Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


38

Opatření,

kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Referent: Ing. Neplechová, CSc., tel. 5704 4346
Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
Č.j. 281/84 064/2000 ze dne 10. listopadu 2000

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona 563.1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon) stanoví:

Čl. I

(1)Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj.V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(3) Úpravy účtové osnovy, postupů účtování, přechodná ustanovení a změny postupů účtování pro investiční a podílové fondy obsahují přílohy č. 1, 2, 3 a 4.

ČI. II

(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr financi:
Doc. Ing. Mertlik, CSc., v. r.

Příloha č. 1

Opatření federálního ministerstva financi čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, ve znění pozdějších úprav provedených opatřeními ministerstva financí
čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993,
čj. 281/13 510/1994 ze dne 18. března 1994,
čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. prosince 1994,
čj. 281/43 180/1995 ze dne 27. července 1995,
čj. 281/71 699/1995 ze dne 28. listopadu 1995,
čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. listopadu 1996,
čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. prosince 1997,
čj. 281/53 678/1998 ze dne 20. srpna 1998,
čj. 281/93 488/1999 ze dne 7. ledna 1999 a
čj. 281/78 180/1999 ze dne 22. listopadu 1999
se mění a doplňuje takto:

Účtová osnova pro podnikatele

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0

1. Název účtové třídy se mění na "Dlouhodobý majetek".

2. Účtová skupina 01

Název účtové skupiny 01 a účtu 010 se mění na "Dlouhodobý nehmotný majetek".
Název účtu 012 se mění na "Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje".
Název účtu 018 se mění na "Drobný dlouhodobý nehmotný majetek".
Název účtu 019 se mění na "Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek".

3. Účtová skupina 02

Název účtové skupiny 02 se mění na "Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný".
Název účtu 021 se mění na "Stavby".
Název účtu 028 se mění na "Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
Název účtu 029 se mění na "Ostatní dlouhodobý hmotný majetek".

4. Účtová skupina 03

Název účtové skupiny 03 se mění na "Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný".

5. Účtová skupina 04

Název účtové skupiny se mění na "Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku".
Název účtu 040 se mění na "Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku".
Název účtu 041 se mění na "Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku".
Název účtu 042 se mění na "Pořízení dlouhodobého hmotného majetku".

6. Účtová skupina 05

Název účtové skupiny se mění na "Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek".
Název úctu 050 se mění na "Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek".
Název účtu 051 se mění na "Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek".
Název účtu 052 se mění na "Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek".

7. Účtová skupina 06

Název účtové skupiny 06 se mění na "Dlouhodobý finanční majetek".
Název účtu 063 se mění na "Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady".
Název účtu 069 se mění na "Ostatní dlouhodobý finanční majetek".

8. Účtová skupina 07

Název účtové skupiny 07 a účtu 070 se mění na "Oprávky  k dlouhodobému nehmotnému majetku".
Název účtu 072 se mění na "Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje".
Název účtu 078 se mění na "Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku".
Název účtu 079 se mění na "Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku".

9. Účtová skupina 08

Název účtové skupiny 08 se mění na "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku".
Název účtu 081 se mění na "Oprávky ke stavbám".
Název účtu 088 se mění na "Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku".
Název účtu 089 se mění na "Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku".

10. Účtová skupina 09

Název účtové skupiny 09 se mění na "Opravné položky k dlouhodobému majetku".
Název účtu 091 se mění na "Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku".
Název účtu 092 se mění na "Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku".
Název účtu 093 se mění na "Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku".
Název účtu 094 se mění na "Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku".
Název účtu 096 se mění na "Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku".

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2

11. Účtová skupina 25

Název účtu 252 se mění na "Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly".

ÚČTOVÁ TŘÍDA 4

12. Účtová skupina 41

Název účtové skupiny se mění na "Základní kapitál a kapitálové fondy".
Název účtu 411 se mění na "Základní kapitál".
Název účtu 414 se mění na "Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5

13. Účtová skupina 54

Název účtu 541 se mění na "Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku"

14. Účtová skupina 55

Název účtu 551 se mění na "Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku".

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6

15. Účtová skupina 62

Název účtu 623 se mění na "Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku".
Název účtu 624 se mění na "Aktivace dlouhodobého hmotného majetku".

16. Účtová skupina 64

Název účtu 641 se mění na "Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku".

17. Účtová skupina 66

Název účtu 665 se mění na "Výnosy z finančního majetku".

