Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


26

Jak správně zaplatit daň

Referent: Ing. Hladká, tel. 5704 4071
Čj. 474/37 518/2000 ze dne 12. května 2000

Pro snazší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Přitom:

 • Předčíslí bankovního účtu ze dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.
 • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2.

Celé číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se pak sestaví z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí se bez mezery uvede lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo účtu pro daň z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci), kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit prostřednictvím poštovní poukázky ("složenky") typu "A-V", což je nový typ poštovních poukázek, který Česká pošta používá pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po převzetí hotovosti na pobočce České pošty je poukázka potvrzena, přičemž jedna část poukázky zůstává uložena u České pošty a druhou část poukázky si ponechává odesilatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla doručena příjemci a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení dané poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje a pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A-V", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je žádoucí, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poukázce se vyplňují následující údaje

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Číslo účtu - na přední straně složenky, která je předtištěná, je číslo účtu uvedeno dvakrát. Jednou v levé části uprostřed, kde je číslo účtu uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí matrika/kód banky. Podruhé je číslo účtu uvedeno v pravé horní části ve formě číselné řady bez použití pomlčky. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněny o nuly a jsou od sebe odděleny pouze čarou, která odděluje prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) od 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky FÚ). Toto číselné označení čísla účtu slouží pouze pro automatizované zpracování.
 • Název a sídlo banky - uvádí se zkrácený tvar (např. ČNB Praha, ČNB Brno spod.).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. čísla za pomlčkou. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Pro vyplnění položky V. symbol umístěné na pravé části poukázky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěno v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Částka - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč
 • S. kód (Směrový kód) je povinný dvoumístný numerický údaj identifikující region (převodovou poštu), ve kterém má být proveden převod na účet. Směrový kód má tvar XY, kde "X" je číslo regionu, "Y" je pořadové číslo převodové pošty v daném regionu. V současné době bude mít vždy hodnotu "1". Pro jednotlivé regiony byly určeny tyto směrové kódy:
  01 - Praha
  11 - Střední Čechy
  21 - Jižní Čechy
  31 - Západní Čechy
  41 - Severní Čechy
  51 - Východní Čechy
  61 - Jižní Morava
  71 - Severní Morava
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky. Pro tento typ poukázky se vždy uvádí transakční kód "110".
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí konstantní symbol 1149.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.

Poplatník (plátce) má také možnost použít poukázku typu "A-V" a odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A-V", musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Číslo účtu příjemce musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu. pomlčka, číslo matriky. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky (tj. číslo účtu uvedené na přední straně poukázky vpravo nahoře, které je určené pro automatizované zpracování), banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť muže nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá konstantní symbol 1148.

V příloze č. 3 je uveden vzor vyplněné poukázky jak pro odesláni platby v hotovosti tak i pro odeslání platby formou příkazu k úhradě.

Ředitel odboru automatizace daňové soustavy
a informačních technologií:
Ing. M. Faltýnek, v. r.

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu a lihovin 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
Daň z obratu 2604
Odvod ze zisku 2620
Odvod z objemu mezd 2647
Důchodová daň 2663
Daň objemu mezd 2671
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) 1775
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního rozpočtu 4722
Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního fondu ŽP 5717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Vratky dotací na tepelnou energii 6808
Poplatky podle zákona č. 389/1991 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle §11 odst. 1b zákona č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 1a zákona č. 334/1992  Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba I 8782
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba II 8774
Pokuty dle zákona č. 238/1991 Sb. - odpad 9718
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákona č. 62/1992 Sb. - uložení odpadu 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Pokuty dle zákona č. 353/1999 Sb. - prevence závažných havárií 6728
Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby 5725
Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách 8790

 

