Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 1/2001 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2001, číslo 1, ze dne 29. 1. 2001

1

Postup při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání územních orgánů
s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2000

Č. j.: 123/102 513/2000
Referent: Ing. Růžičková, tel. 5704 2239

1. Okresní úřady, Magistrát hl.m. Prahy a magistráty Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "okresní úřady")

a) Zkontrolují a odsouhlasí jednotlivé tituly dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, které podléhají finančnímu vypořádání a které jsou uvedeny Ministerstvem financí na přílohách č.2a-2g a doplní do nich požadované údaje o čerpání účelových prostředků, o vratkách v průběhu roku 2000 a o vratkách v rámci finančního vypořádání za rok 2000. Okresní úřady vyplní pouze ty přílohy, které se jich týkají. (Za rok 2000 MF nepožaduje přílohu 1a) a 1b), ale z důvodu zachování zvyklostí finančních vypořádání předchozích let nejsou ostatní přílohy přečíslovány. )

b) Při vyplnění přílohy č. 2a - 2d do sloupce "Vyčerpáno" uvedou bud' stejnou nebo menší částku, než jaká je uvedena ve sloupci "Poskytnuto". Překročení účelových prostředků (týká se pouze poštovného a sociálních dávek) uvedou okresní úřady v komentáři. Do sloupce "K vrácení při finančním vypořádání" se vyúčtuje rozdíl sloupce "Poskytnuto", sloupce "Vyčerpáno k 31. 12. 2000", případně sloupce "Vráceno během roku 2000". Sloupec "K využití v roce 2001" je určen pouze pro dotační titul povodňové škody, a to u obcí. (Podrobnější komentář u bodu 2i.) Převod dotací na odstraňování povodňových škod je navržen v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2001.

c) Provedou na příloze č. 2e vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.

d) Na příloze č. 2f provedou vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu za okres podle přílohy č. 5 k zákonu č. 58/2000 Sb., a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost, na školství a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.

e) Prostředky poskytnuté okresním úřadům z kapitoly VPS jako posílení účelové dotace na dávky sociální péče realizované spisy Ministerstva financí pod čj. 373/75 586/2000, čj. 373/89 704/2000, čj. 373/95 284/2000 a čj. 373/101 246/2000 budou uvedeny a vyúčtovány na příloze č. 2g s rozdělením na vlastní okresní úřad a na obce.

f) Okresní úřady doplní další údaje na přílohách 3-9.

g) Předloží komentář k přílohám č. 2a-2g a přílohám č. 3-9 ke sdělení důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů. V souvislosti se změnami vyplývajícími z příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., u rozpočtových pravidlech České republiky, nelze převádět nevyužité účelové dotace do příštího roku, to znamená, že veškeré nevyčerpané účelové prostředky u okresních úřadů a obcí jsou předmětem odvodu do příjmů státního rozpočtu (s výjimkou dotací na povodňové škody u obcí).

h) Vyúčtování je nutno předložit jen na přílohách č. 2a-2g. Pro usnadnění práce na podkladech finančního vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 2000 zašle Ministerstvo financí zároveň celou tabulkovou přílohu po internetové síti (v lednu 2001). Je možné použít k vyplnění podkladů k finančnímu vypořádání i tyto formuláře, v tom případě nebude vyžadováno razítko MF ČR, postačí razítko příslušného okresního úřadu.