 

Příloha č. 2

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO PODNIKATELE

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Změny v textu

V postupech účtování pro podnikatele se mění výrazy:
"k 31. 12. daného účetního období" na "k poslednímu dni účetního období",
"v lednu následujícího roku" na "v prvním měsíci následujícího účetního období",
"základní jmění" na "základní kapitál",
"vlastní jmění" na "vlastní kapitál",
"nehmotný investiční majetek" na "dlouhodobý nehmotný majetek",
"hmotný investiční majetek" na "dlouhodobý hmotný majetek",
"finanční investice" na "dlouhodobý finanční majetek",
"investiční majetek" na "dlouhodobý majetek",
"drobný nehmotný investiční majetek" na "drobný dlouhodobý nehmotný majetek",
"drobný hmotný investiční majetek" na "drobný dlouhodobý hmotný majetek".

2. Čl. 1 odst. (2)

Za slovem "půjčky" se čárka nahrazuje tečkou a poslední  část věty začínající slovy "a dále" se zrušuje.

3. Čl. 1 odst. (3)

Poslední věta se zrušuje.

4. Čl. IV odst. (4)

V první větě se slova "měsíce ledna" nahrazují slovy "prvního měsíce nového účetního období".

5. Čl. IV odst. (5)

Text v závorce se mění na",jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období".

6. Čl. V odst. (2)

V první větě se zrušují slova "odst. 2".

7. Čl. X odst. (5)

První věta odstavce před středníkem se mění takto:

"Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů".

8. Čl. X odst. (6)

V první větě se za slovo "zjišťuje" doplní slovo "povinně" a za poslední větu se doplňuje závorka "(např. z tvorby rezerv vytvářených nad rámec zákona o rezervách, z tvorby opravných položek na vrub nákladů, odčitatelná daňová ztráta)".

9. Čl. XII odst. (1)

V první větě se zrušují slova "odst. 1 a 2".

10. Čl. XII odst. (10)

Druhá věta začínající slovy "Při vkladu"se zrušuje a nahrazuje se textem: "Při přeměně obchodních společností a družstev ve smyslu obchodního zákoníku se opravné položky neruší, ovlivňují tak účetní hodnotu příslušných aktiv v účetní závěrce a vstupují do rozvahy nástupnické organizace, pokud není dohodnuto jinak."

11. Čl. XIII odst. (1)

Poslední věta se doplňuje takto: "Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v účetní závěrce vždy denním kursem ČNB k rozvahovému dni."

12. Čl. XIII odst. (3)

Slova "pokud nejsou součástí pořizovací ceny nehmotného a hmotného investičního majetku" se zrušují.

13. Čl. XIII odst. (4)

Zrušuje se písm. h).

14. Čl. XIII odst. (5) písm. a) se mění takto:

"a) oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka plní dlužník jiný,"

15. Čl. XIII odst. (5) písm. b) se mění takto:

"dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků, s výjimkou změny na Kč".

ÚČTOVÁ TŘIDA 0

16. Čl. 1 odst (3)

V první větě se zrušuje její poslední část začínající slovy "pokud se tímto opatřením".

17. Čl. 1 odst. (5) písm. a)

Slova "budovy, stavby6" se nahrazuji slovy "stavby6  včetně budov"

18. čl. 1 odst. (5) písm. d)

Doplňují se slova " ,bez ohledu na jejich pořizovací cenu"

19. Čl. 1 odst. (8)

Zrušuje se písm. d),

20. Čl. 1 odst. (9)

Nakonec první věty se doplňuje slovo "zejména".

21. Čl. 1 odst. (9) písm. b)

Doplňují se slova "ve znění platném do konce roku 2000".

22. Čl. 1 odst. (9) písm. c)

zrušují se slova "odst. 3".

23. Čl. 1 odst. (9)

Doplňuje se písmeno g) v tomto znění:

"g) nájemce o najatém podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli."

24. Čl. III odst. (3) písm. c)

Věta před středníkem se mění takto:

"dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu",

25. Čl. III odst. (5)

První věta se nahrazuje těmito dvěma větami:

"(1) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč, a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok odpovídají částce uvedené v § 33 zákona o daních z příjmů a technické zhodnoceni je v tomto roce uvedeno do užívání".

26. Čl. III odst. (5)

V druhé větě se slova "uvedenou částku" nahrazují slovy "uvedené částky".

