Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


60

Pokyn č. D-218

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů

Čj. 181/75 225/2000 ze dne 13. listopadu 2000
Referent: Ing. Drápela, tel. 5704 2269

Tento pokyn upravuje specifika uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů vyplývající ze zákona č. 588/1993 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), přičemž vychází ze znění platného od 1. dubna 2000.

I. Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

1. Osobu podnikající v oblasti cestovního ruchu

Osobami podnikajícími v oblasti cestovního ruchu se rozumí cestovní kanceláře nebo cestovní agentury (podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu).

Cestovní kanceláří se rozumí osoba, která je, v rámci své podnikatelské činnosti na základě koncese oprávněna:

a) nabízet a prodávat zájezdy. Zájezdem se přitom rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu nabízená v katalogu nebo jiné prokazatelné formě informace a prodávaná na základě cestovní smlouvy (§ 852a až 852k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

b) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace, c) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,

d) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod. ),

e) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván,

t) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Cestovní agenturou se rozumí osoba, která je, v rámci své podnikatelské činnosti, oprávněna na základě ohlášení vázané živnosti provozovat činnost jako cestovní kancelář, ale pouze v rozsahu uvedeném pod písm. b) až f).

2. Plátci daně z přidané hodnotu, obrat rozhodny pro povinnou registraci plátce

Podle tohoto Pokynu postupují pouze osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen "plátci") podle zákona, registrované u místně příslušného finančního úřadu a podnikající v oblasti cestovního tuchu (podskupina SKP 63.30.1 viz Opatření Českého statistického úřadu o zavedení Standardní klasifikace produkce čj. 1174/93 - 3010).

Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, kteří nejsou registrováni jako plátci (dále jen "neplátci"), jsou osobami podléhajícími dani podle § 4 zákona a postupují stejně jako ostatní neplátci, tj. nakupují veškerá zdanitelná plnění pro svoji podnikatelskou činnost od plátců a zboží z dovozu za ceny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen "daň"), přičemž nemohou uplatnit odpočet daně a u svých zdanitelných plnění daň na výstupu neuplatňují, a přitom uskutečňují svá zdanitelná plnění za sjednané popř. obvyklé ceny.

Do obratu rozhodného pro povinnou registraci plátce podle § 5 odstavce I a 2 zákona se zahrnují příjmy nebo výnosy uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) zákona. Tzn., že příjmy nebo výnosy se u osob podléhajících dani, které nakupují a dále poskytují nakoupené služby (i v nezměněném stavu) s místem plnění v tuzemsku jiným osobám, rozumí veškeré příjmy nebo výnosy za tato plnění včetně přirážku cestovní kanceláře. V případě poskytování pouze zprostředkovatelských služeb (na základě smlouvy o zprostředkování, smlouvy komisionářské, mandátní nebo jiné obdobné smlouvy) se rozumí příjmem nebo výnosem pouze odměna (provize) za zprostředkování. Do obratu nevstupují služby s místem plnění mimo tuzemsko, u kterých se daň v tuzemsku neuplatňuje, neboť nejsou považovány za zdanitelná plnění.

3. Místo plnění, uskutečnění zdanitelného plnění. vznik povinnosti uplatnit daň na výstupu daňové dokladu a vedení záznamů pro daňové účelu

Místo plnění při poskytování služeb se posuzuje podle § 2b odstavec 3 zákona a je rozhodující pro uplatnění daně v tuzemsku.

U služeb spojených s organizací turistických zájezdů (třída SKP 63.30.11) se za místo plnění, pokud se jedná o právnickou osobu. považuje podle písmene a) uvedeného odstavce místo, kde má tato právnická osoba poskytující službu své sídlo; pokud nemá své sídlo v tuzemsku, provozovna, ve které služby poskytuje, nebo podle písmene b) v případě, že se jedná o osobu fyzickou místo, kde má fyzická osoba poskytující službu provozovnu, pokud nemá provozovnu, bydliště, případně místo, kde se obvykle zdržuje.