2. Zásady finančního vypořádání se státním rozpočtem

a) Finanční vypořádání se týká výhradně finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 2000.
b) Podkladem pro uzavření účetnictví a pro finanční vypořádání územních orgánů jsou "Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce okresních úřadů, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací".
c) Zaúčtované dotace uvolněné v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům okresních úřadů pro rok 2000 podle schváleného zákona č 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 (přílohy č.  5 a 6) je nutno zvlášť odsouhlasit za finanční vztah k rozpočtům obcí v úhrnu za okres celkem a zvlášť za finanční vztah k rozpočtu okresního úřadu s odd. 121 Ministerstva financí Ing. Strnadovou, tel. 02 5704 3217, a to nejpozději do 5. února 2001.
d) Při vyúčtování prostředků poskytnutých v roce 2000 na financování radonového programu se postupuje podle "Pravidel pro poskytování státního příspěvku pro okresní úřady a magistráty Plzně, Brna, Ostravy a hlavního města Prahy a orgány obcí, kterými se upravuje postup při poskytování státního příspěvku na ochranu obyvatel před zářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů" vydaných dne 30. 11. 1999 pod čj. 122/86 106/1999.
e) Okresní úřady vyplní na příloze č. 4 základní údaje o výdajích na dopravní obslužnost, zabezpečovanou meziměstskou veřejnou autobusovou dopravou (netýká se MHD), jako podklad pro vypracování státního závěrečného účtu republiky.
f) Pro zpracování údajů týkajících se čerpání dotací v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k okresním úřadům a obcím z titulu rozdílné metodiky finančního vypořádání některých dotací, jsou i pro rok 2000 do metodiky zařazenu přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d, které budou při finančním vypořádání předloženy a projednánu v odd. 121.

Na úrovni Ministerstva financí nebude finanční vypořádání za jednotlivá zařízení okresních úřadů prověřováno na příslušných tabulkách. Předložené podkladu budou mít informativní charakter a budou sloužit jako podkladová doktumentace.

Při finančním vypořádání zařízení v působnosti obcí bude postupováno jako v minulých letech. Prověřené tabulky předložené okresním úřadem za obce okresu budou podkladem pro stanovení odvodu do státního rozpočtu, případně pro vypořádání nároku na státní rozpočet.

Okresní úřady provedou na příloze č.  5a vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5a1) a 5a2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121 /83 003/1998, platného i pro finanční vypořádání dotací za rok 2000. Upřesňující údaje, zejména počty desetinných míst, jsou uvedeny v příslušných tabulkách pro finanční vypořádání za rok 2000.

Na příloze č. 5b. se provede vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 5 k zákonu č. 581/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5b1) a 5b2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121/83 00311998, platného i pro finanční vypořádání dotací za rok 2000. Upřesňující údaje, zejména počtu desetinných míst, jsou uvedeny v příslušných tabulkách pro finanční vypořádání za rok 2000

Přílohy č. 5a1), 5a2), 5b1) a 5b2) jsou doplňující informací o vybraných ukazatelích pro výpočet dotace podle průměrného počtu obyvatel, určených k finančnímu vypořádání účelových dotací na domovy důchodců a specializované ústavy sociální péče poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů a obcí.

Okresní úřady vyplní přiložené tabulky samostatně za každé zařízení. V textu pod tabulkami je uveden postup při vyplňování bud' podle bodu A) nebo podle bodu B). Údaj "kapacita zařízení do náběhu" v bodě B) znamená, že bude vyplněna kapacita a navazující data za období od 1. 1. do data změny uvedení kapacity do provozu a údaj "kapacita zařízení po náběhu" znamená, že bude uvedena kapacita a navazující data za období od data změny do konce roku 2000.

Pokud jde o vyplnění sloupce "Dotace ze SR (rozpis dle OkÚ) v Kč" na tabulkách pro jednotlivá zařízení (tj. 5a1, 5a2, 5b1, 5b2), je třeba zde uvádět rozpis pouze do výše dotace přijaté ze státního rozpočtu (zaokrouhlené na miliony). Sumář tohoto údaje za všechna zařízení v korunách musí odpovídat sloupci "Rozepsáno zákonem č.  58/2000 Sb. (v mil. Kč)" na tabulkách 5a a 5b.

Přílohou k těmto tabulkám budou roční výkazy za jednotlivá zařízení sociální péče za rok 2000 (výkaz Soc (MPSV) V 1-01 ). Pokud dojde v průběhu roku k jakýmkoliv změnám (odchylným od předepsaného stavu), např. změny kapacity, složení lůžek, změny typu pobytu, změny zahájení provozu apod., je třeba přiložit komentář, včetně příslušných dokladů, ze kterých tyto změny vyplynou (zejména rozhodnutí zřizovatele, zřizovací listinu, příp. dodatek ke zřizovací listině, dodatek ke statutu, organizačnímu řádu apod. ).