27. Čl. VI odst. (1)

Ve třetí větě slova "movité předměty" se nahrazují slovy "věci materiální povahy".

28. Čl. VII odst. (1) písm. a)

V závorce se zrušují slova "kursových rozdílů".

29. Čl. VIII odst. (2)

V první větě slova "výzkumné a obdobné činnosti" se nahrazují slovy "výzkumu a vývoje".

30. Čl. X

Text odstavce (1) se mění takto:

"(1) Na účtu 097- Opravná položka k nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl

a) bud' mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou (např. kupní cenou, nejsou-li náklady související s pořízením) a souhrnem ocenění jednotlivých složek souboru majetku v účetnictví privatizovaného, prodávajícího nebo vkládajícího subjektu, sníženým o převzaté závazky,
b) nebo mezi oceněním nabytého souboru majetku (např. kupní cenou, nejsou-li náklady spojené s pořízením) a souhrnu individuálně přeceněných jednotlivých složek souboru majetku na základě posudku znalce (znalců), sníženým o převzaté závazky. Souborem majetku se pro účely tohoto opatření rozumí soubor zároveň nemovitého a většího rozsahu dlouhodobého movitého majetku a zásob, popř. pohledávek a dalších složek aktiv"

31. Čl. X

Doplňuje se odst. (4)

"(4) Při přeměně obchodních společností a družstev, s výjimkou změny právní formy, zanikající účetní jednotky opravnou položku odepíší, pokud se zúčastněné účetní jednotky nedohodnou jinak. V případě převzetí opravné položky se pokračuje v odpisováni její neodepsané části."

32. Čl. XI odst. (1)

V první větě za slova "daních z příjmů" se doplňují slova "ve znění platném do konce roku 2000".

33. Čl. XI odst. (4)

V první větě se zrušují slova "odst. 3".

34. Čl. XI

Doplňuje se odstavec (5)

"(5) Podle odstavců (1) až (3) se postupuje pouze u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Obdobně podle odstavců 1) až 3) se účtuje v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce."

Poznámky k úč. tř. 0.

Zrušují se poznámky 4) a 12).

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1

35. Čl. 1 odst. (5)

Text odstavce se mění takto:

"Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky"

36. Čl. 1 odst. (7)

V první větě slovo "koupené" se nahrazuje slovem "nabyté" a věta se doplňuje slovy "pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje."

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2

37. Čl. III odst. (10)

Text odstavce se mění takto:

"Na tomto účtu se účtují vlastní akcie v ceně pořízení a dále vlastní obchodní podíly, které může účetní jednotka v souladu s právními předpisy nabývat a které si může na přechodnou dobu ponechat."

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3

38. Čl. VIII odst. (6)

Na konec odstavce se doplňuje text: "Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcii či zatímních listů."

39. Čl. IX odst.(6)

V první větě se zrušují slova "ke dni uzavírání účetních knih".

40. Čl. IX

Odstavec (7.3) se zrušuje.

ÚČTOVÁ TŘÍDA 4

41. Čl. 11 odst. (3)

Doplňuje se text

"O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku."

42. Čl. II odst. (4)

Ve druhé větě první odrážky se text v závorce mění takto:

"(akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti)".

Text druhé odrážky se zrušuje

Na závěr odstavce se doplňuje text: "Dále se analytická evidence vede podle jednotlivých osob, které vložily vklad do základního kapitálu."

43. Čl. II odst. (6)

Doplňuje se text:

"Na analytickém účtu se rovněž účtuje o zvýšení zapisovaného základního kapitálu u kapitálových obchodních společností, u družstev, které ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, např. upisování nových akcii. Analytická evidence se vede podle jednotlivých   osob (společníků, členů družstva), které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál. V okamžiku zápisu do obchodního rejstříku se analytický účet vyrovná přeúčtováním na účet 411-Základní kapitál".

44. Čl. III odst. (3)

Text odstavce se mění takto:

"(3) Účet 454 - Rezerva na kursové ztráty se vytváří ve smyslu úvodních ustanoveni při uzavírání účetních knih na kursové ztráty, které plynou z přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni účetního období u pohledávek, závazků, finančních investic včetně úvěrů, finančních výpomocí a termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční  majetek."