V případě ubytovacích služeb, služeb veřejného stravování, průvodcovských a informačních a překladatelských služeb se, podle ustanovení písmene e) uvedeného odstavce za místo plnění považuje místo, kde jsou tyto službu skutečně poskytovány bez ohledu na ustanovení písmen a) a b) tohoto odstavce, kde je stanoveno, že místo zdanitelného plnění je vázáno na sídlo nebo provozovnu, popřípadě bydliště nebo místo, kde se osoba, která poskytuje služby, obvykle zdržuje.

Je-li, podle zákona, místo plnění v zahraničí, ustanovení zákona se dále nepoužijí, neboť se jedná o plnění, které není zdanitelné.

Uskutečnění zdanitelného plnění je vymezeno v § 9 zákona. U služeb se zdanitelné plnění, podle § 9 odstavec 1 písmeno e) zákona, považuje za uskutečněné dnem jejich poskytnutí nebo zaplacení, a to tím dnem, který nastane dříve. Při poskytování kombinace služeb sočívající v organizaci turistických zájezdů nebo pořádání výstav, trhů a kongrersů se, podle § 9 odstavec 1 písmeno o) zákona, rozumí dnem uskutečnění zdanitelného plnění den poskytnutí poslední služby (např. poslední ubytovací nebo stravovací služba, ukončení přepravy zpět na dohodnuté místo apoll.) nebo den zaplacení, a to ten den, který nastane dříve; v případě, že v rámci kombinace dochází k přeúčtování nakoupených služeb a den poskytnutí poslední služby předchází dni zjištění celkové výše přeúčtováných částek za tuto služby , den zjištění celkové výše přeúčtovávaných částek nebo zaplacení jednotlivých přeúčtovávaných částek, a to ten den, kletý nastane dříve.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je rozhodný pro dodržení l5denní lhůty pro vystavení daňového dokladu podle § 12 odst. 1 zákona, popřípadě dokladu podle § 12 odst. 10 zákona.

Za uskutečnění zdanitelného plnění se podle § 9 odst. 5 nepovažuie zaplacení zálohy, stejně tak jako storno poplatky, pokuty a penále, které nejsou podle § 2 zákona zdanitelnými plněními vůbec. V případě uplatnění zálohy je rozhodující uvedení na dokladech, ve smlouvách a způsob účtování.

Povinnost uplatnit daň na výstupu vzniká, podle § 10 zákona, dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Daň na výstupu je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, a to u všech zdanitelných plnění uskutečněných jak pro plátce, tak i neplátce daně.

Daňovými doklady se pro účely zákona rozumí doklady uvedené v § 2 odstavci 2 písmene q) zákona.

Podle § 12 odstavce 1 zákona je plátce povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce běžný davový doklad, v případě poskytnutých zdanitelných plnění pro účely nesouvisející s podnikáním podle § 7 odst. 2 doklad o použití, a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Údaje o ceně a dani se na daňových dokladech uvádějí v české měně.

Pro plátce, který nakupuje a prodává služby určené pro kombinaci služeb cestovního ruchu. je však stanoveno, že tento plátce není podle § 12 odst. 10 zákona povinen vestavovat daňový doklad v případě plnění pro jiného plátce, který nechce uplatňovat nárok na odpočet daně. V tomto případě plátce uskutečňující zdanitelné plnění vestavuje doklad, na kterém uvede své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo. dále obchodní jméno plátce, pro něhož zdanitelné plnění uskutečňuje pořadové číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, cenu včetně daně (popřípadě ceny včetně daně) a příslušnou sazbu daně (popřípadě příslušné sazby daně) podle § 16 zákona a sdělení, že uváděná cena (ceny) obsahuje (obsahují) daň. Tento doklad je plátce povinen vyhotovit stejně jako běžný daňový doklad, tzn. nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Pokud však plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje, chce uplatnit odpočet daně a požaduje vystavení daňového dokladu, je povinen plátce, který toto plnění poskytuje, jej vystavit.

Daňový doklad není plátce povinen vystavit také tehdy, poskytuje-li zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 25 zákona. Dále není plátce povinen vystavit daňový doklad neplátcům daně. V těchto případech vystavuje potvrzení o zaplacení s uvedením ceny včetně daně a sazeb daně, případně s dalšími údaji (zákon o DPH náležitosti dokladu pro neplátce nestanovuje, tzn. že ani vystavení dokladu s náležitostmi daňového dokladu neplátcům daně neodporuje platnému zákonu).