Potřebné další informace podá Ing. Jaroslava Pavlíková, tel. 02 5704 2638.

g) Okresní úřady provedou na příloze č. 5c vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č.5c1), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení.

Na příloze č. 5d se provede vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení a na školství, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 5 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5d1) a 5d2).

(Potřebné další informace podá p. Karel Svoboda, tel. 02 5704 2470.)

h) Podrobné údaje o použití prostředků poskytnutých na odstranění povodňových škod předloží okresní úřady na samostatných přílohách č. 6a-6h a č. 7a-7b. Na příloze č. 6a-6h "Přehled o čerpání investičních a neinvestičních dotací na odstraňování povodňových škod" budou souhrnně za okres celkem zúčtovány dotace podle jednotlivých čísel jednacích a podle účelových znaků.

Podle zákona č. 164/98 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, musí vláda České republiky o použití prostředků na řešení následků povodní v letech 1997 a 1998, včetně skutečně vynaložených nákladů na konkrétní akce, informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky nejméně jedenkrát ročně. Na základě tohoto zákona požaduje Ministerstvo financí informace o dalších údajích, které okresní úřady a obce zpracují na příloze č. 7a-7b.

Jednotlivé obce předloží přílohu č. 7a) za povodňové škody vzniklé v roce 1997 a přílohu č. 7b) za povodňové škody vzniklé v roce 1998 a podle jednotlivých dotačních titulů vyplní předepsané ukazatele za každou akci. Tento postup se týká následujících dotačních titulů:
- dotace do školství
- dotace na místní komunikace
- dotace na sesuvy svahů
- dotace na státní majetek
- dotace na zařízení obcí pro regulaci vodních toků, k výrobě a rozvodu tepla, vody a plynu
- dotace na zdravotní zařízení obcí
- dotace na sociální zařízení obcí

Účelem zpracování tabulky je získání aktualizovaného přehledu o základních ukazatelích charakterizujících jednotlivé povodňové akce realizované za účasti prostředků státního rozpočtu a o stavu jejich finančního zabezpečení.

V příloze je nutno uvést jmenovitý aktualizovaný seznam všech povodňových akcí, financovaných za spoluúčasti prostředků státního rozpočtu, ale pouze těch, které ještě nebyly dokončeny.

Okresní úřad provede sumarizaci vybraných údajů u nedokončených staveb (rozpočtové náklady, profinancováno v roce 1997, 1998, 1999 a 2000, zbývá profinancovat) za okres celkem a dle účelových znaků.

Věcným obsahem ukazatele charakterizujícího upravené rozpočtové náklady akce jsou posledně platné náklady (aktuální) evidované investorem (příjemcem dotace). V porovnání s ukazatelem původní rozpočtové náklady mohou být upravené náklady nižší, vyšší nebo na stejné úrovni. V žádném případě však nelze kolonku upravené rozpočtové náklady proškrtnout. Aktuální rozpočtové náklady jsou měřítkem potřeby finančních prostředků na dokončení akce.

Údaj "zbývá profinancovat ze státního rozpočtu" by měl obsahovat nevyčerpané prostředky státního rozpočtu na příslušný účel, které budou převedeny k použití do roku 2001. Upozorňujeme na vazbu mezi rozpočtovými náklady akcí a jejich finančním zabezpečením (náklady = finanční zdroje).

(Potřebné další informace podá Ing. Věra Dědková, tel. 02 5704 2478)

Obce a magistrátní úřady standardním způsobem převedou do roku 2001 nedočerpané účelové prostředky na povodňové škody, v případě ukončení akce v roce 2000 odvedou obce zbývající prostředky prostřednictvím příslušného okresního úřadu, magistrátní úřady přímo na účet Státních finančních aktiv č. 1978-17623001/0710 "Prostředky na odstraňování důsledků povodní" do 30. března 2001.

