků zřizovatele v termínu jím stanoveném. Ústřední orgán převede odvedené prostředky v termínu do 15. března 2001 na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/071.

IV. Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních účelových prostředků
na projekty výzkumu a vývoje

1. Účelové prostředky na výzkum a vývoj poskytované v rámci běžných výdajů pro příspěvkové organizace jako příspěvek na činnost organizace a pro ostatní subjekty prostřednictvím výdajových bankovních účtů s předčíslím 2049 (pro podnikatelské subjekty, neziskové apod. organizace) a 4802 nebo 5805 (pro neinvestiční přímé transfery okresním úřadům a obcím) budou zúčtovány v přílohách č. 2, 3, 4, a 5.

2. Prostředky poskytnuté ústředními orgány z rozpočtu kapitoly v průběhu roku ostatním subjektům (mimo příspěvkové organizace) je třeba zúčtovat a finančně vypořádat se státním rozpočtem v návaznosti na skutečně vynaložené náklady na projekt u příslušného řešitele (spoluřešitele) úkolu. Zjištěné rozdíly mezi stavem uvedeným na výpisu z účtu s předčíslím 2049 a 4802 k 31. 12. 2000 a skutečně vynaloženými náklady odvede nositel (spolunositel) projektu na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu ve lhůtě jím stanovené, který je souhrnně převede na účet Ministerstva financí "Vypořádací účet ČR za rok 2000" č. 272-14529001/0710 do 15. března 2001. Nevyčerpané účelové prostředky nejsou předmětem hmotné zainteresovanosti.

V. Zúčtování a finanční vypořádání neinvestičních dotací nebo
návratných finančních výpomocí poskytnutých okresním úřadům a obcím

I. V souladu s Pokynem Ministerstva financí čj. 124/10 401/97 z 25. února 1997, kterým se stanoví postup správců kapitol státního rozpočtu při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím, provádí zúčtování a vypořádání finančních vztahů příslušné kapitoly s rozpočty okresních úřadů a obcí správce kapitoly, tj. příslušný ústřední orgán (dále jen "ústřední orgán"). Zúčtování a finanční vypořádání provádí okresní úřady a obce podle podmínek a v termínech stanovených příslušným ústředním orgánem. Není-li stanoveno jinak, provádí zúčtování a finanční vypořádání ve shodných termínech a na shodných účtech jako zúčtování a finanční vypořádání vztahů podnikatelských subjektů. Tzn., že okresní úřady provedou odvod vyplývající ze zúčtování dotací na běžný účet cizích prostředků ústředního orgánu, který jim dotaci poskytl, v termínu, který jim tento orgán stanoví. Ústřední orgán předloží zúčtování na samostatných tabulkách podle příloh č. 5, 5A a 5B a odvody (vratky dotací) převede souhrnně na účet Ministerstva financí "Vypořádací učet ČR za rok 2000" č. 772-14529001/0710 (kromě vratek účelových prostředků na odstraňování povodňových škod) nejpozději do 15. března 2001. Ve stejném termínu převede na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/0710 případné vratky účelových prostředků poskytnutých na odstranění následků povodňových škod.

2. Prostředky na odstraňování povodňových škod, které byly okresním úřadům poskytnuty v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999), ale nebyly plně vyčerpány nebo vráceny do státního rozpočtu do 31. 12. 2000, odvedou okresní úřady na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/0710 v termínu do 15. března 2001 a současně sdělí Ministerstvu financí potřebnou výši prostředků na stejný účel v roce 2001, která jim bude následně poukázána rozpočtovým opatřením. Prostředky na odstraňování povodňových škod, které byly obcím a magistrátním úřadům poskytnuty v roce 2000 (vč. převodu nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999 převedených do roku 2000) a nebyly plně vyčerpány nebo vráceny do státního rozpočtu do 31. 12. 2000, zůstávají, podle ustanovení zákona o státním rozpočtu na rok 2001, k využití na stejný účel v roce 2001. V případě, že příslušná akce na odstranění povodňových škod byla již plně dokončena do 31. 12. 2000 a nebude pokračovat ještě v roce 2001, ale příslušné účelové prostředky nebyly plně použity, odvede obec zbývající nepoužité prostředky na běžný účet cizích prostředků příslušného okresního úřadu, který je souhrnně převede v termínu do 15. března 2001 na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/0710. Magistrátní úřady převedou příslušné prostředky přímo na účet Ministerstva financí č. 1978-17623001/0710 v termínu do 15. března 2001. Rozsah a tituly převáděných prostředků se vyčíslí v příloze č. 5 ve sloupci 7 a v přílohách č. 5A a 5B ve sloupci 6.