Záznamy pro daňové účely je plátce povinen vést podle § 11 zákona. Vedení údajů rozhodných pro stanovení a výpočet daně uloží plátci příslušný finanční orgán - správce daně. Takovýmto údajem může být i kalkulace cen cestovní kanceláře, nabídkové ceny apoll.

Plátce uvádí ve svých materiálech, nabídkách a katalozích vždy ceny včetně své přirážky a včetně daně podle platných sazeb.

4. Základ daně, oprava základu daně, sazby daně a výpočet daně

Základem pro výpočet daně je podle § 14 odst. 1 zákona cena za poskytnuté zdanitelné plnění, která neobsahuje daň. Podle § 14 odst. 2 může základem pro výpočet daně být i cena včetně daně, a to zejména v případě uskutečňování zdanitelných plnění plátcům za hotové, uskutečňování zdanitelných plnění osobám, které nejsou plátci, a v případě zdanitelných plnění podle § 12 odst. 7 zákona (hromadná přeprava osob).

Základní činností osob podnikajících v oblasti cestovního ruchu je kombinace (kompletace) služeb cestovního ruchu, kterou se rozumí "zprostředkovatelská" činnost (poskytování zprostředkovatelských, obstaravatelských služeb za odměnu přirážku), kterou představují výkonu zařazené podle zvláštního předpisu (SKP) jako službu spojené s organizací turistických zájezdů (třída SKP 63.30.11). Těmito výkony se rozumí kombinace (zprostředkování, zorganizování) nejméně dvou služeb cestovního ruchu, jako je doprava, ubytování veřejné stravování, průvodcovské služby apoll. (viz příloha k pokynu).

Základem daně při poskytování kombinace služeb zařazené podle zvláštního právního předpisu do tříd SKP 63.30.11 (služby spojené s organizací turistických zájezdů) a 74.84.15 (služby související s pořádáním výstav, trhů a kongresů) je podle § 14 odstavce 17 rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za kombinaci a součtem cen za služby poskytované v rámci této kombinace stanovený v den vzniku povinnosti uplatnit daň na 'stu u.

V případě, že plátce ke dni vzniku povinnosti uplatnit daň na výstupu, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nezná výši skutečného základu daně (rozdílu mezi celkovou prodejní cenou za kombinaci a součtem cen za službu poskytované v rámci této kombinace /přirážka/) stanoví základ daně na úrovni kalkulovaného základu daně obsaženého v nabídkové ceně. Po zjištění skutečné výše základu provede plátce opravu základu daně a výše daně v souladu s ustanovením ~ I S zákona. Pokud má tato oprava základu daně za následek snížení daňové povinnosti, není plátce, podle § 15 odst. 1 povinen tuto opravu provést. Má-li však tato oprava za následek zvýšení daňové povinnosti. je plátce, podle § 15 odst. 2, povinen opravu základu dané a výše daně provést.

Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuj-e za samostatné zdanitelné plnění, u kterého se uplatní sazba dané platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění a které podléhá dani ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně provedena. Za toto zdanitelné plnění plátce, v případě, že za původní opravované plnění vystavil daňový doklad, vestaví daňový dobropis nebo vrubopis podle § 13 zákona. V ostatních případech, tj. v případech, kdy plátce za původní opravované plnění nevystavil daňový doklad, vystavuje vnitřní doklad. který má náležitosti dokladu o použití podle § 12 odst. 5, s výjimkou písmen c) a g) s uvedením důvodu opravy. Uvedené doklady je plátce povinen vystavit nejpozději do 15 dnů po provedení opravy.

Jestliže se základ daně změnil z jiného důvodu, než který je uveden v § 15, postupuje plátce podle § 38a zákona. V tomto případě předkládá plátce dodatečné daňové přiznání na souhrn (saldo) oprav jednotlivých zdanitelných plnění.

Základem daně u nakoupených a dále poskytovaných služeb. které jsou předmětem kombinace (doprava, ubytování, stravování apod.) je cena. za kterou byly tyto služby pořízeny. Pokud poskytuje plátce tyto služby, které jsou předmětem kombinace, z vlastních kapacit, je základem daně cena určená podle zvláštního předpisu (cena obvyklá podle zákona č. 151!1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky k němu č. 279/1997 Sb.).