Název Matrika Kód banky Banka
Finanční úřad pro Prahu 1 7625011 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 2 7622021 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 3 27623101 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 4 7627041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 5 7624051 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 6 7621061 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 7 7629071 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 8 7626081 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 9 7623091 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu 10 7622101 0710 ČNB Praha
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město 27628041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Praze - Modřanech 17622041 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Benešově 7627121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Vlašimi 47629121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Voticích 57624121 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Berouně 7624131 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Hořovicích 27625131 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kladně 7621141 0710 ČNB Praha
Finanční úřad ve Slaném 27622141 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kolíně 7629151 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Českém Brodě 37625151 0710 ČNB Fraha
Finanční úřad v Kutné Hoře 7626161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Čáslavi 17621161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích 37622161 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mělníce 7623171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou 47625171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Neratovicích 27624171 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mladé Boleslavi 7620181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou 57628181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Mnichově Hradišti 47622181 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Nymburku 7628191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Pečkách 37624191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Poděbradech 27629191 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi 57624201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad Praha-východ 7627201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Říčanech 47629201 0710 ČNB Praha
Finanční úřad Praha-západ 97629111 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Příbrami 7624211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Březnici 77622211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Dobříši 47626211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Sedlčanech 57621211 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Rakovníku 7621221 0710 ČNB Praha
Finanční úřad v Českých Budějovicích 7629231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Trhových Svinech 17624231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Týně nad Vltavou 37625231 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Českém Krumlově 7626241 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Kaplici 17621241 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Jindřichově Hradci 7623251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Dačicích 17629251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Třeboni 47625251 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Pelhřimově 7620261 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Humpolci 57628261 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou 87624261 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Pacově 47622261 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Písku 7628271 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Milevsku 27629271 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Prachaticích 7625281 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Vimperku 27626281 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Strakonicích 7622291 0710 ČNB České Budějovice
Finační úřad v Blatné 47624291 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad ve Vodňanech 37629291 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Táboře 7621301 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Soběslavi 27622301 0710 ČNB České Budějovice
Finanční úřad v Domažlicích 7626321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Horšovském Týně 47628321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kdyni 37622321 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Chebu 7623331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Aši 17629331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Mariánských Lázních 27624331 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Karlových Varech 7620341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Ostrově 17626341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Toužimi 27621341 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Klatovech 7628351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Horažd'ovicích 37624351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Sušici 27629351 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Plzni 7629311 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad Plzeň jih 7625361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Blovicích 27626361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Přešticích 37621361 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad Plzeň-sever 7622371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kralovicích 47624371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Manětíně 37629371 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Rokycanech 97629381 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Sokolově 7627391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Chodově 17622391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Kraslicích 27628391 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Tachově 7626401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v Boru 17621401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad ve Stříbře 37622401 0710 ČNB Plzeň
Finanční úřad v České Lípě 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Doksech 57628421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Mimoni 27621421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Novém Boru 47622421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Děčíně 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Rumburku 27629431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Chomutově 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Kadani 27626441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou 7622451 0710 I ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Tanvaldě 17628451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Železném Brodě 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Liberci 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad ve Frýdlantě 37626461 0710 ČNB Ústi nad Labem
Finanční úřad v Litoměřicích 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Libochovicích 47629471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Roudnici nad Labem 27628471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Lounech 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Podbořanech 27625481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Žatci 47626481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Mostě 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Litvínově 27622491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Teplicích 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Bílině 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Ústí nad Labem 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě 7625521 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Chotěboři 57622521 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 37621521 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Hradci Králové 7628511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Chlumci n. Cidlinou 57625511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Novém Bydžově 37624511 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Chrudimi 7622531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Heřmanově Městci 47624531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Hlinsku 37629531 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Jičíně 97629541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Hořicích v Podkrkonoší 67622541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Nové Pace 47621541 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Náchodě 7627551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Broumově 57624551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Jaroměři 47629551 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Pardubicích 7624561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Holicích 57621561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Přelouči 47626561 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Rychnově n.Kn. 7621571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Dobrušce 27622571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí 37628571 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Semilech 7629581 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Jilemnici 57626581 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Turnově 37625581 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Svitavách 7626591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Litomyšli 47628591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Moravské Třebové 37622591 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Trutnově 7625601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 27626601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Vrchlabí 37621601 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 7622611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě 47624611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Žamberku 67625611 0710 ČNB Hradec Králové
Finanční úřad v Blansku 7627631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Boskovicích 47629631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Letovicích 27628631 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno I 97629621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno II 47621621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno III 37626621 0710 ČNB Brno
Finanční úřad Brno IV 67622621 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad Brno-venkov 7624641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Ivančicích 57621641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Tišnově 47626641 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Břeclavi 7621651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hustopečích 27622651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Mikulově 37628651 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Zlíně 7629661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Luhačovicích 17624661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Otrokovicích 37625661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách 57626661 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hodoníně 7626671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Kyjově 47628671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou 37622671 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Jihlavě 7623681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Polné 17629681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Třešti 47625681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Telči 27624681 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Kroměříži 7620691 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem 47622691 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Holešově 27621691 0710 ČNB Brno
Finančru úřad v Prostějově 97629701 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Konici 47621701 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou 37626701 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Třebíči 7627711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Jemnici 57624711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Moravských Budějovicích 77625711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou 47629711 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Uherském Hradišti 7624721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bojkovicích 27625721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Uherském Brodě 47626721 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Vyškově 7621731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bučovicích 27622731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Slavkově u Bma 37628731 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Znojmě 7629741 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou 57626741 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad v Moravském Krumlově 37625741 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Žd'áru nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem 17621751 0710 ČNB Brno
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí 37622751 0710 ČNB Bmo
Finanční úřad v Bruntále 7620771 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Krnově 17626771 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Frýdku-Místku 7628781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí 37624781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Třinci 87621781 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Karviné 7625791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Bohumíně 27626791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Českém Těšíně 37621791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Havířově 57622791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Orlové 67628791 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Novém Jičíně 7624801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Fulneku 27625801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Kopřivnici 47626801 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Olomouci 7621811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Litovli 27622811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Šternberku 37628811 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Opavě 7629821 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Hlučíně 17624821 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava I 7623761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava II 27624761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad Ostrava III 47625761 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Přerově 7626831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Hranicích 47628831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Kojetíně 37622831 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Šumperku 7623841 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Jeseníku 7628861 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Zábřehu 27624841 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Vsetíně 7620851 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm 47622851 0710 ČNB Ostrava
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí 27621851 0710 ČNB Ostrava

(příloha č. 3 není v elektronické podobě)

E-shop

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Mgr. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou svědci, znalci či ručitelé. Obsahuje návody, jak postupovat v konkrétních situacích, včetně vzorových dopisů, příkladů a vyplněných ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související

Autorské právo a práva související

Jiří Srstka a kolektiv autorů - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.