Okresní úřady odvedou za vlastní okresní úřad veškeré, tedy i nedočerpané, finanční prostředky, které obdržely v minulých letech na řešení následků povodní na účet Státních finančních aktiv č. 1978-17623001/0710 "Prostředky na odstraňování důsledků povodní" nejpozději do 9. března 2001 a současně sdělí z celkového objemu vratek objemy nedočerpaných povodňových účelových prostředků, které jim budou následně poukázány rozpočtovým opatřením ke stejnému účelu.

i) Na příloze č. 8 zpracují okresní úřady ve spolupráci s obcemi přehled o čerpání účelových prostředků určených na úhradu výdajů spojených s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR a na volby do krajských zastupitelstev.
j) Při finančním vypořádání za rok 2000 odvedou okresní úřady příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu, včetně příjmů z prozatímní správy, které tyto úřady realizovaly v druhé polovině roku 2000 (příjmy do 30. června 2000 byly odvedeny na základě dopisu MF pod čj. 123/91 219/2000 ze dne 12. října 2000), magistrátní úřady provedou odvod za celý rok 2000, po odečtení souvisejících výdajů podle pokynu MF vydaného dne 31. ledna 1997 čj. 124/85 664/96. Okresní úřady provedou odvod celkem za vlastní úřad, za všechny své organizace, případně i za obce v okrese, které vykáží příjmy z realizace státního majetku určené k odvodu. V komentáři uvedou okresní úřady specifikaci podle jednotlivých subjektů. Termín pro odvod finančních prostředků je stanoven na 30. březen 2001. Příjmy z realizace majetku státu budou odvedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č.  772-14529001/0710. Podle zákona č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, § 4 odst. 1 písm. f) jsou výnosy ze státního majetku příjmem státního rozpočtu.

Výnosy z prodeje a pronájmu majetku po Sovětské armádě se odvádějí na samostatný účet státního rozpočtu č. 772-15521001/0710 současně s avízem na odbor 12.

Finanční prostředky podle usnesení vlády č. 618/99 odvedou okresní úřady při finančním vypořádání v rámci odvodu příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu na příjmový účet státního rozpočtu č. 772-5921001/0710 s uvedením konstantního symbolu 558 a variabilního symbolu 61899.

k) Ministerstvo financí uvolnilo dopisem čj. 124/97 886/99 mimořádnou finanční pomoc z prostředků státního rozpočtu na rok 1999 na poskytnutí bezúročných půjček obcím pro občany na řešení jejich nepříznivé finanční situace v důsledku nevyplacení mezd jejich zaměstnavateli.

Vzhledem k tomu, že v gesci okresech úřadů nadále zůstává zabezpečení splatnosti návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím pro občany na dlužné mzdy, předloží okresní úřady při finančním vypořádání za rok 2000 stav nesplacených půjček, které přeúčtovaly na obce a vedou je pouze evidenčně.

Upozorňujeme, že konečné finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude provedeno okresním úřadem při finančním vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 2002.

Případné informace podá Ing. Věra Dědková, tel. 02 5704 2478.

l) V souvislosti s podklady k státnímu závěrečnému účtu za rok 2000 požaduje Ministerstvo financí předložení následujících údajů:

-

výsledky provedeného přezkoumání hospodaření obcí za rok 1999 (§ 20 zákona č. 367/90 Sb. o obcích), zejména počet obcí, které požádalo okresní úřad o provedení přezkoumání, počet obcí, které požádaly auditora, případně počet obcí, které neprovedly přezkoumání, nejčastěji zjištěné nedostatky a způsob jejich odstranění, organizační zajištění přezkoumání, údaje o výsledcích provedeného přezkoumání u obcí za rok 2000 do 31. července 2001

-

objemy splátek komunálních obligací v roce 2000

-

dobrovolné svazky obcí - počet DSO, počet obcí v DSO, za jakým účelem byl DSO zřízen, zda byl zřízen dočasně ap.