Základem daně u zprostředkovatelských služeb poskytovaných na základě smlouvy o zprostředkování, smlouvy komisionářské, smlouvy mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení nebo jiné obdobné smlouvy je cena za poskytnuté služby, kterou představuje smluvní odměna a případně nutně nebo účelně vynaložené nákladu.

Uplatnění příslušných sazeb daně se posuzuje podle § 16 zákona a podle příloh č. 1 a 2 k zákonu.

Přehled sazeb daně u nejčastěji poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu je uveden v příloze tohoto pokynu. U zprostředkovatelských služeb zařazených do třídy SKP 63.30.11 - službu spojené s organizací turistických zájezdů, pokud jsou poskytovány právnickým a Fyzickým osobám v tuzemsku, se uplatňuje základní sazba daně (22 %) podle přílohy č. 2 k zákonu.

Pokud jsou tyto výše uvedené zprostředkovatelské služby s poskytovány osobám které nemají sídlo nebo bydliště na území České republika nejsou určeny pro využití. spotřebu nebo použití v tuzemsku. jsou tyto služby, podle § 46 zákona, osvobozeny-od povinnosti uplatnit daň na výstupu při zachování nároku na odpočet daně na vstupu, neboť je na ně pohlíženo jako na poskytování služeb do zahraničí. Osvobozeni od povinnosti uplatnit daň na výstupu je plátce podle § 46 odst. 4 povinen doložit dokladem o zaplacení nebo písemnou smlouvou o úhradě poskytnutých služeb, potvrzenou zahraniční osobou, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění.

U ostatních zprostředkovávaných (kompletovaných) služeb nebo služeb poskytovaných z vlastních kapacit (doprava, ubytováni, stravováni apod.), popř, dodávaného zboží (např. mapy, plány, upomínkové předměty apod.) se uplatňují sazby podle § 16 a podle příloh č. 1 a 2 zákona, tzn. vždy sazba platná pro konkrétní službu nebo zboží.

V případě zdanitelných plnění nakoupených od osob, které nejsou plátci daně,,je plátce povinen při uskutečnění svého zdanitelného plnění uplatnit daň minimálně z pořizovací cenu a ve výši příslušné platné sazby daně.

U zprostředkovatelských služeb poskytovaných podle smlouvy mandátní se podle § 16 odst. 4 uplatní sazba daně Matná pro zdanitelné plnění. které je na základě mandátní smlouvy uskutečňováno (např. zprostředkování prodeje ubytování podléhá sazbě snížené, zprostředkování osobní dopravy sazbě snížené, zprostředkování prodeje souboru (kombinace) služeb cestovního ruchu sazbě základní atd.).

V případě, že plátce (prodejce) poskytuje zprostředkovatelské služby na základě smlouvy o zprostředkování, smlouvy komisionářské nebo jiné obdobné smlouvy za odměnu (provizi), a to jak zprostředkování prodeje souboru služeb, tak i jednotlivých služeb, podléhá toto zprostředkování, podle § 16 odst. 4, dani ve výši základní sazbu daně. Zdanění ve výši základní sazby podléhá také odměna za zprostředkování služeb, u nichž je místo plnění v zahraničí, tuzemským partnerům.

U služeb nakoupených v zahraničí s místem plnění v zahraničí se v tuzemsku daň neuplatňuje. Tyto služby s místem plnění mimo tuzemsko nevstupují do obratu rozhodného pro registraci osoby podléhající dani za plátce dle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona a plátce je do kalkulace ceny zahrnuje v cenách pořízení.

Výpočet daně provádí plátce na základě ustanovení § 17 zákona.

Pokud je základem daně cena, která neobsahuje daň, vypočítá se daň, podle § 17 odst. 2, jako součin základu daně a koeficientu, v jehož čitateli je výše sazby a ve jmenovateli číslo 100. Je-li základem daně cena včetně daně. daň se vypočítá, podle § 17 odst. 3, jako součin ceny včetně daně a koeticientu, v jehož čitateli je příslušnu výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, přičemž vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahotu nebo se uvede v haléřích.