VI. Vyúčtování hmotné zainteresovanosti rozpočtových organizací, prostředků  na odstraňování povodňových škod, na řešení důsledků kosovské krize a na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydávaném oprávněným osobám

1. Ústřední orgány předloží nároky vyplývající z hmotné zainteresovanosti4) za vlastní úřad a jím zřízené rozpočtové organizace v členěni podle jednotlivých rozpočtových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) a v úhrnu v rozsahu ukazatelů uvedených v příloze č. 6, po předchozím potvrzení jejich oprávněnosti, Ministerstvu financí do 15. března 2001, a to pouze za úspory vybraných běžných výdajů rozpočtových organizací, tj. součtu výdajů rozpočtovaných v seskupeni položek 51 rozpočtové skladby po odečtení výdajů v podseskupeních položek 511 a 512. Tyto úspory musí být podloženy absolutní úsporou celkových běžných výdajů rozpočtových organizací. Za úspory, které nejsou předmětem hmotné zainteresovanosti 5), se považují i nedočerpané prostředky převedené z kapitoly Všeobecná pokladní správa, popř. z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu v průběhu daného rozpočtového roku na konkrétní účely (např. na výzkum a vývoj ).

2. Ústřední orgány předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. března 2001 přehled o použití prostředků na odstraňování povodňových škod poskytnutých rozpočtovým organizacím v roce 2000 (vč. nepoužitých prostředků z let 1997 až 1999 převedených do roku 2000) v samostatné tabulce (příloha č. 6A) a současně doloží prostředky použité na běžné výdaje charakteru oprav a udržování (vč. jejich přípravy a zabezpečení) výpisem z příslušného programu ISPROFIN MF se jmenovitým seznamem akcí.

3. Ústřední orgány předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. března 2001 přehled o použití prostředků poskytnutých jim na řešení důsledků kosovské krize podle usnesení vlády č. 765/1999 a č. 1025/1999, a to v rozsahu tabulky uvedené v příloze č. 9. Případné nespotřebované částky nebo dobropisy odvedou příjemci těchto účelových prostředků (kromě rozpočtových organizací) na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu, který je souhrnně převede na účet Ministerstva financí č. 1978 - 24727001/0710 nejpozději do 15. března 2001.

4. Ústřední orgány předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. března 2001 přehled o použití prostředků na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydávaného oprávněným osobám podle zákonů č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., a to v rozsahu tabulky uvedené v příloze č. 10. Případné nespotřebované částky nebo dobropisy odvedou příjemci těchto účelových prostředků (kromě rozpočtových organizací) na běžný účet cizích prostředků příslušného ústředního orgánu, který je souhrnně převede na účet Ministerstva financí č. 1978 - 23329001 /0710 nejpozději do 15. března 2001.

VII. Předložení podkladů pro zúčtování a finanční vypořádání a závěrečná ustanovení

1. Ústřední orgány v návaznosti na tento "Postup" vydají pro organizace ve své působnosti interní pokyny, které budou obsahovat rozsah požadovaných podkladů a termíny pro jejich předložení vč. termínu pro provedení převodu všech příslušných odvodů na jejich běžný účet cizích prostředků (depozitní účet).

2. Ústřední orgány vypracují o zúčtování celkových vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 vč. použití rozpočtových prostředků na odstraňování povodňových škod a použití dalších účelových prostředků uvedených v části VI., bodech 3. a 4. zprávu, kterou podepsanou ministrem (vedoucím ústředního orgánu) ve třech vyhotoveních předloží Ministerstvu financí do 15. března 2001. Ke zprávě připojí číselné podklady v rozsahu příloh č. 1 až 7 a 9 a 10 včetně komentářů.

3. Zúčtování a vypořádání finančních vztahů ústředních orgánů se státním rozpočtem schvaluje ministr financí. Ze závažných důvodů nemusí ministr financí závěrečné zúčtování a finanční vypořádání schválit. V takovém případě však oznámí příslušnému ústřednímu orgánu, před vypracováním informace pro vládu, důvod nesouhlasu a ústřední orgán, pokud se s Ministerstvem financí nedohodne jinak, předloží návrh na závěrečné zúčtování a finanční vypořádání finančních vztahů vládě České republiky. O výsledcích zúčtování a vypořádáni finančních vztahů předloží ministr financí vládě České republiky informaci ve stejném termínu jako zprávu o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2001.

4. O překopírování vzorů formulářů příloh č. 2 až 7 a 9 a 10 na disketu nebo jejich event. zaslání e-mailem je možné požádat zpracovatele "Postupu" telefonicky na čísle 5704 2624.

5. Ruší se "Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 1999 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 1999 a jejich finančním vypořádání", stanovený Ministerstvem financí čj. 115/93 258/1999 a uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 1/2000.

6. Tento "Postup" bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 112001.

Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata MIádková , CSc. , v. r.


1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) v platném znění.
Vyhláška MF ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, v platném znění.
2) § 21, odst. 3 Vyhlášky MF ČR č. 205/1991 Sb. v platném znění. 3) Výnosem ze státního majetku se rozumí
- v případě prodeje - prodejní cena po odečtení nákladů s prodejem spojených,
- v případě pronájmu - částka nájemného po odečtení nákladů spojených s opravami a údržbou nebo provedenou rekonstrukcí, pokud na tyto účely nebyla poskytnuta účelová dotace.
4) § 6 Vyhlášky MF č. 205/1991 Sb. v platném znění,
5) § 6, odst. 2 Vyhlášky MF č. 20S/1991 Sb. v platném znění.

Přílohy č. 1 až 10

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)

E-shop

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, komentář

JUDr. Jiří Večeřa, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jiří Herczeg, Jana Navrátilová, Anna Syková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.