-

na příloze č. 9 uvést úvěry přijaté pouze v roce 2000, a to odděleně úvěry domácí a ze zahraničí

-

stav ZBÚ a FRR k 31. 12. 2000.

m) Veškeré návratné finanční výpomoci, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu a jejichž splatnost je při finančním vy-. pořádání za rok 2000, budou splatné spolu s odvody ostatních dotací, pokud v příslušném rozhodnutí Ministerstva financí nebyl stanoven jiný termín. Návratné finanční výpomoci je třeba odvést na účet splátek č. 772-7425001/0710.
n) Okresní úřady a obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty' prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů s těmito resorty v termínech a postupech jimi stanovených.
o) Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Rekapitulace změn finančního vypořádání
územních orgánů se státním rozpočtem  za ruk 2000

Okresní úřady provedou finanční vypořádání okresního úřadu, svých zřizovaných organizací a obcí a jsou za finanční vypořádání plně zodpovědné. Okresní úřady provedou úhradu překročených výdajů za vlastní okresní úřad a jimi zřizované organizace na vrub svých finančních zdrojů (o to méně poukáží na účet Státních finančních aktiv).

Ministerstvo financí bude hradit překročené výdaje obcím a magistrátním úřadům, a to pouze ty, které vyplývají ze zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 (sociální dávky, ÚSP, DD, vybraná zdravotnická zařízení a školství), magistrátním úřadům bude hradit navíc poštovné.

V souvislosti se změnami vyplývajícími ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, nelze převádět nevyužité účelové dotace do příštího roku. Rovněž nelze řešit v rámci finančního vypořádání jakékoliv problémy tak jako v minulých letech, protože vláda k tomu nemá podle nových rozpočtových pravidel příslušná zmocnění

Výjimku tvoří dotace na odstraňování povodňových škod. Zde platí následující režim:

Obce a magistrátní úřady převedou do roku 2001 nedočerpané účelové prostředky na povodňové škody běžným způsobem, v případě ukončení akce v roce 2000 odvedou obce zbývající prostředky prostřednictvím příslušného okresního úřadu, magistrátní úřady přímo na účet Státních finančních aktiv č. 1978-17623001/0710 do 30. března 2001.

Okresní úřady odvedou veškeré, tedy i nedočerpané tinanční prostředky, které obdržely v minulých letech na řešení následků povodní na účet Státních finančních aktiv č. 1978-17623001/0710 do 9. březnu 2001 a současně sdělí z celkového objemu vratek objemy nedočerpaných povodňových účelových prostředků, které jim budou následně poukázány rozpočtovým opatřením k použití ke stejnému účelu.

Termín předložení finančního vypořádání okresních úřadů a obcí na Ministerstvo financí je stanoven na 28. února 2001, termín převodu zůstatků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření okresních úřadů (kromě finančních prostředků na povodňové škody) vykázaný ke dni 31. prosince 2000 na účet Státních finančních aktiv "Prostředky související s reformou veřejné správy" č. (doplněno po přidělení účtu ČNB) je zatím 15. února 2001.

Termín převodu ostatních vratek obcí a magistrátních úřadů na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529001/0710 je stanoven na 30. března 2001.

Příjmy z realizace majetku státu budou odvedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529001/0710 a termín pro odvod finančních prostředků je stanoven na 30. březen 2001.

Okresní úřady zašlou ke všem odvodům avízo do odboru 12 s rozpisem plateb na jednotlivé účty a s rozpisem vratek nedočerpaných účelových prostředků.

Ministerstvo financí připravilo návrh na revokaci znění bodu V/5 usnesení vlády č. 925 ze dne 18. září 2000 s cílem posunout termín odvodu finančních prostředků ke dni 30. března 2001. O konečném termínu budeme informovat současně se zasláním tabulkových podkladu k finančnímu vypořádání za rok 2001.

(Přílohy nejsou k dispozici v elektronické podobě)

E-shop

O právu ústavním

O právu ústavním

Prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o ...

Cena: 463 KčKOUPIT

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem. Obsluha mzdy a platu Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.