Kromě obvyklého postupu, tj. uplatnění odpočtu daně na vstupu a následného uplatnění daně na výstupu, plátce provádějící kombinaci služeb cestovního ruchu může podle ustanovení § 17 odst. 6 při vypočtu daně u služeb nakoupených a poskytovaných v souvislosti s touto kombinací postupovat tak, že služby pořízené od plátců za ceny včetně daně a služby s místem plnění mimo tuzemsko při prodeji již nezdaňuje, nemá však přitom nárok na odpočet daně podle § 19 zákona. U služeb, které plátce sám poskytuje a u služeb nakoupených od osob. které nejsou plátci, uplatňuje daň ve výši platné sazby.

V případě, že je úhrada za poskytnutou službu vyjádřena v zahraniční měně, postupuje se při výpočtu ceny bez daně a výše daně tak že k přepočtu na českou měnu se použije směnný kurz vyhlašovaný ČNB nebo pevný kurz platný v den vzniku daňové povinnosti. Základ daně i daň musí být uvedeny na daňovém dokladu v české měně.

5. Odpočet daně zaplacené nebo zaúčtované na vstupu

Při uplatňování nároků na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění postupuje plátce plně podle § 19 až 22 zákona, a to i u těch přijatých zdanitelných plnění, která beze změny poskytuje kupujícím v rámci své podnikatelské činnosti, ale u těchto plnění pouze tehdy, pokud při výpočtu daně nepostupuje podle § 17 odstavce 6 zákona. V případě, že plátce poskytuje zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona (např. směnárenské služby), je povinen upravit nárok na odpočet daně pomocí koeficientu podle § 20 zákona, od !.ledna 2001 postupuje při uplatnění odpočtu podle § 19a.

6. Plnění osvobozená od daně a plnění osvobozená od rovinnosti uplatnit daň na výstupu

Od daně jsou osvobozena zdanitelná plnění výslovně uvedená v & 25 zákona za podmínek stanovených v § 26 až 35a přičemž za tato plnění nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu-Plátce uskutečňující tato plnění neuplatňuje daň pouze při splnění podmínek uvedených v příslušných paragrafech. Pokud plátce nakoupí tyto osvobozené služby a požaduje za ně úhradu od jiných osob, jsou tyto služby podle § 14 odstavec 13 zákona považovány za osvobozené od daně pouze tehdy, jestliže plátce použije maximálně pořizovací cenu. V případě přefakturace služeb osvobozených podle § 25 zákona je plátce povinen upravit nárok na odpočet podle § 20 zákona a tato osvobozená plnění zahrnout do jmenovatele koeficientu s výjimkou zdanitelných plnění uvedených v § 20 odst. 2, od 1. ledna 2001 postupuje při uplatněni odpočtu podle § 19a.

Od povinnosti uplatnit daň na výstupu se zachováním nároku na odpočet jsou osvobozena zdanitelná ylnění poskytnutá v souladu s ustanoveními § 46, který upravuje poskytování služeb do zahraničí a 47, který upravuie uplatnění daně v mezinárodní přepravě (viz pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících). Plátce uskutečňující tato plnění neuplatňuje daň pouze při splnění podmínek uvedených v příslušných paragrafech. Pokud plátce nakoupí tyto osvobozené služby a požaduje za ně úhradu od jiných osob, je na něj pohlíženo, jako by tyto služby sám poskytoval, tzn. že při jejich prodeji uplatní osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu, a to i v případě, že použije cenu vyšší než pořizovací.

7. Uplatňování daně v jednotlivých oblastech cestovního ruchu

Daň se v oblasti cestovního ruchu uplatňuje u všech poskytovaných služeb včetně zprostředkovatelské přirážky cestovní kanceláře (agentury) ve výši odpovídající příslušné sazbě.

a) Služby v oblasti domácího cestovního ruchu

Zdanitelná plnění (zejména služby poskytovaná v tuzemsku se do kalkulace ceny souboru (kombinace) služeb pro kupujícího zahrnují u cestovní kanceláře (agentury), plátce, vždy s daní podle příslušné sazby, a to včetně přirážky cestovní kanceláře (agentury).

b) Služby v oblasti výjezdového (pasivního) cestovního ruchu

Dani podle příslušné sazby v tomto případě podléhají veškerá zdanitelná plnění, která maje místo plnění v tuzemsku (ubytování a stravování, nepravidelná osobní doprava do zahraničí a ze zahraničí, popř. další služby) a také přirážka cestovní kanceláře (agentury).

