Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


19

Sdělení

k § 45e zákona o DPH

Referent: JUDr. J. Simon, tel. 5704 4297
Čj. 392/27 313/2000

Dnem 1. 4. 2000 nabývá účinností novela zákona o DPH. Od uvedené účinností zákona bude podle § 45e zákona o DPH vracena daň v souvislosti s vývozem zboží zahraniční fyzické osobě (dále jen turistovi), která nemá v ČR trvalý pobyt ani přechodné bydliště. Jde o nový institut, který se doposud v České republice nikdy neuplatňoval.

Uvedený nový institut zavádí nejen nárok na vrácení daně turistovi, ale ukládá i povinnosti, a to jak samotnému turistovi, tak i plátci, který bude daň turistovi vracet. Proto, aby se předešlo nejasnostem a byli co nejvíce informováni podnikatelé, turisté i veřejnost, je podáván následující názorný výklad:

Plátci

I) budou vyhotovovat doklad o prodeji, který musí obsahovat náležitosti:

- Obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který prodal zboží ,

- daňové identifikační číslo plátce, který prodal zboží, - rozsah a název zboží,

- datum prodeje zboží,

- základní nebo sníženou sazbu daně vztahující se ke zboží, výší daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích,

- cenu včetně daně celkem.

II) budou vracet daň za zákonem stanovených podmínek, jinak daň bude vrácena neoprávněně a bude doměřena (včetně příslušných sankcí).

III) tiskopis MF bude možné získat na finančních a pohraničních celních úřadech. Lze použít jen tento tiskopis, který je jedinečný v důsledku svého identifikačního čísla.

Zákonem stanovené podmínky:

a) Nárok má fyzická osoba (dále jen turista), která nemá v České republice trvalý pobyt ani přechodné bydliště.

b) Zboží je nakoupeno u jednoho plátce DPH v jednom dni a zaplacená cena nakoupeného zboží je vyšší než 1 000 Kč. 

c) Nakoupené zboží turista vyveze do zahraničí nejpozději do 30 dnů ode dne jeho nákupu.

d) O vrácení daně musí turista požádat plátce do 3 měsíců ode dne nákupu zboží, jinak nárok zaniká.

Ze zákona vyplývá, že daň se vrací v příslušné sazbě a výši, kterou turista za konkrétní zboží zaplatil. Daň se vždy vztahuje k jednotlivému druhu zboží. Pokud by došlo k vrácení daně ve vyšší částce nebo jiné sazbě, jde o neoprávněně vrácenou daň se všemi právními důsledky.

Zákon připouští, že nárok muže uplatnit turista nebo jim zmocněná osoba. Pro zmocnění postačí ústní forma.

Tiskopis MF a doklad o nákupu zboží mají společnou úlohu. Prvotním dokladem je vždy doklad o nákupu zboží, ze kterého jsou přeneseny potřebné údaje na tiskopis MF, který potvrzuje vývoz konkrétního zboží. Nemusí vždy být vyváženo všechno zboží, které turista v tuzemsku nakoupil. Některé zboží spotřebuje turista ještě v tuzemsku (např. daruje, prodá) a bude obsahem dokladu o nákupu zboží, avšak na tiskopisu MF již nemůže být uváděno, neboť není již předmětem vývozu. V takovémto případě nevzniká turistovi nárok na vrácení daně. Takto bude posuzován nákup pohonných hmot do nádrže motorového vozidla, neboť nebude ani možné předložení tohoto druhu zboží pohraničnímu celnímu orgánu k prokázání jeho vývozu.

Jeden tiskopis je možné použít nejvýše na 4 druhy zboží (např. 1. Potraviny, 2. Televizor, 3. Žehlička, 4. Šaty). Pokud zboží nese své identifikační číslo, uvádí se vždy samostatně do kolonky druh zboží (např. Televizor a Video). Pokud bude vyváženo zboží stejného druhu se samostatným identifikačním číslem, může být uvedeno v jednom řádku s tím, že budou postupné za sebou uvedeny oba dva identifikační znaky odděleně od sebe čárkou (např. Televizory v. č. XXXXXX v. č. XXXXXX).

