Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


47

Opatření,

kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190
Č.j.: 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven.

(2) Změny podle odstavce 1 tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření.

(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Příloha č. 1 opatření č.j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000

Opatření č.j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění opatření č.j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996 a opatření č.j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, se mění takto:

Čl. I
Změna přílohy
Účtová osnova pro pojišťovny

a) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty

1. V názvu účtu 321 se slova "upsané základní jmění" nahrazují slovy "upsaný základní kapitál".

b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

1. V názvu účtové skupiny 40 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
2. V názvu účtu 401 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".
3. V názvu účtu 441 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
4. Název účtu 446 zní: "Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".
5. Název účtu 445 zní: "Vyrovnávací rezerva".
6. V názvu účtu 449 se slova "Ostatní technické" nahrazují slovem "Jiné".

c) V účtové třídě 5 - Náklady

1. V názvu účtů 505, 506, 523, 524 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
2. V názvu účtů 507, 508, 529, 531 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
3. V názvu účtu 509 se slova "rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".

d) V účtové třídě 6 - Výnosy

1. V názvu účtů 605, 606, 623, 624 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".
2. V názvu účtu 607, 608, 629, 631 se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných".
3. V názvu účtu 609 se slova "rezervy na vyrovnávání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".

e) V účtové třídě 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

1. Zřizuje se účtová skupina "73" pro podrozvahové účty, pro které název účtových skupin zní: "72 a 73 - Podrozvahové účty".

Čl. II
Změna přílohy
Postupy účtování pro pojišťovny část A.
Obecná ustanovení

1. V čl. I odst. 1 v poznámce pod čarou č. 5 se na konci doplňují slova "a zákona č. 227/1997 Sb.".

2. V čl. I odst. 1 poznámka pod čarou č. 6 zní: "6) § 21 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví), a vyhláška Ministerstva financí č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů (zákon o pojišťovnictví)."

3. V čl. Ia odst. 4 se za slovem "výnosů" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "to neplatí v případě Garančního fondu vytvářeného Českou kanceláří pojistitelů.".

4. V čl. Ia odst. 6 druhá a třetí věta včetně poznámek pod čarou č. 10b) a 10c) znějí: "Pojistníkem je osoba definovaná zvláštním právním předpisem10b). Pojišťovacím agentem, či pojišťovacím nebo zajišťovacím makléřem jsou osoby definované zvláštním právním předpisem10c)."

_________________

10b) § 2 písm. j) zákona č. 363/1999 Sb.
10c) § 2 písm. g) a h) zákona č. 36311999 Sb."

5. V čl. IV odst. 1 v poznámce pod čarou č. 11 se slova "§ 16 odst. 3 zákona o pojišťovnictví" nahrazují slovy "§ 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.".

6. V čl. XII odst. 3 se v první větě vypouštějí slova v závorce "(popřípadě nehmotného majetku v účtové skupině 20)" a za první větu se vkládá nová druhá věta, která zní: "Ocenění nehmotného majetku v účtové skupině 20 se zvyšuje o technické zhodnocení."

7. V čl. XV odst. 7 se za slovo "derivátech" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) znějí "podle zvláštního právního předpisu 17a)

________________

17a) § 21 odst. 1 písm. r) zákona č. 363/1999 Sb.";

a dále se slovo "obecné" nahrazuje slovem "jiné" a v poznámce pod čarou č. 18a) se na konci doplňuje text, který zní: "Opatření MF č.j. 282/49 900/1999 ze dne 2. srpna 1999, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky."

Čl. III
Změna přílohy
Postupy účtování pro pojišťovny část B.
Zvláštní ustanovení k účtovým třídám

a) V účtové třídě 1- Finanční umístění (investice)

1. V čl. IV odst. 6 se za první větu vkládá nová druhá věta, která zní: "O derivátech podle zvláštního právního předpisu17a) se účtuje v souladu s jinými postupy účtování 18a) ."

2. Název čl. VI zní: "Finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".

3. V čl. VI první věta zní: "Na účtu 141 se účtují finanční umístění v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník."

b) V účtové třídě 2 - Nehmotný, hmotný a finanční majetek

1. V čl. II odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Pro výši ocenění zřizovacích výdajů se použije obdobně ustanovení Čl. I odst. 3".

c) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

1. V čl. II v nadpisu se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".

2. V čl. II odst. 1 se slova "základního jmění" nahrazují slovy "základního kapitálu" a slova "upsané nesplacené a upsané splacené základní jmění" se nahrazují slovy "upsaný nesplacený a upsaný splacený základní kapitál".

3. V čl. II odst. 2 se slova "základního jmění" nahrazují slovy "základního kapitálu".

4. V čl. V odst. 1 se za slova "Analytická evidence se vede" vkládají slova "odděleně a".

5. V čl. V odst. 2 první věta včetně poznámek pod čarou č. 33a) a 33b) zní: "Na účtu 441 se účtuje o tvorbě a čerpání rezervy na nezasloužené pojistné33a), která je formou časového rozlišení33b) pojistného podle zvláštního právního předpisu1).

