Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


20

Sdělení

k uplatnění článku II zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněni pozdějších předpisů, při stanovení základu daně (daňové ztráty) v přiznáních k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 1999 a k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999 zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev

Referent: Ing. Josef Pomyje, tel. 5704 4285
Čj. 391/13 103/2000

V návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 č. 3/2000 Sb., ve věci návrhu na zrušeni zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášený dne 7. ledna 2000, jímž byl ke dní vyhlášení tohoto nálezu m.j. zrušen čl. II zákona č. 144/1999 Sb., doplňuje Ministerstvo financí Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob o postup při uplatněni § 24 odst. 2 písm. zi) a § 34 odst. 3 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 6. ledna 2000 (dále jen "zákon"), při stanovení základu uvedených daní za zdaňovací období roku 1999:

Právní důsledky nálezu Ústavního soudu vyplývají z ustanoveni § 71 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož podle § 71 odst. 4 uvedeného zákona práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisu zůstávají nedotčena, postupuje se i při uplatňování dále uvedených výdajů k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a odčitatelných položek za zdaňovací období roku 1999, které skončilo dnem 31. prosince 1999, podle právní úpravy platné do konce roku 1999.

1) Výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona zahrnují výdaje vynaložené podnikatelem provozujícím zemědělskou výrobu na nákup

a) majetkového listu (cenný papír definovaný v § 13 odst. 9 a 10 a § 13a, § 13b a § 13c zákona ě. 42/1992 Sb., ve znění platném do 6. ledna 2000),

b) pohledávek na vypořádání

- majetkového podílu, stanoveného podle § 17 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo

- náhrady za zemědělský inventář, stanovené podle § 20 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

za podmínky vypořádání těchto pohledávek povinnými osobami, a to vydáním věcí pro zemědělské hospodařeni.

Postup při uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona:

Ad la) Výdaje související s nákupem majetkového listu nebude možné uplatnit, neboť ke dni zrušení zákona č. 144/1999 Sb., nebyly žádné majetkové listy vydány, s ohledem na zákonné lhůty podmiňující možnost jejich vydání.

Ad lb) Výdaje na nákup pohledávek na vypořádání majetkového podílu a náhrad za zemědělský inventář lze při zjištění základu daně (daňové ztráty) za rok 1999 uplatnit pouze u nakoupených pohledávek, jejichž úhrada se uskutečnila v době od 15. července 1999 do 31. prosince 1999, jelikož podle tohoto ustanovení se musí jednat o vynaložené výdaje na nákup pohledávky, vypořádané povinnou osobou vydáním věci pro zemědělské hospodaření.

Při posouzení podmínky vypořádání shora uvedených pohledávek povinnými osobami vydáním věcí pro zemědělské hospodařeni se pro účely vymezení pojmu "věc pro zemědělské hospodaření" přiměřeně použije Sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob, č.j. 153/7 023/1994 (publikováno pod poř. č. 34 ve Finančním zpravodaji částka 3/1994), ve znění Dodatku k tomuto sdělení, č.j. 153/12 828/1994 (publikován pod poř. č. 50 ve Finančním zpravodaji částka 4/1994) a dílčího pokynu k § 34 odst. 13, který je součástí Pokynu D-190, k jednotnému postupu při uplatňováni některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (publikován pod poř. č. 19 ve Finančním zpravodaji částka 112/1999).

S výjimkou mimořádného výnosu vyplývajícího z rozdílu mezi hodnotou vydaných věcí pro zemědělské hospodaření a výdaji vynaloženými na nákup pohledávek na vypořádání majetkového podílu nebo náhrad za zemědělský inventář, neovlivňují výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona hospodářský výsledek na ř. 10 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob - vzor č. 9, popřípadě na ř. 82 nebo 83 ve 3. oddílu přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B vzor č. 6. Mění se však stav a struktura aktiv podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu; u poplatníka účtujícího v soustavě jednoduchého účetnictví se mění stav a struktura jeho majetku.

Jestliže budou výdaje (náklady) na nákup uvedených pohledávek uplatněny při zjištění základu daně (daňové ztráty) z příjmů právnických osob za rok 1999, musí daňový subjekt zabezpečit, aby jim odpovídající částka výdajů souvisejících s používáním, popřípadě spotřebou nabytých věci pro zemědělské hospodaření, či nakládáním s nimi, vynaložené v tomto i v následujících zdaňovacích obdobích (odpisy hmotného majetku nebo zůstatková cena při jeho vyřazení, spotřeba a prodej materiálu apod. ), nebyla v těchto zdaňovacích obdobích s ohledem na § 24 odst. 1 zákona uplatněna duplicitně jako výdaj k dosažení, zajištění a udržení příjmů, a tuto skutečnost doložit správci daně.