45. Čl. IV odst. (5)

Doplňuje se věta:

"V případě, kdy roční nájemné dle smlouvy je nižší než odpisy, sníží se závazek z nájmu o rozdíl odpisů a nájemného při účetní závěrce  do výnosů. Takto bude postupováno pouze u nájemních smluv uzavřených před 1.1. 2001 do sjednaného ukončení smlouvy, avšak nejpozději do 31. 12. 2005. Obdobně se postupuje v případě nájmu podniku nebo jeho části ve smyslu § 488b a násl. obchodního zákoníku."

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5

46. Čl. II odst. (5.4)

V první větě se zrušuje slovo "zaplacené" a nahrazuje se slovy "částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to".

47. Čl. III odst. (1.2)

V první větě se zrušuje závorka "(podle bankovního výpisu)".

48. Čl. 111 odst. (1.3)

Zrušuje se vložená věta ve znění "pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic".

49. Čl. III odst. (1.4)

Slova "tj." se mění na "zejména".

ÚČTOVÁ TŘIDA 6

50. Čl. 1 odst. (4)

Na konec věty se doplňuje "(s výjimkou např. splnění, započteni, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, narovnání)".

51. Čl. 11 odst. (4.2)

Slovo "přijaté" se nahrazuje slovy "částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to".

52. Čl. 111 odst. (1.3)

Zrušuje se vložená věta ve znění "pokud nejde o kursové rozdíly vznikající v průběhu pořízení nehmotných nebo hmotných investic".

 

Příloha č. 3

Přechodná ustanovení

1. Účtová třída 5 - Náklady       Čl. II odst. (5.4)
Čl. III odst. (1.2)
2. Účtová třída 6 - Výnosy Čl. II odst. (4.2)

Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplaceni nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.

Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahové evidence (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisků a ztrát - hospodářském výsledku).

3. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky       Čl. II odst. (4)

Zvýšení zapisovaného kapitálu, které nebylo zapsáno do obchodního rejstříku a bylo o něm do 31. 12. 2000 účtováno na analytickém účtu k účtu 411 - Základní jmění, se přeúčtuje na analytický účet k účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy.

Příloha č. 4

Za účtovou třídu 7 - Závěrkové a podrozvahové účty se doplňuje Příloha č. 3, která zní:

Příloha č. 3

Změny postupů účtování pro investiční a podílové fondy

Čl.I

Investiční fondy a podílové fondy postupují v účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, pokud dále není stanoveno jinak.

Čl. II
Úvodní ustanoveni

Investiční a podílové fondy postupují podle následujících změn:

1. Čl. VII

Doplňují se odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) U investičních fondů a podílových fondů, které vznikly podle zákona c. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, se za den uskutečnění účetního případu při nákupu a prodeji cenného papíru považuje den, kdy fond uzavřel příslušnou smlouvu, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy není delší než 15 dnů: je-li doba delší než 15 dnů, jde o termínový obchod.

(4) Za den uskutečnění případu se u investičních a podílových fondů v případě smluv o derivátech považuje

a) den, kdy uvedený fond uzavřel příslušnou smlouvu,
b) den, kdy došlo ke změně reálné hodnoty,
c) den, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy."

2. Doplňuje se nový článek XXI, který zní:

"Repo obchody

(1) Repo obchodem se rozumí repo a reverzní repo, které se uzavírají na základě rámcové repo smlouvy.

(2) Repem se rozumí poskytnutí cenných papírů za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se původní hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.

(3) Reverzním repem se rozumí přijetí cenných papírů za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedené hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.

(4) Jako o repo obchoduje účtováno o:

a) klasickém repu a klasickém reverzním repu,
b) půjčce cenných papírů zajištěné převodem cenných papírů nebo hotovosti a výpůjčce cenných papírů zajištěné převodem cenných papírů a hotovostí,
c) prodeji cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem a nákupu cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.

(5) Klasickým repem se rozumí přijetí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů, klasickým reverzním repem se rozumí poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů.

(6) Investiční fondy a podílové fondy, které půjčují cenné papíry nebo poskytují cenné papíry v repo obchodech, o nich účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu.

(7) Investiční fondy a podílové fondy, které si vypůjčují cenné papíry nebo přijímají cenné papíry v repo obchodech, a které jsou následně poskytnuty v repo obchodech nebo jsou půjčeny, zůstávají na účtech cenných papírů, kde o nich bylo účtováno při vypůjčení nebo přijetí v repu.