______________________

33a) § 14 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
33b) § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".

6. V čl. V odst. 5 včetně poznámky pod čarou č. 33a) zní:
"(5) Na účtu 444 se účtuje o rezervě na prémie a slevy podle zvláštního právního předpisu33a). O příslušných částkách se na tomto účtu účtuje pouze v případě, že o nich není již účtováno na jiném účtu rezerv. Pokud je významná výše částek podílů na výnosech nebo zisku z finančního umístění nebo jiných příslušných částek, uvedou se v příloze

__________________

33a) § 16 zákona č. 363/1999 Sb.".

7. V čl. V odst. 6 zní: "Na účtu 445 se účtuje o vyrovnávací rezervě."

8. V čl. V odst. 7 se slova "na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných" nahrazují slovy "životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".

9. V čl. V odst. 8 v první větě se slova "ostatních technických" nahrazují slovem "jiných"; za první větu se vkládá druhá věta včetně poznámky pod čarou č. 33b), která zní: "Na tomto účtu se účtuje také o rezervě pojistného neživotních pojištění podle zvláštního právního předpisu33b).

____________

33b) § 20 zákona č. 363/1999 Sb.".

Ve třetí větě se za slovo "předchozích" vkládá slovo "technických" a ve čtvrté větě se za slovo "jednotlivých" vkládá slovo "technických".

d) V účtové třídě 5 - Náklady

1. V čl. IV odst. 3 se slova "i zaplacené" nahrazují slovy "bez ohledu na to, zda závazky z nich byly zaplaceny či nikoli, také"; za slovem "šekového" se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e) které zní: "e) sankce z rozhodnutí příslušného orgánu nebo ze zvláštního právního předpisu a ostatní sankce neuvedené pod písm. a) až d)"; následující věta začínající slovy "Pokud uvedené sankce nevyplývají ze smluvních vztahů," se zrušuje.

Čl. IV
Změna přílohy
Postupy účtování po pojišťovny část D.
Zvláštní postupy účtování Kanceláře ("Česká kancelář pojistitelů")

a) V účtové třídě 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty

1. V čl. III odst. 7 se v předposlední větě slova "souvztažně s účtem 491" nahrazují slovy "souvztažně s účtem 618".

2. V čl. X odst. 7 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Obdobné položky může účtovat na těchto účtech rovněž Kancelář v souladu s postupy účtování v části D. popřípadě E."

b) V účtové třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

1. V čl. X se za třetí větu vkládají čtvrtá a pátá věta, které znějí: "O tvorbě garančního fondu se účtuje na vrub nákladů, o použití garančního fondu se účtuje ve prospěch výnosů. Stejně se průběžně účtuje o nákladech a výnosech účtovaných na Netechnickém účtu v souladu s čl. II odst. 7 a čl. IV postupů účtování v účtové třídě 5 - Náklady a 6 - Výnosy."

c) V účtové třídě 5 - Náklady

1. V čl. III odst. 8 zní: "Kancelář na tomto účtu účtuje o tvorbě garančního fondu v plné výši zaplacených příspěvků pojistitelů a zaplaceného pojistného hraničního pojištění."

d) V účtové třídě 6 - Výnosy

1. V čl. III odst. 7 se stávající druhá věta přeřazuje jako poslední věta a zní: "Kancelář ve prospěch účtu 618 účtuje o použití garančního fondu.".

2. V čl. III odst. 7 se za druhou větu vkládá třetí věta, která zní: "O použití garančního fondu se účtuje ve výši uznaných plnění (škod), jsou-li vyplácena v jiném účetním období než byla uznána, jinak se účtuje ve výši vyplacených plnění (škod).".

3. V opatření č.j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999 se nezařazený text ve znění: "(6) Výs1edek hospodaření za účetní období Kancelář zúčtuje s garančním fondem na účtu 491. Přitom postupuje přiměřeně podle Čl. III a Čl. IV části A. Obecných ustanovení postupů účtování pro pojišťovny." zrušuje.

e) V účtové třídě 7- Závěrkové a podrozvahové účty

1. V čl. II odst. 5 se za slova dvakrát "finančního leasingu" vkládají slova v závorce "(na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku)".

2. V čl. II se doplňuje odstavec 8, který zní: "Na účtech účtové skupiny 73 se účtuje o dalším majetku a závazcích, kromě těch v účtové skupině 72. Jde zejména o deriváty podle zvláštního právního předpisu 17a), o nichž se účtuje v souladu s jinými postupy účtování18a). Nestanoví-li postupy účtování jinak, účty v této účtové skupině si zřizují pojišťovny podle vlastních potřeb."