Jelikož výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona nevstupují podle účetních předpisů do hospodářského výsledku za rok 1999, uvedou se pro účely zjištění základu daně (daňové ztráty) z příjmů právnických osob za rok 1999 na ř. 162 1I. oddílu přiznání k dani z příjmů . právnických osob. Na zvláštní příloze se uvede specifikace věcí pro zemědělské hospodaření přijatých v roce 1999 k vypořádání uvedených pohledávek, uhrazených v době od 15. července 1999 do 31. prosince 1999, jejich ocenění v účetnictví poplatníka a poměrná část úhrady připadající na jednotlivé věci. Pokud bude v roce 1999 a v následujících zdaňovacích obdobích účtováno o výdajích souvisejících s používáním věcí pro zemědělské hospodaření nebo o jejich spotřebě či s nakládáním s nimi a budou uplatňovány daňové odpisy z těchto věci (§ 26 až 33 zákona), je daňový subjekt povinen sledovat daňově neúčinnou část těchto výdajů (nákladů) v analytické evidenci.

Fyzické osoby s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona, vyloučí výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona ve 3. oddílu přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B. Pokud se bude jednat o poplatníka účtujícího v soustavě jednoduchého účetnictví, o příslušnou částku sníží výdaje na ř. 71 a uplatněnou částku stažení uvede na ř. 72, v jehož legendě doplní text "Výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona". Částku na řádku pro uzávěrkovou úpravu výdajů v tabulce "Výkaz příjmů a výdajů" ponechá beze změny. Poplatník účtující v soustavě podvojného ůčetnictví bud' sníží hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním na ř. 82 nebo zvýší hospodářský výsledek (ztrátu) před zdaněním na ř. 83; uplatněnou částku uvede na ř. 87, v jehož legendě doplní text "Výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona".

Pokud daňové subjekty, s ohledem na administrativní náročnost zjištění základu daně (daňové ztráty) z příjmů právnických i fyzických osob za rok 1999 a v následujících letech, neuplatni při zpracování daňových přiznání za rok 1999 výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona, a použijí standardní účetní a daňové postupy"), nebudou finanční úřady u těchto daňových přiznání zahajovat vytýkací řízení (§ 43 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve zněni pozdějších předpisů).

*) viz též Pokyn č. D-I08 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, publikovaný pod poř. č.,8 ve Finančním zpravodaji částka 1/1995.

2) Fakultativní odčitatelnou položku podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona, která se týká pouze právnických osob, lze uplatnit na ř. 241 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob. V legendě k tomuto řádku se doplní text "Odečet podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona". Na zvláštní příloze se uvede specifikace celkové částky, kterou zemědělská družstva, popřípadě další společnosti, které vznikly transformací družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "družstva"), vydaly v peněžní a nepeněžní formě v období 1992 až 1999 oprávněným osobám, které nevložily svůj majetkový podíl do družstva a současně nepodnikají nebo nepodnikaly v zemědělství a majetkový podíl jim nesloužil k zajištění zemědělské činnosti.

Za dodržení podmínky nevložení majetkového podílu do družstva není možné považovat případ, kdy do družstva byla vložena pouze část majetkového podílu. Proto do celkové částky, rozhodné pro stanovení výše odčitatelné položky, nelze zahrnout ani část majetkového podílu, která nebyla vložena.

Uvedená podmínka se nepovažuje za splněnou ani tehdy, vložila-li oprávněná osoba svůj majetkový podíl do obchodní společnosti vzniklé transformací v případech, kdy tato oprávněná osoba nepodniká nebo nepodnikala v zemědělství a majetkový podíl jí nesloužil k zajištění zemědělské činnosti.

Specifikace celkové částky majetkových podílů uspokojených povinnou osobou v letech 1992 až 1999 bude členěna podle jednotlivých oprávněných osob, s uvedením jejich rodného čísla nebo data narození a data konečného vypořádání majetkového podílu. Přitom část majetkových podílů vydaná v peněžní formě se započte v hrubé výši a část uspokojená nepeněžní formou na úrovni ocenění vydaného majetku v účetnictví povinné osoby, v úhrnu však maximálně do výše nominální hodnoty pohledávky oprávněné osoby na vydám` majetkového podílu.