Pokud turista nakoupí u jednoho plátce v jeďen den více druhů zboží, je povinen je postupně uvést za sebou v řádku 1 - 4 tiskopisu MF. Pokud řádky nepostačí, použije se další tiskopis MF. Pokud nakoupí větší počet než 1 kus zboží určitého druhu (např. potraviny), uvede ho v jednom řádku s uvedením příslušného množství. Pokud nebudou všechny řádky tiskopisu zaplněny (1-4), nezaplněné řádky se proškrtnou.

Do kolonky "Prodejní cena" se uvede cena včetně daně.

V kolonce "Sazba DPH" se uvede formou čísla (5 nebo 22) příslušná sazba daně vztahující se k druhu uvedeného zboží.

V kolonce "Částka DPH" se uvede daň z dokladu o nákupu zboží, vztahující se k příslušné prodejní ceně druhu zboží uvedeného v řádku (1-4); pokud není daň k jednotlivému druhu na dokladu o nákupu uvedena, vypočítá se podle § 17 odst. 3 zákona o DPH a zaokrouhlí se na desetihaléře nahoru.

Kolonku "Vrácená daň" vyplní plátce (nebo turista) podle výše skutečně vrácené daně po vlastní kontrole v přímé návaznosti na daň původně zaplacenou turistou za nakoupené zboží.

V kolonce "Prodávající" se uvede údaj o plátci, poskytujícím zdanitelné plnění - zboží, podle dokladu o nákupu zboží. Pokud by tiskopis MF vyplňoval sám plátce pro turistu a použil k tomuto úkonu razítko, nedojde k propsání. Musí tedy učinit opatření, které zabezpečí vyplnění tímto údajem i druhé strany tiskopisu MF. Pokud by plátce vyplňoval tiskopis MF přímo při prodeji zboží za využití výpočetní techniky, musí použít takovou, která zabezpečí vypsáni obou stran tiskopisu (originálu i kopie).

V kolonce "DIČ prodávajícího" se přenese údaj z dokladu o nákupu zboží, rovněž tak do kolonky "Datum prodeje".

Do kolonky "Datum odjezdu z ČR" se uvede datum přechodu státní hranice.

V kolonkách vztahujících se k turistovi (kupujícímu) se uvedou požadované údaje z cestovního dokladu. Turista musí tiskopis MF podepsat, čímž stvrzuje pravdivost a správnost údajů v něm uvedených.

Údaje uvedené na originálu tiskopisu se musí shodovat s údaji na kopii tiskopisu, jinak nebude tiskopis potvrzen pohraničním celním úřadem.

Pokud prodávající nebo osoba zmocněná uvede na doklad své účetní či jiné údaje, může tak učinit za předpokladu, že nedojde ke znehodnocení původních údajů tiskopisu MF.

Plátce, který daň turistovi nebo osobě zmocněné vrátil, vede o vrácení daně zákonem uloženou záznamní povinnost podle § 11 zákona o DPH včetně potvrzených tiskopisů MF o vývozu zboží. Plátce si musí být vědom toho, že správci daně musí prokázat oprávněnost vrácené daně ve vztahu k původnímu dokladu o nákupu zboží, kde je uvedená turistou zaplacená daň.

V přiznání k DPH, které podává k příslušnému zdaňovacímu období, uvádí v řádcích 37a a 38a vrácenou daň vztahující se k příslušné sazbě daně, kterou vrátil ve zdaňovacím období.

Přílohy:
Vzor tiskopisu MF '"Vracení daně z přidané hodnoty"
Vzor daňového přiznáni k DPH
Vzor pokynů k vyplnění přiznání k DPH

přílohy nejsou v elektronické podobě

E-shop

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

O novém trestním zákoníku

O novém trestním zákoníku

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2016. Přehledné postupy od A ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.