Čl. V
Změna přílohy
Postupy účtování pro pojišťovny část E. Zvláštní
ustanovení - postupy účtování o zákonném pojištění

1. V Čl. III písm. d) se za první větu vkládá druhá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 37d) zní: "Je-li součástí vyúčtování i provize vyúčtovaná ČP za činnost týkající se zákonného pojištěru37d), je tato provize u Kanceláře nákladem.

______________

37d) § 29 zákona č. 168/1999 Sb."

Čl. VI
Změna příloh opatření čj. V/2 - 25 430/1992
Účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny


1. V příloze Účtová osnova o pojišťovny se vkládají účtové skupiny a účty pro zdravotní pojišťovny stanovené opatřením č.j. 283/71 861/1998 ze dne 12. října 1998.

2. V příloze Postupy účtování pro pojišťovny se doplňuje bod F., který zní:
"F. Zvláštní ustanovení - postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
Postupy účtování pro zdravotní pojišťovny stanoví příloha č. 2 opatření č.j. 283/71 861/1998 ze dne 12. října 1998.".

Čl. VII
Změna opatření čj. V/2 - 25 430/1992

1. V opatření č.j. V/2-25 43/1992 ze dne 12. prosince 1992 v čl. I odst. 1 poznámka pod čarou č. 1 zní: "1 ) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)."

2. V opatření č.j. V/2-25 430/1992, ve znění pozdějších opatření, se slova "Čl. VII" nahrazují slovy "Čl. VI" a doplňuje se odstavec 7, který zní:

"(7) V tomto opatření v příloze "Postupy účtování pro pojišťovny" tam, kde se v jejím znění, kromě doslovných změn provedených tímto opatřením, používá termín "základní jmění" rozumí se tím "základní kapitál" podle zvláštního právního předpisu."

Příloha č. 2 opatření č.j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000

Opatření č.j. V/2 - 31 380/1992 Sb. ze dne 23. prosince 1992, ve znění opatření č.j. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, se mění takto:

Čl. I
Změna přílohy č. 1
Vzor Rozvahy pojišťoven

1. V názvu řádku č. 34 se slova "jménem pojištěných" nahrazují slovy "v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".

2. V názvu řádku č. 61 se slova "Základní jmění" nahrazují slovy "Základní kapitál".

3. V názvu řádku č. 62 se slova "Základní jmění" nahrazují slovy "Základní kapitál".

4. V názvu řádku č. 69 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".

5. Název řádku č. 73 zní: "Vyrovnávací rezerva a Jiné rezervy".

6. Název řádku č. 74 zní: "Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník".

Čl. II
Změna přílohy č. 2
Vzor Výkazu zisku a ztrát pojišťoven

1. V názvu řádku č. 14 se slova "pojistné jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".

2. V názvu řádku č. 15 se slova "na poj. jiných obd." nahrazují slovy "nezasl. pojist.".

3. V názvu řádku č. 23 se slova "ostat. tech." nahrazují slovem "jiných".

4. V názvu řádku č. 31 se slova "rezerv na vyrovnání mimořádných rizik" nahrazují slovy "vyrovnávací rezervy".

5. V názvu řádku č. 36 se slova "pojist. jiných období" nahrazují slovy "nezasloužené pojistné".

6. V názvu řádku č. 51 se slovo "ostatních technických" nahrazuje slovem "jiných".

7. V názvu řádku č. 54 se slovo "ostat. tech." nahrazuje slovem "jiných".

Čl. III
Změna přílohy č. 3
Obsah přílohy s vysvětlivkami
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

1. V čl. II odst. 2 se za slovo "následujicí" vkládá slovo "odvětví a".

Čl. IV
Změna opatření č.j. V/2 - 31 380/1992

1. V čl. I. odst. 2 se slovo "nevztahuje" nahrazuje slovem "vztahuje", za které se vkládá slovo "zdravotní", za slovem "předpisů2) se čárka nahrazuje tečkou a zbytek textu se vypouští.

2. V čl. I odst. 1 poznámka pod čarou č. 1 zní: "1 ) Opatření FMF č.j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření.".

3. V čl. I odst. 4 v poznámce pod čarou č. 2 se slova "§ 16 odst. 3 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "§ 24 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)".

Změna opatření č.j. V/2 - 31 380/1992

1. V opatření č.j. V/2 - 31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, se dosavadní čl. II a III označují jako čl. III a čl. IV a doplňuje nový čl. V, který zní:

"Čl. V

1. V tomto opatření v přílohách tam, kde se v jeho znění, kromě doslovných změn provedených tímto opatřením, používá termín "základní jmění", rozumí se tím "základní kapitál" podle zvláštního právního předpisu.

2. V tomto opatření v příloze č. 3 tam, kde se v jejím znění používá termín "obchodní jméno" rozumí se tím "obchodní firma" podle zvláštního právního předpisu."

E-shop

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.