Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


55

Pokyn č. D-207

o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích

Čj. 181/8 201/2000 ze dne 13. listopadu 2000
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290

Novela zákona o DPH, která nabývá účinnosti 1. 4. 2000 přinesla zcela zásadní změnu při uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování stravovacích a ubytovacích služeb zařazených v číselném kódu Standardní klasifikace produkce (SKP) 55. V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení služeb stravovacích a ubytovacích, které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty podle jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona").

1. Ubytovací služby

U ubytovacích služeb zařazených v kódu SKP 55 (v hotelech, v kempech, v turistických ubytovnách, v dětských táborech, v rekreačních střediscích, v zařízených pronájmech, v lůžkových a lehátkových vozech a jiných dopravních prostředcích, u přechodného ubytování v internátech, v kolejích, ubytovnách pro pracující ap.) se uplatňuje snížená sazba daně. Pouze pokud jsou u služeb ubytovacích spojených s poskytováním služeb stravovacích (např. kód SKP 55.11.10) podávány alkoholické nápoje nebo prodávány tabákové výrobky, je povinen plátce u prodeje a podáváni alkoholických nápojů a při prodeji tabákových výrobků uplatnit základní sazbu daně.

Alkoholickým nápojem se rozumí, ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů, taková lihovina, destilát, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.

2. Služby spojené s podáváním jídel včetně nápojů

U stravovacích služeb zařazených v kódu SKP 55 (služby spojené s podáváním jídel v zařízeních s obsluhou, v železničních jídelních vozech, na lodích nebo v jiných dopravních prostředcích, v samoobslužných zařízeních; podávání jídel ke konzumaci na místě nebo k odnesení v bufetech, ve stáncích, v cukrárnách a v ostatních zařízeních; služby závodních popř. školních jídelen, menz, kantýn; služby spojené s dodávkou hotových jídel pro domácnost, pro společnosti provozující osobní doprav, pro spotřebu v jiných zařízeních a pro jiné společnosti /catering/) se uplatňuje snížená sazba daně. Pouze u podávání a prodeje alkoholických nápojů a při prodeji tabákových výrobků zná plátce daně povinnost uplatnit základní sazbu daně.

Pokud jsou součástí ceny ubytovacích služeb . snídaně (nesmí být na hotelovém účtu účtovány samostatnou položkou), posuzují se stejně jako ubytovací služba. Stejný princip se uplatní u služeb souvisejících s ubytováním (stravovací služba - plná penze, polopenze, sauna, parkování, praní, atd.), pokud jsou poskytovány v rámci ubytovacích služeb a nejsou klientovi účtovány jako samostatné služby.

Prodej pomocí prodejních automatů spadá pod kód SKP 52.2 (maloobchod) a z hlediska uplatňování daně je považován za dodání zboží a podléhá příslušné sazbě daně podle § 16 odst. 1 zákona a přílohy č. 1 zákona.

3. Záznamní povinnost

S ohledem na povinnost uplatňování základní sazby daně při podávání a prodeji alkoholických nápojů a tabákových výrobků v rámci poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, při kombinaci prodeje zboží a poskytování stravovacích a ubytovacích služeb (např. cukrárna, lahůdky - podávání alkoholických nápojů a také k doplňkovém prodeji určitého zboží ve výčepech restaurací, kde může být např. čokoláda desertem a tedy součástí stravovací služby, nebo zbožím) a dále k doplňkovému prodeji hygienických potřeb a jiného zboží v recepcích ubytovacích zařízení, může místně příslušný finanční úřad stanovit plátci konkrétní vedení záznamní povinnosti podle § 11 zákona a podle § 39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů tak, aby byla umožněna a zabezpečena kontrola správného stanovení daně a daňové povinnosti.

4. Základ daně u některých forem stravovacích a ubytovacích služeb

Základem daně je sjednaná cena, která neobsahuje daň. Pro výpočet daně může být použita i cena včetně daně.

V případě závodního stravování poskytovaného vlastním zaměstnancům je podle § 14 odst. 14 základem daně částka, kterou hradí zaměstnanec svému zaměstnavateli, která se považuje za částku obsahující daň, tzn., že daň se vypočte podle § 17 odst. 3 zákona.

Zaměstnavatel - plátce si přitom může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu jak u zboží pro závodní stravování, tak u služeb závodních jídelen nebo služeb spojených s dodávkou hotových jídel pro spotřebu v jiných zařízeních, které nakoupil od plátce daně a může přispívat na závodní stravování z FKSP nebo jiného sociálního fondu, pokud si ho organizace vytváří, nebo z disponibilního zisku nebo z účtu 528 - Ostatní sociální náklady.

V případě poskytování závodního stravování cizím fyzickým i právnickým osobám nebo bývalým zaměstnancům - důchodcům je základem daně smluvní cena v úrovni bez daně.