Služby, které jsou poskytovány v zahraničí a které mají místo plnění mimo tuzemsko, dani nepodléhají a do kalkulace ceny se zahrnou v pořizovacích cenách. Pokud jsou tyto služby nakoupeny prostřednictvím tuzemského zprostředkovatele, podléhá dani pouze zprostředkovatelská přirážka.

c) Služby v oblasti příjezdového (aktivního) cestovního ruchu

Zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (ubytování, stravováni apod.) podléhají vždy dani podle příslušné sazby daně. Přirážka cestovní kanceláře (agentury) za zprostředkovatelské služby při prodeji zahraničnímu partnerovi je osvobozena od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 zákona, a to při splnění podmínek v tomto paragrafu uvedených..

8. Zprostředkování prodeje, nákup a prodej služeb poskytovaných jinými subjektu

Při zprostředkování prodeje souboru služeb cestovního ruchu (zájezdu) se osoba podnikajíce v cestovním ruchu (cestovní kancelář nebo cestovní agentura), která prodej zprostředkovává, zavazuje zprostředkovat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář, a to jejím jménem a na její účet, tedy na základě mandátní smlouvy nebo obdobné smlouvy vykazující znaky smlouvy mandátní. Základem daně pro prodejce (zprostředkovatele), plátce daně, je provize za zprostředkován (cena za poskytnuté zprostředkovatelské služby), která zahrnu je smluvní odměnu plus případně nutně nebo účelně vynaložené náklady. Tato zprostředkovatelská ~ovíze podléhá dav ve výši základní sazby daně a prodejce (zprostředkovatel) je povinen za toto své zdanitelné plnění ve prospěch cestovní kanceláře, jejíž soubor služeb cestovního ruchu prodává, pokud je tato plátcem daně, vystavit daňová' doklad.

Zprostředkování prodeje letenek. jízdenek na mezinárodní pravidelnou přepravu osob nebo mezinárodní nepravidelnou přepravu osob je podle § 47 odstavce 4 zákona osvobozeno od povinnosti uplatnit daň na výstupu, neboť toto zprostředkování; je posuzováno jako služba s touto mezinárodní přepravou souvisejíce. Plátce (prodejce), který zprostředkovává prodej letenek nebo jízdenek na mezinárodní přepravu osob, může však uplatnit osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu pouze za předpokladu. že toto osvobození doloží podle § 4 i odst. 9 správci daně písemnou smlouvou o zpostředkování přepravy s osobou. která mezinárodní přepravu uskutečňuje.

Nesplňuje-li plátce, která zprostředkovává uvedený prodej letenek nebo jízdenek na mezinárodní přepravu osob, shora uvedené podmínky pro osvobození těchto služeb od povinnosti uplatnit daň na výstupu, uplatňuje daň ve výši platné sazby, a to:

a) u zprostředkovatelských služeb poskytovaných podle smlouvy mandátní uplatní daňový režim platný pro danou službu, která je předmětem zprostředkování, tzn. u mezinárodní nepravidelné přepravy osob sníženou sazbu daně. u mezinárodní pravidelné přepravy osob osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu,

b) u zprostředkovatelských služeb poskytovaných podle smlouvy komisionářské, smlouvy o zprostředkování nebo smlouvu o obchodním zastoupení uplatní základní sazbu bez ohledu na to zda se jedná o pravidelnou či nepravidelnou mezinárodní přepravu osob.

Pokud však plátce zprostředkovává výše uvedený prodej letenek nebo jízdenek na mezinárodní přepravu osob pro osobu (dopravce), která nemá sídlo nebo bydliště na území České republiky, uplatní u těchto služeb, poskytovaných do zahraničí, osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 zákona, nebol' využití, spotřeba nebo použití této služby je v zahraničí. Osvobození od povinností uplatnit daň na výstupu dokládá v tomto případě plátce podle § 46 odst. 5 zákona dokladem o zaplacení nebo písemnou smlouvou o úhradě poskytnutých služeb, potvrzenou zahraniční osobou, v jejíž prospěch se zdanitelné plnění (zprostředkování prodeje) uskutečňuje.