Pro posouzení, zda oprávněná osoba podniká nebo podníkala v zemědělství, se přiměřeně použije Sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob, č.j. 153/7 023/1994 (publikováno pod poř. č. 34 ve Finančním zpravodaji částka 3/1994), ve znění Dodatku k tomuto sdělení, č.j. 153/12 828/1994 (publikován pod poř. č. 50 ve Finančním zpravodaji částka 4/1994).

Odečet podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona lze uplatnit jednorázově pouze za zdaňovací období roku 1999, a to do výše 20 % z částky vydané v peněžní a nepeněžní formě v letech 1992 až 1999 vymezenému okruhu oprávněných osob. V úhrnu s odečtem podle § 34 odst. 3 písm. a) až e) zákona lze odečet podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona uplatnit nejvýše do částky základu daně, vykázané na ř. 220 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob.

3) Prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999

S účinností od 7. ledna 2000, jíž není součástí zákona o daních z příjmů, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., ustanovení § 40 odst. 25, podle něhož bude tato daň prominuta zemědělským družstvům, případně dalším společnostem, které vznikly transformací zemědělských družstev. S přihlédnutím k § 97 zákona ě. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, tak ministerstvo financí od uvedeného data nedisponuje jiným zákonným zmocněním k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999, než z důvodu nesrovnalostí v uplatňování daňových zákonů podle § 55a zákona o správě dani a poplatků.

Skutečnosti rozhodné k prominutí daně z příjmů právnických osob za rok 1999 podle § 40 odst. 2S zákona o daních z příjmů, ve znění platném do 6. ledna 2000, nelze považovat za nesrovnalost v uplatňování daňových zákonů, aby ministerstvo financí mohlo využít svého zmocnění podle § 55a zákona o správě daní a poplatků k prominutí uvedené daně.

Z uvedených důvodů nelze žádnému z výše uvedeného okruhu poplatníků daň z příjmů právnických osob za rok 1999 prominout.

Vrchní ředitel sekce 051:
v. z. Ing. Stanislav Špringl, v. r.

Příloha ke sdělení č.j. 391/13 103/2000

Sdělení
k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob, č.j. 153/7 023/1994,

ve znění Dodatku k tomuto sdělení č.j. 153112 82811994 Ministerstvo financí pro účely daně z příjmů právnických osob sděluje:

Zemědělskou výrobou, lesním a vodním hospodářstvím (dále jen "zemědělská výroba") se ve smyslu § 7 a § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

1. zemědělská prvovýroba, která zahrnuje

a) rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,

b) živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koni, s výjimkou chovu koni bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,

2. produkce chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, pokud jde o zvířata podle odst. 1 písm. b),

3. výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

4. prodej, úprava a zpracování vlastni nebo převážně vlastní produkce ze zemědělské výroby,

5. poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě,

6. hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů,

7. chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše.

8. Zemědělskou výrobou se rozumí také chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyl zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata.

9. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze zemědělské výroby, může podle § 7 odst. 8 pístu. a) zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit výdaje ve výši 50 % z příjmů, a to i v případě, že zemědělskou výrobu provozuje na základě živnostenského oprávnění.

10. Zemědělskou výrobou není, jak to vyplývá ze zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., těžba, přibližování dřeva a pěstění lesa, pokud tuto činnost provádí podnikatel dodavatelsky na zakázku vlastníků nebo nájemců lesa, a to i v případě, že ji provádí podnikatel zaregistrovaný jako samostatně hospodařící rolník a přitom se nejedná o příležitostné poskytování prací služeb ve smyslu § 12a odst. 1 písm. c) cit. zákona. Příjmy z uvedených činností, pokud nejde o příjmy samostatně hospodařícího rolníka z jeho příležitostné činnosti (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb.) nebo o příjmy ze živnosti (§ 7 6dst. 1 písni. b) zákona č. 586/1992 Sb.) se považují za příjmy podle § 7 odst. 2 pístu. b) zákona č. 586/1992 Sb.

Pojmem "zemědělská výroba" se ve smyslu ustanovení § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., rozumí jak vlastní zemědělská výroba, tak i lesní a vodni hospodářství. Z toho důvodu je možno u příjmů podle § 10 odst. 1 písm. a) uplatnit výdaje procentem z příjmů i na příjmy z lesního a vodního hospodářství.

Ředitel odboru 15:
Mgr. Petr Pelech, v. r.

E-shop

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.