Pokud zajišťuje organizace závodní stravování ve vlastní závodní jídelně a neprodává tuto službu žádné jiné právnické nebo fyzické osobě nebo závodní stravování nakupuje od jiné organizace a příspěvkem ze sociálního fondu nebo z disponibilního zisku hradí jídlo v plné výši, tzn., že od zaměstnance nepožaduje žádnou úhradu, je základem daně nula (§ 39 vyhlášky č. 279/1997 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů).

Pokud je závodní stravování poskytováno zaměstnancům bezúplatně a organizace zajišťuje závodní stravování i pro jiné organizace, bude za základ daně považována obvyklá cena v úrovni ceny závodního stravování pro tyto cizí organizace.

Pokud zajišťuje organizace závodní stravování v restauraci, která není plátcem daně, je organizace povinna uplatnit sníženou sazbu daně k základu daně. Podle § 14 odst. 14 je základem daně částka, kterou hradí zaměstnanec svému zaměstnavateli, která se považuje za částku obsahující daň, tzn., že daň se vypočte podle § 17 odst. 3 zákona.

V případě poskytování rekreačního stravování a ubytování vlastním zaměstnancům je základem daně cena sjednaná, na které se dohodne organizace s pracovníkem (např. v kolektivní smlouvě). Základem daně při poskytování rekreačního stravování rodinným příslušníkům a osobám cizím je také vždy cena sjednaná (§ 38 vyhlášky č. 279/1997 Sb.).

V případě ubytování v podnikové ubytovně, vlastním zaměstnancům je základem daně sjednaná cena. Pokud je ubytování těmto osobám poskytováno bezúplatně, je základem daně cena obvyklá, za kterou by byly ubytovány jiné osoby, kterým by ubytování nebylo poskytnuto bezplatně.

5. Stravování v zařízeních školských, předškolních, v nemocnicích a sociálních zařízeních

Stravování ve školních jídelnách, menzách a jiných školských zařízeních všech stupňů, provozované rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi popř. jinými subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, poskytované v rámci hlavní činnosti, je považováno za zdanitelné plnění osvobozené od daně ve smyslu § 2 odst. 2 písm. x), § 7 odst. 6 a § 35a zákona o DPH.

Pokud je stravování v zařízeních školských prováděno v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tzn., že tuto činnost nemá školské zařízení uvedenou ve zřizovací listině nebo je tato služba poskytována jinou osobou, plátcem DPH, v rámci podnikatelské činnosti, uplatní se u něho snížená sazba daně.

Snížená sazba daně se uplatní i při rozvážce denních jídel starým, nemocným nebo invalidním osobám (kód SKP 55.52.11), pokud je poskytováno jako služba spojená s dodávkou hotových jídel pro soukromé domácnosti a ne jako sociální péče (viz níže).

Stravování v předškolních zařízeních, v nemocnicích a sociálních zařízeních, i v rámci lázeňské péče, není považováno za službu zařazenou v kódu SKP 55, ale patří podle SKP do kódů 80.1, 85.1 a 85.3, a je tedy chápáno jako součást pří

slušných výkonů školských, zdravotnických a výkonů sociální péče a v jejich rámci je podle § 25 zákona osvobozeno od daňové povinnosti.

6. Poukázky

Poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů, které mají vyznačenou nominální hodnotu poukázky v korunách, nepodléhají dani při nákupu i prodeji, protože ve smyslu zákona o DPH se jedná vlastně o platební prostředek nahrazující peníze. Strávník uhrazuje u plátce daně poukázkou cenu jídla a nápojů včetně daně.

Uplatnění správné sazby (snížené u poskytování stravovacích služeb a základní při podávaní a prodeji alkoholických nápojů a tabákových výrobků)je povinností pro plátce daně poskytujícího stravovací službu a vyplývá ze záznamní povinnosti.

Distributor poukázek, pokud je plátcem daně, zdaňuje svou provizi základní sazbou daně jako zprostředkovatelskou činnost. Odběratel, plátce daně, může uplatnit nárok na odpočet daně uplatněné u provize za zprostředkování na vstupu v plné výši (krácení nároku na odpočet z jiného titulu, než vyplývá z § 20 zákona, není v souladu se zákonem).

V případě placení stravovacích služeb poukázkami je pro určení data uskutečnění zdanitelného plnění (např. pro restauraci) rozhodující datum poskytnutí stravovací služby.

Z hlediska obratu rozhodného pro registraci jako plátce daně, který zákon definuje v ustanovení § 2 odst. 2 písm. c), je v případě jednoduchého účetnictví teprve příjem podle peněžního deníku (okamžik proplacení poukázek distributorem).

7. Zajištění závodního stravování ve vlastním zařízení prostřednictvím jiného subjektu

Dále jsou uvedeny způsoby nejčastěji uplatňované v systému závodního stravování z hlediska vystavování daňových dokladů a stanovení daňové povinnosti. Mohou být uplatněny i další způsoby, pokud nebudou v rozporu se zákonem.