(8) Investiční fondy a podílové fondy účtují o cenných papírech vypůjčených a přijatých v repo obchodech na samostatných analytických účtech příslušných syntetických účtů. Při jejich prodeji se rozdíl mezi oceněním cenných papírů v účetnictví (po zrušení oceňovacího rozdílu) a prodejní cenou zúčtuje souvztažně s příslušným účtem závazků z cenných papírů. Při zpětném nákupu cenných papírů se rozdíl mezi oceněním závazků z cenných papírů v účetnictví (po zrušení oceňovacích rozdílů) a cenou pořízení cenných papírů zúčtuje souvztažně s účtem nákladů (účet 568 - Ostatní finanční náklady) resp. výnosů (účet 668 - Ostatní finanční výnosy).

(9) Investiční fondy.a podílové fondy, které poskytují cenné papíry do klasického repa, účtují o cenných papírech podle odstavce 6 a současně zaúčtují přijetí úvěru na účet 231 -  Krátkodobé bankovní úvěry v samostatné analytické evidenci se souvztažným zápisem na účet 221 - Bankovní účty. Platební povinnost z titulu úroku z přijatého úvěru zaúčtují na účet 562  -  Úroky."

Čl. III
Účtové třídy

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3

3. čl. VIII.

Na konec odstavce 6 se doplňuje text: "Účtuje se zde o derivátech v samostatné analytické evidenci podle druhu derivátů. Rozdíl ze změn reálné hodnoty derivátů se účtuje souvztažné s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při vypořádáni derivátů se vyúčtuje rozdíl souvztažně s účtem 221 - Bankovní účty.

Deriváty se oceňují reálnou hodnotou, kterou se rozumí tržní hodnota za podmínek běžných pro daný trh. Není-li k dispozici tržní hodnota, použije se pro ocenění odborný odhad. Postup pro výpočet reálné hodnoty odborným odhadem stanoví investiční společnost vnitřním předpisem. Pokud jsou deriváty kótovány na tuzemské či zahraniční burze, rozumí se tržní hodnotou cena tohoto trhu, za jakou se na něm k okamžiku ocenění obchoduje s danými deriváty. V případě, že veřejný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění. Pro účtování o reálné hodnotě v Kč nebo i cizí měně je v zásadě rozhodující měna vypořádáni derivátu.

Za deriváty se nepovažují repo smlouvy a smlouvy o nákupu nebo prodeji hmotného majetku, zásob a komodit."

ÚČTOVÁ TŘIDA 4

4. Čl. II

Odstavec 8 - ve druhé, třetí a čtvrté a šesté větě se za slovo "majetku" doplňuji slova "a závazků". Před poslední větu se doplňuje věta: "Při prodeji vypůjčených cenných papírů nebo při prodeji cenných papírů přijatých v reverzním repu se také zruší oceňovací rozdíly k závazkům z těchto cenných papírů (hodnota závazku z cenného papíru je upravena o rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou cenného papíru). Při zpětném nákupu prodaného vypůjčeného cenného papíru nebo prodaného cenného papíru přijatého v reverzním repu se zruší oceňovací rozdíl k závazku z tohoto cenného papíru."

Na konec odstavce se doplňují věty, které znějí:
"Oceňovací rozdíly z přecenění se zúčtují při ukončení reverzního repa a zpětném předáni cenných papírů původnímu vlastníkovi souvztažně na vrub nebo ve prospěch účtu závazků k těmto cenným papírům. Na tomto účtu se rovněž účtují v samostatné analytické evidenci i oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty derivátů. Při vypořádání derivátů se oceňovací rozdíl zúčtuje do nákladů (účet 568-Ostatní finanční náklady) resp. do výnosů (účet 668- Ostatní finanční výnosy)."

ÚČTOVÁ TŘÍDA 7

5 Čl.II

V odstavci 2 se doplňuje "Přijaté cenné papíry".

6. Doplňují se odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) Na účtech pohledávek a závazků z pevných termínových operaci se účtuje o pohledávkách a závazcích s úrokovými, měnovými, akciovými nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcii. Investiční společnost může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr. Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy, futures.

(4) Na účtech pohledávek a závazků z opcí se účtuje o pohledávkách a závazcích u opcí s úrokovými. měnovými, akciovými nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté ceně podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úrokových měr, spotových měnových kurzu, změn cen akcii. Investiční společnost může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.

(5) Na účtu Přijaté cenné papíry účtuje investiční fond a podílový fond o cenných papírech přijatých v repo obchodech, se kterými nemá právo volné nakládat, např. prodat, půjčit."

E-shop

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.