Plátce daně. který zprostředkovává prodej letenek nebo jízdenek na mezinárodní přepravu osob (prodejce) je povinen vystavit plátci daně, jehož služby zprostředkovává, daňový doklad za své uskutečněné zdanitelné plnění (zprostředkování prodeje). Základem daně je provize za zprostředkováni (smluvní odměna plus případně nutně nebo účelně vynaložené náklady).

Osoby podnikající v cestovním ruchu mohou nabízet a prodávat i jednotlivé službu cestovního ruchu. V tomto případě, pokud tyto služby neposkytuji z vlastních kapacit, ale nakupují je od jiných osob, postupují v souladu s ustanovením § 14 odst. 13, tzn. uplatní-li nárok na odpočet na vstupu. jsou povinny uplatnit daň minimálně z pořizovací ceny bez daně a ve výši platné sazby daně. Neuplatní-li nárok na odpočet daně, nejsou povinny uplatnit daň na výstupu v případě, že za tyto služby požadují úhradu maximálně ve výši pořizovací ceny.

Plátci daně podnikající v cestovním ruchu mohou v případě nákupu a následného prodeje jednotlivých služeb za cenu vyšší než pořizovací postupovat stejným způsobem, jako by se jednalo o kombinaci služeb, tzn. že příslušnou nakoupenou a dále prodávanou službu zdaní platnou sazbou dané a u svojí přirážky nad úroveň vstupní ceny uplatní sazbu základní odpovídající kombinaci služeb (třída SKP 63.30.11).

Stejným způsobem postupují plátci daně, kteří nakupují služby s místem plnění v zahraničí (plnění, která nejsou zdanitelná) a požadují za ně úhradu v ceně vyšší, než je cena pořízení.

II. Uplatňování daně z přidané hodnotu u služeb souvisejících s pořádáním vystav, trhů a kongresů

Podle ustanovení části I. tohoto pokynu postupují také plátci daně, předmětem jejichž činnosti je poskytování služeb zařazených do třídy SKP 74.84.15 - služby související s pořádáním výstav, trhá a kongresů, pokud v rámci svého plnění poskytují mimo služby zařazené do uvedené třídy SKP 74.84.15 i služby, které tato třída nezahrnuje. To se týká zejména tzv. "kongresové turistiky", kdy plátce kromě služeb zařazených do třídy SKP 74.84.15 poskytuje i ubytovací a stravovací služby, dopravu apod. V tomto případě postupuje plátce při stanovení základu daně u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů podle § 14 odst. 17 zákona, tzn. uplatní stejný přístup jako při poskytování kombinace služeb cestovního ruchu, tj. základ daně se stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za kombinaci a součtem cen za služby poskytované v rámci této kombinace, přičemž tento rozdíl prakticky představuje služby třídy SKP 74.84.15 plus režijní náklady a zisk. Základem daně u ostatních služeb, které jsou předmětem kombinace, je cena, za kterou byly tyto služby pořízeny (v případě, že se jedná o nakoupené a dále poskytované služby) případně cena určená podle zvláštního předpisu (cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a prováděcí vyhlášky k němu č. 279/1997 Sb.), pokud poskytuje plátce tyto služby, které jsou předmětem kombinace, z vlastních kapacit. U těchto služeb se uplatňuje daň ve výši platné sazby, případně postupuje plátce daně podle § 17 odst. 6 zákona.

Pokud plátce poskytuje v rámci svých plnění pouze služby zařazené do třídy SKP 74.84.15 - služby související s pořádáním výstav, trhů a kongresů, nepřistupuje se z hlediska stanovení základu daně a daně k tomuto plnění jako k poskytnutí kombinace služeb, ale jako k jednotlivé službě, která podléhá podle § 16 a přílohy č. 2 zákona zdanění ve výši základní sazby daně.

Tento pokyn nahrazuje pokyn č. D - 169 vydaný pod čj. 181/92 576/1997.

Ředitel odboru 18 - nepřímých daní:
Ing. Ladislav Pitner, v, r.

E-shop

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky? Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať jde o českého občana, cizince, či apatridu) ...

Cena: 883 KčKOUPIT

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (např. registrace vozidel, technické požadavky a technická způsobilost, práva a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.