Závodní stravování zaměstnanců subjektu H (hlavní odběratel) může být zajištěno jiným subjektem (dále označen jen E), a to v zařízení subjektu H (ať už vlastním či pronajatém dále jen zařízení H), a to na základě uzavřené smlouvy. Zvolení vhodného daňového režimu záleží na dalších podmínkách spojených s poskytováním stravovací služby, např. zajišťuje-li E v zařízeních H stravování pouze pro zaměstnance H, nebo i pro zaměstnance dalších - vedlejších odběratelů (dále označeni jen V), a též na způsobu účtování poskytovaných služeb z hlediska finančního toku a toku účetních resp. daňových dokladů a v neposlední řadě i na způsobu placení odebraných jídel resp. dalšího zboží (placeno kartou nebo hotově, placeno u H nebo V nebo u E).

Je nutné zdůraznit, že způsob účtování a uplatňování DPH není libovolný, ale je přímo závislý na tom, jak bylo poskytování služeb dohodnuto v jednotlivých smlouvách.

7.1. E poskytuje službu pouze H

Zde je možné postupovat dvojím způsobem.

7.1.1. H účtuje E energie, odpisy zařízení, nájem, dopravu ap. související s provozem stravovacího zařízení, které se stávají kalkulační položkou poskytované služby. E vyúčtuje poskytovanou službu a vystavuje pro H daňový doklad. H si může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu a vzniká mu povinnost uplatnit daň na výstupu.

7.1.2. H neúčtuje E energie a další režijní náklady spojené s provozem stravovacího zařízení, protože E poskytuje pouze stravovací službu (vaří) a součástí kalkulace ceny za tuto službu nejsou výše uvedené režijní náklady s tím, že do kalkulace ceny jídla pro strávníka uplatní H i režijní náklady spojené s provozem stravovacího zařízení. E vyúčtuje pouze poskytované stravovací služby a vystavuje pro H daňový doklad. H si může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu a vzniká mu povinnost uplatnit daň na výstupu.

7.2. E poskytuje službu současně pro H i V v zařízení H

Protože nárok na odpočet daně na vstupu si může plátce uplatnit ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o DPH pouze v případech, kdy přijatá zdanitelná plnění od jiného plátce použije k podnikání, musí v případech, kdy E poskytuje stravovací služby v jeho zařízení i pro V, a H si chce uplatnit nárok na odpočet daně např. u vstupu el. energie spotřebované v souvislosti s provozem stravovacího zařízení, postupovat bud' ve smyslu výše uvedeného bodu 7.1.1, nebo, což je administrativně náročné a nepraktické, musí část el. energie použité pro stravovací služby pro V také V přeúčtovat, a pro V to znamená, že tento režijní náklad (např. el. energii) uplatní do kalkulace ceny jídla pro svého strávníka.

I zde je možné volit různé způsoby.

7. 2.1. E vyúčtuje H celkovou poskytovanou službu (pro H i V) a vystavuje pro H daňový doklad. H následně provede přeúčtování části stravovací služby týkající se V a vystavuje pro V daňový doklad.

7.2.2. E vyúčtuje H pouze stravovací službu týkající se (H i V) a na základě smluvního ujednání mezi H a E, vyúčtuje E samostatně stravovací službu týkající se V, jménem a ve prospěch H (E pouze vystaví daňové doklady za H. Pro tuto činnost musí mít E zplnomocnění od H).

7.2.3 E vyúčtuje H pouze stravovací služby týkající se H a vystavuje na tyto služby pro H daňový doklad. E vyúčtuje pro V pouze stravovací služby týkající se V a vystavuje na tyto služby pro V daňový doklad.

Ani zde se celková daňová povinnost E, H a V nemění (při shodných objemech a cenách), ale v tomto režimu účtuje H subjektu E energie a další režijní náklady spojené s provozem stravovacího zařízení (i ve formě paušálu), které se pak stávají kalkulační položkou ceny poskytované stravovací služby účtované E pro H i V.

V případech, kdy je platba za odebraný oběd placena zaměštnancem H nebo V v pokladně E hotově, musí E provést zúčtování takto přijaté platby ve prospěch H nebo V zúčtovacím dokladem, kde u přeúčtované částky nebude uplatněna DPH. (Jedná se o peníze vybrané E ve prospěch H resp. V).

7.3. E uzavře s H smlouvu o sdružení bez právní subjektivity (§ 829 obč. zákoníku), kde společnou činností bude zajištění závodního stravování pro V. Nezávisle na této smlouvě poskytuje společnost E závodní stravování pro H.

Ve smyslu § 11 zákona může být pověřeným účastníkem sdružení např. organizace E, která vede záznamy ve smyslu § l l odst. 1 a 2 zákona za sdružení odděleně od svých záznamů. Může vystavovat daňové doklady a plnit daňovou povinnost za činnost sdružení.

Tento pokyn nahrazuje pokyn č. D-185 vydaný pod čj. 181 - 95 336/1998, č. D- 161 vydaný pod čj. 181 - 84 696/1997 a č. D - 162 vydaný pod čj. 181 - 84 697/1997.

Ředitel odboru 18 - nepřímých daní:
Ing. Ladislav Pitner, v. r.

E-shop

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.